Betrokkene inlichten over dataverwerking

Adfiz

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG moet klanten en medewerkers bij de verwerking van hun persoonsgegevens beter beschermen. De verantwoordelijkheid ligt bij de partij die de gegevens verwerkt.

De personen van wie gegevens worden verwerkt, worden ‘betrokkenen’ genoemd. Dit zijn altijd natuurlijke personen, zoals particuliere klanten van verzekeringsadviseurs, maar ook medewerkers van een onderneming. Dus ook van uw eigen onderneming. Gegevens van bedrijven vallen niet onder de nieuwe regels, tenzij het een eenmanszaak betreft en de gegevens ook betrekking hebben op de ondernemer. Zorg ervoor dat u op tijd nagaat van welke groepen betrokkenen u allemaal persoonsgegevens verwerkt. Deze personen moet u informeren en zij hebben bepaalde rechten waarop zij een beroep kunnen doen.

U moet betrokkenen transparant informeren bij het verwerken van persoonsgegevens.. Als u persoonsgegevens direct van de betrokkenen krijgt, dan informeert u hen van te voren. Wanneer u gegevens via een andere organisatie ontvangt, dan informeert u hen binnen een redelijke termijn, maar in elk geval voor het eerste contact met de betrokkene. Of bij het doorgeven van informatie aan een andere organisatie. U informeert de betrokkene onder andere over contactgegevens, de gegevens die u verwerkt, de doelen waarvoor deze worden verwerkt, de bewaartermijn en de rechten die betrokkenen hebben. Doe dit op tijd en duidelijk, zodat de betrokkenen op de hoogte zijn.

Meerdere rechten

Betrokkenen hebben op grond van de AVG meerdere rechten. Zoals het recht inzage te krijgen in de gegevens die worden verwerkt, deze aan te laten passen als ze onjuist zijn en het recht op beperking van de verwerking. Nieuw is het recht om persoonsgegevens volledig te laten wissen en het recht om de verwerkte informatie aan de betrokkene zelf of een derde door te laten sturen: het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Aan een verzoek van een betrokkene moet binnen een maand gehoor worden gegeven, tenzij dat echt niet mogelijk is. In dat geval moet binnen drie maanden worden voldaan aan het verzoek. Alleen in uitzonderingsgevallen hoeft niet te

‘Nieuw is het recht gegevens volledig te laten wissen’

worden meegewerkt, bijvoorbeeld wanneer de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene. De kosten van de uitvoering van het verzoek mogen niet worden doorbelast, tenzij een verzoek onredelijk is. Dat is alleen in uitzonderingsituaties het geval, bijvoorbeeld wanneer een betrokkene meerdere keren een vergelijkbaar verzoek indient.

Privacy portaal

Zoals boven beschreven, is het belangrijk dat de betrokkenen van wie u persoonsgegevens verwerkt daarvan op de hoogte zijn en dat zij weten welke rechten zij hebben. Aan het informeren en tegemoetkomen aan verzoeken zijn nadere regels verbonden. Adfiz geeft haar leden hierover duidelijke uitleg op haar Privacy Portaal. Waar nodig ondersteunt zij met praktische tips en tools.

Deze bijdrage wordt u aangeboden door Adfiz

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
CFD komt met AVG-PraktijkPakket

CFD komt met AVG-PraktijkPakket

CFD heeft speciaal voor het kleine en middelgrote intermediair het 'AVG-PraktijkPakket' ontwikkeld. Het pakket bestaat uit drie modules, die ieder individueel kunnen...

Helft mkb klaar voor privacywetgeving

Helft mkb klaar voor privacywetgeving

Meer dan de helft van de ondernemers heeft het interne privacybeleid op orde en heeft dit beleid gedeeld met de medewerkers. Iets minder dan de helft van het mkb...

Adfiz stelt Privacy Portaal open voor hele markt

Adfiz stelt Privacy Portaal open voor hele markt

Adfiz stelt het online kennisdossier Privacy open voor de hele markt. Adfiz heeft de AVG die op 25 mei in werking treedt samen met een klankbordgroep van specialisten...

Adfiz en Verbond: verwerkersovereenkomsten niet nodig

Adfiz en Verbond: verwerkersovereenkomsten niet nodig

Verzekeraars en intermediair moeten van alles doen om zich voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg), maar ze hoeven onderling geen verwerkingsovereenkomsten...

AVG: welke informatie dienen adviseurs te verstrekken?

AVG: welke informatie dienen adviseurs te verstrekken?

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In dit stuk geven we uitleg over de informatie die je moet...

Themadossier AVG ministerie van VWS

Themadossier AVG ministerie van VWS

Het ministerie van VWS heeft deze week een themadossier AVG gepubliceerd. Het dossier is opgesteld voor het VWS-kerndepartement, concern- en koepelorganisaties,...