Wat zijn woning en inboedel waard?

waarde woning Lilndenhaeghe

Woonverzekeringen, zoals de inboedelverzekering en de woonhuisverzekering, zijn bezitsverzekeringen. Dit type heeft een verzekerd object. Bij de woonhuisverzekering is dat het woonhuis en alle bouwsels die op hetzelfde perceel staan. Bij de inboedelverzekering is het verzekerd object de ‘optelsom’ van de meeste losse spullen van alle gezinsleden in huis.

In de polisvoorwaarden van een inboedelverzekering staat omschreven wat wel en wat niet tot de inboedel behoort. Een juiste afbakening van wat er tot de inboedel behoort en wat er tot het woonhuis behoort is nodig voor de bepaling van de hoogte van de verzekerde som. Als deze sterk afwijkt van de werkelijke waarde van de verzekerde objecten, kan dat oververzekering of onderverzekering tot gevolg hebben. Voor het correct vaststellen van de verzekerde som voor een inboedelverzekering kan een inboedelinventarislijst gebruikt worden. Daarop worden per ruimte in het woonhuis de spullen en de geschatte waarde ingevuld. De optelsom van de totale waarde is dan de verzekerde som. Deze, overigens tijdrovende, methode van waardevaststelling, is zo accuraat dat veel inboedelverzekeraars voor een bij hen ingediende en zorgvuldig ingevulde lijst beloven, dat zij zich bij schade niet beroepen op eventueel aanwezige onderverzekering.

Een minder tijdrovend middel voor waardevaststelling is de inboedelwaardemeter. Deze is destijds door het Verbond van Verzekeraars samengesteld. De meter schat de waarde van de inboedel via persoonlijke gegevens van de bewoners. Het puntensysteem is gebaseerd op uitkomsten van onderzoek naar de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland in 2007. Dit onderzoek heeft uitgewezen, dat de inboedelwaarde vrij nauwkeurig kan worden vastgesteld aan de hand van de leeftijd en inkomen van de hoofdkostwinner, de samenstelling van het huishouden en de oppervlakte van de woning. Ook hierbij wordt vaak een ‘garantie’ tegen onderverzekering afgegeven. De waardemeter van het Verbond dient slechts als voorbeeld. Het staat verzekeraars vrij om hun eigen meter te ontwikkelen en te gebruiken. De meeste inboedelverzekeraars doen dat ook. Zo kunnen de uitkomsten van de verschillende waardemeters onderling ook verschillen.

Waardebepaling woning

Net als bij inboedelverzekering, is het mogelijk om de herbouwwaarde van woonhuizen te bepalen aan de hand van een waardemeter. Bij de herbouwwaardemeter wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde bouwkosten voor het type woning per kubieke meter. Zo zijn de gemiddelde bouwkosten voor een rijtjeswoning momenteel 575 euro per kubieke meter. Bij een woning van 320 m3 komt de herbouwwaarde daarmee uit op (320 x 575 =) 184.000. In dit bedrag zijn een standaard keuken, badkamer en afwerking van de woonkamer meegenomen. Per onderdeel kan een meer dan standaard afwerking worden opgegeven. Hetzelfde geldt voor een afwijkende gevel en dak. Tot slot kan een korting worden verkregen indien de woning op zand is gebouwd of als men het heiwerk niet mee wenst te verzekeren. Het is daarnaast mogelijk om de herbouwwaarde vast te laten stellen door een taxateur. De uitkomst van deze waardebepaling zal veel exacter zijn, echter de kosten voor de taxatie komen voor rekening van de verzekeringnemer.

Experimenten

In het verleden is door verzekeraars ook wel geëxperimenteerd met verzekerde waardes voor inboedel- en woonhuisverzekeringen die werden losgekoppeld van het object. De schade werd dan vergoed naar de actuele waarde van het object er was van te voren geen inventarisatie gedaan, men kon dus ook niet onderverzekerd zijn. De meeste verzekeringsmaatschappijen zijn hiermee inmiddels gestopt en hanteren weer een waardemeter. In alle gevallen blijft het, juist bij deze verzekeringen, verstandig om de voorwaarden van de verschillende maatschappijen naast elkaar te leggen.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Energiebesparing in advies meenemen

Energiebesparing in advies meenemen

Voor de financiering van energiebesparende maatregelen mag extra worden geleend. Los van de voordelen voor het milieu, kan dit voor huiseigenaren op een voordelige...

Transitievergoeding verandert

Transitievergoeding verandert

In Permanent Actueel van mei 2018 heeft u kunnen lezen dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe wet (de Wet arbeidsmarkt in balans, WAB))...

MiFID II: wat is er veranderd?

MiFID II: wat is er veranderd?

Op 3 januari 2018 is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) II in werking getreden. Vanaf deze datum moeten marktpartijen en toezichthouders voldoen...

Tijd voor echte persoonlijke aandacht, mét meer rendement

Tijd voor echte persoonlijke aandacht, mét meer rendement

“Robotisering als een bedreiging zien, is verleden tijd”, stelt Ewald Bary, commercieel directeur van opleidings en exameninstituut Lindenhaeghe. “Er...

Robot nog lang geen adviseur

Robot nog lang geen adviseur

‘Omarm een robot, ga voor advies’. Dat was het motto van de VVP Dag van het Topadvies 2018. De deelnemers kregen tal van tips hoe ze als financieel...

Regie over eigen pensioen

Regie over eigen pensioen

Wanneer echtelieden gaan scheiden, wordt ook het opgebouwde pensioen verdeeld. In 96 procent van de scheidingen wordt voor een standaardverdeling gekozen. Echter,...