Zorgplicht is niet gratis

In deze rubriek over de invulling van de zorgplicht zijn we al ingegaan op de KiFiD-uitspraak over de opzegging van een nazorgabonnement, de lusten en lasten van nazorg en de mogelijkheid om afspraken te maken over de verdeling van de zorgplicht. Deze keer staat de vraag centraal of de wettelijke zorgplicht gratis moet zijn of dat je hiervoor een vergoeding mag vragen.

KiFiD heeft in 2016 een uitspraak gedaan die bij adviseurs en bemiddelaars tot veel vragen en onduidelijkheid heeft geleid. Moet nazorg gratis verleend worden? Voor welke nazorg mag ik een vergoeding ontvangen en op welke manier? In deze aflevering proberen we hier meer duidelijkheid in te scheppen.

De uitspraak van KiFiD leidt niet tot de conclusie dat nazorg gratis moet zijn. KiFiD geeft in de uitspraak aan dat in dat specifieke geval geen aparte vergoeding mocht worden gevraagd voor de wettelijke nazorg, maar dat de kosten daarvan deel uitmaakten van de vergoeding die was ontvangen voor advies en bemiddeling. Er mag dus wel degelijk een vergoeding ontvangen worden voor de wettelijke nazorg, zoals dat zeker ook geldt voor dienstverlening bovenop de wettelijke nazorg.

Betekenis voor de praktijk

Er is eigenlijk geen discussie of de wettelijke nazorgplicht gratis moet zijn. Het is duidelijk dat deze werkzaamheden in rekening gebracht mogen worden aan de klant. Wat daarbij vooral van belang is, is dat je voorafgaand aan de dienstverlening afspreekt voor welke werkzaamheden de klant een vergoeding zal betalen en dat je dit op een zorgvuldige manier vastlegt.

In de overeenkomst die je met de klant sluit, leg je niet alleen vast welke werkzaamheden worden verricht tegen welk tarief, maar kun je ook vastleggen op welke manier betaling voor die werkzaamheden zal plaatsvinden. Het is mogelijk om af te spreken dat de vergoeding voor de wettelijke nazorg deel uitmaakt van de vergoeding die bij aanvang wordt voldaan voor advies of bemiddeling, maar het zou dan ook mogelijk moeten zijn om vast te leggen dat de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst voor die werkzaam

‘Er is eigenlijk geen discussie of de wettelijke nazorgplicht gratis moet zijn’

heden betaalt. Bijvoorbeeld als onderdeel van een serviceabonnement. Van groot belang is wel dat je de afspraken uitlegt en zorgvuldig vastlegt, zodat de klant achteraf niet kan worden verrast.

Er kan een bijzondere situatie ontstaan als de overeenkomst tussen de bemiddelaar en de klant eindigt, terwijl de bemiddelaar de wettelijke nazorg nog wel moet blijven bieden. Je kunt bij het maken van afspraken met klanten ook daarin voorzien. Met de klant kan bijvoorbeeld overeengekomen worden dat deze verplicht is om na beëindiging van de overeenkomst een verzoek tot intermediairwijziging in te dienen en dus naar een andere adviseur over te stappen.

Hoewel de zorgplicht een onderwerp is dat in ontwikkeling blijft, is wel duidelijk dat het verlenen van de werkzaamheden niet gratis hoeft niet te zijn. Het is van groot belang dat je duidelijke afspraken maakt en die zorgvuldig vastlegt in de overeenkomst en algemene voorwaarden. Een juridisch adviseur kan je helpen bij een juiste vastlegging en afweging. Voor leden van Adfiz zijn in het Wft Portaal hiervoor diverse model-teksten beschikbaar.

Deze bijdrage wordt u aangeboden door Adfiz

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Register biedt handig overzicht

Register biedt handig overzicht

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In dit stuk geeft Adfiz uitleg over het register van verwerkingsactiviteiten....

Adfiz en Verbond: verwerkersovereenkomsten niet nodig

Adfiz en Verbond: verwerkersovereenkomsten niet nodig

Verzekeraars en intermediair moeten van alles doen om zich voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg), maar ze hoeven onderling geen verwerkingsovereenkomsten...

AVG: welke informatie dienen adviseurs te verstrekken?

AVG: welke informatie dienen adviseurs te verstrekken?

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In dit stuk geven we uitleg over de informatie die je moet...

Adfiz blij met zestien nieuwe leden

Adfiz blij met zestien nieuwe leden

"In 2017 keerde de ledenontwikkeling ten goede. Zestien kantoren mochten we in 2017 als nieuw lid verwelkomen. Hieronder ook een groot aantal kantoren die de meerwaarde...

Communiceer helder en simpel

Communiceer helder en simpel

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In dit stuk geven we uitleg over de informatie die je moet...

Witboek Waarde van Advies

Witboek Waarde van Advies

Adfiz roept financieel adviseurs (ook de niet-leden) op bij te dragen aan een Witboek Waarde van Advies.  Adfiz: "Op dinsdag 6 februari is de door SP, PvdA...