Aov-uitkering mag in mindering worden gebracht op inkomensschade

Euro's

Aov-uitkeringen moeten worden meegenomen bij de bepaling van inkomensschade. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag.

De rechtbank neemt daarbij in overweging dat sprake is van een arbeidsongeschiktheidsverzekering die voorziet in een periodieke uitkering die strekt tot vergoeding van inkomensschade van [verzoekster], welke inkomensschade in het onderhavige geval ook daadwerkelijk door [verzoekster] is geleden. Tevens hecht de rechtbank belang aan het feit dat de wetgever bij de beantwoording van de vraag of verrekening op zijn plaats is als een factor van bijzonder gewicht heeft aangemerkt de mate waarin de betrokken sommenverzekering voorziet in een periodieke uitkering ter compensatie van inkomstenderving.

 

Sommenverzekering

De rechtbank stelt voorop dat de Hoge Raad in zijn arrest van 3 oktober 2008 (LJN: BD5828) onder verwijzing naar de Parlementaire Geschiedenis bij artikel 7:925 lid 2 BW tot uitgangspunt heeft genomen dat een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering in het algemeen een sommenverzekering is. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee het onder het oude verzekeringsrecht gewezen arrest van de Hoge Raad van 6 juni 2003 (LJN: AF6203) achterhaald. "Doorslaggevend voor het onderscheid tussen een schade- en een sommenverzekering bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering is of het inkomen zowel bij de totstandkoming van de verzekering als bij het bepalen van de hoogte van de uitkering een rol heeft gespeeld, in welk geval er een koppeling bestaat tussen de daadwerkelijk geleden schade en de hoogte van de uitkering. Is dit het geval, dan is sprake van een schadeverzekering. Indien het inkomen echter uitsluitend bij de totstandkoming van de verzekering een rol speelt, en nadien niet meer, noch bij de eventuele aanpassing van de verzekerde jaarschades, noch bij de vaststelling van de hoogte van de daadwerkelijk te verlenen uitkering, is sprake van een sommenverzekering. Het doel waarmee de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt gesloten is derhalve niet maatgevend.

"De rechtbank zal dan ook beoordelen of ná het sluiten van de aov het daadwerkelijk door [verzoekster] genoten inkomen nog een rol van betekenis heeft gespeeld bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Naar het oordeel van de rechtbank is dit niet het geval. In de polisvoorwaarden ontbreken bepalingen die de hoogte van de bij arbeidsongeschiktheid te ontvangen uitkering afhankelijk maken van het inkomen dat [verzoekster] op dat moment geniet. Zo was [verzoekster] na het sluiten van de aov, zoals zij onbestreden heeft gesteld en ook uit de polisvoorwaarden blijkt, niet gehouden om De Goudse te voorzien van inkomensgegevens en bepalen de polisvoorwaarden evenmin dat op de hoogte van de uitkering een correctie kan worden toegepast wanneer de uitkering hoger is dan het daadwerkelijk genoten inkomen."

 

Motorongeluk

De kwestie betreft een vrouw die 80-100 procent arbeidsongeschikt raakte na een ongeluk met haar motor, veroorzaakt door een fietser. Zij ontvangt een uitkering uit haar aov bij De Goudse. De gang naar de rechtbank volgde omdat de aansprakelijkheidsverzekeraar van de fietser, Achmea, de aov-uitkering verrekende met de inkomensschade.

De rechtbank volgt de vrouw wel in haar subsidiaire eis dat 25 procent van de uitkeringspenningen uit hoofde van de aov niet als voordeel mogen worden verrekend (25 procent is het eigen schuld percentage van de vrouw).

 

De rechtbank komt niet toe aan het beoordelen van de vraag of de redelijkheid meebrengt dat de te verrekenen uitkeringen moeten worden verminderd met de betaalde premies ten behoeve van de aov. De rechtbank merkt wel op dat de Hoge Raad in uitdrukkelijk op het oog heeft de premies die "in de loop der tijd" voor de verzekering zijn betaald.

Lees meer over

Reacties

Stijn Kerkhof 9 augustus 2017

Voornoemde uitspraak dateert van 2012 en schetst geen volledig (en correct) beeld. In 2016 oordeelde de rechtbank bijvoorbeeld dat een dergelijke uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet in aanmerking komt voor verrekening. Zie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:4616 (vgl. RAV 2016/108). Stijn Kerkhof advocaat

Movir introduceert aov met eindleeftijd 68 jaar

Movir introduceert aov met eindleeftijd 68 jaar

Movir biedt voortaan de mogelijkheid om de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen af te sluiten met eindleeftijd 68 jaar. Daarmee biedt Movir volgens eigen...

Aov verplicht stellen voor zzp'er

Aov verplicht stellen voor zzp'er

Tweederde van de Nederlanders vindt dat zzp'ers verplicht moeten worden zichzelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek...

Verzekeraar hoeft 'brandend huis' niet te verzekeren

Verzekeraar hoeft 'brandend huis' niet te verzekeren

Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov....

Consument moet psychische klachten melden bij aangaan aov

Consument moet psychische klachten melden bij aangaan aov

Een consument heeft ten onrechte psychische klachten niet gemeld bij het aangaan van een aov en de schending van de mededelingsplicht staat vast. Aldus de Geschillencommissie...

Movir: van starterskorting naar aanvangskorting

Movir: van starterskorting naar aanvangskorting

Movir voert verbeteringen door die de aov aantrekkelijker maken voor medici, zakelijk professionals en ondernemers. Zo wordt de starterskorting (voor startende professionals...

Movir houdt weer actie 'uw optierecht+'

Movir houdt weer actie 'uw optierecht+'

 Movir verruimt de voorwaarden tijdens de jaarlijkse actie ‘Uw Optierecht+’. Tot 22 september 2017 kunnen verzekerden zonder gezondheidsvragen het...