Cpb somber over levensverzekeraars

CPB Risicorapportage 2016

Het Centraal Planbureau (CPB) toont zich somber over het perspectief van levensverzekeraars.

Het CPB in de Risicorapportage Financiéle Markten 2016: "Ook in de Nederlandse financiële sector houden spannende tijden aan. Zo ondermijnt de lage rente de vermogenspositie van pensioenfondsen en levensverzekeraars; de zelf gekozen beleggingsstrategie is daar overigens mede
debet aan. Pensioenfondsen beschikken over meer herstelmogelijkheden (met name via verminderde indexatie, herstelpremies en zo nodig korting van pensioenen), ook al is dat niet zonder weerslag in de economie. De situatie bij levensverzekeraars is nog zorgelijker; weinig herstelmogelijkheden, een afkalvende markt en de potentiele claims als gevolg van de woekerpolisaffaire staan herstructurering in de weg."

 

Solvency II

Het CPB verder: "Per 1 januari van dit jaar trad het nieuwe toezichtskader voor verzekeraars in de Europese Unie, Solvency II, in werking. Solvency II voert risicogebaseerde kapitaaleisen in en verplicht verzekeraars de bezittingen en verplichtingen op de balans op marktwaarde te waarderen. Het achterliggende idee is ontwikkelingen op de financiële markten directer te laten weerspiegelen op de balans en zo risico’s eerder te kunnen signaleren. De langdurig lage rente is een voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling. De lage rente vergroot de waarde van verplichtingen, die de financiële positie van verzekeraars onder druk zet. Het risico van de combinatie van marktwaardering en risico-gewogen kapitaalseisen zijn de mogelijke prikkels tot procyclisch investeringsgedrag en de daarmee mogelijk gepaard gaande toenemende marktvolatiliteit. Verzekeraars worden namelijk gedwongen tot het verstevigen van solvabiliteitsposities juist op het moment dat de markten zwak zijn.

"Daarnaast staat door een aantal ontwikkelingen het verdienvermogen van de verzekeraars onder druk. Zo drukt een krimpend premievolume in de
levensverzekeringenmarkt het verdienvermogen. Deze krimp zal de komende jaren naar verwachting blijven doorzetten door de toegenomen concurrentie van banksparen. Daarnaast neemt het verdienvermogen in schade en pensioenverzekeringsmarkten af. De schademarkt is zeer competitief: de top 10 schadeverzekeraars hebben een marktaandeel van ongeveer 60 procent, en de markt kenmerkt zich door lage marges. Tegelijkertijd neemt de concurrentie in de pensioenmarkt toe door de introductie van het Algemeen Pensioenfonds als nieuw
type pensioenuitvoerders.
"Een oplossing voor onder druk staande verdienmodellen ligt in kostenreductie en dus in consolidatie van de verzekeringssector. Echter, de schaduw die de woekerpolisaffaire over de sector werpt staat verdere consolidatie in de weg. Het afwikkelen van de woekerpolissen is omgeven met grote onzekerheden rond de omvang van de claims. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) nam een deel van die onzekerheid weg door in het begin van 2016 in een individuele zaak een nadere uitleg van een Europees arrest over woekerpolissen te geven. Verzekeraars hadden bij de verkoop van woekerpolissen hun klanten meer informatie moeten geven over de hoge kosten, blijkt uit die uitspraak van KiFiD. Hoewel hieruit geen algemeen geldende jurisprudentie voortvloeit, kan die uitleg wel de deur openen voor mogelijk hogere compensaties in het woekerpolis-dossier."

 

Stresstest
Op 24 mei heeft EIOPA de nieuwe stresstest voor verzekeraars op de website gezet. De focus van deze stresstest is de kwetsbaarheid van levensverzekeraars voor de lage renteomgeving. In Nederland doen de zes grootste levensverzekeraars aan deze test mee.

EIOPA stelt de Europese levensverzekeringssector bloot aan twee fictieve scenario’s: een scenario waarbij plotseling verliezen geleden worden aan zowel de activazijde als de passivazijde (‘double hit’) en een scenario met langdurige zeer lage risicovrije rentes (‘low for long’). Verzekeraars passen deze scenario’s toe op hun Solvency II-balans van 1 januari 2016 en berekenen de impact ervan op activa, passiva, kapitaalpositie en kasstromen. Het eindrapport van deze stresstest wordt verwacht in december.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Financieel Stabiliteitscomité pleit voor beter passend woningaanbod

Financieel Stabiliteitscomité pleit voor beter passend woningaanbod

Volgens het Financieel Stabiliteitscomité (bestaande uit vertegenwoordigers van AFM, DNB, Financiën en het CPB) zal een beter passend woningaanbod de...

Afschaffing doorsneesystematiek minder nadelig

Afschaffing doorsneesystematiek minder nadelig

Afschaffing van de doorsneesystematiek pakt nadelig uit voor oudere werknemers, met name die tussen 35 en 50 jaar. Het nadeel is wel verninderd door de gedaalde...

Verzekeringssector ziet terug op lastig jaar

Verzekeringssector ziet terug op lastig jaar

Schadeverzekeraars hadden veel last van een extreme hagelbui, voor levensverzekeraars blijft het sowieso een lastige markt en alleen voor inkomensverzekeraars was...

Woningmarkt op slot bij verder verlagen LTV

Woningmarkt op slot bij verder verlagen LTV

"Een maximale LTV van 90 procent betekent dat ruim 70 procent van de starters en de doorstromers vanuit de huurmarkt de koop van hun beoogde woning voor enige...

Samen sparen voor pensioen gunstiger

Samen sparen voor pensioen gunstiger

Pensioencontracten met een collectief vermogen genereren meer welvaart dan contracten met een individueel vermogen, doordat ze resulteren in een hoger of stabieler...

Vrije keuze pensioenuitvoerder nog niet zo makkelijk

Vrije keuze pensioenuitvoerder nog niet zo makkelijk

"Het creëren van een goed werkende markt bij vrije keuze van pensioenuitvoerder is uitdagend en vereist veel van diverse partijen." Dat stelt het...