Discussie markttoegang blijft buiten SWO

Samenwerking

In een 'feedback statement' reageren Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars op de inbreng van intermediairs, aanbieders en andere marktpartijen die hebben deelgenomen aan de consultatie voor het Refertemodel SWO. De koepelorganisaties gaan het refertemodel nu uitwerken in een samenwerkingsovereenkomst met generieke afspraken, een format over de te leveren service levels (die kunnen uitmonden in een service level agreement) en een handboek met afspraken over procedures als premie-incasso en schaderegelingsbevoegdheid.

Van 4 tot en met 28 november 2014 konden marktpartijen reageren op het Referentemodel SWO. Met de opmerking dat het refertemodel "achterhaald is en wordt ingegeven door de oude wereld van provisies en premie-incasso door de adviseur" zijn Adfiz, OvFD en Verbond het grondig oneens. Volgens hen is de klantbediening mede afhankelijk van de kwaliteit van de samenwerking tussen aanbieder en adviseur. "Ook wanneer geen sprake is van provisie of premie-incasso. Daarom zijn samenwerkingsafspraken ook nu en in de toekomst van belang om goede klantbediening mogelijk te maken." Bij nieuwe bedieningsconcepten is het wel zaak de "afspraken over samenwerken te herijken". Daarom is het refertemodel "flexibel qua opzet en toepasbaar voor verschillende bedieningsconcepten".

 

Klantbelang centraal

Een aantal respondenten meent dat het van belang is dat de wensen en de verwachtingen van de klant centraal staan in de dienstverlening. In het feedback statement stellen de koepelorganisaties dat de klant een eigen directe relatie met de adviseur/bemiddelaar heeft én een directe relatie met de aanbieder. "Het is aan individuele markpartijen om in hun directe relatie met de klant heldere afspraken te maken over hun proposities of condities kenbaar te maken waartegen producten of diensten worden geleverd. (...) De klant blijft alle vrijheid houden om zelf te bepalen welke relatie hij wil aangaan en met wie."

 

Zorgplicht

Naar aanleiding van de vraag of de zorgplicht een gezamenlijke verantwoordelijkheid van aanbieder en adviseur/bemiddelaar moet blijven, merken de koepelorganisaties op dat wettelijk is vastgelegd wat een klant aan minimale zorg mag verwachten. "Rekening houdend met het eigen bedieningsconcept kunnen partijen een keuze maken over de invulling ervan in aansluiting op de wensen en verwachtingen van de klant. Het refertemodel bevat bouwstenen waaruit aanbieder en adviseur/bemiddelaar kunnen kiezen om invulling aan de zorgplicht te geven."

 

Markttoegang

Een andere respondent vindt dat alle advieskantoren altijd toegang moeten hebben tot alle aanbieders. De koepelorganisaties menen echter dat markttoegang niet geregeld kan worden in een refertemodel SWO. "Een SWO is een privaatrechtelijke overeenkomst waarin afspraken tussen twee individuele private partijen worden overeengekomen, en niet tussen alle adviseurs met alle aanbieders. Wij zijn van mening dat de discussie over markttoegang binnen een markt die in transitie is zeker op (korte) termijn kan worden gevoerd. Hoewel de discussie raakt aan afspraken over samenwerking, is het refertemodel niet afhankelijk van de uitkomst van deze discussie."

 

Commercieel gebruik klantgegevens

Over het commercieel gebruik van klantgegevens hebben Adfiz, OvFD en Verbond geen overeenstemming kunnen bereiken. Wel zijn ze het er over eens dat het van belang is dat aanbieders en adviseur/bemiddelaars hieover duidelijk zijn naar elkaar. De koepelorganisaties hebben afgesproken de dialoog voort te zetten en over een jaar de mogelijkheden te bezien om alsnog tot een gezamenlijk standpunt te komen. "Naar aanleiding van de consultatiereacties zullen wij bezien of de dialoog op dit punt eerder kan worden voortgezet."

Lees meer over

Reacties

Roelof Radstaake 9 februari 2015

In mijn ideale wereld bestaan er nog alleen maar verzekeraars volgens het model Direct Writers. Deze sluiten de verzekeringen af voor hun klanten. De klanten laten zich hierbij adviseren door deskundige adviseurs. De adviseurs mogen, als gemachtigde van de verzekerde, de administratie voeren en de contacten onderhouden met verzekeraars. Immers, het zal de verzekeraar worst zijn wie zijn aanspreekpunt is, verzekerde of diens gemachtigde. In dit model past geen SWO. Verzekeraar heeft immers enkel te maken met de verzekerde of diens gemachtigde? Laten we eerlijk zijn; het huidige model heeft zijn langste tijd gehad en kraakt aan alle kanten. Verzekeraars proberen krampachtig de macht en controle te houden over de adviseursbranche. De adviseursbranche probeert zich enerzijds te ontworstelen maar anderzijds de provisiestructuur te behouden. Dit kan ook niet. Men bijt niet de hand die voedt. Als je aan de kant van de klant wil staan, moet men dit in alle transparantie houden en de klant betaalt je dus gewoon, net als de advocaat, de accountant en de bakker. Dat wordt de nieuwe tijd en het is aan partijen hier een weg in te vinden. Maar ga out of the box denken en laat bestaande structuren eerst los om alles helder te krijgen.

Witboek Waarde van Advies

Witboek Waarde van Advies

Adfiz roept financieel adviseurs (ook de niet-leden) op bij te dragen aan een Witboek Waarde van Advies.  Adfiz: "Op dinsdag 6 februari is de door SP, PvdA...

Samenwerken vergt goede afspraken

Samenwerken vergt goede afspraken

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In onze vorige bijdrage hebben we aangegeven welke vragen betrokkenen...

Adfiz vraagt aandacht voor kwetsbare klanten

Adfiz vraagt aandacht voor kwetsbare klanten

"Ik roep de politiek op om zich geen zand in de ogen te laten strooien. Maar om oog te hebben voor wat kwetsbare klanten werkelijk nodig hebben: een adviseur", aldus...

Adfiz-leden verwachten groei in 2018

Adfiz-leden verwachten groei in 2018

De meeste Adfiz-leden geven aan een positief resultaat over 2017 te hebben behaald en zijn positief over 2018, zo blijkt uit de nieuwjaarspeiling van Adfiz. Vorig...

Wél problemen bij toegankelijkheid financieel advies

Wél problemen bij toegankelijkheid financieel advies

Anders dan minister Hoekstra stelt bij de uitkomsten van de evaluatie van het provisieverbod, zijn er volgens Adfiz wél problemen bij de toegankelijkheid...

Uniforme uitvraagformulier WGA ERD vernieuwd

Uniforme uitvraagformulier WGA ERD vernieuwd

Sinds enige jaren is het uniforme uitvraagformulier van Adfiz de standaard binnen de branche voor het aanvragen van offertes bij aanbieders voor het WGA eigenrisicodragerschap....