Kabinet volgt aanbevelingen WRR

Jeroen Dijsselbloem 2016

Het kabinet is blij met de brede analyse van de WRR, met zowel de financiële sector als de samenleving als uitgangspunt van beleid.  Het kabinet kan zich goed vinden in de doelstellingen die de WRR nastreeft en zal de aanbevelingen meewegen in zijn beleid. Dit schrijft minister Dijsselbloem in de kabinetsreactie op het rapport 'Samenleving en financiële sector in evenwicht' van WRR-raadslid Arnoud Boot.

In reactie op de financiële crisis is er wereldwijd veel aandacht geweest voor het vergroten van de stabiliteit van financiële instellingen, aldus Dijsselbloem. "Dit heeft geleid tot een groot aantal maatregelen, waaronder hogere buffers voor banken en gemeenschappelijk Europees bankentoezicht. Daarbij zijn zowel in nationaal als in Europees verband maatregelen genomen om de financiële sector meer dienstbaar aan de samenleving te laten zijn. Terecht wijst de WRR er dan ook op dat beleid gericht op een goede verhouding tussen de financiële sector en de samenleving niet alleen aangrijpingspunten kent binnen de sector, maar ook binnen het sociaal-economisch beleid."
Het kabinet kan zich volgens de minister goed vinden in de doelstellingen die de WRR nastreeft: een robuuste sector, een weerbare samenleving en een betrokken politiek.

 

Vreemd en eigen vermogen

Zo wordt de schokbestendigheid van de Nederlandse economie niet gediend met de voorkeursbehandeling van vreemd vermogen ten opzichte van eigen vermogen. "Het kabinet deelt de visie van de WRR om eigen en vreemd vermogen evenwichtiger te belasten waardoor de prikkel tot schuldfinanciering wordt verminderd. In dat kader heeft het kabinet in de eerste helft van 2015 als onderdeel van een mogelijke stelselherziening een optie beschreven en die aan de Tweede Kamer voorgelegd." Ook in een komende Europese richtlijn gericht tegen belastingontwijking wordt eigen en vreemd vermogen meer gelijk behandeld. Het kabinet zegt een aparte brief toe over de voor- en nadelen van een meer gelijke behandeling.

 

Standaardproducten

De WRR stelt voor de onderhandelingspositie van afnemers van financiële diensten (zowel particulieren als kleinzakelijke klanten) te versterken. De effectiviteit van de informatie voor klanten kan onder meer door standaardisatie worden verbeterd. De WRR breekt in dit verband een lans voor standaardproducten. Het kabinet neemt deze aanbeveling niet over. "Recent onderzoek in opdracht van van Financiën naar het effect van standaardproducten op het keuzegedrag van consumenten heeft laten zien dat het gewenste effect niet wordt bereikt. In vervolg op dit onderzoek zal worden gezocht naar alternatieve manieren om de positie van consumenten te versterken", aldus Dijsselbloem.

 

Hogere buffers

De WRR spreekt ook over de cultuur in de financiële sector. Volgens de Raad zouden banken en verzekeraars juist zelf moeten uitstralen dat buffers van groot belang zijn (buffers die volgens de WRR nog altijd niet hoog genoeg zijn). Het kabinet kan zich hier in vinden. "Het vertrouwen van burgers in financiële instellingen is nog altijd een stuk lager dan voor de financiële crisis. Het feit dat banken nu hogere buffers hebben en dat dit bijdraagt aan stabiliteit zou ook door de banken zelf kunnen worden benadrukt", schrijft Dijsselbloem.

 

Minder detaillistische regelgeving

Het kabinet is het eens met de WRR dat te detaillistische regelgeving niet altijd gewenst is. "Complexiteit in financiële producten en diensten draagt bij aan ongekende en onderschatte risico’s. Deze complexiteit lokt vervolgens weer gedetailleerde regelgeving en toezicht uit", aldus Dijsselbloem, die tevens opmerkt dat "ook de sector zelf een belangrijke rol heeft om de complexiteit gericht terug te dringen, de risico’s terug te dringen en deze te kennen en beprijzen, en zo ook de klant beter te bedienen".

 

Breed en langjarig perspectief

Het kabinet is dankbaar voor de analyse van de WRR en zal de aanbevelingen meewegen in zijn beleid. "Het rapport is een belangrijke aanvulling op bestaande analyses omdat het een breed en langjarig perspectief kiest. Het verdient dan ook aanbeveling het ingezette beleid consistent door te trekken en te bewaken", aldus Dijsselbloem.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Investeren in de kracht van Nederland

Investeren in de kracht van Nederland

Dit najaar publiceerde de WRR het baanbrekende rapport ‘Samenleving en financiële sector in evenwicht’. Het accent ligt niet op de zoveelste maatregelen...

Wrr slaat adviseur ten onrechte over

Wrr slaat adviseur ten onrechte over

"De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in haar rapport ‘Samenleving en financiële sector in evenwicht’ een belangrijk...

Lindenhaeghe: "wrr-rapport is herhaalrecept"

Lindenhaeghe: "wrr-rapport is herhaalrecept"

Het 12 oktober verschenen WRR-rapport 'Samenleving en financiële sector in evenwicht' lijkt verdacht veel op een herhaalrecept, stelt Lindenhaeghe op zijn website....

"Wrr heeft weinig oog voor positieve ontwikkeling"

"Wrr heeft weinig oog voor positieve ontwikkeling"

Het Verbond van Verzekeraars ziet het rapport 'Samenleving en financiële sector in evenwicht' van de WRR als een ondersteuning van de koers die de sector heeft...

Dijsselbloem: goed dat debat wordt verbreed

Dijsselbloem: goed dat debat wordt verbreed

"De belangrijkste meerwaarde van het rapport van de WRR is dat het debat over financiële sector en samenleving wordt verbreed." Dit zei Jeroen Dijsselbloem...

Nvb: innovatieve financiële sector biedt ook kansen

Nvb: innovatieve financiële sector biedt ook kansen

De financiële instellingen hebben de lessen uit de kredietcrisis al goed opgepakt en de blootstelling aan financiële risico's beperkt. Anno 2016 is het...