Minister houdt vast aan algemene zorgplicht

Ministerie van Financiën

Minister Dijsselbloem van Financiën houdt vast aan een algemene zorgplicht. Dat blijkt uit zijn memorie van antwoord bij de Wijzigingswet financiële markten 2014.

De minister: "De leden van de VVD-fractie merken op dat een al te ver doorgetrokken zorgplicht kan leiden tot moral hazard bij de afnemers van financiële producten. In dit kader vragen de leden de regering of zij voornemens is het element 'ernstige misstanden' te preciseren in nadere regelgeving dan wel of het op korte termijn te verwachten is dat de AFM op dit punt beleidsregels uitvaardigt.

"De publiekrechtelijke verankering van de algemene zorglicht is bedoeld als een aanvulling op het systeem van consumentenbescherming en als vangnet indien specifieke regels ontbreken. De regering verwacht niet dat de publiekrechtelijke verankering van de zorgplicht zal leiden tot het ‘achteroverleunen’ van consumenten. De algemene zorgplicht ontslaat de consument namelijk niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om zich te (laten) informeren over de betreffende producten of diensten en de daaraan verbonden kosten en risico’s. Dit is ook een essentieel element voor een goede marktwerking. Het ‘in acht nemen van de belangen van de consument’ betekent niet dat de financiële dienstverlener te allen tijde ervoor verantwoordelijk is dat de consument ook daadwerkelijk een passende beslissing neemt. Daarnaast geldt op basis van het civiele recht reeds een zorgplicht voor financiëledienstverleners; de algemene zorglicht heeft niet als doel om een verdergaande verplichting te introduceren. In het licht van het bovenstaande – en gezien de beperking van de handhaving van de zorgplicht tot evidente misstanden – is de regering van mening dat met de huidige formulering van de zorgplicht een juiste balans is gevonden tussen consumentenbescherming enerzijds en de eigen verantwoordelijkheid van de consument anderzijds.
"In antwoord op de vraag van de leden of de regering voornemens is nadere regels te stellen dan wel aan de AFM over te laten om beleidsregels op te stellen, wordt opgemerkt dat de regering heeft overwogen om in het wetsvoorstel een delegatiegrondslag op te nemen om nadere invulling te geven aan de algemene zorgplicht. Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is deze delegatiegrondslag echter niet opgenomen in het wetsvoorstel omdat het vaststellen van nadere regels door middel van een algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling afbreuk zou doen aan het vangnetkarakter van de algemene zorgplicht.
"Gezien het vangnetkarakter van de zorgplicht, ligt het ook minder voor de hand dat de AFM op korte termijn beleidsregels en andere richtsnoeren publiceert om op voorhand een eigen interpretatie van de algemene zorgplicht te geven. Het is wel denkbaar dat de AFM, aan de hand van eventuele concrete gevallen waarin zij schendingen van de zorgplicht heeft gesignaleerd en handhavend heeft opgetreden, richtsnoeren of beleidsregels publiceert waarin zij haar handhavingsbeleid ten aanzien van bepaalde gedragingen bekendmaakt."
 

Lees meer over
Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Onvoldoende dossiervorming nauwelijks bestraft

Bij Kifid-zaken blijkt nogal eens dat de adviseur zijn dossiervorming niet op orde had. Echt duur komt dat de adviseur niet te staan. Helemaal niet als de adviseur...

"In wet regelen dat verzekeraars ook belangen benadeelden in acht nemen"

"In wet regelen dat verzekeraars ook belangen benadeelden in acht nemen"

Leg in artikel 4:24a Wft vast dat (in ieder geval) schadeverzekeraars ook op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van benadeelden én ook die van...

Adviseur hoeft geen inzicht te geven in opbouw premie

Adviseur hoeft geen inzicht te geven in opbouw premie

De op de adviseur rustende verplichting gaat niet zo ver dat hij gehouden is inzage te geven in de opbouw van het premiebedrag. Dat stelt de Geschillencommissie...

Adfiz: "Zorgplicht biedt ook commerciële kansen"

Adfiz: "Zorgplicht biedt ook commerciële kansen"

Zorgplicht is niet alleen lastig maar biedt ook commerciële kansen, aldus Adfiz in de VVP-rubriek Ken je vak! Nazorg kun je als een last ervaren als adviseur...

Vooraf exact uurtarief met opdrachtgever bespreken

Vooraf exact uurtarief met opdrachtgever bespreken

Wie een gemiddeld uurtarief van 60 euro afspreekt, kan vervolgens niet zomaar 80 euro in rekening brengen. Aldus bevestigt de kantonrechter van de Rechtbank Limburg...

Zorgplicht biedt ook commerciële kansen

Zorgplicht biedt ook commerciële kansen

In eerdere bijdragen in dit katern zijn al diverse juridische en compliance aspecten van het thema zorgplicht belicht. Zo kan het belang van het goed vastleggen...