Minister negeert petitie tegen pe-examen

Studieboeken

De minister van Financiën schrijft aan de vaste Kamercommissie Financiën dat hij voorstander blijft van verplichte examinering van permanente educatie (PE-) en inhaalexamens. "Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat adviseurs te vaak onvoldoende vakbekwaam zijn. In het nieuwe systeem dienen alle adviseurs aantoonbaar vakbekwaam te zijn", aldus minister Dijsselbloem. Met de brief reageert de minister op de 10 juni  ontvangen petitie tegen verplichte examinering van de brancheorganisatie van financieel adviseurs Adfiz.

De minister, die de petitie overigens ten onrechte alleen toeschrijft aan Adfiz: "In deze brief wil ik graag uiteenzetten waarom ik voorstander blijf van verplichte examinering van Wft PE- en inhaalexamens.
Ik vind het belangrijk dat een consument altijd geadviseerd wordt door een aantoonbaar vakbekwame adviseur, ongeacht of deze adviseur bij een grote of kleine onderneming werkzaam is. In het nieuwe systeem zullen alle adviseurs over de voor hen relevante diploma’s dienen te beschikkenen en deze kennis actueel te houden door middel van een verplichte Wft PE-examen.
Het huidige Wft PE-systeem voor diplomahouders behelst op dit moment dat diplomahouders iedere 1,5 jaar een zogenaamd Wft PE-certificaat moeten behalen om hun diploma geldig te houden. De meerderheid doet dit door middel van het volgen van een Wft PE-programma. Zoals ik al eerder aangaf heb ik geconstateerd dat dit systeem verbeterd dient te worden omdat dit systeem niet garandeert dat iedere adviseur over het vereiste kennisniveau beschikt. Om die reden kunnen adviseurs per 1 januari 2014 alleen nog maar door een Wft PE examen met goed gevolg af te leggen aan hun Wft PE-verplichting voldoen. De Wft PE-periode heb ik verruimd naar drie jaar. Een adviseur die niet binnen drie jaar het Wft PE-examen met goed gevolg heeft afgelegd, mag niet meer adviseren totdat hij of zij het vereiste Wft PE-examen behaalt. Een adviseur mag onbeperkt herkansen tot het examen met goed gevolg is afgelegd. Een adviseur die niet binnen 36 maanden slaagt voor zijn Wft PE examen kan altijd deelnemen aan een inhaalexamen waarbij de bevoegdheid om te adviseren zal ‘herleven’ als hij geslaagd is voor zijn examen. Bezitters van een geldig initieel Wft-diploma hebben tot 1 juli 2015 de tijd om aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen te voldoen door een Wft inhaalexamen gecombineerd met Wft PE met goed gevolg af te leggen.
Om diverse redenen ben ik geen voorstander van het Wft PE alternatief van Adfiz (het verplicht bijwonen van een inhaalprogramma adviesvaardigheden en integriteit en een PE studiepuntenregeling):
• Het huidige systeem waarbij medewerkers Wft PE punten dienen te behalen heeft niet kunnen voorkomen dat teveel adviseurs onvoldoende vakbekwaam zijn. Het huidige systeem waarbij medewerkers Wft-punten dienen te behalen heeft dus onvoldoende resultaat opgeleverd.
• Een studiepuntensysteem is kostbaar voor vakbekwame adviseurs en bovendien inefficiënt in vergelijking tot het verplicht behalen van een examen waarbij in een keer duidelijk is of een adviseur over de benodigde kennis beschikt; het enkele feit dat men programma's heeft bijgewoond biedt bovendien geen garantie op vakbekwaamheid."
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Willem van Spronsen - 25 juni 2013

De AFM input en mis-selling ? Minister Dijsselbloem is degene die zich hier uitspreekt naar info die hij krijgt voorgeschoteld door ambtenaren van zijn ministerie en de AFM. Zo stelt de minister dat uit verschillende onderzoeken van de AFM is gebleken dat adviseurs vaak onvoldoende bekwaam zijn. Wat die verschillende onderzoeken zijn, waaruit ze bestaan, waarin ze verschillen en waar adviseurs vaak niet bekwaam in zouden zijn, is nooit ter sprake geweest en is ook nooit door de AFM benoemd of beargumenteerd. Als dat een punt zou zijn, dan is dat overigens heel eenvoudig binnen het huidige PE traject op te lossen. Wat de minister in zijn brief aan de vaste Kamercommissie noemt en blijkbaar tegen onze beroepsgroep als doorslaggevend argument dient te wegen om ons op Permanente Examinering af te serveren, is mis-selling. Een ernstige beschuldiging zonder enige bewijsgrond aan de gehele bedrijfstak die ik hierna graag zal ontrafelen. Mis-selling: Mis-selling werd aangedragen in het SEO rapport Evaluatie Provisieregels Complexe producten en is ondertussen een eigen leven gaan leiden. Mw. Barbara Baarsma van SEO stelde het volgende in dit rapport: Mis-selling is het aan de consument verkopen van financiële producten die niet bij zijn financiële situatie of risicoprofiel passen, dit is een leidende gedachte bij de provisieregelgeving. Een probleem is dat het basisprobleem (mis-selling) niet meetbaar is. Een complicerende factor is het ontbreken van een maatstaf voor mis-selling. Het provisieverbod is geënt is op het voorkomen van deze mis-selling. Mis-selling is niet te meten gebakken lucht. Barbara Baarsma stelt in het SEO rapport dat er mis-selling is, maar een omschrijving of toelichting hoe deze mis-selling zich in de markt heeft of zou hebben gemanifesteerd en door wie wordt niet door haar gegeven. Er wordt feitelijk alleen mis-selling gesuggereerd. Deze gesuggereerde mis-seling is zoals ze stelt niet meetbaar, echter is een leidende gedachte bij de Bgfo regelgeving. Het totale intermediair is met het in de lucht brengen en houden van mis-selling aangemerkt als collectief verdachte, echter nog net geen veroordeelde daar het bewijs niet geleverd kan worden. Mis-selling - heeft geen enkel causaal verband met opleiding en permanente educatie. CFD de nieuwe leden van de vaste Kamercommissie dan ook aansluitend op de brief van de minister hierover informeren.

Corstiaan van Pelt - 25 juni 2013

Het blijft een enorme discussie die vooral vanuit het defensief wordt gevoerd. Ik houd liever van een offensieve houding. Als je jezelf als professional serieus neemt, dan zorg je er voor om je binnen de drie jaar te herkwalificeren. Kennis = kunde en als dat geexamineerd wordt, dan mag je daar best je trots en toegevoegde waarde over uitten naar je klanten! Klanten begrijpen en waarderen dit in hoge mate. Je krijgt nog meer 'body' in de beoordeling als deskundig adviseur! P.S. Waar kan ik morgen het examen doen!?

Frans Lampe - 25 juni 2013

De minister wordt uiterlijk na 4 jaar vervangen, maar zijn ambtenaren niet. En zij zijn het die de dienst uitmaken, de minister tekent slechts.

Paul Schoo - 25 juni 2013

De po(t)litiek verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Niet gehinderd door enige kennis wordt ons vak kapot gemaakt. Leer van de pensioenvergunning zou ik zeggen. Kennis in ons vak kun je op geen enkele wijze adequaat toetsen het blijven hoe dan ook steekproeven. Dus garantie krijg je nooit. Daarom hebben we juist een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, voor eventuele fouten. We hebben een uitstekend aansprakelijkheidsrecht. De klant is zo nooit gedupeerd. Daar is geen extra examen voor nodig. Dit stinkt naar een verborgen agenda. Het vak is te breed en er zijn veel praktische factoren die een beslissing bepalen. Onze vakkennis is daar maar een klein onderdeel van. De roep van de klant is om de generalist die weet waar abraham de mosterd vandaan haalt. Hij vraagt niet om een robot die parate kennis kan oplepelen.

Rien Eyzenga - 25 juni 2013

Inmiddels zou eenieder duidelijk moeten zijn, dat het constant roepen dat de maatregelen onrechtvaardig zijn, overduidelijk geen effect heeft. Zoals Corstiaan van Pelt ook al aangeeft, het is teveel vanuit het defensief. Met alle respect voor de pogingen van CFD om aandacht voor de bestaande mis-verstanden te vragen op het terrein van vermeende mis-selling, zou ik zo langzamerhand mijn kaarten liever zetten op het verbeteren van de gedachten die bij sommige partijen kennelijk bestaan over onze beroepsgroep. 'Je hebt geen gelijk' roepen heeft minder effect, dan het beinvloeden van de heersende opinie. Mag ik eens wat mogelijkheden roepen hoe we de heersende mening zouden kunnen veranderen ? Met welke initiatieven de pers zouden kunnen halen? 1. Een grote groep adviseurs trekt publiekelijk ten strijde tegen het gebrek aan daadkrachtige afwikkeling van de affaire 'woekerpolissen' 2. Een grote groep adviseurs steekt de koppen bij elkaar om de spreken over de trage afwikkeling van schadedossiers door sommige verzekeraars 3. Een grote groep adviseurs denkt na over het verhogen van het serviceniveau richting consument 4, Een grote groep adviseurs zoekt naar mogelijkheden om af te komen van de papierwinkel die sommige verzekeraars nog steeds nodig hebben bij hun communicatie richting consument 5.Een grote groep adviseurs stelt een richtlijn op wat werkelijk wordt verstaan onder 'klantvriendelijk handelen' 6. Adviseurs richten een kennisinstituut op 7. Adviseurs gaan in gesprek met Radar 8. Adviseurs zoeken samenwerking met consumentenorganisaties 9 Adviseurs roepen verzekeraars op om de polisvoorwaarden beter leesbaar te maken. Los daarvan, jij, als lezer / collega, hebt zelf ongetwijfeld ook suggesties. Het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Want iedere van de hierboven genoemde activiteiten is puur in consumentenbelang. En zal daarmee de warme belangstelling hebben van de pers. En welke gezamenlijke activiteit we ook bedenken, wanneer die echt in het belang is van de consument, doen we zowel de consument een plezier alsook onszelf. Wanneer we af willen van de negatieve mening over ons vak, zullen we echt zelf aan het werk moeten gaan. Samen! En dat betekent, dat we het niet alleen aan CFD of Adfiz moeten over laten. Met, nogmaals, alle respect voor hun werk. Het betekent simpelweg dat we toe moeten naar daadwerkelijk samen nagaan welke belangen gemeenschappelijk zijn. En daar werk van maken. Niet blijven vastzitten in 'unieke formules' of 'bewezen marktstrategieën', niet langer luisteren naar al die goedwillende deskundologen, maar simpelweg de belangen van de consument behartigen. Maatregelen nemen om misstanden weg te werken. Wanneer de aanbieders dat niet doen en de AFM kennelijk ook niet, dan doen wij het zelf wel. Want zonder onafhankelijke en deskundige financieel adviseurs zal de consument nooit opgewassen zijn tegen de financiële belangen die de aanbieders hebben. Wie voelt zich geroepen daarover mee te denken? Mail me op info@eyzenga.nl

Willem van Spronsen - 25 juni 2013

@ Rien, het onderwerp is de inhoud van de brief van de minister van financiën aan de vaste Kamercommissie. De beroepsorganisaties ambiëren - even los van jouw meningen, opsommingen en aanbevelingen - een gedegen en duurzame Permanente Educatie dat naadloos aansluit bij de beroepspraktijk. Daar maakt men zich sterk voor bij de leden van de vaste Kamercommissie. Dat is de huidige status.

Paul Schoo - 25 juni 2013

@eyzenga Natuurlijk zijn de maatregelen die je opsomt prima. Maar wat mij betreft verspilling van talent. Je gaat er nog steeds van uit dat er een goedwillende tegenpartij is die mee gaat werken wanneer wij eisen op tafel gaan leggen. Er is maar 1 manier om banken en verzekeraars te dwingen naar ons te luisteren en dat is de consument aan onze kant scharen. Dat doe je door hem zo min mogelijk afhankelijk te maken van banken en verzekeraars. Kortom massaal afkopen van beleggings- of spaarverzekeringen, aflossen op de hypotheek, indien mogelijk sparen op een bank, met een vaak iets andere levensstijl zoveel mogelijk risico's mijden of in eigen groep afdekken. Daarin adviseren en begeleiden geeft een prima boterham. Dwars tegen de overheid in adviseren en de consument zelfstandig maken. Beloning kan uit abonnement of uurloon.

Paul Schoo - 25 juni 2013

Konden we maar vertrouwen, zoals vroeger. Zo vaak gewaarschuwd. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Onbetrouwbare overheid, onbetrouwbare banken, onbetrouwbare verzekeraars etc. etc. Helaas heb ik niet meer de illusie dat het allemaal goed komt met die PE-examens. Van meet af aan heb ik geroepen dat de lat alsmaar hoger gelegd wordt om de stand uit te dunnen. Niet omdat het intermediair niet op haar taak is voorbereid, maar omdat er een groter verhaal achter zit. 20 jaar geleden is er ergens besloten dat het intermediair maar lastig en duur is. Eerst is er geprobeerd veel administratieve taken in die organisatie te pompen, vervolgens kwamen er employee benefit contracten, waarbij zoveel mogelijk rechtstreeks met de werkgever zaken gedaan werd. Daarna kwamen de internet initiatieven om de individuele consument aan tafel te krijgen. Omdat dat allemaal onvoldoende resultaat op leverde werd er maar gelobbyd om het intermediair te saneren. Dit alles om de consument zoveel mogelijk te kunnen uitmelken zonder bescherming van het intermediair. En al die slappe knieën van het ministerie en de AFM doen vrolijk mee. Ze krijgen immers een dik salaris en dat blijft alleen maar overeind als ze het spel mee spelen.

Edwin Nijenhuis - 25 juni 2013

"Uit alle media blijken dagelijks dat ministers en parlementariërs te vaak onvoldoende vakbekwaam zijn. In een nieuw staatsbestel dienen alle ministers en parlementariërs aantoonbaar vakbekwaam te zijn en volkomen integer op straffe van levenslange uitsluiting van een publieke functie."

Rien Eyzenga - 25 juni 2013

Wanneer de vakbekwaamheid soms onvoldoende zou zijn, kan ik me voorstellen, dat de minister dat met een extra studie en examen op het gewenste niveau wil brengen. Daar heb ik op zich geen moeite mee. Maar waarom dan iedere drie jaar opnieuw? Mag ik aannemen, dat de minister dan ook voor alle andere vakterreinen een driejaarlijks examen gaat invoeren? Te beginnen met zichzelf? Wat is dit nou toch, dat zoveel overheidsdienaren zich zo uiterst negatief bezig houden met onze beroepsgroep! Waar komt die antipathie vandaan? Wat hebben wij in het verleden kennelijk zo ontzettend fout gedaan? Ik begrijp, dat de minister zijn mening uitsluitend heeft gebaseerd op informatie van de AFM. Waar baseert de AFM haar informatie dan op? Welk gedegen onderzoek ligt hieraan ten grondslag? En mag ik dat onderzoek dan eens (graag) inzien? Wie van al onze (hier lezende) collega's herkent deze AFM-mening bij zichzelf, of bij collega's? Wat wij nodig hebben is niet allerlei nieuwe wetgeving, maar een forse campagne waarmee we de bij de overheid heersende mening over ons vak en onszelf eens gaan beinvloeden. Geen petities, maar spijkerharde bewijzen leveren over onze integriteit en kennis. Laten we stoppen met navelstaren en protesteren. Het heeft overduidelijk geen nut of effect. Alleen een collectieve campagne, die dan niet Adfiz- of CFD-gebonden mag zijn, waarmee we onze beroepsgroep eens positief in de schijnwerpers gaan zetten, kan helpen. Niets anders. Samen reclame maken voor ons vak. En dat hoeft niet eens moeilijk te zijn. Maar de vraag is of die wil er is.......

Lees meer over
Petitie voor persoonlijke pensioenpotten

Petitie voor persoonlijke pensioenpotten

Een week voor Prinsjesdag is op initiatief van Sjaak Zonneveld, auteur en mede-oprichter van BrightPensioen, een petitie gestart voor de komst van persoonlijke pensioenpotten. Zonneveld:...

Verbond: ook robo-advice moet vakbekwaam zijn

Verbond: ook robo-advice moet vakbekwaam zijn

Verzekeraars vinden dat ook geautomatiseerd advies (robo-advice) moet voldoen aan de wettelijke vakbekwaamheidsnorm, maar de borging van de norm kan op een andere...

Minister houdt vast aan legesverhoging PE-examens

Minister houdt vast aan legesverhoging PE-examens

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft geen oor voor de bezwaren vanuit de markt tegen de verhoging van de leges PE-examens. In een brief aan de Tweede Kamer...

Van velzen pleit voor maatwerk bij ontheffing

Van velzen pleit voor maatwerk bij ontheffing

Dik van Velzen, senior consultant NIBE-SVV, vraagt zich in zijn blog af hoe een regeling er uit moet zien voor mensen die door ziekte of andere ernstige omstandigheden...

Van Koesveld start petitie tegen verhoging salarissen bankiers

Van Koesveld start petitie tegen verhoging salarissen bankiers

Financieel adviseur Nico van Koesveld uit Barneveld is een petitie begonnen tegen de verhoging van de salarissen van de topbestuurders van ING en ABN Amro. Onder...

Dijsselbloem: geen water bij wijn PE-examen

Dijsselbloem: geen water bij wijn PE-examen

De intermediairorganisaties hebben opnieuw bot gevangen bij minister Dijsselbloem van Financiën, die nog steeds niet bereid is water bij de wijn doen als het...