Misverstanden rond uitfasering pensioen in eigen beheer

Wiebes 2015

Dga’s hoeven niet vóór 1 juli 2017 al de beslissing over de bestemming van het in eigen beheer opgebouwde pensioenvermogen te nemen. Dat laatste is namelijk niet het geval. Het enige dat voor 1 juli moet worden geregeld, aldus staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen, is het stopzetten van de huidige opbouw van het PEB. 

Wiebes: "Met het stopzetten is het PEB vanaf dat moment bevroren. Vervolgens heeft de dga tot en met 31 december 2019 de tijd om een beslissing te nemen over de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraak. Bij een gesplitste pensioentoezegging, waarbij een deel van het toegezegde pensioen is ondergebracht in een pensioenpolis bij een verzekeraar en de dga het daar opgebouwde kapitaal wil overdragen naar zijn eigen bv in het kader van een overgang van de bijbehorende verplichting, moet uiterlijk 30 juni 2017 een verzoek door de verzekeringsmaatschappij ontvangen zijn om deze waardeoverdracht te doen. Het gaat dus uiteindelijk om hooguit drie documenten: de vastlegging van de overeenkomst tussen de besloten vennootschap (bv) en de dga dat de pensioenopbouw in eigen beheer uiterlijk 30 juni 2017 wordt stopgezet. Dat kan middels een addendum op de pensioenbrief. De andere documenten zijn de bekrachtiging van deze afspraak in de notulen van de aandeelhoudersvergadering en – voor zover van toepassing – een verzoek aan de verzekeringsmaatschappij.

"Een dga is alleen verplicht om het informatieformulier in te vullen en naar de Belastingdienst te retourneren, wanneer hij zijn PEB afkoopt of omzet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting. Dit informatieformulier moet inderdaad binnen een maand nadat de ondernemer het PEB heeft afgekocht dan wel omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting door de Belastingdienst ontvangen zijn. Zoals ik hiervoor al heb toegelicht heeft de dga tot en met 31 december 2019 de tijd om te beslissen of hij zijn bevroren PEB nog wil afkopen of omzetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting. Voor het stopzetten van de opbouw van het PEB, de enige handeling die noodzakelijk is vóór 1 juli 2017, hoeft de dga dus geen informatieformulier in te vullen en op te sturen naar de Belastingdienst. Het aantal ingezonden informatieformulieren zegt derhalve niets over het aantal dga’s dat reeds voldaan heeft aan de verplichting de opbouw van het PEB vóór 1 juli 2017 stop te zetten. Sterker nog: aan de hand van op dit moment ingezonden informatieformulieren kan nu geen inschatting worden gemaakt hoeveel dga’s hun PEB nog zullen gaan afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Het enige dat met de tot nu toe ingezonden informatieformulieren kan worden bepaald is hoeveel dga’s op dit moment reeds hebben gekozen voor afkoop of omzetting van hun PEB in een oudedagsverplichting. Hierover kan ik u aangeven dat tot 30 mei 2017 in totaal 6.705 informatieformulieren bij de Belastingdienst zijn ingediend."

 

Coulanceperiode niet verlengd

Wiebes verder: "Naar mijn mening hebben dga’s voldoende tijd om aan de uit de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen voortvloeiende maatregelen te voldoen. Hierbij merk ik nog op dat meer dan de helft van alle dga’s in het verleden al gestopt is met de opbouw van het PEB. Deze groep hoeft dus op dit moment voor de enige noodzakelijke handeling – het formeel stopzetten van het PEB – geen actie meer te ondernemen.
"Gelet op voorgaande acht ik een verlenging van de coulanceperiode niet nodig. Ik acht een dergelijke verlenging ook niet wenselijk, omdat dit niet in lijn is met de beoogde snelle uitfasering van het PEB."

 

 

 

 

Lees meer over

Reacties

Franc Hoogland 19 juni 2017

Kan de argumentatie van Wiebes volgen. Als het gaat om het beëindigen van de pensioenopbouw in eigen begeer zijn de stappen heel eenvoudig en is de termijn van 3 maanden voldoende. Waar het gaat om het terughalen van een extern verzekerd deel naar de BV (waarvoor dezelfde termijn geldt) hebben we het echter over een traject waarin uiterste zorgvuldigheid is vereist. Het zomaar terughalen van een extern verzekerd deel is niet aan de orde en vraagt om een zorgvuldige analyse en terugkoppeling richting de DGA. Dan is 3 maanden, in een traject waarbij meerdere partijen (DGA en zijn/haar partner, verzekeraar, accountant, pensioenadviseur) zijn betrokken, zeker kort te noemen. Dit geldt temeer in een dossier waar zorgplicht (!) een wezenlijk 'ding' is. Een verlenging tot eind 2017 zou ook voor de Belastingdienst nog wel eens voordelen kunnen hebben.

Regeling restschuld wordt niet verlengd

Regeling restschuld wordt niet verlengd

Het kabinet wil de regeling restschuld niet verlengen, schrijft staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen. Wiebes: "De problematiek die in 2012 aanleiding...

Wiebes herhaalt: coulanceperiode peb wordt niet verlengd

Wiebes herhaalt: coulanceperiode peb wordt niet verlengd

Staatssecretaris Wiebes herhaalt in antwoord op Kamervragen nog een keer dat hij de coulanceperiode voor het stopzetten van de huidige opbouw van pensioen in eigen...

Vergoeding letselschade blijft tellen als vermogen

Vergoeding letselschade blijft tellen als vermogen

Het kabinet wil nog steeds niet tornen aan het principe dat een vergoeding wegens letselschade meetelt als vermogen. Staatssecretaris Wiebes gaf dit eerder al aan,...

Keuzedocument box 3

Keuzedocument box 3

Het kabinet heeft de Tweede Kamer een keuzedocument box 3 gestuurd met drie alternatieven voor de huidige forfaitaire vermogensrendementsheffing.  In het algemeen...

"Geen keuze met betrekking tot aftrek hypotheekrente"

"Geen keuze met betrekking tot aftrek hypotheekrente"

Er is geen keuze met betrekking tot hypotheekrenteaftrek, herhaalt staatssecretaris Wiebes in antwoord op vragen van Pieter Omtzigt (CDA).  Afzien van de aftrek...

Wiebes vraagt Eerste Kamer om uitstel stemming

Wiebes vraagt Eerste Kamer om uitstel stemming

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer om uitstel gevraagd van de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale...