"niet nu al pleiten voor afschaffing pe-examen"

Fred de Jong 2012

"Pas als de zelfregulering effect sorteert lijkt het mij opportuun om bij de minister voor afschaffing van de PE-examens te pleiten en niet andersom. De sector heeft zich namelijk in een zodanige situatie gemanoeuvreerd dat de politiek eerst wil zien en dan pas wil geloven."Aldus onderzoeker Fred de Jong in zijn analyse van de discussie over het geplande periodieke PE-examen.

 

De Jong schrijft: "De invoering van het nieuwe vakbekwaamheidbouwwerk in 2014 zorgt voor heftige meningsverschillen. Belangrijk twistpunt is de manier waarop de actuele vakkennis geborgd moet worden. Maar er zijn ook punten waar overeenstemming over is. Verschillende experts hebben terecht gewezen op het feit dat een PE-examen veelal oude kennis toetst, dat dit systeem een erg zwaar middel is terwijl dit in andere branches niet wordt gebruikt, en dat de inhoud van de vakbekwaamheidsmodules niet goed aansluit bij de praktijk. Maar duidelijk is ook dat de politiek en de minister niet voldoende overtuigd zijn van de alternatieven die zijn aangedragen om de vakbekwaamheid op een andere manier dan via een PE-examen te borgen.

"Het is duidelijk dat de branchevertegenwoordigers van het intermediair (Adfiz, CFD, NVGA, OvFD, NVF) tegen een verplicht periodiek PE-examen zijn om de actuele vakkennis aan te tonen. Zij worden daarin gesteund door ruim 10.000 vakgenoten die een petitie hebben ondertekend tegen dit plan van de minister. De vertegenwoordigers van kennisgerelateerde keurmerken (SEH, FFP en NVHP) hebben dit initiatief niet gesteund. Zij zijn dus niet per definitie tegen een PE-examen. De Tweede Kamerleden, als volksvertegenwoordigers, steunen vooralsnog de minster in zijn voornemen om te actuele vakbekwaamheid te borgen via een periodiek PE-examen. Wel hebben zij via een motie gevraagd om versoepeling van de huidige voorstellen. De vertegenwoordigers van banken en verzekeraars, een doelgroep voor wie het PE-examen ook grote gevolgen heeft, zijn opvallend stil in deze discussie. Blijkbaar hebben zij geen principiële bezwaren.

"Als je naar de overeenkomsten kijkt in deze discussie, valt op dat iedereen het belangrijk vindt dat een financieel adviseur (onafhankelijk of niet) te allen tijde vakbekwaam is. Er is ook geen verzet tegen het feit dat een actueel diploma een vereiste is om als financieel adviseur een vergunning te kunnen krijgen bij de AFM. Alle partijen snappen dat een financieel adviseur de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat zijn kennis up to date is en aansluit op het adviesgebied waarin hij actief is.
"Vakbekwaamheid is dus niet het issue, wel de manier waarop dat getoetst wordt. De inrichting van het vakbekwaamheidsbouwwerk is onderhevig aan kritiek. Sommige modules lijken buiten proportioneel zwaar te zijn in verhouding tot het belang van het onderwerp. De kennis- en ervaringtoets die een consument bij execution only moet doen staat in geen verhouding tot het diploma dat een adviseur voor hetzelfde product moet halen.

Maar even concentreren op de hoe-vraag. Het is duidelijk dat de branche moet aantonen dat men in staat is om de eigen achterban continue vakbekwaam te houden. In deze snel veranderende samenleving met veel nieuwe regelgeving is dat geen gemakkelijke opgave. Er is twijfel, terecht of niet, over de werking van het huidige PE-systeem. Met name de politiek wil zekerheid dat de vakkennis goed wordt bijgehouden om misselling in de toekomst te voorkomen. Daar tegenover staat dat de markt behoefte heeft aan gemak om tegen zo laag mogelijke kosten die actuele vakbekwaamheid te behouden. Ook de minister en de politiek zullen voorstander zijn van een zo efficiënt mogelijk systeem. Qua efficiency lijkt een PE-examen elke drie jaar het beste middel. De adviseur kan zelf bepalen hoe hij zijn kennis actueel houdt en hij hoeft maar eens per drie jaar een (digitaal) examen af te leggen. Dat is qua kosten te overzien, en levert ook niet de druk op om jaarlijks PE-punten te behalen. Het behalen van PE-uren of PE-punten is tijdrovend en kostbaar. Door middel van technologische vernieuwing (internet, social media, e-learning etc..) is informatie en ook specifieke vakkennis op elk moment toegankelijk te maken.

"Probleem van de PE-examinering is de angst dat een adviseur geen voldoende haalt en dan (tijdelijk) zijn activiteiten moet staken. Maar na een geslaagde herkansing kan hij waarschijnlijk zijn adviesactiviteiten weer oppakken. Het is dus niet zo dat een behaald diploma na het zakken voor een PE-examen definitief zijn waarde verliest. Voor een ondernemer die tevens adviseur is, is het bedrijfseconomisch een groot risico als hij zijn werk niet meer zou mogen doen doordat hij een bepaald examen niet heeft behaald. Waarschijnlijk kunnen banken en verzekeraars dit risico beter opvangen. De kleine zelfstandige intermediair loopt dus een groter bedrijfsrisico. Dat risico is te ondervangen door zelf te zorgen dat er voldoende actuele kennis in huis is, bijvoorbeeld door online cursussen of PE-sessies te volgen. Maar ook door afspraken te maken met collega’s om advieswerk tijdelijk over te nemen als een herexamen nodig mocht zijn. Hierin zouden bijvoorbeeld de serviceproviders uitkomst kunnen bieden met een ‘opvangpool’.

"De komende weken mogen brancheverenigingen met de minister in de slag om alternatieven te bedenken die onderdelen van het vakbekwaamheidbouwwerk kunnen versoepelen. De echte uitdaging voor de sector is echter om de komende jaren te bewijzen dat men via zelfregulering in staat is om de actuele vakkennis te borgen. Dat vraagt om een efficiënt onderwijs- en opleidingsprogramma, dat vraagt om heldere sancties vanuit de branche zelf aan onbekwame vakgenoten en dat vraagt misschien om acceptatie van een PE-examen systeem voor de eerstkomende jaren. Pas als de zelfregulering effect sorteert lijkt het mij opportuun om bij de minister voor afschaffing van de PE-examens te pleiten en niet andersom. De sector heeft zich namelijk in een zodanige situatie gemanoeuvreerd dat de politiek eerst wil zien en dan pas wil geloven."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Otto Broertjes - 16 oktober 2013

Als zij hun werk goed gedaan zouden hebben dan waren zij het dubbel en dwars waard!! Dat pleit dus voor een tariefsverlaging!

Dennis Jellema - 15 oktober 2013

Inhoud zal de overtuiging moeten geven dat PE-Examens niet het juiste middel zijn. Het idee komt dan ook vanuit de hoed van Financiën. De eerste stap is gezet. Nu overleg. Gelukkig is het woord van de minister nog geen Wet. Succes met de gesprekken vandaag.

Edwin Herdink - 15 oktober 2013

Beste Chris,........De Jong baseert zijn analyse op een veronderstelt politiek sentiment en treed hiermee op een zeer ongelegen moment naar buiten. Ik kan je uit persoonlijke ervaring vertellen dat die sentiment geen reële weergave van de werkelijkheid is. Suggestieve publicaties van buitenstaanders als de heren Drost en De Jong dienen dan ook niet het intermediaire belang. Dat Dijsselbloem nu met toezeggingen is gekomen is louter en alleen doordat de Kamer hem hiertoe verzocht heeft. Men vindt dat de regelgeving te ver is doorgeschoten en dat de bedrijven, die de shake-out van de afgelopen jaren overleefd hebben, op een gelijkwaardige wijze behandeld dienen te worden als alle overige beroepsgroepen. Probleem is alleen dat Dijsselbloem heeft uitgesproken de poot stijf te houden. Grote vraag blijft of Financiën o.b.v. de inhoud draagvlak wil creëren om zo de status quo te doorbreken. Zoals je aangeeft weten we binnen enkele weken meer en dan is het ook duidelijk of Financiën motie 118 serieus heeft genomen en daarmee onze parlementaire democratie.

Albert van der Poll - 14 oktober 2013

Ik begrijp nog niet zo goed hoe het verband ligt tussen mis-selling en opleiding, willen ze dan een multiple-choice toets op integriteit opnemen? Zeer terecht is wel de laatste opmerking: de politiek heeft nul vertrouwen, ik heb dat bij de vertegenwoordigers van Adfiz die in het Haagsche overleggen al menigmaal gehoord en afgelopen week ook bij de SEH. Goede bedoelingen worden menigmaal fout uitgelegd. Als individueel adviseur doe je maar weinig tegen al die tegenwind vanuit politiek, media en AFM. Nou, naar de New Financial Forum Day dan maar ter inspiratie.

Leo Tol - 14 oktober 2013

Notariaat klaagt over kosten van toezicht .... http://www.advocatie.nl/knb-doorberekening-kosten-toezicht-raakt-notariaat-te-hard Zit wat in ....

Edwin Herdink - 14 oktober 2013

Beste Fred, Mis-selling wat je tussen neus en lippen even noemt is niet bewezen en zeker niet in relatie met educatie. Zelfs mw. Prof. Barbara Baarsma kon in haar SEO rapport Provisieregelgeving met vele theoretische stellingen en verdachtmakingen richting het intermediair het bewijs hiervoor niet leveren en erkende haar ongelijk door in haar rapport te stellen dat mis-selling niet meetbaar is. Je plaatst het intermediair in een verdachtenhoek door heel goedkoop te stellen dat de sector zich in een zodanige situatie heeft gemanoeuvreerd dat de politiek eerst wil zien en dan pas geloven. Dat is uiterst suggestief en blijkbaar jouw manier om negatieve aandacht te vragen zonder ook maar een steekhoudend argument te leveren. Belangrijk feit in deze is dat de politiek de branche is tegemoetgekomen en dat is een erkenning van vertrouwen. Met jouw analyse sla je danook de plank faliekant mis!

Otto Broertjes - 14 oktober 2013

De sector heeft zich namelijk in een zodanige situatie gemanoeuvreerd dat de politiek eerst wil zien en dan pas wil geloven. Waar zijn in het verleden de toezichthouders gebleven?????Zij hebben in de laatste 20 jaar klaarblijkelijk weinig ondernomen en gefaald in hun toezicht naar de verzekeraars en het intermediair! Achteraf toezicht houden is heel gemakkelijk! Als het kalf verdronken is dempt men de put. Laten zij maar met branche de zaken op lossen. Wat vinden de klanten van het intermediair hier van? Vinden zij het prettig dat wanneer een bedrijf waar zij al jaren zaken meedoen (tijdelijk) buitenspel wordt gezet om de klant te bedienen omdat er een examen niet gehaald is. En dan nog niet onbelangrijk de economische schade (portefuillerechten) die wordt veroorzaakt en al is veroorzaakt door al deze zaken die de laatste jaren spelen.

Chris de Bruin - 14 oktober 2013

@Edwin Herdink, Met alle respect voor de vasthoudendheid waarmee je je doelen probeert te bereiken, moet mij wel van het hart dat je Fred de Jong tekort doet. Hij plaatst niet het intermediair in een verdachtenhoek, dat heeft het intermediair, althans een deel ervan, de laatste tientallen jaren zelf gedaan, daarbij niet gehinderd door falende toezichthouders, ontoereikende wetgeving en op geld beluste consumenten. Wat Fred doet is de realiteit beschrijven en volgens mij is het slim om dit soort artikelen niet zo snel af te leggen. Je kunt je wel blijven verzetten tegen de maatschappelijke werkelijkheid of die van de nabije toekomst voor de financieel adviseur, maar veel zin heeft dat niet. Wat jij doet en wat veel intermediairs nog steeds doen is van binnenuit naar onze branche kijken maar niet ingaan op hoe die grote wereld om ons heen dat doet. Wat er gebeurt is dat wij thans de rekening gepresenteerd krijgen van hetgeen er de afgelopen jaren bij de samenleving in het verkeerde keelgat is geschoten. Daarbij maakt het niet uit dat ook anderen blaam treft. De politiek is het vertrouwen in onze branche kwijt, al geruime tijd en het beste bewijs daarvan is dat men zich weinig of niets meer gelegen laat liggen aan wat wij daarvan zelf vinden. De vele handtekeningen die jij verzameld hebt zijn een mooie beloning voor je inspanningen, maar het kon daar nog wel eens bij blijven. De toezegging die de minister heeft gedaan om nog eens te kijken of er hier en daar wellicht een versoepeling in de uitvoering van zijn gedachten aan te brengen valt, is volgens mij nog niet hetzelfde als een uiting van vertrouwen in onze branche, het tegendeel lijkt mij eerder juist. Over een paar weken weten we meer. Met collegiale groet, Chris de Bruin.

Jeffrey Leichel - 14 oktober 2013

Als ik de redenatie van zowel De Jong, Herdink en vdPoll volg, dan is volgens mij de conclusie dat Herdink de enige is die op dit moment wel het vertrouwen van politici krijgt. Als we dan allemaal heel slim zijn, dan meldt iedereen zich nu massaal aan bij de CFD en stapt De Jong in de Aviesraad van de CFD en helpt Herdink met verder politiek overleg. Dan zijn we goed bezig met elkaar.

K.M. Kreeft - 14 oktober 2013

Het einde van de laatste zin "... dat de politiek eerst wil zien en dan pas wil geloven" is wel cynisch in het licht van de betrouwbaarheid van die politiek zelf. Als wij net zo zouden omgaan met beloftes en weten waar je het over hebt als de politiek, dan was de woekerpolis affaire een briesje vergeleken met de storm die er dan zou waaien..... Ik heb in ieder geval weinig tot geen vertrouwen in welk systeem dan ook dat vanuit de overheid opgelegd wordt. Het zal ongetwijfeld uitblinken in wereld (vak) vreemdheid en qua kosten voor het intermediair een veelvoud worden van wat men nu steeds voor ogen heeft. Iedere andere uitkomst zal mij verbazen.

Lees meer over
Rol van financieel regisseur mooi perspectief voor adviseurs

Rol van financieel regisseur mooi perspectief voor adviseurs

De helft van de consumenten heeft behoefte aan één financieel regisseur die over al zijn financiële zaken waakt. Dat is het resultaat van een...

Haaks op de mores: tips voor financieel adviseurs

Haaks op de mores: tips voor financieel adviseurs

Manifesto is geen traditionele accountant. Met het verzorgen van de administratie alleen maak je namelijk allang het verschil niet meer. Hoe dan wel? Door persoonlijk...

Klantgerichtheid volgens de AFM

Klantgerichtheid volgens de AFM

Wat wil de klant? Er zijn weinig sectoren waar deze vraag zo van belang is als de financiële dienstverlening. De impact van een niet-passende aov of hypotheek...

Voor wie doen we het allemaal?

Voor wie doen we het allemaal?

Financieel dienstverleners willen graag klantgericht zijn. Toch ligt de focus in de terugblik op een jaar nagenoeg alleen op de financiële resultaten. Doe het...

Wiertsema: “Regelklimaat moet adviesvriendelijker”

Wiertsema: “Regelklimaat moet adviesvriendelijker”

“Het regelklimaat dient adviesvriendelijker te worden”, aldus Enno Wiertsema, algemeen directeur Adfiz, tijdens het congres ‘Klantgerichtheid intermediair’...

Klantkennis sleutel tot succes

Klantkennis sleutel tot succes

Het intermediair staat dichtbij de klant, heeft vaak een lokale functie en de waardepropositie is bijna altijd die van customer intimacy. Toch is er voor het intermediair...