"niet te hard schoppen tegen aanbieders"

Fred de Jong 2012

Het intermediair loopt het risico zichzelf in de voet te schieten als het te hard te hoop loopt tegen de rol van aanbieders in het zuivere marktmodel. Dat meent onderzoeker Fred de Jong.

 

De Jong in zijn column op www.delametelkaar.nl: "Het is goed dat de brancheorganisaties aandacht vragen voor de negatieve effecten van de regelgeving. Bijvoorbeeld zoals Adfiz deed door in haar nieuwjaarsbijeenkomst te pleiten voor een andere behandeling van de zakelijke klant in de Wft. Maar tegelijkertijd moet Adfiz, en met haar het zelfstandige/onafhankelijke intermediair, haar hand niet overspelen.

"Stel dat aanbieders verplicht zouden worden om zaken te doen met alle intermediairs. Dan betekent dat volgens mij dat klanten ook mogen verwachten dat intermediairs alle aanbieders in hun analyse betrekken. Voor de klant een mooi perspectief en voor het intermediair een uitdagende propositie. Maar veel intermediairs geven aan wel zelf te willen kiezen met welke aanbieders men wel en geen zaken wil doen. Transparantie over de reikwijdte van het aantal aanbieders vinden sommige intermediairs voldoende. Het lijkt me echter onredelijk dat aanbieders wel met alle intermediairs zaken zouden moeten doen, maar het intermediair niet. Waar is hier dan het gelijke speelveld waar het intermediair de mond vol van heeft?

"In het zuivere marktmodel zouden aanbieders, zo bepleit Adfiz, alleen producten mogen aanbieden en niet meer adviseren. (...) Als aanbieders alleen producten mogen verkopen, dan mogen echte adviseurs (het intermediair) ook alleen maar adviseren en niet meer bemiddelen en ook niet meer beheren. Ik vraag me af of dit een rendabel businessmodel is voor het intermediair. Feit is dat er op dit moment maar weinig intermediairs zijn die met alleen adviseren een goede boterham verdienen. Duidelijk is ook dat de meeste klanten verwachten van het intermediair dat die het geadviseerde product ook kunnen afsluiten en beheren.

"Het pleiten voor de voltooiing van het zuivere marktmodel betekent in mijn ogen dat ook gekeken moet worden naar de schademarkt. Zolang die markt, dat voor het gemiddelde intermediair circa 70 procent van de inkomsten vormt, nog provisie kent, kan van een volledig zuiver marktmodel geen sprake zijn. Ik ben ervan overtuigd dat politici dat ook zo zullen zien als hen dit zou worden gevraagd. Voor de toekomstpositie van het onafhankelijke intermediair hoeft dit overigens geen verkeerde gedachte te zijn, maar ik vraag me af of Adfiz dat ook zo bedoelt."
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Jeffrey Leichel - 16 januari 2014

@Edwin, Ben het geheel met je eens. Ik begrijp ook de column van Fred de Jong niet goed. Ja, het deel voor je zelf opkomen, dat snap ik. Maar daar hoort dan toch juist ook bij "niet de kaas van je brood laten eten" en dus strijden voor een gelijk speelveld. Selectieve distributie en prijsdiscriminatie verstoort de ontwikkeling van onafhankelijk advies zeer ernstig. Het past ook niet bij de wens van AFM en politiek om open, transparante en eerlijke markten te hebben. Selectieve distributie is sowieso een rare discussie in onze branche. Ik ben nog nooit een "Gucci hypotheek" tegengekomen.

Thomas van Duin - 16 januari 2014

Geachte heer de Bruin, Ik sluit mij geheel aan bij uw oproep om het fatsoenlijk te houden, ik begrijp echter totaal niet waarom de reactie van Edwin Herdink u er toe zet om dit te posten en hem met naam te noemen als reden van uw reactie. Met regelmaat lees ik stukjes van Fred de Jong en ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hij een (betaalde) spreekbuis is van het Verbond. In mijn ogen proberen dit soort figuren regelmatig onze beroepsgroep in een kwaad daglicht te stellen en onderuit te halen, te lang hebben we dat niet ingezien. Ik prijs mij gelukkig dat mensen als Edwin Herdink hier tegen ageren. Dit bijzonder kritisch en op het scherpst van de snede, maar zeer zeker niet onfatsoenlijk! Hier kan toch niets op tegen zijn of hebt u soms andere problemen met Edwin?

Kees Bergman - 16 januari 2014

Ik ben geen Fred adept, maar om te zeggen, dat hij op een dood spoor zit of dat hij geen eigen mening heeft gaat mij te ver. Hij signaleert hier goede objectieve punten, waar positieve zaken uit te halen zijn. Kortom laten wij met z'n allen het kind niet met het badwater weggooien. Sta open voor andere meningen en denk niet dat jij het enige ware geloof verkondigt.

Chris de Bruin - 16 januari 2014

Beste collega's, Zeker na de laatste reactie van Edwin Herdink, moet mij het volgende van het hart. Ik stel opnieuw vast dat de toon van de reacties van sommige collega's met enige regelmaat dreigt te gaan naar het hatelijke, en in elk geval naar het persoonlijke. Daarmee loopt deze zeer waardevolle rubriek de kans af te glijden naar het niveau van sommige andere fora en volgens mij moeten we dat niet hebben. Houdt u er rekening mee dat deze kolommen ook gelezen worden door politici, toezichthouders en anderen die voor u (en mij) onbekend zijn, maar wel mede-beslissers zijn in allerlei trajecten waar wij in de toekomst nog mee te maken krijgen. Afgezien daarvan lijkt het mij niet zinvol persoonlijke standpunten of overtuiging steeds te gebruiken als basis voor een hetzetoon, omdat daarmee het voeren van de discussie niet meer zo aantrekkelijk is. Ik stel dus voor dat we onze reacties feitelijk houden en niet persoonlijk. Zoals u kunt lezen hoger in dit topic, was ik het inhoudelijk ook niet helemaal met Fred de Jong eens, maar ik stel een zinvolle discussie met hem zeer op prijs. Wellicht ook een idee voor alle andere collega's? Met vriendelijke groet, Chris de Bruin.

Jeffrey Leichel - 16 januari 2014

Ik ben er voor dat de discussie veel scherper wordt gevoerd. De waarheid op tafel. Maar ook geldt: hoe scherper de discussie, hoe groter de verantwoordelijkheid om het niet persoonlijk te maken.

Edwin Herdink - 16 januari 2014

@Jeffrey, om de discussie juist te kunnen voeren dienen we terug te keren naar wat De Jong aan de basis suggereert: Het intermediair loopt het risico zichzelf in de voet te schieten als het te hard te hoop loopt tegen de rol van aanbieders in het zuivere marktmodel. Hiervoor dienen we eerst stil te staan bij de nieuwjaarsuitspraak van Hermans (Adfiz), waarin hij pleite voor de voltooiing van het zuivere marktmodel. En hier dient meteen een stap op de plaats gemaakt te worden. Adfiz heeft in het verleden gepleit voor een provisieverbod voor complexe producten, onder voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde was het creëren van een gelijk speelveld. Aanbieders dienen een zuiver kostprijsmodel te hanteren, zodat de klant inzicht krijgt in de advies/bemiddelingskosten. In zijn nieuwjaarstoespraak doelde Hermans dus op de vervolmaking van het zuivere marktmodel voor complexe producten. Hier is dus geenszins verwezen naar de schademarkt. De stelling die De Jong hanteert ‘dat dan ook gekeken moet worden naar de schademarkt’ is een oneigenlijke stelling en het leggen van een onjuist verband, waarmee tevens de nieuwjaarsuitspraak van Hermans verkeerd wordt gepositioneerd. Terug nu naar de basis: schiet het intermediair zich in de voet wanneer men inzet op een zuiver marktmodel voor complexe producten. Het antwoord is kort en krachtig: nee! De vervolmaking van het zuivere marktmodel is een belofte die De Jager heeft gedaan bij de vervolmaking van het provisieverbod voor complexe producten. Het is dan ook logisch dat Hermans met deze oproep komt, aanbieders schieten duidelijk te kort en belofte maakt schuld. Dat De Jong de discussie probeert te koppelen aan de schademarkt is stemmingmakerij en verder geen enkel punt van discussie.

Peter Dirks - 16 januari 2014

De Jong tracht iets ter discussie te stellen wat helemaal geen issue is. Niet bij de consument, niet bij de aanbieders, niet bij de bemiddelaars, niet bij de politiek en niet de beroepsgroep betrokken organisaties. Of misschien wel bij een enkele aanbieder ..... daarom mijn stelling: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Edwin Herdink - 16 januari 2014

Bij het lezen van De Jong zijn column is het de kunst om tussen de regels door te lezen en, naar mijn inziens, de kwade opzet van de genius te herkennen. De Jong probeert namelijk op zeer listige wijze het zuivere marktmodel voor complexe producten van toepassing te verklaren voor de schademarkt. Met een extra strik verpakt hij dit door te suggereren dat politici dit ook zullen inzien wanneer hen hierna gevraagd wordt. De onjuistheid van deze suggestieve redenering en de duidelijke stip aan de horizon van het Verbond is waarom ik reageer. De afgelopen jaren heb ik veelvuldig, met de betrokken Kamerleden, uitvoerig gesproken over het zuivere marktmodel en de bijzondere positie van de schademarkt. Unaniem kwam hier steeds weer naar voren dat de schademarkt door haar sociaal maatschappelijke karakter, het ontbreken van misstanden en overall een gelijkwaardige lage beloning over relatief lage premies, geen enkele rechtvaardigingsgrond en noodzaak in zich draagt om een zuiver marktmodel hierop van toepassing te verklaren. De Jong heeft zich dan ook duidelijk gepositioneerd door een discussie proberen aan te zwengelen die politiek gezien totaal geen discussie is! Met zijn column en bovenstaande reacties heeft De Jong voor mij zijn onafhankelijke deskundigheid verloren. Ik stel dan ook dat door de wijze waarop hij hier de Verbondsstip naar voren probeert te schuiven, het niet het intermediair maar hijzelf is die zich in de voet heeft geschoten.

Edwin Herdink - 16 januari 2014

Beste Chris, Ik stel jou reactie zeer op prijs, hoe vreemd dit misschien ook klinkt. Onze beroepsgroep heeft belang bij een inhoudelijk zuivere discussie met een juiste weergave van de werkelijkheid. Maar wanneer men overgaat tot suggestieve veronderstellingen, waarmee men de belangen van menig adviesbedrijf ondermijnt dan dienen deze veronderstellingen weerlegd te worden. Ieder doet dat op zijn eigen wijze en ik heb dat, in het kader van de zuivere marktdiscussie, gedaan vanuit mijn kontakten en vele gesprekken met de politiek. Ik kan mij overigens prima vinden in jouw inhoudelijke reactie op De Jongs column, maar vindt het jammer dat je de angel niet hebt benoemd. Ik heb er bewust voor gekozen om dit wel te benoemen, omdat de werkelijkheid hier geweld wordt aangedaan. Dit kan je dan afdoen als hatelijk of een hetze, maar wanneer men via een strik de inhoud probeert te maskeren dan dien je je niet te laten misleiden, maar duidelijk uit te spreken, zodat een ieder het gevaar herkent. Met hartelijke groet, Edwin Herdink

Fred de Jong - 16 januari 2014

Het is de kunst om een debat zuiver te voeren, zonder het persoonlijk te maken of je aangevallen te voelen. Ik constateer dat de intermediaire lobby zelf de discussie over de schademarkt op de agenda zet door zelf over de 'voltooiing van het zuivere marktmodel' te spreken. Daarnaast constateer ik dat de intermediaire lobby te weinig lijkt uit te gaan van geloof in de eigen kracht (die er zeker wel is) en te veel zich richt op de positie van aanbieders. Daarmee doet het intermediair zichzelf te kort. Ik zou veel meer de nadruk leggen op het uitventen van je onafhankelijkheid, het feit dat je dichter bij de klant staat en flexibeler bent in je oplossingen. Verspil geen energie aan het laten verbieden van verkoop/advies van eigen producten door aanbieders of het verplichten met alle intermediairs zaken te doen. Sterker nog, dat zou wel eens averechts kunnen werken zo heb ik bepleit.

Lees meer over
Rol van financieel regisseur mooi perspectief voor adviseurs

Rol van financieel regisseur mooi perspectief voor adviseurs

De helft van de consumenten heeft behoefte aan één financieel regisseur die over al zijn financiële zaken waakt. Dat is het resultaat van een...

Haaks op de mores: tips voor financieel adviseurs

Haaks op de mores: tips voor financieel adviseurs

Manifesto is geen traditionele accountant. Met het verzorgen van de administratie alleen maak je namelijk allang het verschil niet meer. Hoe dan wel? Door persoonlijk...

Klantgerichtheid volgens de AFM

Klantgerichtheid volgens de AFM

Wat wil de klant? Er zijn weinig sectoren waar deze vraag zo van belang is als de financiële dienstverlening. De impact van een niet-passende aov of hypotheek...

Voor wie doen we het allemaal?

Voor wie doen we het allemaal?

Financieel dienstverleners willen graag klantgericht zijn. Toch ligt de focus in de terugblik op een jaar nagenoeg alleen op de financiële resultaten. Doe het...

Wiertsema: “Regelklimaat moet adviesvriendelijker”

Wiertsema: “Regelklimaat moet adviesvriendelijker”

“Het regelklimaat dient adviesvriendelijker te worden”, aldus Enno Wiertsema, algemeen directeur Adfiz, tijdens het congres ‘Klantgerichtheid intermediair’...

Klantkennis sleutel tot succes

Klantkennis sleutel tot succes

Het intermediair staat dichtbij de klant, heeft vaak een lokale functie en de waardepropositie is bijna altijd die van customer intimacy. Toch is er voor het intermediair...