NVHP torpedeert dvd-voorstellen AFM

NVHP logo

"Het dvd zoals nu voorgesteld geeft de consument in concrete situaties onjuiste, misleidende en voor de gemiddelde consument niet te begrijpen informatie." Dit schrijft de NVHP in een reactie op de voorstellen van de AFM voor een nieuw dienstverleningsdocument.

De aanpassing van het dienstverleningsdocument is voorzien in het Bgfo. De AFM heeft voorstellen ontwikkeld voor een uniforme lay-out van het dvd, die onlangs aan de markt zijn voorgelegd. Ook de inhoud wordt in de voorstellen van de AFM sterk gestandaardiseerd. Het nieuwe dvd zou per 1 juli 2013 van kracht moeten worden.

De NVHP heeft forse bezwaren tegen de voorstellen van de AFM:

• in de motivatie ontbreekt volgens de NVHP elke onderbouwing ten aanzien van het verwachte gebruik van het dvd door de consument, alsmede de mate waarin verwacht mag worden dat de inhoud van het dvd bij de consument een rol speelt bij het selecteren van een financieel dienstverlener;
• volgens de NVHP heeft de AFM bij haar voorstellen verzuimd aandacht te besteden aan de civielrechtelijke gevolgen van het hanteren van het nieuwe dvd;
• het door de AFM voorgestelde dvd geeft volgens de NVHP in concrete situaties de consument onjuiste, misleidende en voor de gemiddelde consument niet te begrijpen informatie;
• het nieuwe dvd komt volgens de NVHP onvoldoende tegemoet aan de variatie in bedieningsconcepten die binnen één onderneming aan de consument worden aangeboden;

Mocht de AFM niet bereid zijn de voorstellen aan te passen, dan zullen naar verwachting van de NVHP veel financieel dienstverleners gedwongen worden om te gaan werken met een opdracht van dienstverlening, waarbij dan standaard de eerste zin gaat luiden: “In tegenstelling tot wat in het dvd staat, komen we de volgende dienstverlening overeen”. De NVHP noemt dit een "ongewenste situatie".

 

In de reactie gericht aan AFM-bestuurder Thedor Kockelkoren schrijft NVHP-voorzitter Rob Wagenvoord: "De door u geboden mogelijkheid tot consultatie is niet het platform om daden van burgerlijke ongehoorzaamheid aan te kondigen of hiertoe op te roepen. In algemene zin willen wij op dit moment wél reeds duidelijk stellen dat van de NVHP geen steun verwacht kan worden voor het uitreiken van een dvd met een inhoud die fundamenteel gaat afwijken van de dienstverlening die de financiee; dienstverlener aan een specifieke klant gaat leveren."

 

De NVHP heeft de indruk dat de voorstellen van de AFM onder grote tijdsdruk zijn opgesteld. "Wij beseffen dat de AFM te maken heeft met de in de wet genoemde termijn van 1 juli 2013. Maar om een nieuw 'Fyra echec' te voorkomen adviseren wij toch om voldoende tijd te nemen om te komen tot een procedure en inhoud van het dvd die beantwoordt aan de doelstelling. In dat kader adviseren wij u met klem om eerst de door u nog te ontwikkelen software realtime te testen bij een substantieel aantal financieel dienstverleners, alvorens deze software marktbreed aan te bieden."

Lees meer over

Reacties

Careltje 30 januari 2013

Ik onderschrijf volledig het commentaar van NVHP en wil daaraan toevoegen, zonder uitputtende gedetailleerde beschrijving, dat een aantal teksten over hypotheken al volledig door de politiek zijn ingehaald en derhalve geschrapt kunnen worden. En dan natuurlijk de hardnekkige kwaal waar de afm al jaren aan lijdt, nl. het volledig dichtregelen van zaken zonder ook maar een begin van know how met betrekking tot de dagelijkse praktijk en werkbaarheid. Het hele concept staat trouwens op zeer gespannen voet met de wettelijk gewaarborgde contractvrijheid tussen private partijen.

Tsjongejonge 30 januari 2013

AFM schrijft meer en meer voor. Het lijkt me de hoogste tijd dat AFM ook zelf het hypotheekadvies gaat geven. "Onder grote tijdsdruk ....". Ook een leuke. Gelukkig krijgen wij als adviseurs altijd ruimschoots de gelegenheid om ons voor te bereiden op nieuwe wetgeving. Daarnaast moeten wij dat doen NAAST de kost verdienen en is het geen hoofdtaak. AFM mensen worden er gewoon voor betaald.

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

Bewaartermijn in lijn met wet: 7 jaar

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een klacht die in 2017 bij de geschillencommissie wordt ingediend over een advies dat in 2007 door de adviseur is gegeven....

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

Consument heeft recht op tussentijdse informatie

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak formuleert de geschillencommissie de algemene norm, dat een financieel adviseur de consument tijdens de financieringsaanvraag adequaat...

Berekening belastingteruggave moet kloppen

Berekening belastingteruggave moet kloppen

HYPOTHEKEN - Adviseurs zullen bij de aanvraag van een hypothecaire geldlening in het algemeen ook uitspraken doen over de fiscale consequenties van hun adviezen...

NVHP start eigen tv-kanaal

NVHP start eigen tv-kanaal

De NVHP gaat van start met tv-kanaal voor haar leden. Eens in de 14 dagen zal aan de leden van de NVHP een opname ter beschikking worden gesteld, waarin docent...

NVHP verheugd over  einde strikte hantering hypotheeknormen

NVHP verheugd over einde strikte hantering hypotheeknormen

De NVHP reageert positief over de brief van minister Plasterk aan de voorzitter van de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat hypotheekverstrekkers aan bepaalde groepen...

Keep calm and get advice

Keep calm and get advice

Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren...