OvFD hekelt negeren kritiek door minister

Colinda Rosenbrand 2013

Tot grote teleurstelling van de OvFD houdt de minister van Financiën - ondanks stevige kritiek vanuit de Raad van State (RvS) - vast aan de voorgenomen afschaffing van de overheidsbijdrage aan de toezichtkosten op de financiële markten zoals opgenomen in de Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht.

 

De OvFD herkent zich in de kritiek en vindt de reactie van de minister onvoldoende argumenten bevatten om toch vast te houden aan de voorgenomen afschaffing.

Directeur Colinda Rosenbrand: "Wij hebben tijdens de consultatiefase al aangegeven zich absoluut niet te kunnen vinden in de afschaffing van de overheidsbijdrage. De toezichtkosten zijn sinds 2004 al flink toegenomen en de voorgestelde afschaffing leidt opnieuw tot een forse stijging.

Verder dient de minister er op toe te zien dat de toezichtkosten beheersbaar blijven, maar met het afschaffen van de overheidsbijdrage vervalt ook de financiële noodzaak daartoe. De minister geeft aan dat de wet waarborgen biedt om hierop toe te zien, maar die voldoen naar onze mening niet. Feit is en blijft dat een noodzakelijke prikkel om toezichtkosten waar mogelijk te beperken ontbreekt. De OvFD denkt meer aan concrete waarborgen zoals een toezichtplafond. Ook is belangrijk dat de rol van de toezichthouders dan wordt beperkt tot hun zuivere wettelijke taak; het toezien op het nakomen van wettelijke verplichtingen.

"Ook vinden wij dat de boeteopbrengsten, voor zover zij het bedrag van 2,5 miljoen te boven gaan, moeten worden gebruikt om de stijging van de toezichtkosten als gevolg van het afschaffen van de overheidsbijdrage te beperken. Deze opbrengsten moeten dus niet verdwijnen in de schatkist.

"In 2007 is onderzoek gedaan naar de toezichtkosten in internationaal verband. Uit deze internationale vergelijking van kosten en tarieven kwam naar voren, dat de toezichtkosten in Nederland relatief hoog zijn. In de afgelopen jaren zijn deze kosten zodanig toegenomen, dat wij vrezen dat Nederland momenteel internationaal de koppositie inneemt voor wat betreft de hoogte van de toezichtkosten en de tarieven van onder toezicht staande instellingen. Deze positie wordt dan alleen nog maar versterkt indien de overheidsbijdrage in zijn geheel vervalt zoals nu wordt voorgesteld. In veel andere landen worden de toezichtkosten (geheel of gedeeltelijk) ook nog wel uit de publieke middelen gefinancierd.

"Wij hebben de vaste Kamercommissie voor Financiën inmiddels opgeroepen om de minister in lijn met bovenstaande kritische vragen te stellen. Verder kan de Kamer de minister vragen om duidelijkheid te geven over hoe de positie van Nederland zich op dit moment verhoudt ten opzichte van andere landen en ook in hoeverre de toezichtkosten daar nog wel uit de publieke middelen worden gefinancierd. Tenslotte moet ook worden voorkomen dat de concurrentiepositie van Nederland internationaal gezien verslechterd."

De RvS vindt dat het uitgangspunt dat het toezicht in de eerste plaats wordt uitgeoefend in het algemeen belang met zich meebrengt dat het toezicht ook, ten minste ten dele, uit de algemene middelen moet worden gefinancierd’. Daarbij is de huidige regeling voor de bekostiging van het financieel toezicht op 1 januari 2013 in werking getreden en "doet een zo snelle en beperkt gemotiveerde koersverandering als die van het wetsvoorstel afbreuk aan het uitgangspunt van bestendige wetgeving". De RvS adviseert de minister het volledig afschaffen van de overheidsbijdrage te heroverwegen.

 

Lees meer over
Zwalkend woningmarktbeleid maakt adviseren lastig

Zwalkend woningmarktbeleid maakt adviseren lastig

  Starters hebben grote problemen op de woningmarkt. Sociale huurwoningen zijn beperkt voorradig en bovendien afhankelijk van inkomen. Een alternatief in...

Adfiz en OvFD nemen het op voor starters op woningmarkt

Adfiz en OvFD nemen het op voor starters op woningmarkt

Adfiz en OvFD pleiten voor meefinancieren van de kosten koper en flexibilisering van de mogelijkheden om te schenken om starters meer mogelijkheden te geven op de...

Deel pe-ervaringen in Wft-examenloket

Deel pe-ervaringen in Wft-examenloket

 Brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF en OvFD openen opniieuw het Wft-examenloket. Kandidaten die het PE-examen voor de tweede PE-periode (1 april 2017...

Ovfd: teleurstellend dat Consumentenbond niet wijst op waarde advies

Ovfd: teleurstellend dat Consumentenbond niet wijst op waarde advies

Teleurstellend dat de Consumentenbond niet wijst op de waarde van deskundig financieel advies, aldus de OvFD in een reactie op het bericht dat hypotheekbanken consumenten...

Ovfd: beperk rol toezichthouders tot daadwerkelijke toezichtstaken

Ovfd: beperk rol toezichthouders tot daadwerkelijke toezichtstaken

"De rol van de toezichthouders moet beperkt worden tot daadwerkelijke toezichtstaken", aldus de consultatiereactie van de OvFD op de herziening van de...

Adfiz en ovfd: "overgangstermijn hypotheekverstrekking is schijnoplossing"

Adfiz en ovfd: "overgangstermijn hypotheekverstrekking is schijnoplossing"

OvFD en Adfz zijn van mening dat de overgangstermijn tot 1 februari 2017 inzake het toetsmoment nieuwe leennormen voor hypotheekverstrekking een schijnoplossing...