quote

"Een andere insteek van financiële dienstverlening is nodig. Hard nodig" Rob Goedhart in zijn nieuwe boek

stelling

"Financieel adviseurs moeten net als banken maatschappelijk statuut ontwerpen"

nieuws

FINANCIËN HOUDT VAST AAN BEROEPSEED VOOR IEDEREEN

"Ik hecht er sterk aan dat niet enkel het hogere management een eed of belofte af zal gaan leggen, maar dat de gehele organisatie dit doet", aldus een brief van minister De Jager aan de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op de uitkomsten van de consultatie.


29 juni 2012

De minister had 40 consultatiereacties ontvangen over de uitwerking van de moreel-ethische verklaring. Alle reacties waren afkomstig uit de financiële sector en nagenoeg alle reacties waren negatief over de invoering van een beroepsverklaring voor iedereen. Financiële dienstverleners noemen het symboolwetgeving, vinden de maatregelen te duur en wijzen er op dat er al meer dan genoeg wet- en regelgeving is. Als een eed al moet worden ingevoerd, dan alleen voor beleidsbepalers.

De Jager: "Zoals ik ook in mijn eerdere brief heb aangegeven vergt de door mij in de financiële sector gewenste cultuuromslag niet enkel wet- en regelgeving, maar heeft deze ook een sterke morele dimensie. Deze morele dimensie keert terug in het afleggen en ondertekenen van de moreel-ethische verklaring in de vorm van een eed of belofte. Dit moet plaatsvinden ten overstaan van een beleidsbepaler; een bestuurder van de onderneming. Het gaat daarbij niet enkel om het ondertekenen van de eed of belofte, maar ook om het uitspreken. Ik heb voor deze ceremonie gekozen om te benadrukken dat de waarden die de eed of belofte vertegenwoordigd zeer belangrijk zijn. Tevens kan een onderneming er voor
kiezen om de eed of belofte zelf vorm te geven. Dit draagt bij aan het institutionaliseren van de eed of belofte, doordat de onderneming zelf met de
vormgeving aan de slag gaat. De mogelijkheid om de eed zelf vorm te geven biedt tevens ruimte om aan te sluiten bij reeds bestaande normen en gedragscodes, wat onnodige dubbelingen voorkomt en de nalevingskosten kan beperken. Om deze redenen beschouw ik de eed of belofte niet als symboolwetgeving, maar als een zeer nuttige en gerechtvaardigde maatregel die een bijdrage zal leveren aan het herstellen van het vertrouwen in de financiële sector."
De Jager zegt dat hij bij het vaststellen van de reikwijdte niet over één nacht ijs is gegaan. "Ik realiseer me dat door de gekozen reikwijdte de lasten (eenmalig) relatief hoog zijn en ook een forse aanpassing vereisen van de interne organisatie. Toch wil ik vasthouden aan een eed/belofte die door elke medewerker van elke financiële onderneming wordt afgelegd. Ik hecht er sterk aan dat niet enkel het hogere management een eed of belofte af zal gaan leggen, maar dat de gehele organisatie dit doet. Het beleid van een onderneming wordt opgesteld door het management, maar dit betekent niet dat de medewerker op de werkvloer geen rol heeft in de wijze waarop dit beleid wordt vormgeven. Integendeel, het is de werkvloer die het beleid uitvoert door bijvoorbeeld producten te ontwikkelen, alsmede is het de werkvloer die klantcontact uitoefent. De werkvloer is vanuit die optiek evenbelangrijk als het management."

Het proces van de verdere uitwerking verloopt via een drietal trajecten van weten regelgeving, te weten: de Wijzigingswet financiële markten 2013, het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 en de Regeling eed of belofte financiële sector. De Wijzigingswet bevat de grondslag voor de verankering van de eed of belofte in de geschiktheidstoets van onder meer beleidsbepalers en commissarissen en heb ik op 19 april jl. bij uw Kamer ingediend. Het Wijzigingsbesluit zal in de komende periode naar de Raad van State worden gestuurd voor advies, en voor het einde van dit jaar worden gepubliceerd in het Staatsblad. De ministeriële regeling verwacht ik in de komende maanden te publiceren, zodat ondernemingen voldoende gelegenheid wordt geboden om zich voor te bereiden op de maatregel. De voorziene inwerkingtredingsdatum van de eed of belofte is 1 januari 2013, maar is afhankelijk van de voortgang van de behandeling van de Wijzigingswet.

 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
NIEUW: UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Juist in dit bijzondere jaar vindt VVP het belangrijk dat de dialoog over allerlei belangrijke zaken gaande blijft. Daarbij is ook jouw inbreng ook van grote waarde. Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader is onze website aangepast en wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • ONAFHANKELIJK ADVISEUR SOMS FEITELIJK NIET VRIJ

  Klaverblad Verzekeringen constateert in het jaarverslag 2013 dat er adviseurs zijn die formeel onafhankelijk zijn maar in werkelijkheid nauw verbonden zijn aan één aanbieder.

 • ADVIES BIJ BETALINGSACHTERSTAND KOST 3,69 UUR (1 reactie)

  Adviseurs die deelnamen aan een onderzoek door Bureau D&O denken gemiddeld 3,69 uur nodig te hebben voor advies bij betalingsachterstand op de hypotheek. Als passende vergoeding komen de adviseurs op een bedrag van 343 euro. 

 • "PENSIOENPLANNEN KABINET SOMS OVERAMBITIEUS"

  De NOPD zegt blij te zijn met de ambitie en voortvarendheid die het kabinet toont bij het onderwerp pensioen, maar plaatst in haar traditionele LenteStatement ook een aantal kritische kanttekeningen. Bovendien trekt de NOPD de conclusie dat de doorsneepremie moet sneuvelen.

 • FORSE WINSTDALING DONATUS

  Het nettoresultaat van Donatus daalde in 2013 van 11,9 naar 4,6 miljoen euro. Dit vooral als gevolg van drie grote schades van ruim elk 1,5 miljoen euro en het treffen van een voorziening van 3,5 miljoen euro, voortvloeiend uit een rechtszaak.

 • WINSTHERSTEL DE GOUDSE NA WGA-INGREEP

  "Het aandeel zakelijke verzekeringen in onze productie bedraagt inmiddels zo'n 80 procent en wij zetten in op verdere groei in de MKB-markt." Aldus bestuursvoorzitter Michel Lamie bij de presentatie van de jaarcijfers 2013 van De Goudse.

 • CONSUMENT IS FINANCIEEL BEWUSTELOOS...NOU EN? (1 reactie)

  "Degene die zich als financieel adviseur profileert helpt de consument in eerste instantie om zijn wens of behoefte in kaart te brengen en daarvan de consequenties voor zijn geldzaken te laten inzien. Door een goede balans te houden tussen inkomsten en uitgaven." Dat schrijft consultant Rob Goedhart in het boek 'De consument is financieel bewusteloos... nou en?' dat hij woensdag heeft gepresenteerd.

 • EUROPEESCHE: DIGITAAL SCHADEFORMULIER

   De Europeesche verwacht voor het zomerseizoen een digitaal schadeformulier gereed te hebben voor reis- en annuleringsschades. Dat schrijft de reis- en recreactieverzekeraar aan het intermediair. 

 • AFM-BOETE VOOR WIJNKAMP VASTGOED

  De AFM heeft een bestuurlijke boete van 2.100 euro opgelegd aan Wijnkamp Vastgoed wegens het zonder vergunning bemiddelen in hypotheken in 2010 en 2011. 

 • "MARKT HYPOTHEKEN ZONDER NHG NOG ONDERONTWIKKELD"

  Het eerste hypotheekproduct via het beleggingsmandaat van Quion en Dynamic Credit is volgens eigen zeggen goed gestart. "In nog geen maand tijd zijn honderden offertes verstrekt en de eerste hypotheek is afgelopen vrijdag gepasseerd."  

 • VVP PRESENTEERT E-ZINE OVER VERBINDING

  'Verbinding' is het thema van de lente-editie van het New Financial Magazine. Het e-zine is een initiatief van het New Financial Forum van VVP en een must read voor iedereen die gelooft in en wil bijdragen aan een toekomstbestendige financiële sector.

Meer nieuws...

New Financial Forum

Het klimaat is veranderd!

De verzekeringsmarkt is de laatste jaren flink opgeschud. De meest ingrijpende verandering is dat tussenpersonen geen provisie meer mogen ontvangen voor de advisering en bemiddeling in complexe verzekeringsproducten. Het was natuurlijk even wennen maar al snel voelde het goed en is het een prima ontwikkeling “De markt is nu veel transparanter en dus duidelijker.”   Volgens ons hebben door al deze ontwikkelingen - in combinatie met de steeds strengere kwaliteitseisen opgelegd d...   Lees meer »

Bas Engelenberg -