quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

NIEUWE VAKBEKWAAMHEIDSEISEN GENADEKLAP VOOR BRANCHE

De aanscherping van de vakbekwaamheidseisen zal juist contraproductief uitpakken. Dat stelt Diks Verzekeringen.

 


11 februari 2013

Marc Diks: "1 januari 2013 is duidelijk geworden dat voor alle adviseurs (welke definitie nog niet door de AFM is bepaald) per 1 januari 2014 een diplomaplicht geldt. Alhoewel dit op het eerste gezicht een zegen voor de consument lijkt, heeft het dusdanig verstrekkende gevolgen, dat ten zeerste gevreesd kan worden voor de bedrijfs- en consumentenbelangen. Learning on the job behoort straks tot het verleden. De starter en carrièreswitcher zal straks zonder werkervaring en zonder baan in het vooruitzicht vooraf alle vakdiploma’s moeten behalen. Mocht de werknemer het risico aandurven de medewerker blanco aan te nemen, dan zal de werknemer tijdens het ultrakorte dienstverband de examens met goed gevolg moeten afleggen én diens geschiktheid moeten bewijzen. Een grote onzekerheid voor werkgever en werknemer. Ook de loonkosten zullen aanzienlijk stijgen ten gevolge van de opleidingsinvesteringen en de marktwerking op de arbeidsmarkt. Ook de minder zware functies zullen straks bezet zijn door hoger en dus duurder personeel omdat voor alle medewerkers met klantcontact de diplomaplicht geldt. Lager geschoold personeel wordt daarmee afgeschreven. Om nog maar niet te spreken over het personeel dat wellicht niet kan of niet wil studeren of niet tijdig de diploma’s behaalt. Kan dit worden ontslagen, of moet dit worden doorbetaald zonder dat het kan worden ingezet? Een genadeklap voor de branche. Maar ook voor bijvoorbeeld de callcentra lijden onder de nieuwe regelgeving. Zij hebben straks wellicht te weinig gediplomeerd personeel in huis, waardoor ook  de wachttijden voor de consument hierdoor drastisch zullen oplopen. Ook autodealers, (brom)fietshandelaren, electronicazaken, en reisbureaus worden gedupeerd. De autodealer kan de klant een financiering of verzekering aanbieden omdat deze optreedt als ‘verbonden bemiddelaar’ en zodoende meelift op de diploma’s van de samenwerkende partijen. Met de nieuwe regelgeving kan dit niet meer en zullen de autoverkopers zelf over de vakdiploma’s dienen te beschikken, ofwel mogen zij uitsluitend naam- en adresgegevens doorgeven. Lastig, omdat bijvoorbeeld een kenteken niet mag worden verstrekt. Ook de (brom)fietshandelaar, de electronicazaak, de telecomaanbieder en het reisbureau kunnen dezelfde problemen tegemoet zien, aangezien zij respectievelijk geen bromfiets-, verlengde garantie- / product-, telefoon-, reis- en annuleringsverzekering meer aanvullend mogen aanbieden aan de klant. De AFM weigert te reageren en weet het zelf eigenlijk ook niet… Hoewel de AFM op grote schaal prangende vragen krijgt vanuit de branche geeft zij geen gehoor. Ook tijdens een branchecongres werden de vragen ontweken door de AFM-woordvoerder, of beantwoord met 'ik weet het niet'.  Hoe kan het bedrijfsleven inspelen op de veranderde regelgeving als er niet tijdig duidelijke kaders worden gesteld?  Wordt het klantbelang hier centraal gesteld door de AFM?"

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Het is prettig dat we nu van een stuk oneigenlijke concurrentie worden verlost, waarbij de echte adviseur 9 pagina;s inventarisatieinvult voór een doorlopend krediet terwijl de autoverkoper voor de klant in een kwartier een financiering regelt, en gelijk maar even het merkenpolisje opschrijft.

Wel zou er een regeling moeten komen voor starters, bijvoorbeeld twee jaar ontheffing onder gelijktijdige verplichting van een opleidingstraject. Ook moeten ervaren medewerkers op specifieke deelgebieden vrijgesteld worden, dan kan de overgang geleidelijk en zonder de geschetste problemen plaatsvinden. Iedereen HBO opgeleid, voorzien van eed en verplichte PE plus kans op ontzegging werkbevoegdheid, en meneer Dijsselbloem wil streven naar salarisverlaging.

Olav Wiggers / Wiggers Groep

Beste Marc,

De spijker op zijn kop, wij zien hier die bui ook al hangen, de kosten (lonen en opleidingskosten en toezichtkosten) rijzen de pan uit en de inkomsten lopen terug. Het doel wordt volledig voorbijgeschoten en net als met veel andere zaken zijn er straks nog 1 of 2 grote aanbieders zoals banken (die hun geld anders verdienen en de verzekeringen er als een serviceprodukt/klantenbinding bij doen) die hier niet van hoeven te leven.
De AFM schiet haar doel vollediug voorbij en het begint gewoon te lijken op het standaard burgertje/bedrijven dwarszitten door ontevreden jaloersoverkomende ambtenaren. Dat is heel jammer.

Chris de Bruin / Bureau mr. de Bruin - Amerongen

@Marc Diks,

Beste collega,
Is dit niet een beetje de zaak vanuit precies het verkeerde vertrekpunt bekijken? Uitgangspunt is dat de vakbekwaamheid van mensen die met klanten omgaan, op orde moet zijn. Daar mankeerde in het verleden zo hier en daar nog wel eens iets aan en dat dat dus gaat veranderen, is alleen maar toe te juichen. Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe je dat in je bedrijfsvoering gaat inbedden. Je zou kunnen gaan beginnen met het normaal te vinden dat iemand die in dit vak aan de gang gaat, van te voren zorgt dat hij de juiste papieren heeft. Dat gebeurt wel eens vaker: je gaat een diploma halen en daarmee ga je het bedrijfsleven in. Komt in allerlei branches voor. Dan weet je nog niks in de praktijk, maar je gaat aan de hand van een ervaren collega je eerste stappen zetten. Ook dat is heel normaal. En ja, in die visie is er geen plaats meer voor mensen die "niet kunnen of willen studeren of de papieren niet halen". Dat is nou precies waar we vanaf willen en vanaf moeten. Een vergelijkbare redenering geldt voor bestaand personeel. Die zullen dus doodgewoon aan de bak moeten en ook dat gebeurt overal elders ook. Dan kan het voorkomen dat iemand dat niet meer kan, bijvoorbeeld gezien zijn leeftijd. Voor zo iemand ga je als net bedrijf dan een nette oplossing zoeken en in het uiterste geval moet je daar dan inderdaad afscheid van nemen. Maar ook dat past in een tijdperk waarin we van ons werk een echt vak willen maken. Natuurlijk betekent dat in sommige gevallen dat individuele medewerkers niet meer mee kunnen komen en dat kan soms triest zijn, maar is dan niet anders.
De praktijkvragen rond callcenters, autodealers en bromfietshandelaren zijn mij geen steen op de maag. Dat zijn randverschijnselen, die moeten uiteraard bekeken worden, maar vormen niet d ekern van de materie.

Vr gr, Chris de Bruin.

Willem van Spronsen / Commissie CFD

Geachte heer Vreeswijk, beste Willem

Het College Deskundigheid (CDFD) is het adviesorgaan richting overheid (in dit geval het ministerie van financien).

Het lijkt mij het juiste moment om de woorvoerders van de intermediaire belangenorganisaties in deze kwestie te intervieuwen en hen te vragen wat het CDFD en het ministerie doet ( of niet doet) met de door hen uitgebrachte rapporten en gegeven adviezen.

Met hartelijke groet,

Willem van Spronsen,
Secreraris Commissie CFD

Edwin Herdink / Commissie CFD

Edwin Herdink / Commissie CFD

Dag Marc,

Ik ben blij met jouw persoonlijke reactie t.a.v. het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. Eindelijk een collega uit het veld die de nadelige uitwerking hiervan voor onze beroepsgroep doorziet.

De Commissie CFD strijdt al sinds de invoering van de WFD voor een gedegen PE die recht doet aan onze beroepsgroep. Examens horen niet thuis bij permanente educatie. Ondanks het aanbieden van petities en het indienen van consultatiereacties lijkt Financiën vooralsnog vast te houden aan de koers die is uitgezet door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Het venijn van de voorgenomen PE-plannen zit hem niet in de diplomaplicht maar in het doorlopende periodieke PE-examen.

Het periodiek koppelen van een PE-examen aan de beroepsvergunning is een ongekende en ongeoorloofde beperking van de vrije beroepsuitoefening. De uitwerking van dit voornemen is nu al zichtbaar. De instroom van jongeren stagneert. Door de zeer beperkte houdbaarheidsdatum om als ondernemer je beroep te kunnen uitoefenen wordt de bijl aan de wortel van het onafhankelijke adviesbedrijf gezet. Wanneer het periodiek examineren doorgang vindt dan wordt ons dynamische distributiekanaal getransformeerd tot een sterfhuis.

Ik ben dan ook zeer benieuwd of de Vaste Kamerleden van Financiën kennis hebben genomen van het voornemen tot permanent examineren? Graag geef ik dan ook het stokje over aan Wouter Koolmees. Wouter ik hoop dat je als betrokken Kamerlid en VVP opiniemaker in de gelegenheid bent om het stokje aan te nemen?

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht

Ook ik pleit voor een tussenoplossing voor de medewerkers die al jaren ervaring hebben, weliswaar een verlopen B-diploma, maar regelmatig worden bijgebriefd en waar altijd het 4-ogen principe wordt toegepast! Als zij het klantenbelang voorop hebben, denk aan de eed, is daar niets mis mee. De eed geldt echter voor de leidingevende, die is eindverantwoordelijk. Ik zie hier dus nog een op te vullen hiaat, het diploma is immers niet zaligmakend!!

Arjan Lubbe / Prinsenland

A. Lubbe PrinsenlandBV

Oneens met heer Diks en voorgaande schrijvers. Het is prima dat alle medewerkers met klantcontact de vereiste diploma's dienen te bezitten (of daarvoor in opleiding zijn en onder toezicht staan). Als ik naar de dokter ga wil ik ook niet dat de schoonmaker of baliemedewerkster mij avies geeft.

Jammer en helaas voor de callcenters. Jammer en helaas voor de scooterverkopers en autodealers. Prima voor de branche die zichzelf en haar vak serieus wil nemen!

Lees nu eens goed wat uit de mond van heer Diks is opgetekend:
''Ook autodealers, (brom)fietshandelaren, electronicazaken, en reisbureaus worden gedupeerd. De autodealer kan de klant een financiering of verzekering aanbieden omdat deze optreedt als ‘verbonden bemiddelaar’ en zodoende meelift op de diploma’s van de samenwerkende partijen. Met de nieuwe regelgeving kan dit niet meer en zullen de autoverkopers zelf over de vakdiploma’s dienen te beschikken, ofwel mogen zij uitsluitend naam- en adresgegevens doorgeven.''

Met alle respect, maar het werd echt de hoogste tijd dat de elektronicazaak of autohandelaar geen krediet of verzekering meer mag ''verkopen''.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

@ Arjan

Beste Arjan, in opleiding en onder toezicht staan vind je prima. Het is ook iets heel anders dan meeliften op een diploma.

Maar hoe examineer je 20 jaar ervaring? We weten allemaal dat theorie en praktijk elkaar nogal eens ontlopen.

Arjan Lubbe / Prinsenland

@ Frans,
Wij hebben hier op kantoor exact hetzelfde probleem. Min moeder is 67 werkt nog mee en zit al 40 aar in het vak. Zij moest dus ook haar wft-diploma's gaan halen, terwil ze alle assurantiediploma;s al jaren in bezit heeft. Inderdaad erg vreemd en voor dit soort gevallen zou er wellicht een overgansregeling kunnen komen. Maargoed, ze heeft de diploma's binnen.. Ze keer er inderdaad erg tegenop weer in de studieboeken te moeten.

Maar een callcenter met ongedipomeerd personeel, dat zouden we toch gewoon niet moeten willen? Dat 1 persoon zijn diploma heeft en tientallen onder dat diploma/vergunning zin werk verricht. Of de garagehouder die er wat met verzekeringen bij doet...

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

@ Arjan
Je moeder is een inspirerend praktijkvoorbeeld.

Voor wat betreft de autodealers etc. deel ik je mening volledig, daar de door hen verstrekte informatie ook onvolledig is, weet ik uit de praktrijk. Het blijven letterlijk verkopers en geen advisuers.

Bij VW / Audi wordt door Pon heel hard gestuurd op verzekeringen, blijkbaar zit daar de marge.

Peter Huizinga / Assurantiekantoor P. Huizinga

Wordt het klantbelang hier centraal gesteld door de AFM?" Nee!!! De tussenpersoon wordt vermoord! Dát is het enige doel!

Ass. Ktr. P. Huizinga
Marum

John Paul Akkerman / De Regt adviesgroep BV

Zo somber als dhr Diks het stelt is ook niet. Wij moeten inderdaad blij zijn dat reisburo's, autodealers etc moet voldoen aan de vereisten of moet stoppen. Dit biedt dus kansen. De diplomaplicht geldt alleen voor adviseurs, dus voor degene met klantcontact. De werknemers die geen klantcontact hebben of adviseren, behoeven geen diploma's te hebben. Zij kunnen dus nog steeds de telefoon aannemen, administratieve taken verrichten etc.
Daarnaast vraag ik mij af of ik geadviseerd wil worden door een medewerker die geen diploma's heeft. Iemand die wel de kennis heeft, maar geen diploma, zou relatief eenvoudig een diploma kunnen behalen. Als werkgever zou ik zelfs eisen dat mijn medewerkers op zijn minst een WFT diploma hebben of behalen. En anders bied ik ze de mogelijkheid aan om ze te halen. Wil je dat niet, dan eindigt de arbeids-overeenkomst of neem ik hem/haar niet aan.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...