quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

ADFIZ WIL VOLLEDIGE MARKTTOEGANG ALLE ADVISEURS

"De onafhankelijk adviseur heeft zijn plek ingenomen naast de klant. Adfiz werkt daarom aan een nieuwe service level agreement (SLA) die de nieuwe marktverhoudingen moet helpen vormgeven. Ook onderzoekt ze of een collectieve inkoopfunctie ervoor kan zorgen dat onafhankelijk adviseurs volledige markttoegang krijgen", aldus de belangenorganisatie.


25 april 2013

Adfiz vindt dat iedere aanbieder al zijn producten beschikbaar moet stellen voor de klanten van onafhankelijk adviseurs. "Onafhankelijk adviseurs treden op als zaakwaarnemer of belangenbehartiger van de klant. Een selectief aanstellingenbeleid van intermediaire aanbieders past niet in deze verhoudingen. En ook directe aanbieders moeten klanten geen product weigeren of onnodige kosten in rekening brengen enkel omdat hij een onafhankelijk adviseur naast zich heeft staan", aldus Adfiz.

Adfiz kan billijken dat aanbieders objectieve kwaliteitseisen aan bemiddelaars stellen. "Het uitgangspunt moet daarbij echter zijn dat in principe iedere bemiddelaar hier redelijkerwijs aan kan voldoen. Ook moet dit de adviseurs geen onredelijk hoge kosten opleveren. Zo is de eis van een aanbieder redelijk te noemen dat een adviseur zich bij bepaalde zeer complexe producten vooraf voldoende verdiept moet hebben in de werking van het product. Die aanbieder moet dan wel iedere bemiddelaar in staat stellen deze informatie tot zich te nemen."
Volgens Adfiz blijkt uit de wet dat een samenwerkingsovereenkomst niet nodig is voor volledige toegang tot alle producten. "Artikel 4:99 Wft bepaalt ook dat aanbieders alle klantinformatie met adviseurs moeten delen. Toch blijft ook dit in de praktijk problemen opleveren. Eerder ontwikkelde Adfiz hiervoor een machtiging van de klant. Daarmee kan de adviseur uit naam van iedere individuele klant de informatie opvragen. Deze werkwijze is echter omslachtig, bereikt onvoldoende resultaat en zou überhaupt overbodig moeten zijn."
"De wet regelt dus al dat elke onafhankelijk adviseur door de aanbieder zo goed mogelijk in staat gesteld moet worden zijn klant te bedienen. Overigens houdt datzelfde artikel ook in dat de adviseur de aanbieder zo goed mogelijk in staat stelt zijn deel van de dienstverlening invulling te geven. De open norm regelt niet hoe dit moet en de kwaliteit daarvan. Adfiz werkt daarom nu aan een SLA die over de wederzijdse kwaliteit van dienstverlening duidelijke en afrekenbare afspraken vastlegt tussen aanbieder en bemiddelaar en klant. Met als doel dat de klant van de onafhankelijk adviseur optimaal bediend kan worden. De SLA moet volledige toegang regelen tot de informatie en systemen van de aanbieder, zodat alle producten geoffreerd, gesloten en onderhouden kunnen worden. Dit zou een goede garantie moeten zijn voor optimale marktwerking. Zeker weten doen we dat niet. De praktijk blijkt tot op heden weerbarstig. Adfiz gaat daarom ook onderzoeken of een collectieve zuivere inkoopfunctie volledige markttoegang kan realiseren."

reacties

Maarten Boddeüs / Yellowtail

In dit kader is ons pleidooi voor 'Bemiddel Only' zeer toepasselijk. Volledige markttoegang zou behalve voor adviseurs ook voor consumenten mogelijk gemaakt moeten worden. Op basis van een door een professioneel adviseur

Met behulp van 'Bemiddel Only' kunnen aanbieders op basis van een afgegeven adviesrapport een concurerend voorstel doen aan de consument (al dan niet via een adviseur) voor hetzelfde of een soorteglijk product.

Meer informatie over 'Bemiddel Only' is te vinden op slideshare.

Richard Stuivenberg

@pius consilium.

Beste Pius ik weet niet of u af en toe nog dit aardse forum aandoet, indien zo dan zal bovenstaand bericht u zeker plezieren. Want was het niet U die als bijzonder adviseur van de Commissie CFD bovenstaand idee aan de markt introduceerde?

Is hier sprake van plagiaat of heeft u het patent op uw intellectuele eigendom aan Adfiz overgedragen?

Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om inhoudelijk op deze aardse zaken te reageren?

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Goed punt: we hebben nogal een spagaat tussen enerzijds wat onze relaties -terecht- van ons mogen verwachten, hetgeen volgens AFM/wetgever vanwege onze zorgplicht tot onze taken behoort, en anderzijds de aanbieders die ons tegenwerken vanwege het ontbreken van een agentuuroverenkomst. Het zou een goede zaak zijn als aanbieders verplicht worden mee te werken aan afhandeling van zaken op een door de consument gewenste wijze. Die kiest zijn vertegenwoordiger en bepaald zelf via welk kanaal hij geholpen wil worden. Iets met klant centraal?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...