quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

AFM: "AANBIEDERS NIET VERPLICHT OM MET ALLE FINANCIEEL ADVISEURS ZAKEN TE DOEN"

Aanbieders zijn niet verplicht om met alle financieel adviseurs zaken te doen. Dat stelt de AFM in de Llinkedin-groep AFM Marktdiscussies in een discussie die is aangezwengeld door financieel adviseur Nico van Koesveld.

 


7 mei 2013

Volgens Van Koesveld (foto) beëindigen aanbieders momenteel samenwerkingsovereenkomsten en verwijzen de betreffende adviseurs naar service providers. Werken via een service provider is echter niet gratis. Bovendien gaat het niet altijd om een nieuwe zaak, vaak betreft het slechts mutaties.
Die zouden in de ogen van Van Koesveld in ieder geval rechtstreeks moeten kunnen worden afgehandeld. Van Koesveld: "Mij lijkt het redelijk dat er twee soorten aanstellingen komen om alles klantgericht werkbaar te houden. Verschil wordt dan gemaakt tussen een complete aanstelling om ook nieuwe hypotheken te kunnen sluiten en een aanpassingsaanstelling. Met dat laatste bedoel ik dat bestaande hypotheken aangepast kunnen worden op verzoek van de klant bij iedere geldverstrekker. Hiervoor kunnen lichtere aanstellingsnormen gehanteerd worden. Misschien behoort geen aanstellingsnormen voor aanpassing van bestaande situaties wel tot de mogelijkheden." De AFM plaatste de grief van Van Koesveld als discussie-item in haar Llinkedin-groep Marktdiscussies. Zelf hield de toezichthouder zich uit de discussie. Tot een week geleden. Toen had inmiddels Adfiz een persbericht uitgegeven waarin zij schreef: "Wij vinden dat iedere aanbieder al zijn producten beschikbaar moet stellen voor de klanten van onafhankelijk adviseurs." De AFM vindt dat echter te ver gaan. "Wij kunnen ons voorstellen dat sommige producten en/of processen zo ingewikkeld zijn dat aanbieders daarvoor enkel met bovenwettelijk vakbekwame adviseurs willen werken en/of een minimale ervaring met het product of proces willen garanderen." De AFM stelt in dezelfde reactie echter ook: "Het is niet in de geest van het zuivere marktmodel dat aanbieders verplichtingen opleggen aan financiële dienstverleners die hun vrijheid om in het belang van de klant te handelen onnodig inperken of die tot een onredelijke lastenverzwaring (in tijd of geld) leiden." Hier lijkt te staan dat de AFM vindt dat aanbieders financieel adviseurs tegemoet dienen te komen, bijvoorbeeld in de vorm van een gedifferentieerde bediening. De AFM roept in haar reactie echter vooral de markt op om oplossingen aan te dragen. "Wat is in jullie ogen een optimale samenwerking waarbij er geen onredelijke lastenverzwaringen voor financiële dienstverleners, aanbieders en consumenten plaatsvinden? Waarbij uiteraard wel wordt voldaan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet (zoals een vergunningcontrole). Verder vragen wij ons af of de problematiek zich voornamelijk voordoet bij hypotheekproducten of ook bij andere producten?" Dat de AFM vindt dat aanbieders selectief mogen zijn in de keuze van de financieel adviseurs waar ze mee willen samenwerken, betekent niet - zo benadrukt de toezichthouder nog eens - dat aan deze groep omzeteisen mogen worden gesteld. "Dit sluit niet aan bij een belangrijk doel van het provisieverbod, het voorkomen van sturing in de adviezen van financieel dienstverleners. Eventuele kwaliteitseisen vanuit de aanbieder moeten er in de eerste plaats op zijn gericht om misstanden te voorkomen." De AFM lijkt hier te verwijzen naar de kwestie waar Van Koesveld mee werd geconfronteerd en die voor hem de aanleiding was de discussie op te zoeken. Volgens Van Koesveld eist Florius een zekere productie omdat alleen dan de advieskwaliteit gewaarborgd zou zijn. Florius wil niet via de media reageren.
 

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

De door AFM gevraagde oplossing wordt door de heer Van Koesveld al gegeven: als adviseur moet ik toegang hebben en houden tot producten en geldverstrekkers die ikzelf in het verleden heb geadviseerd aan mijn klant. De klant die zich nu bij mij vervoegt voor service onderhoud wijzigingen en dergelijke. Het kan niet zo zijn dat een partij de samenwerking opzegt, en meteen daarmee alle bestaande klanten veroordeeld tot het maken van advieskosten omdat zijn adviseur medewerking aan wijzigingen en onderhoud wordt geweigerd. De consument kiest zijn belangenbehartiger.

In de ideale wereld zouden aanbieders kunnen accepteren dat alle adviseurs vakbekwaam zijn en hun producten mogen adviseren, tenzij het tegendeel duidelijk is. Een beroep op de ingewikkeldheid van je product zoals bijvoorbeeld de heer Dolders van Legal and General aanvoert, zou een argument zijn als je aantoont dat de adviseurs die jouw producten dan wel mogen adviseren hier bijvoorbeeld een separate opleiding voor hebben gevolgd, of iets dergelijks. Dat moet wel een uitzonderingssituatie zijn.

In het kader van klant centraal kan en mag het niet zo zijn dat de adviseurs noodgedwongen beperkt zijn tot een keuze uit enkele aanbieders. Onze ongebondenheid en brede keuze zonder omzetverplichtingen is een groot voordeel voor de consument. Dat moet wel in stand blijven. Ook als de aanbieders er geen zin in hebben.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...