quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

ADFIZ-PETITIE TEGEN PE-EXAMEN

Adfiz is de petitie 'Stop verplichte examinering van Wft PE en inhaalprogramma’s voor adviseurs' gestart. Maandagmiddag was de petitie al meer dan  2.000 keer ondertekend.


13 mei 2013

Adfiz: "Het examenstelsel voor PE en inhaalprogramma’s wordt door de beroepsbeoefenaars niet begrepen en niet ondersteund. Dit stelsel creëert grote onzekerheid over het kunnen uitoefenen van het beroep en bedrijf. Elke drie jaar wordt de bekwaamheid van de adviseur om zijn vak uit te oefenen volledig opnieuw ter discussie gesteld. Het niet halen van het PE-examen betekent dat de adviseur zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Dit stelsel brengt de continuïteit van het uitoefenen van het beroep en het ondernemen in gevaar.

Deze maatregelen dragen niet bij aan de beoogde verhoging van de kwaliteit, werken de gewenste professionalisering tegen en zijn onnodig kostenverhogend. Dit stelsel vormt daarmee een rem op de gewenste instroom van jonge beroepsbeoefenaars. Adviseurs voelen zich als echte professionals niet serieus genomen en raken hierdoor gedemotiveerd. Jonge mensen met potentie en gevoel voor financiële zaken zullen gaan zoeken naar andere beroepen of ondernemersmogelijkheden. Dit alles werkt niet uit in het voordeel van klanten die behoefte hebben aan financieel advies.

In de petitie vragen wij de minister van Financiën en de leden van de Tweede Kamer de regelgeving over het ‘inhaalexamen’ en een ‘PE-examen’ alsnog ongedaan te maken voor de geplande inwerkingtreding in 2014. In plaats hiervan ligt het voor de hand dat er één verplicht (inhaal)programma op adviesvaardigheden en integriteit moet worden bijgewoond om de aansluiting bij de nieuwe vakbekwaamheidseisen te realiseren. Wij stellen voor dat voor permanente educatie een studiepuntensysteem wordt ingevoerd zoals dat in vele andere branches gebruikelijk is. Een verplicht inhaalprogramma en een doorlopend studiepuntensysteem voor permanente educatie motiveert adviseurs voortdurend om met de ontwikkeling van hun vakbekwaamheid bezig te zijn."

De Commissie CFD, die vanaf het begin tegen de herstructuring van de PE strijdt, steunt de petitie. De jongste CFD-nieuwsbrief leest: "Ook Adfiz is in navolging van CFD in verzet gekomen tegen de herinrichting van het PE-stelsel en is een online-petitie gestart. CFD verzoekt u om aan deze petitie uw medewerking te verlenen, zodat duidelijk wordt dat de PE-herinrichtingsplannen niet door de branche worden gedragen.

De tendens is helaas dat collega's in de branche het veelal overlaten aan anderen. Hierdoor zijn we een uiterst kwetsbare groep geworden die bij regelmaat en toerbeurt in een kwetsbare positie wordt gedrongen. Het is nu niet meer een kwestie van afwachten en incasseren, maar van initiatief nemen en collectief opkomen voor onze gemeenschappelijke belangen. Dus maak gebruik van bovenstaande petitie en sluit u tevens aan bij een brancheorganisatie waarmee u zich wilt identificeren."

 
 

reacties

Monique Hogeboom
Johanknegt Adviesgroep

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Sympathiek dat CFD oproept om de petitie te tekenen! Een eerste stap naar meer samenwerking tussen Adfiz en CFD? Laten we als branche nu eens samen laten weten aan politiek en toezichthouder dat er een grens is aan te treffen maatregelen en wetten

Paul Schoo / Platter-Schoo

Goede argumentatie van Adfiz. Waarom wachten op de politiek. Zoek een rechter die bij voorbaat de politiek al terugfluit. T.a.v. andere beroepsgroepen ontstaat hier een behoorlijke rechtsongelijkheid met de sanctie van een beroepsverbod.

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

Helder dat Adfiz tegen toetsing is van het PE. Daarin is Adfiz consequent, in ieder geval sinds maart 2011 toen Adfiz haar 'Visie op het bouwwerk deskundigheid Wft' publiceerde. Maar de indruk die zou kunnen ontstaan dat PE daardoor minder vrijblijvend zou moeten worden is niet juist. Hieronder het citaat uit deze Visie. Het lijkt verstandig om niet alleen te praten wat je niet wil maar ook aan te geven wat je dan wel wil. Adfiz heeft dit in onderstaande visie gedaan:

"Eerder al heeft Adfiz de invoering van een Personenregister bepleit. Hiermee wordt inzichtelijk over welke kennis en kunde adviseurs beschikken. Per medewerker, met (advies) klantcontacten zal het register inzichtelijk maken over welke deskundigheid wordt beschikt.
Voor consumenten wordt inzichtelijk wat de kwaliteiten van een adviseur zijn, waarmee zij overwegen in contact te treden of reeds contact hebben. Belangrijker nog is dat hier tuchtrecht aan verbonden wordt waarmee als uiterste consequentie zou moeten gelden dat verwijdering uit het personenregister inhoudt dat deze persoon niet meer kan adviseren in de financiële dienstverlening.
Een op te zetten Personenregister zal dienen aan te sluiten bij de certificering op basis van de nog vast te stellen profielen. De wetgever dient een haakje in de wetgeving aan te brengen om de branche tot registratie te verplichten, als het register er komt."

Paul Schoo / Platter-Schoo

Voortschrijdend inzicht van Adfiz. Met name de onzekerheid, te kiezen voor het vak van adviseur, waarbij je dit vak na 3 jaar al weer moet verlaten, omdat je niet aan de examen-eisen (opgesteld door het ministerie, dat nog nooit aan een keukentafel heeft gezeten) voldoet. Dit maakt het vak ongewild en niet financierbaar. Dus een beroepsverbod lijkt mij te zwaar voor de branche. Beter is de schandpaal bij aantoonbare herhaaldelijke miskleunen en uiteraard de persoonlijke aansprakelijkheid ook voor bestuurders en leidinggevenden. De publieke opinie kan dan z'n werk doen. Ja, tegen verplichte PE, dat scherpt, is gebleken. Nee, tegen een beroepsverbod, dat is tegen de vrije marktwerking.

Harry Mutsaers / Van Riet & Zn Assurantie en Adviesburo

De mensen die dit bedenken zouden zelf elke 3 jaar een bekwaamheid test
moeten doen. Waar halen ze het gore lef vandaan om ons als onbekwaam te bestempelen, als we die idiote diploma's van hun niet halen en daardoor brodeloos komen te staan. Als er iemand onbekwaam is dan zijn zij het zelf.
Arrogantie ten top vind ik het. Mijn stem krijgen ze nooit meer.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Waar blijft eigenlijk die constructie met de feitelijk leider die een grote groep ongekwalificeerden volgens het vier ogen principe controleert? Dit was toch vooral in het voordeel van de mega-sellers en de aanbieders. Of is dit nu ook afgelopen. Dan gaan we nog veel meer verkapte execution only zien.

Ik ben een warm voorstander van: iedere adviseur persoonlijk gekwalificeerd voor de door hem te geven adviezen, en dat mag best controleerbar zijn voor een consument (doet ie niet, weet ik wel) .Maar ook graag een helicopter view zodat er een breed overall advies gegeven kan worden aan de modale klant, waarbij de adviseur bekwaam is te herkennen dat hij de grenzen van zijn bekwaamheid ervaring en kennis heeft bereikt, en een andere deskundigheid moet inroepen (notaris, fiscalist, advocaat, pensioenspecialist)

De huidige plannen lijken de generalisten te gaan benadelen. Specialisatie is makkelijker en wordt beter betaald. De consument moet dan maar zien wie alle puzzelstukken weer aan elkaar past.

@ Paul, en wat denk je van de aanstaande HBO student: de werkgelegenheid in de branche is niet best, komt hij/zij gediplomeerd van school, vindt niet direct een baan en kan meteen de agenda trekken voor dure bijblijftrajecten, op straffe van verlies van diploma's. Een beetje slimme meid trapt er niet in.

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

@ Albert van der Pol: Je laat die HBO student toch wel VVP lezen? Laat daar vanaf volgende week elke keer de PE stof staan. Moet hij natuurlijk wel lezen. Maar misschien vinden klanten dat ook wel prettig zo een adviseur die de actualtiteit kent

Paul Schoo / Platter-Schoo

@Jurjen: Ik denk dat het beter is dat de politiek het VVP en de reacties tot zich nemen. De adviseur houdt zijn vak wel op peil. Het is soms alleen lastig kiezen, omdat opleidingstrajecten eenzijdig het Ministerie volgen. Daarnaast blijft er weinig tijd over om vakliteratuur bij te houden. Je verliest nl. veel tijd met het geneuzel van de AFM en het Ministerie.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...