quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

D&O: WIJZIGING REGLEMENT KIFID STELT TELEUR

"Bij de oprichting heeft Kifid de geest van de grondwet geschonden door financiële tussenpersonen te misleiden door het hokje waarmee akkoord werd gegaan met bindend advies, reeds in te vullen. Dat nu Kifid ook nog eens via een reglementswijziging de vrijheid die de Grondwet biedt tracht in te perken stelt teleur."

 


13 mei 2013

Dit schrijft Bureau D&O in zijn nieuwsbrief naar aanleiding van de (aangekondigde) wijziging van het reglement van het Kifid. Deze wijziging moet er volgens minister Dijsselbloem voor zorgen dat een intrekking van de aanvaarding van de bindendheid van Kifid-uitspraken alleen geldt voor contractuele verhoudingen die na deze datum zijn aangegaan. "Voor bestaande contractuele verhoudingen tussen een financiële dienstverlener en een consument heeft een intrekking alleen gevolgen als de financiële dienstverlener de consument uitdrukkelijk op deze verandering heeft gewezen en de consument een reële mogelijkheid heeft gegeven om zonder kosten de relatie te beëindigen. Een intrekking zal bovendien nooit gevolgen hebben voor klachten over financiële diensten die al waren geleverd op het moment van intrekking van de aanvaarding van bindendheid. In dat geval heeft de consument immers geen mogelijkheid meer zelf consequenties te verbinden aan de veranderde opstelling van de financiële dienstverlener", aldus de minister.

Volgens Bureau D&O zal het voor kantoren die bij voorbaat bindend advies hebben geaccepteerd, in de praktijk hierdoor vrijwel ondoenlijk zijn dit besluit ongedaan te maken. "Alle consumenten die bij het kantoor klant zijn, moeten dan immers uitdrukkelijk worden benaderd en deze klanten moeten dan zonder enige kosten de relatie met het kantoor kunnen beëindigen. Dit leidt feitelijk tot een ‘lock-in’ situatie", aldus D&O. Financieel dienstverleners die nu bij het Kifid geregistreerd staan als kantoren die bij voorbaat akkoord gaan met bindend advies, kunnen deze registratie desgewenst nu nog wijzigen.

 

In een reactie op de visie van Bureau D&O zegt het klachteninstituut: "Kifid ziet zich helaas geconfronteerd met incidentele gevallen waarin een financiële onderneming na een voor haar onwelgevallige uitspraak de verklaring van bindendheid intrekt, waardoor consumenten die mede in vertrouwen op die verklaring met de bewuste onderneming zaken hebben gedaan, en zich zelfs al tot de Ombudsman van Kifid hebben gewend, alsnog in de kou komen te staan. De voorgestelde wijziging beoogt het vertrouwen van consumenten te beschermen.

Van strijd met de Grondwet is daarbij geen sprake: financiële ondernemingen kunnen nog steeds, hetzij in het algemeen, hetzij per zaak, kiezen of zij de bindendheid van uitspraken van de geschillencommissie van Kifid aanvaarden. Wat zij na de reglementswijziging niet meer kunnen, is consumenten de indruk geven dat zij de bindendheid accepteren, om dat vervolgens als het erop aankomt toch niet te doen.

Over de wijze waarop het reglement gewijzigd moet worden om het consumentenbelang hier afdoende te beschermen, zal de sector nog worden geconsulteerd. Een nieuwe bepaling zal niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd."

reacties

Arjan Lubbe / Prinsenland

Goed dat dit aan de kaak wordt gesteld. Ik voel me namelijk redelijk misleid door het Kifid. Ook ik heb me neergelegd bij het gebonden zijn aan de uitspraken van Kifid omdat ik dacht dat dit verplicht was. Zo werd het namelijk wel gebracht. Fijn dat heer Oosterbaan mijn geheugen heeft opgefrist.

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

@ Arjan Lubbe. Graag gedaan.

In het verleden zijn er ook veel kantoren collectief aangemeld door de vereniging/ organisatie waarvan zij op dat moment lid waren. In de meeste gevallen is daarbij door de vereniging/organisatie gekozen voor een bindend advies. Kantoren realiseren zich dit niet altijd. Ook wanneer men nadien de vereniging/organisatie heeft verlaten blijven zij geregistreerd staan als bij voorbaat akkoord met bindend. Advies. Er is voor beide mogelijkheden iets te zeggen. Maar wat belangrijk is, is dat kantoren nu nadenken wat ze willen en bewust een keuze maken.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...