quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

COMMISSIE CFD ZET KAARTEN NU OP PARLEMENT

"Niet de minister maar het parlement bepaalt in Nederland. Wij gaan volop door met onze lobby tegen de periodieke PE-examens bij de Tweede Kamer. De gesprekken met de politieke partijen die wij hebben, zijn constructief en stemmen ons hoopvol." Aldus Edwin Herdink, voorzitter Commissie CFD, in een eerste reactie op het vasthouden door Financiën aan de periodieke PE-examens. Dit ondanks de petitie van de standsorganisaties die meer dan 10.000 keer is ondertekend.


24 juni 2013

Herdink zegt niet te hebben verwacht dat de minister door de petitie zou omdraaien. "Maar in onze democratie bepaalt niet de minister, maar de Tweede Kamer. Als de meerderheid iets anders wil, zal de minister bakzeil moeten halen." Volgens Herdink tonen de Kamerleden zich gevoelig voor de argumentatie dat de PE-examens in andere kennisintensieve beroepen niet gebruikelijk zijn. "Ze vinden allemaal dat wij een punt hebben." Herdink noemt het zuur dat de minister voor de branche geen gehoor heeft juist op een issue waarop je prima zou kunnen polderen. "We hopen dat het parlement wel luistert naar wat er in het veld gebeurt."

Tags: pe-examen / cfd

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

De vorige reactie van het lid van de Vaste Kamercommissie van financiën mvr. de Vries (VVD) Aukje, laat mij vrezen met grote vreeze.
Maar ... het glas is halfvol.

Cees van Nugteren / Axi-Plan Adviesgroep BV

Van onze kant een grote blijk van waardering voor het werk van de Commissie CFD. Dat mag ook wel eens vermeld worden.

Rien Eyzenga / Eyzenga Risicobeheer BV

Opmerkelijk is, dat de minister in zijn reactie meldt zijn beslissing te hebben gebaseerd op de informatie van de kant van de AFM.
De minister reageert dus niet op eigen informatie of kennis, maar reageert op informatie de slechts 1 partij.
10000 partijen met een andere mening. Bovendien twee extra uiterst belangrijke partijen met een andere mening (CFD en Adfiz) maar de minister wil uitgaan van de mening van de AFM.
Interessant.
Het betekent een paar zaken:
1. de Minister is niet geinteresseerd in onze mening
2. de AFM heeft een enorme invloed bij de Minister.

En nu het verleden ons heeft geleerd dat de AFM zich op ons vakterrein vrijwel uitsluitend bezig houdt met het dogmatisch nastreven van eerder geformuleerde doelen, absoluut ongevoelig is voor de reacties uit de markt, niet doet aan zelfcorrectie, eigenlijk geen ervaring heeft met een term als 'voortschrijdend inzicht', en nauwelijks of niet reageert op onze wensen, behalve dan dat men 'begrip heeft voor onze standpunten', ben ik niet optimistisch over de pogingen van Edwin. Hoezeer ik zijn inzet ook waardeer.

Martin Schipper / Schipper & Schipper

Technisch klopt het verhaal; de Tweede Kamer is de baas. Nu hopen we maar dat daar niet alleen maar twitterende types rondlopen als Aukje de Vries, maar dat er ook een aantal mensen is dat wél kennis van zaken heeft en op basis van goede argumenten bereid is de minister bij te sturen, waar zijn trouwe handlanger de AFM het (weer eens) bij het verkeerde eind heeft. Wellicht is onze democratie in staat de uitwassen van een op een oligarchisch lijkend apparaat bij te sturen. I have a dream.....

Edwin Herdink / Commissie CFD

Zeer magere en op punten onjuiste weergave van Dhr. Dijsselbloem.

Een aantal feiten op een rij.
1. De minister beroept zich net als zijn voorganger op Misselling. Maar een ieder die kennis van zaken heeft weet dat Misselling als excuus is achterhaald omdat de parameters om Misselling te meten eenvoudigweg ontbreken. Lees het SEO-rapport van Mw. Baarsma.

2. Uit verschillende onderzoeken van de AFM blijkt dat adviseurs vaak onvoldoende vakbekwaam zijn. Dit is uiterst suggestief aangezien de rapporten niet bekend zijn, tevens wordt er geen onderscheid gemaakt tussen gediplomeerde- en ongediplomeerde adviseurs. De vakbekwaamheid kan versterkt worden door de diploma-eis van toepassing te laten verklaren voor alle ongediplomeerde adviseurs. Voor de wel gediplomeerde adviseur is het rechtvaardig om een overgangsregeling/vrijstellingsregeling te hanteren gebasseerd op verworven diploma's, certificaten en dienstjaren.

3. De minister spreekt over een huidig studiepuntensysteem. Dit is een onjuiste strekking. Het huidige PE-systeem kent geen studiepuntensysteem maar een toetsend element waarmee de actuele vakkennis wordt gecontroleerd.

4. De minister stelt dat diplomahouders iedere 1,5 jaar d.m.v. een PE-certificaat zijn diploma geldig houdt. Ook dit is niet juist. Het diploma blijft altijd geldig, alleen wanneer men niet slaagt voor de PE-toets dan vervalt de beroepsvergunning en mag men zijn beroep niet langer uitoefenen tot het moment dat men de toets heeft behaald.

Ook de 1,5 jaars eis staat niet in de WFT als zodanig vermeld. In de wet staat dat indien de minister het nodig acht hij een nieuwe PE-termijn kan afkondigen. Indien de minister deze termijn afkondigt dan dient iedereen binnen 1,5 jaar aan de nieuwe PE-eis te voldoen. Het zou in theorie dus zo kunnen zijn dat de minister het nodig acht om eens in de 100 jaar een nieuwe PE-termijn af te kondigen. Maar als hij het heeft afgekondigd dient iedereen binnen 1,5 jaar te voldoen.

Gezien de stellingen van de minister en de onvolkomenheden in de opstelling is het meer dan ooit noodzakelijk dat hij de wensen, aanbevelingen en adviezen van de brancheorganisaties niet wegwuift maar juist samen met de brancheorganisaties poldert om een branchebrede acceptatie te bewerkstelligen.

Louis Schaft / Assupartner

Geachte mensen, het is al beklonken hoor, ASR heeft het gisteren al bericht via de mail aan alle adviseurs
Nieuwe Wft-Vakbekwaamheid 2014

Vanaf 2014 is het Wft-deskundigheidstelsel anders georganiseerd. Zowel de vorm (examinering via een centrale examendatabank) als de inhoud (toevoeging vaardigheden, competenties en professioneel gedrag) van de Wft-examens wijzigt ingrijpend. Deze veranderingen zullen enorme impact hebben op uw organisatie en uw medewerkers. Naast de introductie van een geheel nieuw diplomastelsel komt er een diplomaplicht voor adviseurs.

Hoofdlijnen Nieuwe Vakbekwaamheid
• Een diplomaplicht voor iedereen die een klant adviseert
• Overgangstermijn tot 1 juli 2015
• Inhaal-PE examen voor huidige diplomahouders
• Een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk met acht beroepskwalificaties
• Oude diploma’s moeten worden ingewisseld voor nieuwe diploma’s
• De ontwikkeling van nieuwe modules, zoals inkomen en zorg
• De ontwikkeling en inrichting van een Centrale Examendatabank
• Een andere opzet van de Permanente Educatie waarbij een adviseur iedere drie jaar getoetst wordt
• Meer nadruk op het 'real time up-to-date' zijn
Inhaal-PE examen 2014-2015
In oude examens is vrijwel uitsluitend kennis getoetst. Maar wilt u voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen dan moet er een aanvullend examen gemaakt worden. Dit aanvullende examen is dus gericht op het ‘verschil’ tussen het ‘nieuwe’ en het ‘oude’ Wft-bouwwerk. Er is besloten om de examinering daarvan te combineren met de laatste PE-actualiteiten. Vandaar de naam ‘Inhaal-PE examen’.

Wat kan u nu al doen om uw organisatie voor te bereiden op de nieuwe situatie?
U doet er verstandig aan om te inventariseren wie nu een adviestaak heeft (en ook in de nieuwe situatie behoudt) en of uw medewerkers op dit moment over de juiste diploma’s beschikken. Is het antwoord ‘nee’ dan is het een overweging om in 2013 nog één of meer ‘oude’ diploma’s te halen. De volgende Wft-modules worden in het najaar door a.s.r. Opleidingen aangeboden: Wft Basismodule, Wft Beleggen, Wft Levensverzekering Algemeen en Wft Consumptief Krediet.

Meer informatie?
Wij hebben voor u alle informatie over de nieuwe Wft-vakbekwaamheid op een rijtje gezet. Op a.s.r. Cockpit vindt u o.a. de informatiekaart Wft-vakbekwaamheid 2014 en de a.s.r. Wft wegwijzer 2014.

K.M. Kreeft / AssVeKa

Vertrouwen in het parlement? Sinds wanneer doen de regeringspartijen daar iets wat de minister niet wil? Veel geblaat maar als het puntje bij het paaltje komt stemmen ze toch wat de minister wil.

Het enige lichtpuntje hierbij is de eerste kamer, waar het kabinet dus geen meerderheid heeft. Maar omdat, zo lijkt het althans, alle politici van mening zijn dat onze beroepsgroep dient te verdwijnen, zou ik daar niet al te veel op hopen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...