quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

BRANCHEORGANISATIES VERWERPEN OPZET PE-EXAMEN

De gezamenlijke brancheorganisaties (Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD) grijpen de consultatie van het CDFD voor de inhoud van de Inhaal- en PE-examens aan om nogmaals te beargumenteren dat de verplichte examinering geschrapt moet worden.


18 juli 2013

"De inhoudelijke voorstellen van het CDFD maken zeer duidelijk waarom verplichte inhaal/PE-examens niet gaan werken. Los van het feit dat deze voorstellen afbreuk doen aan de gewenste cultuur waarin iedere adviseur vanuit professionaliteit doorlopend de eigen vakbekwaamheid onderhoudt", aldus de brancheorganisaties.

In hun consultatiereactie brengen zij onder meer de volgende bezwaren naar voren:

 • Een Inhaal-/PE-examen toetst oude vakbekwaamheid, waardoor in feite sprake is van opnieuw examen afleggen. Uit de voorgestelde toetstermen blijkt dat op grote schaal kennis opnieuw wordt getoetst die eerder is opgedaan via Wft-opleidingen en/of PE. De noodzakelijke balans waarbij rekening wordt gehouden met eerder verworven kennis ontbreekt geheel.
 • Een Inhaal-/PE-examen leidt tot dubbele toetsing door grote overlap in toetstermen tussen de verschillende examens per beroepskwalificatie. De huidige diplomahouders worden hierdoor twee keer of zelfs drie keer over hetzelfde getoetst.
 • Een Inhaal-/PE-examen is niet geschikt voor het toetsen van adviesvaardigheden en integriteit. Deze vaardigheden kunnen het beste via een actieve training worden aangeleerd en lenen zich per definitie niet voor toetsing.
 • Een Inhaal-/PE-examen gaat op bepaalde punten over verouderde PE-actualiteiten.
 • Het Inhaal-/PE-examen Volmacht gaat ten onrechte geheel voorbij aan de specifieke functie van de gevolmachtigde .Examinering van PE loopt geheel uit de pas met een recent voorstel van de Europese toezichthouder om in de Europese lidstaten te komen tot een minimum studievereiste van 30 uur per drie jaar voor PE.


Balans is zoek

"Alles overwegende stellen we vast dat in alle redelijkheid niet meer gesproken kan worden van een ‘Inhaalexamen’ dat in balans is, maar van examens die volledig uit balans zijn geraakt. Dit wordt veroorzaakt doordat op grote schaal eerdere via examens behaalde vakbekwaamheid opnieuw wordt geëxamineerd. Voor adviseurs die in aanmerking komen voor meerdere beroepskwalificaties is sprake van twee of zelfs drie keer examinering van toetstermen. Dit probleem hebben we zien aankomen en er het CDFD en het ministerie van Financiën herhaaldelijk opgewezen, zij het tevergeefs", aldus de brancheorganisaties die blijven pleiten voor één verplicht inhaalprogramma voor adviesvaardigheden en integriteit. "Voor permanente educatie is een studiepuntensysteem het meest effectief. Dat is ook gebruikelijk en heeft zich bewezen bij andere beroepsgroepen."

Het onderwerp van de Inhaal- en PE-examens staat niet meer op de agenda van het Algemeen Overleg van 11 september in de Tweede Kamer. Wel is er naar aanleiding van de consultatiereactie inmiddels een gesprek geweest tussen Adfiz en het ministerie van Financiën. In de tweede week van augustus krijgt Adfiz gelegenheid om de bezwaren in een vervolggesprek met het ministerie nogmaals uitgebreid toe te lichten.

reacties

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

Binnen de financiële dienstverlening in Nederland zijn ruim 250.000 mensen werkzaam ..... niemand hiervan begrijpt wat de Minister van Financiën en CDFD beogen en iedereen is mordicus tegen dit belachelijke plan.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Complimenten voor deze gezamenlijke actie. Ga zo door!! Alleen gezamenlijke actie kan onze beroepsgroep redden. Een goed, prettig en zonnig weekend en een prettige vakantie voor wie gaat. Kees Bergman.

Arjan Lubbe / Prinsenland

@ Peter Dirks,

Ik ben helemaal niet mordicus tegen de nieuwe toetsingsplannen. Uiteraard is het waanzin om voor 3 of 4 modules steeds dezelfde dingen te toetsen. Maar in de basis kan ik me prima vinden in de verplichte toetsingen eens per 3 jaar - en de daarmee samenhangende diplomaplicht voor ALLE adviseurs met klantcontact.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Nu dreigt het toch weer een inhoudelijke discussie te worden en daar hou ik mij voorlopig ver van. Wat ik dan wel wil toevoegen is, dat ik voor continue e learning met verplichte PE dagen per jaar ben en daar misschien nog een goede toetsing aan toegevoegd. Afgestemd op de verschillende beroepsgroepen. Nogmaals complimenten voor dit gezamenlijke initiatief.

Dennis Jellema / Acturance FD

Heb de AFM verzocht het rapport naar ons toe te zenden, waarin de conclusies zouden moeten staan waar Minister Dijsselbloem zijn feiten uit heeft getrokken. Kreeg vandaag de linken doorgemaild van de AFM, met de kamervragen, die gesteld waren. Heb wederom naar hen gemaild en verzocht om het rapport wat hier ten grondslag aan zou moeten liggen.

We blijven in blijde afwachting.

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Opeens heb je het!! http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/onderwijs-en-internationalisering/vraag-en-antwoord/hoe-laat-ik-mijn-nederlandse-diploma-voor-het-buitenland-waarderen-of-erkennen.html

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...