quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

ODIN ROEPT AFM OP TE STOPPEN MET PROMOTEN GRATIS HERSTELADVIES

Stichting ODIN heeft in een brief aan de AFM zeven aanbevelingen gedaan om het woekerpolisdossier een impuls te geven.


2 augustus 2013

René Graafsma, voorzitter van Stichting ODIN en woekerpolisexpert, constateert grote stagnatie bij het verbeteren van woekerpolissen en het claimen van schade. "Wij zien dat vooral het onafhankelijke intermediair de sleutel kan zijn tot het versneld aanpakken van woekerpolissen. Maar dan moeten er wel een aantal barrières worden weggenomen."
Na intern onderzoek, analyse en toetsing van de resultaten bij een groep van onafhankelijke intermediairs zijn zeven aanbevelingen gedaan aan de AFM. Die aanbevelingen luiden:
1. Stop met promoten van een volledig gratis hersteladvies
2. Adviseer intermediairs om eigen klanten een beperkt aantal gratis adviesuren aan te bieden bij premies hoger dan € 100,00 per maand.
3. Besteed veel meer aandacht aan claimen van schade. De Wabeke aanbeveling is misleidend.
4. Grijp hard en in het openbaar in bij weigering verzekeraars om klanten met een medische achtergrond niet te helpen met het direct ontkoppelen van de overlijdensrisicoverzekering in de woekerpolis.
5. Controleer en grijp direct in als verzekeraars en banken zich inhoudelijk niet houden aan het Protocol Stroomlijning Kapitaalverzekeringen (PSK).
6. Stel verplicht dat gebonden adviseurs klanten wijzen op de mogelijkheid van een second opinion van een onafhankelijk advieskantoor om een herhaling van marktfalen te voorkomen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat klanten van gebonden adviseurs niet het beste advies krijgen.
7. Stel verplicht dat advieskantoren met een AFM vergunning toegang krijgen tot de back office van alle banken en verzekeraars om bestaande producten te kunnen wijzigen. Nieuwe productie valt buiten de scope van deze aanbeveling. Daarvoor kunnen aanbieders hun eigen distributiebeleid bepalen.

De brief aan de AFM wordt ook verstuurd naar Minister Dijsselbloem.

VVP bracht eerder dit jaar voor adviseurs een praktische special aan over Hersteladvies.

reacties

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

De brief aan de AFM vindt u hier http://www.stichting-odin.nl/media/images/documenten/Brief_AFM_26jul13_hersteladvies0001.pdf

Chris de Bruin / Bureau mr. de Bruin - Amerongen

Dat er helemaal geen logica bestaat voor adviseurs om gratis hersteladvies te geven, heb ik al in deze kolommen (en de papieren versie van VVP) geschreven op het moment dat de AFM er mee kwam. Ik verklaar hier ook ronduit dat ik me aan deze vurige wens van de AFM ook nimmer heb gehouden, omdat er geen enkele zakelijke reden voor is. Met de kennis en inzichten van destijds hebben wij producten verkocht, waarvan we nu allemaal vinden dat we die niet meer moeten aanbieden. Dan doe je het dus voor de toekomst anders, maar dat wil nog niet zeggen dat je als branche duizenden uren moet gaan weggeven. Bedrijfseconomisch kan dat gewoon niet en het is ook niet logisch. Als een arts nu een operatie wel met succes kan uitvoeren die hij 20 jaar geleden niet met succes kon uitvoeren, wil dat niet zeggen dat hij die tweede operatie gratis doet. En dat ligt bij ons niet anders.

Ferdie Eelman / Fair Deal Financieel Advies

Met de kennis en informatie die ik had in bijv. 1999 na het volgen van een workshop bij Moneyview waarin de totaal ondoorzichtige offertes en het onnavolgbare beleid van de verzekeraars aan het licht werd gebracht was er voor mij voldoende informatie om te stoppen met het aanbieden van deze polissen. ik heb toen geen van deze polissen meer verkocht en de klant uitgelegd wat het provisiesysteem voor een invloed op de waarde opbouw had.
Doorgaans wist de klant toen wel na enige momenten dat een beleggingsverzekering geen goede optie was.
Dat de keuze voor wel of niet beleggen niet afhing van de keuze voor een beleggingsverzekering bleek moge duidelijk zijn; immers is deze keuze eigenlijk er alleen maar een van een kosten discussie.

Dat de omzet er sterk door beïnvloed werd moge duidelijk zijn; dat je als werknemer werd afgerekend op je omzet had in deze dus ook een grote invloed. maar wat te denken van de gevleugelde uitspraken als: de eerste vijf jaar moeten we de klant zeker niet aan tafel hebben want dan ziet hij het effect van de provisie onttrekking. Ik bestrijd dus de stelling dat we met 'de kennis en zicht van destijds' wel goed gewerkt hebben, want de kennis was er, zei het in beperkte mate namelijk wel.

Ik ben het met de aanbevelingen van ODIN eens behalve dus die van dat het gratis hersteladvies moet vervallen; is dit niet een stuk service, een garantie? als ik een product koop die niet functioneer kan ik toch wel enige service verwachten?
Is dit niet een terechte poging je vertrouwensrelatie te herstellen?
in een situatie waarin het financiële huishouden van vele gezinnen een puinhoop is, lijkt me dit geen foute poging. en wellicht kan je er toch weer een hernieuwde relatie mee ontwikkelen.

Chris de Bruin / Bureau mr. de Bruin - Amerongen

@Ferdie,
Als ik je zo eens lees, vermoed ik dat je destijds bij een verzkeraar werkte, of in de buitendienst van een intermediair die we nu het liefste niet meer tot onze collega's rekenen. Overigens was de provisie maar één van de componenten die de kostenload hoog maakte. Het gros van de adviseurs in de jaren 1990-2010 wist nauwelijks iets van de kostenload van dit soort producten af en hetzelfde gold voor vrijwel alle medewerkers van aanbieders. Meestal stopte de kennis bij de directie en de actuaris en die hielden hun monden. Daarom juist moet je als adviseur van nu zo voorzichtig zijn met gratis hersteladvies. Wat je dan namelijk gaat doen is op onverantwoorde wijze (heb je al eens uitgerekend hoeveel tijd er gemoeid is met 7 miljoen polissen oversluiten? Ik wel!) iets herstellen, waar je zelf niet en zeker niet als enige verantwoordelijk voor bent. Alleen in die gevallen waarin je willen en wetens een klant verkeerd hebt voorgelicht, rust er een herstelplicht op je, maar daar heb ik geen AFM voor nodig want dat bepaalt de wet al. In alle andere gevallen, en dat zijn de meeste, moet je als samenleving (klant, aanbieder, adviseur en overheid) de gevolgen nemen van wat er destijds verkeerd gegaan is. Voor de toekomst doe je dan dus anders, net zoals we nu geen asbest meer verwerken of niets doen aan onverstandig rookgedrag.Maar niet met terugwerkende kracht de schade neerleggen bij de adviseur!

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

@ Ferdie,
Uit ons onderzoek komen een aantal zaken naar voren die van belang zijn om met gratis hersteladvies veel genuanceerder om te gaan.
1. De ombudsman heeft een regeling ontworpen die uitgaat van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
2. Wij stimuleren dat je bij een premie inleg vanaf 100 euro per maand vanuit je zorgwens een aantal uren korting geeft.
3. Wie goed het stappenplan kosteloos hersteladvies leest, zal concluderen dat vooral van onafhankelijke advieskantoren wordt verwacht dat ze veel meer activiteiten moeten verrichten dan alleen de polis ontwoekeren.
4. Overgenomen portefeuilles vormen een groot probleem.
5. Wat rechtvaardigt dat bank, verzekeraar en serviceprovider wel kosten mogen rekenen en intermediair niet?
Er zijn er nog een aantal, maar de rode draad is. Zo snel mogelijk helpen die klant, maar wel met een gezond verstand benadering. Een systeem van urenkorting is dan een mooie tussenweg, waarbij je in overleg met je klant de korting bepaalt. De een zal daar wat verder in gaan dan de ander, afhankelijk van situatie, wensen, mogelijkheden, externe kosten etc.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...