quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

MINISTER: WOEKERPOLISSEN DESNOODS EENZIJDIG VERBETEREN

Dat is apart: verzekeraars die met instemming van de minister van Financiën eenzijdig woekerpolissen mogen aanpassen. Weliswaar om de situatie voor de klant te verbeteren, maar toch.


16 december 2013

Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer: "De eerste inzet van verzekeraars moet gericht zijn op het samen met de klant verbeteren van lopende beleggingsverzekeringen. Wanneer na voldoende inspanningen blijkt dat dit bij bepaalde klanten niet lukt, is het aan de verzekeraar om te bezien of er ook eenzijdige aanpassingen mogelijk zijn. Door middel van eenzijdige aanpassingen zou de positie van de klant alsnog verbeterd kunnen worden (hoewel waarschijnlijk minder gericht dan bij een hersteladvies).
De mogelijkheden voor eenzijdige aanpassingen zijn mede afhankelijk van de precieze vormgeving van de polis en de portefeuille. Daarom is het aan verzekeraars zelf om hun portefeuilles door te lichten en de mogelijkheden voor eenzijdige aanpassingen te bezien. Ik heb hen opgeroepen om dit voortvarend ter hand te nemen. Daarnaast heb ik hen opgeroepen om het mij te melden als zij juridische belemmeringen tegenkomen bij gewenste aanpassingen. Als dergelijke belemmeringen praktisch zorgen dat aanpassingen die in het belang van de klant zijn, niet kunnen worden doorgevoerd zal ik mij inzetten om dergelijke belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen."
Het is algemeen bekend dat verzekeraars en adviseurs hun tanden stuk bijten op sommige klanten, die niet reageren op brieven en telefoontjes inzake hun woekerpolis. Natuurlijk kan niet worden verwacht dat zij in deze gevallen eindeloos blijven inspannen. Maar eenzijdig aanpassen van de polis gaat wel heel ver, zelfs al staat het klantbelang voorop. Wft en Bgfo steken in op consumentenbescherming, maar de vraag is eenzijdige contractsaanpassingen daarbij horen.Bovendien: de consument draagt zelf ook een verantwoordelijkheid.
Dijsselbloem blijft ondertussen druk op de verzekeraars uitoefenen om in ieder geval hun klanten te bewegen in actie te komen. Hij vergroot de druk door streefcijfers te introduceren, opgesteld door de AFM. Dijsselbloem: "Ik acht het van groot belang dat verzekeraars en adviseurs zich de komende periode extra inspannen om de benodigde streefcijfers te halen binnen een redelijke termijn."
De streefcijfers:
- beleggingsverzekeringen waarbij toekomstige inleg waarschijnlijk niet leidt tot vermogensopbouw (niet opbouwende polissen): na het eerste kwartaal van 2014 moet voor 100 procent van de klanten met een dergelijke polis een oplossing worden gevonden. Deze polissen zijn doorgaans niet (meer) in het belang van klanten en moeten dus worden aangepakt door verzekeraars, in beginsel in overleg met de klant;
- beleggingsverzekeringen met als doel het aflossen van een hypotheek: de AFM heeft een streefcijfer van 80 procent bepaald op basis van ervaringen in de markt. Dit streefcijfer moet in beginsel behaald worden op 1 januari 2015;
- streefcijfers voor de overige (kwetsbare) klantgroepen: de AFM verwacht in het verloop van 2014 streefcijfers op te stellen. De AFM verwacht op dat moment meer zicht te hebben op de eerste ervaringen met deze groepen, waardoor reële streefcijfers kunnen worden opgesteld.
Dijsselbloem: "Bij de streefcijfers wordt getoetst of voldoende klanten zijn geactiveerd. Met activeren van een klant wordt bedoeld dat de klant een bewuste keuze heeft gemaakt. Dat kan de keuze zijn om gebruik te maken van de mogelijkheid van hersteladvies (waarna de polis al dan niet kan worden aangepast) of de keuze om samen met de verzekeraar de polis rechtstreeks aan te passen of de keuze om niets aan te passen aan de polis. De AFM heeft laten weten dat zij begrijpt dat er verschillen bestaan in de portefeuilles van verzekeraars en adviseurs en dat deze verschillen de te behalen resultaten kunnen beïnvloeden. Daarom heeft de AFM aangegeven dat klanten die ondanks voldoende inspanningen van verzekeraars en adviseurs niet daadwerkelijk zijn geactiveerd, bij het streefcijfer van geactiveerde klanten mogen worden opgeteld. De AFM gaat er wel vanuit dat (1) verzekeraars en adviseurs inzichtelijk maken welk deel wel daadwerkelijk is geactiveerd en welk deel niet en (2) verzekeraars en adviseurs op individueel niveau aan de AFM overtuigend kunnen motiveren dat zij ook voor deze laatste groep voldoende inspanningen hebben betracht. Wanneer desondanks niet binnen de aangegeven termijn wordt voldaan aan het gestelde streefcijfer kunnen verzekeraars en adviseurs openbaar en richting de AFM uitleggen waarom dit niet is gelukt en hoe zij alsnog zullen voldoen. De AFM zal dan beoordelen of deze uitleg, en de geplande aanpak om alsnog te voldoen, afdoende is. Bij deze beoordeling van de resultaten zal de AFM meenemen dat verzekeraars en adviseurs in het verleden al inspanningen hebben verricht en resultaten hebben behaald om klanten te activeren."
De minister heeft het niet alleen over de verzekeraars maar ook de adviseurs. Die zullen ook worden aangesproken als ze zich te weinig inspannen. Dus zij zijn gewaarschuwd, al zou het wel handig zijn om te weten wat de minister verstaat onder voldoende inspanningen. Want wat daar precies onder is te verstaan, schrijft hij (nog) niet.
 

reacties

Paul Schoo / Platter-Schoo

Beleggingspolissen zijn oncontroleerbaar. Eerst was het gewone diefstal, nu wordt het gelegaliseerde diefstal.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Even afgezien dat de AFM hier naar mijn idee geheel op hol slaat:

Laten we eens een paar simpele zaken voorstellen : op als die oude polissen heffen we de twaalf gulden vijftig administratiekosten op. Vervolgens schaffen we de 7% toeslag voor gespreide betaling af, dat is 7% van de inleg die helemaal nooit de polis bereikt, daarnaast verlagen wij de orv premie naar de thans geldende tarieven, zonder adviseurs op pad te sturen om dat handmatig een voor een te gaan doen. Het aldus uitgespaarde bedrag voegen we toe aan de maandinleg voor kapitaalsopbouw. Let op, de extra bedragen zijn in beheer bij de verzekeraar en dienen als aflossing voor hypotheken of opgebouwd lijfrentekapitaal, en komen gewoon retour. Ja, zelfs het te berekenen kostenbedrag gaat nog wat omhoog, het zou de verzekeraars in totaliteit wel eens vrij weinig kunnen kosten. De Wabekenorm aanpassen aan een redelijk percentage, kijk eens voor hoe weinig banksparen blijkbaar kan, dan kan het nog best een onsje minder.

Je kunt je natuurlijk een ongeluk streven om de financieel comateuze consument in beweging te krijgen: dit soort aanpassing benadeelt helemaal niemand, is in ieders voordeel, behoeft helemaal geen instemming van de consument en vraagt geen grote kapitaalsopoffering ineens van verzekeraars. Mij lijkt het briljant ;-)

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...