quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

AFM: FINANCIËLE SECTOR ONTWOEKERT TE TRAAG

"Verzekeraars en adviseurs hebben in 2013 belangrijke stappen gezet om klanten met een beleggingsverzekering te helpen. Desondanks is er nog een lange weg te gaan, voordat alle klanten met een dergelijke verzekering beter af zijn. Niet alle verzekeraars en adviseurs zijn met dezelfde urgentie en intensiteit bezig", aldus de AFM.


18 maart 2014

De AFM deed tot december 2013 onderzoek naar de vooruitgang van de nazorg door verzekeraars en adviseurs voor klanten met een beleggingsverzekering. De minister van Financiën stuurt de AFM-rapportage 18 maart naar de Tweede Kamer. De AFM: "Nazorg is zeer belangrijk, omdat voor veel klanten geldt dat ze nu in actie moeten komen om grotere financiële problemen in de toekomst te voorkomen. De AFM dringt er al enige tijd bij verzekeraars en adviseurs op aan om deze klanten actief te benaderen en te helpen. Onder het activeren van klanten verstaat de AFM dat klanten inzicht krijgen in de financiële situatie van hun polis, overzicht krijgen van de mogelijkheden om financiële problemen op te lossen en – indien nodig – stappen zetten om hun situatie te verbeteren."
De AFM heeft streefcijfers vastgesteld voor het activeren van klanten. Voor polissen waarmee consumenten wegens bijvoorbeeld hoge kosten van de overlijdensrisicoverzekering geen kapitaal meer opbouwen, moet voor het einde van het eerste kwartaal een oplossing zijn gevonden. Voor polissen die aan een hypotheek zijn gebonden, gaat de AFM ervan uit dat voor het einde van het jaar 80 procent van de klanten is geactiveerd. In de volgende rapportage rond de zomer zal de AFM de resultaten van verzekeraars kunnen toetsen aan de streefcijfers.
De zes grote verzekeraars scoren op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (zeer goed) een 3,1. Een jaar eerder was dat 2,1. Dit jaar heeft de AFM voor het eerst ook de overige verzekeraars een score gegeven. Op een enkele uitzondering na ligt de score van deze laatste groep onder die van de grote zes, aldus de AFM.

Een belangrijk deel van de verzekeraars heeft een gedegen aanpak en is begonnen met het benaderen van klanten. "Er waren eind november 2013 echter ook verzekeraars die nog niet waren begonnen. Het is de vraag of zij de streefcijfers halen. Veertien van de achttien verzekeraars benaderen hun klanten inmiddels. Ongeveer 55 procent van klanten met alle typen beleggingsverzekeringen had eind november 2013 een eerste ‘activatiebrief’ ontvangen van de zes grootste verzekeraars; ongeveer 2 procent is een of meerdere keren gebeld. Voor klanten met een hypotheekgebonden polis is 72 procent inmiddels benaderd door de zes grootste verzekeraars. De meeste verzekeraars kunnen echter nog onvoldoende aantonen dat klanten daadwerkelijk een bewuste keuze over hun beleggingsverzekering hebben gemaakt of trekken te snel de conclusie dat klanten in actie zijn gekomen."
De AFM heeft ook onderzoek gedaan naar de nazorg door adviseurs. Per 1 september 2013 had 64 procent van alle adviseurs meer dan de helft van hun klanten met een beleggingsverzekering benaderd (2012: 55 procent) en had 40 procent meer dan de helft van hun klanten hersteladvies gegeven (2012: 33 procent). Deze cijfers komen uit het zogenoemde self-assessment voor financieel dienstverleners, dat afgelopen jaar is gehouden.
Naar schatting van de AFM zijn er nog ongeveer 3,3 miljoen lopende beleggingsverzekeringen.

reacties

Arjan Lubbe / Prinsenland

Is het nu een hersteladvies of toch een ONTWOEKERADVIES?? Dat zijn twee verschillende dingen maar de AFM benoemt een hersteladvies nu dus toch ontwoekeren? Of heeft een jolige eindredacteur een verkeerde kop gekozen? Gaarne ophelderen.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Van achter een bureau is het makkelijk praten. Dat is het enige wat de AFM, c.q. overheid doet, en gooit hun waanidee over de schutting en zoek het maar lekker uit.
Daarbij worden wij als adviseurs afgeschoten, ook door de z.g. vakpers, terwijl de verzekeraars de dossiers voor zich uit hebben geschoven. Terwijl de verzekeraars heel eenvoudig het probleem intern kunnen oplossen. N.l. door i.p.v. nieuwe producten te ontwikkelen, de bestaande producten van alle bovenmatige kosten te ontdoen, incl. de hoge ORV premies aanpassen. Dit is sneller en goedkoper, dan wil de adviseur ook wel een stuk van zijn doorloopprovisie inleveren. Dan hoeft men geen nieuwe verpandingsaktes etc. aan te vragen etc. alles blijft onder dezelfde polis doorlopen, tegen veel lagere kosten en dus ook een aanzienlijk hogere opbrengst. Sneller en efficienter!

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Wil, stel: poliskosten verlaag je van 12,50 naar 0, beleggingskosten van 2,85% naar < 1%, de premieopslag van 7% voor maandbetaling stort je in de polis, en je neemt een verlaagd orv tarief 2014. O jee, dan is de winst grotendeels weg. We blijven dus aandringen op tijdrovend 1 op 1 hersteladvies, door een steeds kleiner wordende groep overgebleven adviseurs, aan klanten die vrijwel niet in beweging zijn te krijgen, waarbij we dankbaar gebruik maken van de taaie blokkeringen door geldverstrekkers, fiscaliteit, NHG regels enzovoorts, met als motivatie dat we natuurlijk niet zomaar alle polissen en bloc kunnen verbeteren.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...