quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

WOEKERPOLISAFFAIRE ONDERSCHAT?

Opmerkelijk: terwijl miljardenclaims als een zwaard van Damocles boven verzekeraars hangen, constateert het Financieel Stabiliteitscomité dat de woekerpolisaffaire de stabiliteit van levensverzekeraars vooral indirect bedreigt in de vorm van minder klantvertrouwen.

 


3 juni 2014

Het verslag van de jongste vergadering van het comité leest: "Het comité heeft voorts gesproken over de positie van de Nederlandse levensverzekeringssector. Het traditionele verdienmodel van de sector staat onder druk. Factoren als de lage rente en dalende premie-inkomsten als gevolg van een krimpende productie van individuele polissen zijn hier debet aan. Voorts heeft de sector te maken met het dossier beleggingsverzekeringen. Het comité constateert dat de financiële stabiliteitsrisico’s die hieruit kunnen voortvloeien vooral indirect van aard zijn, bijvoorbeeld in de vorm van negatieve vertrouwenseffecten. De directe risico’s voor de financiële stabiliteit zijn afgenomen doordat financiële conglomeraten in Nederland worden afgebouwd."

Als de miljardenclaims die de verzekeraars boven het hoofd hangen, worden toegekend is er echter wel degelijk ook een directe bedreiging.

Het comité heeft ook gesproken over de risico’s in de woning- en hypotheekmarkt, en de rol die hypothecaire financieringsnormen (LTV- en LTI-limieten) hierbij spelen. "De recente maatregelen van het kabinet, zoals de verplichte annuïtaire aflossing, leveren een belangrijke bijdrage aan een stabielere hypotheekmarkt. Het comité heeft gesproken over de risico’s in de woning- en hypotheekmarkt,en de rol die hypothecaire financieringsnormen hierbij kunnen spelen. De vraag of aanvullende maatregelen nodig zijn, moet worden bezien in een brede economische context. Hierbij zijn onder andere de toegang van starters tot de koopwoningmarkt, de werking van de huurmarkt en de gevolgen voor besparingen en vermogensopbouw van huishoudens van belang. Verdere analyse is nodig om de risico’s in de woning- en hypotheekmarkt alsmede de kosten en baten van eventuele aanvullende maatregelen in kaart te brengen en te kunnen wegen. In de volgende vergadering spreekt het comité hierover verder."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...