quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

OVFD HEKELT NEGEREN KRITIEK DOOR MINISTER

Tot grote teleurstelling van de OvFD houdt de minister van Financiën - ondanks stevige kritiek vanuit de Raad van State (RvS) - vast aan de voorgenomen afschaffing van de overheidsbijdrage aan de toezichtkosten op de financiële markten zoals opgenomen in de Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht.

 


17 juni 2014

De OvFD herkent zich in de kritiek en vindt de reactie van de minister onvoldoende argumenten bevatten om toch vast te houden aan de voorgenomen afschaffing.

Directeur Colinda Rosenbrand: "Wij hebben tijdens de consultatiefase al aangegeven zich absoluut niet te kunnen vinden in de afschaffing van de overheidsbijdrage. De toezichtkosten zijn sinds 2004 al flink toegenomen en de voorgestelde afschaffing leidt opnieuw tot een forse stijging.

Verder dient de minister er op toe te zien dat de toezichtkosten beheersbaar blijven, maar met het afschaffen van de overheidsbijdrage vervalt ook de financiële noodzaak daartoe. De minister geeft aan dat de wet waarborgen biedt om hierop toe te zien, maar die voldoen naar onze mening niet. Feit is en blijft dat een noodzakelijke prikkel om toezichtkosten waar mogelijk te beperken ontbreekt. De OvFD denkt meer aan concrete waarborgen zoals een toezichtplafond. Ook is belangrijk dat de rol van de toezichthouders dan wordt beperkt tot hun zuivere wettelijke taak; het toezien op het nakomen van wettelijke verplichtingen.

"Ook vinden wij dat de boeteopbrengsten, voor zover zij het bedrag van 2,5 miljoen te boven gaan, moeten worden gebruikt om de stijging van de toezichtkosten als gevolg van het afschaffen van de overheidsbijdrage te beperken. Deze opbrengsten moeten dus niet verdwijnen in de schatkist.

"In 2007 is onderzoek gedaan naar de toezichtkosten in internationaal verband. Uit deze internationale vergelijking van kosten en tarieven kwam naar voren, dat de toezichtkosten in Nederland relatief hoog zijn. In de afgelopen jaren zijn deze kosten zodanig toegenomen, dat wij vrezen dat Nederland momenteel internationaal de koppositie inneemt voor wat betreft de hoogte van de toezichtkosten en de tarieven van onder toezicht staande instellingen. Deze positie wordt dan alleen nog maar versterkt indien de overheidsbijdrage in zijn geheel vervalt zoals nu wordt voorgesteld. In veel andere landen worden de toezichtkosten (geheel of gedeeltelijk) ook nog wel uit de publieke middelen gefinancierd.

"Wij hebben de vaste Kamercommissie voor Financiën inmiddels opgeroepen om de minister in lijn met bovenstaande kritische vragen te stellen. Verder kan de Kamer de minister vragen om duidelijkheid te geven over hoe de positie van Nederland zich op dit moment verhoudt ten opzichte van andere landen en ook in hoeverre de toezichtkosten daar nog wel uit de publieke middelen worden gefinancierd. Tenslotte moet ook worden voorkomen dat de concurrentiepositie van Nederland internationaal gezien verslechterd."

De RvS vindt dat het uitgangspunt dat het toezicht in de eerste plaats wordt uitgeoefend in het algemeen belang met zich meebrengt dat het toezicht ook, ten minste ten dele, uit de algemene middelen moet worden gefinancierd’. Daarbij is de huidige regeling voor de bekostiging van het financieel toezicht op 1 januari 2013 in werking getreden en "doet een zo snelle en beperkt gemotiveerde koersverandering als die van het wetsvoorstel afbreuk aan het uitgangspunt van bestendige wetgeving". De RvS adviseert de minister het volledig afschaffen van de overheidsbijdrage te heroverwegen.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...