quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

AFM: OOK KRITISCH KIJKEN NAAR UITWERKING PROVISIEVERBOD

"Het is nog te vroeg voor een evaluatie, maar intussen mogen we best kritisch kijken naar de uitwerking van het provisieverbod." Dit zegt Michiel Denkers, Hoofd Toezicht AFM in VVP 16 van 23 september 2014.


23 september 2014

Denkers in zijn column in VVP: "De kritiek en de roep om een snelle evaluatie lijken vooral te zijn ingegeven door zorgen over een verminderde toegankelijkheid van traditioneel advies. Dit is misschien een terechte zorg, maar in mijn ogen een te beperkte insteek van de discussie. Het provisieverbod is ingevoerd om de professionalisering en de kwaliteit van de financiële dienstverlening te bevorderen. Kan de consument er straks op vertrouwen dat hij een vorm van dienstverlening krijgt die aansluit bij zijn behoefte en dat het met de  kwaliteit van die dienstverlening wel snor zit? Een echt nuttige discussie zou moeten gaan over de brede vraag of het provisieverbod heeft geleid tot een markt die consumenten voldoende mogelijkheden biedt om op een passende en eerlijke manier hun financiële situatie in te richten, al dan niet met tussenkomst van een adviseur. Het antwoord op die vraag vereist een brede evaluatie en het verzamelen van feiten en waarnemingen over langere tijd."
Dit neemt niet weg dat er ook volgens Denkers ook kritisch gekeken mag worden naar de uitwerking van het provisieverbod. "Ingrijpende maatregelen gaan altijd gepaard met meervoudige effecten. Als het goed is zijn de meeste van die effecten bedoeld en voorzien. Maar vaak zijn er ook onbedoelde bijeffecten. Dat is onvermijdelijk in een complexe financiële wereld waarin de heilige graal en 'silver bullets' zelden blijken te bestaan."

Het is volgens Denkers daarom belangrijk om continu oog te hebben voor de effecten in de praktijk. "Oog voor de positieve ontwikkelingen; oog voor de zorgen die er zijn. Zien we voldoende beweging de goede kant op? Zijn er verbeteringen mogelijk die we laten liggen? Zijn er onduidelijkheden die de beoogde uitwerking van het provisieverbod in de weg staan? Dit betekent dat we soms, als het nodig is, moeten bijsturen. Zoals recentelijk met de uitzondering op het provisieverbod voor consumenten met voorzienbare betalingsachterstanden."

"Het provisieverbod vraagt om fundamentele veranderingen van financiëledienstverleners, aanbieders en consumenten. Die veranderingen voltrekken zich niet van de ene op de andere dag. Dit vereist blijvende aandacht, van u en van ons, en dat kost tijd. Laten we onszelf die tijd geven. Om straks te kunnen zeggen: we hebben alles gedaan wat binnen ons vermogen lag om er een succes van te maken. Laten we niet blijven hangen in zorgen - het provisieverbod is realiteit - maar met elkaar ervoor zorgen dat het een zegen wordt"!
 

reacties

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

Beste Michiel een mooi stuk. Ik denk dat ook het provisieverbod duidelijk heeft gemaakt dat zoals het ging het niet kon blijven gaan.....MAAR....

Zoals het nu gaat is het volgens mij ook niet ideaal. We hebben de bankierseerd. We hebben de nieuwe opleidingen etc. Dat zou moeten betekenen dat adviseren al een stuk professioneler wordt. Dat er een gedeeltelijk provisie verbod is betekend echter ook dat cliënten niet meer zoals vroeger bij 2 of 3 hypotheek adviseurs, AOV adviseurs etc kunnen gaan bekijken wat er allemaal mogelijk is.....Elke adviseur zal namelijk zijn of haar advieskosten in rekening willen brengen....En wat als het bij die eerste adviseur niet klikt ? Of als die eerste adviseur kennelijk alleen produkten van de eigen bank promoot ?? Daar kom ik als client wellicht pas bij het advies achter en dan volgt er een factuur, dat is niet in het eerste kennismakingsgesprek direct duidelijk....Althans lang niet bij iedereen....Ik pleit er nog steeds voor dat gewoon doorlopende provisie, eventueel afgetopt of gemaximaliseerd beter was geweest. Wat mij betreft gewoon vermelden op de polis of de akte.....Dan was de markt beter toegankelijk geweest. E.e.a. was transparant geweest. Kortom......

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Je kan wel kritisch kijken naar het provisieverbod, maar de slotregel vind ik wel tekenend: "het provisieverbod is realiteit - maar met elkaar ervoor zorgen dat het een zegen wordt"!

Ofwel, we komen niet op onze schreden terug, is mijn gevoel. "We moeten er een succes van maken". Tegen beter weten in??

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

.... het blijft moeilijk voor politici om fouten toe te geven. Met dit stelsel zijn er alleen maar verliezers: de consument, de onafhankelijk adviseur en ook de aanbieder die het ongelijke speelveld alsmaar in stand probeert te houden.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Vergelijk het eens met de bouw van een torenflat. Als je bij de derde etage tot de conclusie komt dat er mogelijk iets mis is met de fundering, dan kun je wel doorbouwen tot de 10e etage omdat dat nu eenmaal is afgesproken, maar als blijkt dat het probleem in de fundering zit, dan is de schade veel groter. Voor mijn gevoel zijn er een aantal alarmerende signalen dat het met die fundering niet goed zit. Ik zou als bouwopzichter dan zeker weten de boel platleggen om erger te voorkomen. Maar in finance werkt dat blijkbaar anders.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Kan de consument er straks op vertrouwen dat hij ...... (citaat) in de zin van dat kan hij nu nog niet, of in de zin van dat moet mogelijk blijven? Dat is nogal een verschil.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

Beste Michiel,
Een kleine terugblik:
Ongetwijfeld moet het u bekend zijn dat het provisieverbod gewoon via een AMvB er doorheen is gedrukt. Beleidsambtenaren van het Ministerie van Financien waren de architecten en maakten eveneens het bestek ervan. Een SEO rapport was daarbij nog nodig voor het laatste zetje. Om ambtenaren van het ministerie en ongetwijfeld de AFM in hun zienswijze met argumenten te voeden was er ook de bekende meester-lobby. Niets was te dol en geschriften van het Verbond werden daarbij niet in het voordeel van het intermediair geschreven. Zo kwam men met een visiedocument en introduceerde men het waterbedeffect zonder uit te leggen wat men daar precies mee bedoelde. Een ernstige beschuldiging die je later kon terugvinden in het SEO Rapport van Mw. Barbara Baarsma. Mw. Baarsma verpakte op voorhand de al vaststaande mening van haar opdrachtgever: het Ministerie van Financiën en stelde impliciet dat provisie bij advisering een leidende rol inneemt of in zou kunnen nemen en dat zou de consument benadelen of kunnen benadelen. Het intermediair werd aangemerkt als verdachte, werd niet het laatste woord gegund en was reeds binnen haar rapport veroordeeld, waarbij dient te worden aangetekend dat geen enkele ambtenaar van het ministerie en ook geen enkele medewerker van de AFM bewijs heeft kunnen leveren dat het intermediair in totaliteit zich vanuit die geschetste cultuur manifesteerde. Dat bewijs was ook gewoonweg niet te leveren, dus bleef men bij suggesties, beschuldigingen en ernstige verdachtmakingen. Zouden we echter de 80/20 regel erop los laten dan moet de conclusie zijn dat 80% van 20% ofwel 16% daar aan zou moeten voldoen. Maar dat geldt dan in iedere bedrijfstak maar ook bij ministeries of toezichtorganen.

Wat u thans stelt:
U stelt als AFMér thans impliciet - los van het feit of er nu wel of geen provisieverbod is - dat het nog maar de vraag is of de markt consumenten voldoende mogelijkheden biedt om op een passende en eerlijke manier hun financiële situatie in te richten, al dan niet met tussenkomst van een adviseur. Het antwoord op die vraag zou volgens u een brede evaluatie en het verzamelen van feiten en waarnemingen over langere tijd vereisen. Een vreemde gedachtegang waarbij de kern van uw betoog bestaat uit het door u wantrouwen van de markt. U stelt daarmee immers impliciet dat de markt onvoldoende mogelijkheden biedt aan consumenten en dat de invulling die thans wordt gegeven niet passend en eerlijk is. Uiteindelijk is dat gewoon op een bepaalde wijze beschuldigingen uiten onder aanname van, gevoed door eigen perceptie, zonder ook maar enige bewijsgrond daarvoor te leveren. Een brede evaluatie en discussie met u hierover nu en niet over een langere tijd lijkt mij eerder noodzakelijk.

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Michiel gebruik de zegen van mijn Heer niet in een betoog die is ingeven door maatregelen die zijn ingevoerd door de overheid. die van geen god en verbod wil weten. Die zelf eigenlijk de oorzaak zijn van het niet goed kunnen adviseren van de goed werkende adviseur. Het Knipperlicht beleid en regelgeving zijn hiervan debet . En ik heb geleerd dat de overheid het goede voorbeeld moet geven, en wat ik constateer is dat de overheid zelf de grootse dieven bende is van dit land . En dat het recht van de meest betalende lobbyisten bepalend zijn voor de regelgeving . En als de overheid werkelijk zich iets aantrok van GOD, zouden ze toegeven dat ze op de verkeerde weg zitten met hun door gevoerde regelgeving, die hele branche naar de knoppen hebben geholpen . Dit geld ook voor het nieuwe opleiding huis " die GOD zegt " ZE HEBBEN HUN STRAF REEDS".
Geert Sijbring

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Ik heb een vraag, wat moet ik doen. heb een hypotheek geadviseerd en bemiddeld, nu passeert deze hypotheek morgen. Maar nu heeft de Notaris opdracht gekregen om mijn nota niet te betalen. dossier liep zeer goed .Heb de AFM gebeld maar ,die zegt dat de wet alleen voorziet in het verplicht stellen van de adviseur om de nota rechtstreeks bij de klant te incasseren.
Maar er staat niet dat de klant verplicht is deze nota te betalen. Lang leven het provisie verbod. Net als bij dit provisie verbod, de overheid heeft bepaalt dat er geen geld stroom mag zijn tussen maatschappij , bank en tussenpersoon, maar de geld stroom van tussen persoon naar maatschappijen is blijven bestaan. ( terug boek risico) dit is toch van de zotte. Ik heb gezegd tegen de AFM dat het tijd wordt dat de tussen persoon beschermt moet worden. En dat de klant ook een mens is ( DUS SLECHT TOT OP HET BOT) P.S. WAAROM ACEPTEREN WIJ DIT TOCH ALLEMAAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik zal nu eigen maatregelen moeten nemen.
Geert Sijbring

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Beste Geert, ik begrijp uit uw relaas dat de klant expliciet opdracht heeft gegeven de nota niet te betalen. Is het misschien zo dat op de notarisafrekening anders een minnetje voor het bedrag staat, met andere woorden dat de relatie moet betalen voor passeren en dat dat geld er niet is? Ik zou in overleg gaan met de klant, als je dossier verder normaal is verlopen is er toch geen zinnig mens die dan weigert te betalen? Eventueel kun je dan voorstellen een klein WOZ krediet te sluiten voor de kosten. Zijn mensen werkelijk zonder reden onwillig dan heb je toch een getekende opdracht? Dan volg je de normale incassoprocedure van elke ondernemer: deurwaarder beslagleggen op de woning, brief beëindiging adviesrelatie en overdracht naar geldverstrekker voor wettelijk verplichte nazorg. Het is voor ons nog wennen, dat de betaling soms een probleem is. Gaat dit op grotere schaal gebeuren dan moeten we maatregelen treffen door pas stukken naar de notaris te sturen als de adviesnota is voldaan. Menig notaris wil bij een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid betaling vooraf, en mediators houden rechtbankstukken vast tot hun nota is voldaan, dat kan bij ons natuurlijk ook.

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Beste Albert
dank voor de uitleg, deze klant kwam op 07-09 bij ons binnen met een koopcontact. Daarin stond passeren op 01-10. dus wij hebben het onmogelijke mogelijk gemaakt. een min puntje wij hebben de uiterlijke passerdatum , uitgesteld en de klant hiervan op de hoogte gebracht. je weet wel zorg plicht Mede aansprakelijkheid . en daar was klant niet van gediend. ook de ontbindende voor waarden uitgesteld.
want NN wilde eerst niet mee werken aan een spoed dossier voor finaal akkoord . Later toch voorrang bij finaal akkoord gekregen van NN.
de klant is dus nu erg boos dat wij voor zijn belangen zijn opgekomen.
Is een boekhouder die alle voor zich zelf hand ingeplant dit was nu door de war geschopt. Dus het zal wel een incasso procedure worden.
Wat een Vak.
Geert Sijbring

Dennis Jellema / Acturance FD

Geert,

Ik ga helemaal mee in Alberts verhaal, wij kennen dit fenomeen al een paar jaar, en hebben toen het ons voor het eerst overkwam passende maatregelen getroffen, zodat het niet weer kan voorkomen.

Eigenlijk hebben we er een positive win-win-win van gemaakt.

Het is natuurlijjk zwaar klote dat je een deurwaarder naar je klant toe moet sturen, dan dit omdat je nog 30 jaar met diezelfde klant door 1 deur zou moeten kunnen gaan.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Dennis, ik zit te denken over deelbetalingen, bijvoorbeeld na de orientetie - en adviesfase een nota sturen, en bij aanvang bemiddeling ook. Dan splits je het wat op. Het lastige is, dat wij hier juichend van de stoel springen bij een finaal akkoord (ein-de-lijk etc etc) de zaak voor de klant dan verder wel doorgaat maar wij nog geen ene cent hebben ontvangen. Ik moest recent voor het opstarten van de mogelijkheid tot buitenbranchelijke bezigheden wat geregeld hebben, tot mijn verbazing bleek ik vooraf te moeten betalen omdat desbetreffende dienstverlener dezelfde ervaring had: het werk is gedaan, en dan moet je achter de centen aan.

Dennis Jellema / Acturance FD

@Albert,

De oplossing zet je zelf al grootendeels neer.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@Geert,
Volgens de heer Denkers mag er (ook) kritisch gekeken worden naar het provisieverbod en stelt hij dat ingrijpende maatregelen altijd gepaard gaan met meervoudige effecten. Je mag dus aannemen dat men van tevoren wist dat een definitief verbod op bepaalde financiële producten via de route van een Algemene Maatregel van Bestuur meervoudige negatieve effecten met zich zou mee brengen. Met het in bepaalde gevallen toestaan van provisie geven de ontwerpers van het verbod dus eigenlijk gedeeltelijk al toe dat het door hen bewerkstelligde definitieve verbod op financiële producten (meervoudige) negatieve effecten heeft meegebracht voor de consument, kortom duidelijk marktverstorende uitwerkingen met zich meebrengt. Een evaluatie met de markt op korte termijn zou dus meer dan op zijn plaats zijn. Dat laatste lijkt men graag voor zich uit te schuiven.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...