quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

DIJSSELBLOEM NEGEERT OPNIEUW INTERMEDIAIR

Minister Dijsselbloem van Financiën fietst over de 400 klachten heen die het Wft Examenloket van de gezamenlijke intermediairorganisaties had verzameld over de Wft- en PE-examinering nieuwe stijl. De minister schrijft nog wel dat "uiteraard geen sprake is van een poging het aantal adviseurs te verminderen".


6 november 2014

Het lukt de organisaties maar niet om gehoor te vinden bij de minister. Een verder bewijs dat het zaak is dat de intermediairlobby beter wordt georganiseerd en verder geprofessionaliseerd (zoals onlangs ook bepleit door OAWM-directeur Pjotr van Tilburg op persoonlijke titel in VVP). Overigens ligt de bal daarbij deels ook bij financieel adviseurs zelf, want het intermediair heeft zich maar zeer ten dele verenigd.

Het zou jammer zijn om nu al het verzetsbijltje er bij neer te gooien. Want in een brief aan de Tweede Kamer suggereert Dijsselbloem dat de situatie rond de examens en examenuitslagen normaliseert. Hij stelt: "Voor alle 24.319 examens die tot en met september 2014 zijn afgenomen, bedraagt het slagingspercentage 48,4 procent. Wat betreft de PEplus-examens is het slagingspercentage 62,0 procent en voor de initiële Wft-examens bedraagt het slagingspercentage 44,5 procent."

Er zijn echter nog slechts 5.421 PEplusexamens afgenomen (de overige 18.898 examens betreffen initiële Wft-examens). Verreweg de meeste PEplus-examens (2.092) zijn pas in september afgenomen. Bij de meeste modules is het slagingspercentage in die maand juist gedaald. De minister jubelt dus wel erg snel dat het wel goed zit. En reken maar niet dat de Tweede Kamer daar uit zichzelf kritisch naar kijkt.

Over het Wft-ervaringsloket leest de brief: "Op 25 september jongstleden hebben vertegenwoordigers van deze brancheorganisaties, het ministerie van Financiën en het CDFD overlegd over de ervaringen die via het Ervaringsloket Wft waren binnengekomen. Op dat moment waren ongeveer 400 ervaringen verzameld. Deze waren vooral afkomstig van kandidaten uit het intermediair, maar ook van kandidaten afkomstig vanuit aanbieders en dan met name verzekeraars. Opvallende zaken die naar voren kwamen, waren onder meer:
- veel kritische feedback op de wijze van toetsing van adviesvaardigheden;
- het gevoel dat overheid erop uit is om het aantal adviseurs te verminderen;
- onvoldoende aansluiting van de opleiding(en) bij de examens;
- klachten over het niet beschikbaar stellen van oefenexamens door het CDFD;
- door exameninstituten beschikbaar gestelde rekenmachines deugen soms niet, waarbij wordt verzocht om een rekenmachine in de examenapplicatie;
- tijdnood bij bepaalde examens;
- veel kandidaten die zakken hebben een 5.
"Deze ervaringen sporen met de meldingen en klachten die bij DUO en het CDFD worden ingediend. Uiteraard is van een poging het aantal adviseurs te verminderen geen sprake. Zoals hierboven naar voren kwam, worden klachten onderzocht, waarna al dan niet verbeteringen in de vragen of de examenapplicatie worden doorgevoerd. Inmiddels bevat de examenapplicatie bijvoorbeeld een rekenmachine. Ook is bezien of en zo ja, bij welke examens tijdnood optreedt. De indruk bestaat dat vrijwel iedere kandidaat binnen de beschikbaar gestelde tijd het examen kan maken. Het CDFD zal dit signaal blijven monitoren en betrekken bij de reguliere kwaliteitszorg.
Ook is, naar aanleiding van het signaal dat veel kandidaten zakken met een 5, bezien of de spreiding van de examencijfers een acceptabel beeld vertoond. Dit wordt in het kader van het continue proces van kwaliteitsbewaking regelmatig gedaan. Uit deze analyses blijkt dat de examencijfers redelijk normaal verdeeld zijn en dat de verdeling van cijfers geen reden geeft te twijfelen aan de kwaliteit van de examens."

reacties

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Ik vind, dat hoe hoog een discussie ook mag oplopen sommige woorden, zeker geschreven niet mogen/moeten vallen. Dit heeft niets met geloof te maken, maar alles met waarden en respect. Hou er ook rekening mee, dat dit soort artikelen breed gelezen wordt.
Voor iedereen een heel goed, fijn , prettig weekend en leerse. Neem één advies van mij aan. Beter nu beginnen en dan misschien maar waarschijnlijk niet af en toe een her. Wacht niet tot de deadline. 01-01-2016 komt eerder dan je denkt.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

Het is een kunst op zich om het falen van een opgezet systeem te verdedigen. De slagingspercentages zijn bedroevend. Is het nu vraag of wetenschap dat veel adviseurs deze willekeurige vorm van PE en examineren niet aankunnen. Een zo discutabel systeem dat tevens een gezonde instroom van nieuwkomers belemmert, hoort thuis op de schroothoop.
Al met al een zorgelijke situatie die niet openlijk wordt onderkend. Of het wordt wel onderkend maar eenvoudigweg tegengesproken met dat het niet de opzet is om minder adviseurs te krijgen. Ik mis daarbij echter een onderbouwing die dat geloofwaardig zou moeten maken.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

@Willem. Allemaal goed en aardig. Het heeft geen zin om hiertegen verder te protesteren. De hazen zijn al gelopen. Nu moeten wij hoe jammer het misschien ook is ons neerleggen bij ons lot. WIJ MOETEN ONS WEL ORGANISEREN HETZIJ BIJ CFD,ADFIZ O.I.D. !!! Dit geldt niet alleen voor PE en PE plus. Wat PE betreft kunnen wij dan kijken of wanneer nodig dit systeem in de toekomst te verbeteren is. Voor PE en andere zaken hebben wij nu één maal een grotere, wanneer mogelijk eensluidende stem nodig. Zoals wij die bijvoorbeeld ook nodig hebben bij onze verdediging van onze goede service in samenhang met doorlopende provisie. Nog één opmerking over onze verplichte examens. Ik kom regelmatig bij klanten. Ik vertel klanten af en toe, dat ik weer examens moet doen. Ik kan je vertellen, dat ik tot op heden nog heel weinig medelijden ondervonden heb.

Dick Aardenburg / Aardenburg Assurantiën

@Kees. En wanneer ik mijn relaties vertel dat al mijn diploma's opeens ongeldig zijn, en dat ik opnieuw examen moet doen.. dan vallen de monden open van verbijstering en ongeloof.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

@Dick. Klopt, bij mij ook, maar nog steeds weinig medelijden

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Gisteren weer examen gedaan schade zakelijk , want dan heb je gelijk basis, en particulier. Weer gezakt de uitslag exact gelijk aan de vorige keer , kennis begrip 83 %, professionaliteit 100 %, maar vaardigheden en competenties 48 %. Maar dat is ook logisch ,(ik werk nog maar 41 jaar) , Dus ik moet het aanvragen en toepassen nog leren. Maar gelukkig heb ik daar nog de tijd voor, alleen niet meer in dit leven.
Dijsselbloem je ben eigen gereid en hooghartig en ben overtuigt van je eigen goedheid en deskundigheid, maar hoogmoed komt altijd voor de val. Je komt bij mij in de gevaren zone.!!!
Geert Sijbring.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

@ Geert, je professionaliteit is 100% en je vaardigheid 48%. Zo'n uitslag geloof je toch niet. Of moet je tegenwoordig met iedereen vriendjes zijn? Je zoekt toch de klant die bij je past en andersom.
Ik moet nog op voor mijn PE. Als ik de getallen hierboven lees, begrijp ik niets van al die hoera berichten dat bijna iedereen al examen heeft gedaan. Het moet nog beginnen. Valse voorlichting?

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

Toch is die hele rekensom niet zo moeilijk. Verzekeraars zijn grote machtige instituten. Deze willen het liefst zo weinig mogelijk tegenstand en al helemaal niet van het professionele intermediair. Verzekeraars zijn zeer zeer goed georganiseerd in het Verbond die overal zijn tentakels in heeft gewurmd de afgelopen dertig jaar, eenvoudig omdat ze iedereen centraal vertegenwoordigden. Al die verzekeraars opereren steeds meer volgens een duaal model waardoor het gevoel groeit dat ze dat hele intermediair niet nodig hebben. Politieke kopstukken hebben veelal na hun politieke carriere baat bij een goeie leukbetaalde functie in de finanviele sector en zullen dus niet al te negatief zich opstellen ten opzichte van die financiele sector. Deijsselbloem is geen uitzondering en formaliseert de wens van het Verbond om heel langzaam die vervelende tussenpersonen zichzelf de nek om te draaien. Niet moeilijk omdat nog geen 10/15% min of meer is georganiseerd en die belangenorganisaties onderling ook niet met een mond spreken. Dus verdeel en heers is de kunst van het Verbond. En jeroen is de loopjongen die regeltjes bedenkt om die vervelende tussenpersonen richting putje te manoeuvreren.

J.G. de Graaff / hypotheekshop

Ik snap de hele ophef niet over deze examens. Indien je gewoon zorgt dat er voldoende kennis is en wat tijd steekt in de lesstof dan stelt het PE plus examen niets voor.
Pas PE plus hypothecair gedaan en zonder problemen ruimschoots geslaagd.
Waar ik wel op tegen ben is het feit dat er één beroepsgroep wordt uitgekozen waarbij dit soort zaken wordt opgetuigd terwijl er breed in de maatschappij allerlei misstanden voorkomen waarbij zou moeten worden gekeken of hier dan niet dezelfde maatregelen zouden moeten worden genomen met kans op verlies van de geldigheid van de diverse diploma's.
Denk aan de recente ophef over accountants waarbij op allerlei manieren wordt gesjoemeld.
De woningcorporaties, de vleesindustrie, afspraken binnen de bouwindustrie, vastgoed en ga zo maar door

Teun Feddema / Assuline anno 1992

Als je ziet dat er ca. 5200 PE plus examens zijn afgelegd en 400 klachten bij het klachtenloket klopt er iets niet en kan Dijsselbloem er niet om heen.
Als bij ons in de branche zo'n hoog percentage aan klachten waren tuigde de AFM zich nog veel groter op om toezicht te houden en directe maatregelen te nemen. Ik zou nog steeds eens willen weten waarom mijn geachte collega's zich niet aansluiten bij CFD voor 10,- per maand, collectief kunnen we dan wat doen tegen de enorme kostenverspilling en regeldruk van de overheid. Wij kunnen dan dit soort misstanden in Europa aankaarten en deze wetgeving en ook het provisieverbod aanpakken als samen met Engeland de enige landen met deze uitroei methode van het intermediair wat echt en ik spreek uit eigen 37 jarige ervaring hard nodig is voor 75% van onze bevolking.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

De oorzaak van deze ongein is hoofdzakelijk terug te vinden in het lobby werk van het verbond, zij zitten bijna wekelijks met leden van de vaste kamercommissie van Financien, als oud studie genoten en/of als familie, vriendje van de kat van de buren bij elkaar.
Dat krijg je alleen dan voor elkaar, door veel contacten vanuit het (studenten) verenigingsleven etc. etc.
Bij overheden zijn particuliere ondernemers alleen bekent als graaiers, oplichters etc, niet als werkgevers c.q. de kurk van de economie!

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ KeesBergman, je hebt gelijk als je je moet organiseren. Ik protesteer niet, ik stel alleen maar vast. En dan is gewoon af te leiden uit al dat gedoe dat men er blijkbaar doelbewust op uit is om er een grote puinhoop van te willen maken. Ga je dan als Bor de Wolf uithuilen in het grote bos? Nee. Dat helpt je geen ene moer om het populair uit te drukken.Ga, je dan gewoon voor die examens, ja natuurlijk, je zit in een dwangbuis en je moet er door heen ook al blijft de helft onderweg gewoon steken. Zijn er nog andere wegen, ja uitwijken naar Duitsland en Belgie met je kantoor of als intermediair bij je beroepsorganisatie de vraag neerleggen of we een juridische procedure kunnen gaan opstarten. Ja en dan komen we weer, ja maar dat kost geld. Maar waar is dan de bereidheid van 80% van het intermediair en van werknemers die op termijn door dit gedoe ook hun baan kunnen verliezen om gezamenlijk een bijdrage te leveren. Zo niet, dan wordt het gewoon grote klappen opvangen en alles gewoon maar slikken wat je door de strot wordt geduwd,

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

@Willem van Spronsen. Klopt Willem zo is het.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...