quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

PVDA: ADVISEUR HARDER LATEN LOPEN BIJ OPLOSSEN WOEKERPOLISAFFAIRE

"Ziet de minister mogelijkheden om, al dan niet in samenwerking met brancheorganisaties, de adviseurs te dwingen meer verantwoordelijkheid te nemen in het activeren van klanten met een woekerpolis?" Dat vraagt de PvdA aan minister Dijsselbloem van Financiën.


18 november 2014

De PvdA: "De activiteiten van de AFM lijken zich voornamelijk te richten op verzekeraars. Wij vinden dat adviseurs een gelijke, zo niet grotere, verantwoordelijkheid hebben in deze problematiek. Complicerende factor is daarbij dat dit een diffuse groep is. Dit mag echter geen reden zijn voor verminderde verantwoordelijkheid."

De leden van de SP-fractie vragen de minister aan te geven of "de hersteladviezen voldoen aan de eisen die de Wft stelt aan adviesgesprekken over financiële producten. Zo nee, waarom niet?"

PvdA en SP stellen evenals de andere Kamerpartijen kritische vragen aan de minister, in antwoord op zijn eerdere Kamerbrief inzake een dossier dat hem toch zo langzaam aan steeds meer hoofdpijn moet bezorgen. De brief volgde op de jongste rapportage van de AFM inzake activeren van klanten. Vrijwel alle partijen zeggen teleurgesteld of verontrust te zijn door de jongste, tegenvallende activeringscijfers.

De leden van de VVD-fractie zeggen voorstander te zijn van de inzet van tuchtrecht als de verzekeraars en adviseurs onvoldoende resultaten halen. De fractie: "Hoe gaat dit tuchtrecht ingezet worden? Welke afspraken zijn daarover gemaakt met de verzekeraars en adviseurs? De leden lezen dat bij significant afwijken van het afgesproken ambitieniveau eind Q4 2014, de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) wordt ingezet. Wat wordt bedoeld met significant afwijken?"

D66 is de enige die nog eens de omstreden Wabeke-norm ter discussie stelt (of eigenlijk aanbeveling, zoals het volgens toenmalig Ombudsman Jan Wolter Wabeke bedoeld was). D66: "Dit is een norm waarbij de kosten van de polis jaarlijks niet hoger mogen zijn dan 2,5 procent van het opgebouwd vermogen. Gekeken over een aantal jaren kan dit ervoor zorgen dat de kosten alsnog aanzienlijk op kunnen lopen. Is de minister zich daarvan bewust?"

reacties

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

Kijk, we zijn fase 2 ingegaan van de verantwoordelijkheid verleggen van de verzekeraar naar de adviseur. Was de hele discussie omtrent de verplichting een hersteladvies te geven zonder kosten en (vooralsnog) zonder verantwoordelijkheid aan de zijde van de adviseur voor het debacle fase 1, nu wordt de verantwoordelijkheid al gelijkelijk verdeeld tussen verzekeraar en adviseur. Geconstateerd wordt ook dat de adviseurs een diffuse groep is. Hiermee wordt bedoeld dat deze groep slecht georganiseerd is, kat in het bakkie voor de zeer goed georganiseerde verzekeraars (via het Verbond).
Ik wil ook sterk benadrukken dat de adviseur als diegene die het (wan)produkt in het economisch verkeer heeft gebracht de garantieverplichtingen draagt, dus deze fase was te voorzien. Bij de overname van de portefeuille neemt de nieuwe eigenaar de lusten maar ook de lasten over. Dit is een van die lasten. De nieuwe eigenaar draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de ingekochte polissen en zal uiteindelijk eventueel ook (deels) moeten afrekenen.
Oftewel, adviseursbranche, 1 minuut voor twaalf om zich nog te verenigen en met 1 mond te gaan spreken naar de andere partijen in dit dossier. En aan de diverse branche-organisaties om eens met elkaar te gaan spreken over 1 standpunt en 1 mond. Want anders wordt fase 3 de slachtpartij.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Wil de laatste adviseur die het land verlaat het licht uitdoen?

Dennis Jellema / Acturance FD

Wij zijn al sinds 2007 bezig met het oplossen van het Woekerpolisverhaal, nu komt in 1 keer de PVDA weer aan de deur zeuren? PVDA, in heeft in de tussentijd 2 ministers van Financiën geleverd. Wel te verstaan Wouter Bos, en de huidige tja, wat moet je ervan maken Jeroen Dijsselbloem, veelal is er verzocht een oplossing te vinden, Echter wilde de politiek hier niets mee doen. Vreemd is dat dan ook niet te noemen, als je in gedachten neemt dat BV Nederland inmiddels Grootaandeelhouder is van alle Woekerpolissen en Woekerpensioenen.

Nu in eind 2014 komt de Partij Zonder Achterban ineens met dit verzoek? Jullie kunnen nu zelf als aandeelhouder het voortouw nemen en de klanten gaan compenseren op kosten van de Belastingbetaler, maar ja, Jeroentje is blij met de verhoging van de Assurantiebeslasting en het niet teruglopen van het aantal verzekerden???? De 2e kamer zou zijn functie nu eens echt moeten gaan uitoeffenen, en als Volksvertegenwoordigers gaan optreden.

Jeroen kan dit drama niet alleen betalen, ASR en Reaal in eigendom hebben,

Nu moet de Adviseur maar de oplossing bieden, dat doen we al te hele tijd, alleen hebben we wel een echte zoals ex-Brusselbloem al eens eerder heef laten vallen een Blueprint nodig met kaders voor verplichte reparatie.

PVDA is een trieste partij, zal niet lang meer duren voordat ze ook van die laatste 11 zetels verlost gaan worden.

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

@Dennis
Helemaal eens, maar deze strategie is al ik weet niet hoelang te voorzien geweest. Het begon met speldenprikken, zoals het hersteladvies en de PE perikelen, daarna het diploma gebeuren, en als toppunt het compleet negeren van de inhoud van het wftklachtenloket. Bovendien is de wetenschap dat de grootste leveranciers van woekerpolissen in staatshanden zijn en dat die ooit weer eens verkocht moeten gaan worden en dan dus liefst zonder woekerpolislijk in de kast. Dus wat is er dan simpeler dan die ongeorganiseerde en verdeelde kliek van adviseurtjes voor de ellende op te laten draaien want die zijn het makkelijkst te raken. Een nauwkeurig gevolgde strategie onder regie van het Verbond.
De Wabekenorm is het argument voor verzekeraars om te gaan stellen dat zij gedaan hebben wat ze konden. Zij hebben hun deel in het herstel gedaan, zo vinden zij. Alleen D66 twijfelt nog of de Wabekenorm wel datgene is wat moest gebeuren. Dan kan je boos worden op de PvdA, maar het is de hele tweede kamer die zit te "slapen". Dit staat tussen aanhalingstekens, want waar komen 2e kamer leden na hun carrière in de 2e kamer terecht? Juist, in de financiële sector. Vind je het gek dat ze dus nu zitten te "slapen".

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Roelof, als het standpunt is dat van verzekeraarszijde de problematiek is opgelost met die malle Wabekenorm, hoe kan er dan bij de adviseurs nog sprake zijn van een woekerpolis? Is daar een andere norm voor opgesteld? Laten we elkaar niks wijsmaken, er zit nog een hoop werk in, zeker ook voor adviseurs. We zouden al erg geholpen zijn met een collectieve reparatie van diverse kosten, overlijdenspremie aanpassen, beleggingskosten naar de normen van 2014. Maar de werkverschaffingsreflex van de PVDA zit diep, of moeten we hierbij denken aan een commissariaatjesreflex van rode politici op een blauwe wipstoel. Het blijft wonderlijk dat gekozen wordt voor de omslachtige route van 1 op 1 breed en diepgaand advies, terwijl daar slechts een beperkt aantal consumenten voor in aanmerking komt: alleen degenen die nog een adviseur hebben. Wat mij betreft kan ook geen sprake zijn van een geheel kosteloos advies aan die consumenten die bij ons alleen uit serviceoverwegingen een polis hebben geparkeerd. Daarover zullen we van mening verschillen gezien je eerdere bijdrage.

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

Albert, het hersteladvies valt onder de eerder verkregen provisie, daar is iedereen het geloof ik over eens. Naar de toekomst de zaak herstellen valt hier niet onder dus hiervoor mag je wel degelijk kosten rekenen.
Wat de wabekenorm betreft, die is destijds gepresenteerd als de oplossing namens de verzekeraars maar de polishouders gingen hiermee niet akkoord getuige de huidige procedures. Ik voorzie dat straks verzekeraars zullen aansturen op een regeling waarbij zij een deel verantwoording nemen maar verwijzen naar hun omarming van de wabekenorm als hun aandeel in de oplossing. Het andere deel zal dan afkomstig moeten zijn van het intermediair die als deskundige namens de klant het produkt hadden moeten doorzien in de risico's en de klant beter hierop had moeten wijzen. Het is de klant die eist. En als hij kan bewijzen dat als hij de werkelijke risico's had gekend hij de polis niet zou hebben genomen, dan is er sprake van dwaling en is diegene die het produkt bij hem parkeerde (de adviseur dus) hierop aan te spreken. Het is dan aan de adviseur om de desbetreffende verzekeraar aan te spreken.
Oftewel, als ik een philips tv koop met een gebrek bij een witgoeddealer, dan kan ik de witgoeddealer aanspreken en wat hij regelt met philips raakt mij als consument niet. Jullie zijn de verkoper die de klant het produkt hebben verkocht. Dat blijkt een gebrek te hebben en dus zijn jullie primair aan te spreken, niet de verzekeraars.

Dennis Jellema / Acturance FD

@Roelof, de 2e kamer staat ook bekend als de 2e slaapkamer. Het lijkt al jaren dat ze niet vooruitkomen met dat lullige poldermodel wat hier in NL zo goed zou zijn.

Het huidige politieke bestel is compleet failliet, er moet op basis van compromissen een oplossing gevonden worden, en bij een Compromie mag niemand op de tenen getrapt worden.

Wabeke zelf heeft al aangegeven dat het geen Norm was, maar dat die Klungel Woekerpolisclaim en VerliesPolis er een eigen draai aan hebben gegeven. Maatschappijen gingen hier maar wat graag in mee, aangezien de compensatie van de polis pas op einddatum hoefde plaats te vinden, echter met 1 groot probleem, Geen inflatiecorrectie op het geld. Dus een reservering nu op de balans, en in 2030 ergens de compensatie berekenen. De 2 eerder genoemde partijen hebben een half tot 1 miljoen gekregen per verzekeraar voor die oplossing. Dus als we teruggaan in de tijd dan ziet het er heel anders uit dan ze nu willen laten geloven.

Hoop dat Kassa en Radar er nog een een goed Item van maken, en dit gewoon wekelijks terug laten keren, maar dan wel met die verstanden dat die 2 partijen ook eens goed worden aangepakt voor geldklopperij.

Kees Bruin / Impala advies BV

Helaas missen we de kern van de zaak. De oplossing kan niet zijn, dat alle beleggingspolissen de wereld uit moeten (volgens de politiek?). Nu alles omzetten in (bank-)sparen is geen goed advies met de huidige rente. Polissen op basis van een tontinestelsel, zoals van de Goudse, kun je niet zonder meer opheffen. Dat is een slecht advies, omdat men dan alle rendement verliest. Overigens zit er best goed beleggingsrendement op deze polissen van De Goudse. Een beleggingspolis van Aegon (blijft volhouden dat men pas aan het einde van de rit een eventuele compensatie wil berekenen) met een "oude" garantie, die hoger is dan huidige rente, moet je niet willen over sluiten. Dat is een slecht advies. Overlijdensrisicoverzekeringen zijn niet altijd goedkoper en beter los te sluiten: leeftijd en gezondheid van de klant.
Zo bestaat er niet één woekerpolisoplossing! Woekeren doen ze, zolang de maatschappij het kostenpercentage niet aanpast. Dat is verleden tijd als de maatschappij het kostenpercentage verlaagt (zoals bijv. NN), maar de spaaroplossing is vaak nog slechter in de huidige markt. Je kunt het succes van deze ontwoekeractie alleen maar meten op basis van HOEVEEL KLANTEN EEN HERSTELADVIES HEBBEN ONTVANGEN. Niet op basis van hoeveel beleggingspolissen de wereld uit zijn. In principe is er niets mis met beleggen als alternatief voor te lage spaarrente.
Adviseren en ontwoekeren: dat doen wij voor de klant. Absoluut. Maar daar moet dan wel binnen het budget ruimte voor zijn. In het huidige verdienmodel is het niet goed mogelijk om substantieel aandacht te besteden aan gratis hersteladvies. Dan moet het geleidelijk, mondjesmaat. Dat is de strategie van het reguliere intermediair. Als het sneller moet, dan zullen daar fondsen voor beschikbaar moeten worden gesteld.
Of men moet de maatschappijen verplichten om ook van de oude polissen de kostenpercentages sterk te verlagen in combinatie met eenmalig de volledige te berekenen compensatie bijschrijven. Dat heet AFBOEKEN.
Dan ben je in één keer van het hele woekerprobleem richting de toekomst af. Meneer Dijsselbloem, is dat de oplossing?

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

@ Kees Bruin, goed verwoord.....Er is niet 1 woekerpolis oplossing....Elke situatie is anders....Beleggen is tegenwoordig beter dan sparen via de bank, zelfs met hogere kosten zijn de rendementen beter.....Het probleem van de woekerpolis zit bij de verzekeraar met hun torenhogen kosten....Dus pak het probleem daar aan en dan lost het zichzelf op....Daar moet je een adviseur niet lastig mee vallen !

Edwin Nijenhuis / Linie FC

Ik heb de link over bovenvermeld onderwerp naar dit discussieforum maar eens naar de vaste Kamercommissie voor financiën en het ondernemersloket van de AFM gestuurd. Wie weet helpt het.
Voor fabricagefouten en productgebreken zijn producenten (verzekeraars) aansprakelijk. Voor foute adviezen zijn wij mogelijk schuld- en risicoaansprakelijk met mogelijk regres voor ons op de producenten. Me dunkt dat door ons te herstellen schade voor productgebreken (vergelijk een terugroepactie van een autofabrikant i.s.m. zijn dealers) de kosten voor rekening van de fabrikant zijn. In dat geval gaat er een geldstroom lopen van verzekeraar naar adviseur als onkostenvergoeding. Daar moeten Minister Dijsselbloem en de 2e Kamer de weg voor banen in de Wft. O.b.v. reële tarieven (€ 125,- per uur) en een reële inschatting van de werkzaamheden voor herstel (ik schat gauw 5-8 uur al of niet incl. bespreking met de klant) kan het herstel worden uitgevoerd door bij voorkeur onafhankelijke adviseurs (en evt. verrekend met reeds ontvangen provisie, waarbij ik aanteken dat deze provisie middels kruissubsidies aan verlieslatende klanten en gratis shoppers grotendeels, zo niet geheel al is opgesoupeerd).
Hierbij moet het bijv. mogelijk worden gemaakt dat de politiek desnoods een fixed fee provisie toestaat om 1-malig de zaak op te lossen en te bekostigen.
De AFM heeft inmiddels bewezen aan te kunnen geven welke dossiers in aanmerking komen (alle beleggingsverzekeraars zijn door haar al geïnformeerd) en kan dus ook toestemming geven voor deze 1-malige herstelkostenfee. De AFM kan ook de omvang van de 1-malige fixed fee provisie vaststellen: Bijv. voor gemengde pensioen- en lijfrentepolissen met meeverzekerde overlevingsrentes en risicokapitalen, verpande gemengde beleggingspolissen het meest, voor niet verpande gemengde kapitaalverzekeringen iets minder, voor eenvoudiger restitutieproducten het minst. Verder ben ik van mening - ik haal de metafoor met de autobranche graag aan - dat de AFM als een RDW alle financiële producten voor dat ze "de weg op gaan" voortaan moet goedkeuren. Dat scheelt een hoop ellende.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

@ Kees, helemaal mee eens.

Nu, na de laatste winstdelingsbrieven en beleggingsresultaten, worden de gesprekken ook weer anders. Heel sneu voor de mensen die op het laagste punt van de aandelenmarkt hun Belegginspolis hebben omgezet in een garantieprodukt, zie bijvoorbeeld destijds de aktie van ASR.

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

@ Edwin.
Jouw insteek klopt. Als idd blijkt dat de verzekeraars een gebrekkig produkt in de markt hebben gezet, dan zijn zij de uiteindelijke aansprakelijke partij. Er is echter 1 puntje van aandacht. De adviseur is in de basis net zo deskundig als de verzekeraar en had het gebrek wellicht met enig nuchter verstand kunnen zien. Dat is het verschil met de witgoedhandelaar. Die schroeft niet de tv open om te kijken of er heel misschien een gebrek inzit. En daar zou de hele keten van aansprakelijkheid richting verzekeraars wel eens op stranden. En het is niet de wabekenorm die bepaalt of iets een woekerpolis is, het is de klant die het bepaalt door aan te tonen dat het produkt niet doet wat het belooft. Verzekeraars hebben een handreiking gedaan aan de oplossing middels de wabekenorm, maar als de klant bepaalt dat die het feitelijke gebrek niet (helemaal) oplossen dan komt de adviseur toch weer in beeld. Want die zal de eerste klap dan op moeten vangen. en idd, 1 oplossing voor het hele probleem is er niet. Daarvoor verschillen de polissen teveel. Maar wanneer doet nu eindelijk eens iemand een eerste stap.
@ de rest/de hele sector
Waar ik echter niets over hoor is de bereidheid om de sector nu eindelijk eens te organiseren om als 1 partij met 1 mond het bezwaar te onderbouwen en het belang van de sector te verdedigen. Want daarin schuilt de kracht van verzet, in eenheid. Als de Nationale Vraagbaak daar een (bemiddelende) rol in zou kunnen spelen dan hoor ik daar graag suggesties voor. Wij hebben daartoe de lijntjes naar zowel de sector, de 2e kamer, de belangenbehartigers die er nu zijn, de journalistiek enzovoort. Maar zonder eenheid verliest iedereen het van de combi Dijsselbloem/Verbond van Verzekeraars.
Makkers, staakt uw wild geraas en verenigt u. Dat zou een goede eerste stap zijn. Niet alleen voor dit onderwerp maar voor alles wat er nog over u heen gaat komen.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Kees,
Wat jij stelt is eigenlijk een hele simpele en logische oplossing.
Doch dan komt er een andere probleem naar boven, en daarom wordt heel leuk naar ons gewezen. Als jouw voorstel wordt uitgevoerd, zijn de banken en verzekeraars allemaal failliet, en is de staat eigenaar, en zijn alle toppers bij deze instellingen veroordeeld tot bijstands inkomen gelijk aan dhr. Zalm. En, geen bonussen meer.
Daarvoor zit het verbond wekelijks na te praten met de top van de ministeries en de vaste kamercommissie voor financien!
Als wij aansprakelijk gesteld worden, zijn we n.l. allemaal verzekerd bij de BAVAM of Schouten!
En daarna komen de Pensioenen nog die ontwoekerd moeten worden!
Duidelijk is wel, in de kamer en als minister loop je hooguit imago schade op, met een goede financiele regeling, die de burger mag betalen!

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Roelof, als ik het mij goed herinner heeft het instituut van Jaap Koelewijn - ik ben de naam even kwijt- in opdracht van minister Wouter Bos een kleine zes ton uitgegeven aan pogingen de kosten van beleggingsverzekeringen te achterhalen. Dat is niet gelukt. Hoe stel je je voor dat in de toenmalige markt een gewone adviseur op de hoek de kosten dan wél had kunnen achterhalen? Aan een accountmanager hoefde je dat niet te vragen, die wisten ook bijna niks meer dan er in de folder en de softwareberekeningen stond. Als je teveel vragen stelde was het simpel: u vraagt naar onze interne gegevens, die verstrekken we niet, en wilt u nou onze producten verkopen of niet. Mogelijk waren we te naïef, en hadden we een te groot vertrouwen in de honderden jaren oude instituties van verzekeraars. Dat zal. Minister Zalm had dat ook, en die hebben ze toch nog een aardig baantje gegeven bij de ABN.

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

@ Wil.
een vogeltje fluisterde me onlangs in dat de BAVAM de aansprakelijkheid voor woekerpolissen enige jaren geleden uit de dekking heeft gesloopt net als diverse RB verzekeraars. Klopt dit? Want dan heb je denk ik toch wel een probleem als je tussen toen en nu niets hebt gedaan. Laat staan of dit geldt voor overgenomen portefeuilles die niet goed op dit probleem zijn onderzocht. Op de website van BAVAM geeft deze hiervoor geen duidelijkheid.
Hoe Schouten hier tegenaan kijkt weet ik niet.
Wellicht even onderzoeken?

Marcel Pisters / PPL Advies Groep

Beste Roelof, ik kan mij volledig vinden in het plan om te organiseren. Maar dan niet via een van de partijen die rondbazuinen dat zij het belang van de adviseur behartigen. Enige dat deze partijen doen is een immens hoog bedrag aan bijdrage vragen en vervolgens niet doen waar zij voor staan. Dus mocht er een organisatie opgericht kunnen worden, waar wij adviseurs zich kunnen organiseren en eindelijk daadwerkelijk onze positie kunnen gaan verdedigen dan ben ik een van de eerste die zich hier voor zal aanmelden. Er is inmiddels al genoeg kapot geregeerd door Den Haag en zolang de adviseur stil op zijn stoel blijft zitten gaat het opruimingsbeleid van Den Haag gewoon voort met als gevolg dat de consument straks geen tussenpersoon meer kan vinden en uiteindelijk weer bij de grote partijen dient aan te kloppen met alle gevolgen van dien.

Edwin Nijenhuis / Linie FC

@Roelof @intermediair: De eenwording van het intermediair met pluriforme opvattingen lijkt me vlot gestalte kunnen krijgen door zich in de 1e plaats te laten vertegenwoordigen door Adfiz, CFD of OvFD (vergeet ik een club?) door lidmaatschap of donateurschap en niet noodzakelijk in die volgorde en dat dit Triumviraat (of Triumfeminaat, ze zijn tenslotte van het vrouwelijke geslacht) bij toerbeurt een primus inter pares aanwijst, een soort roulerend voorzitterschap die namens hen met 1 stem spreekt. Doen ze in Europa ook. @de voorzitters van deze clubs: Is dit een idee?
Terugkomend op de productaansprakelijkheid en de wijze waarop adviseurs even deskundig zouden moeten zijn als de verzekeraars, wijs ik er op dat kosten en tarieven voor meeverzekerde risico's tot de intro van Modellen de Ruiter 3 bij de meeste verzekeraars een blackbox waren en de tools om vanaf den beginne de pessimistiche scenario's door te rekenen (conform Code Rendement en Risico en RIAV's) door de producenten zelf werden aangeleverd.

Dennis Jellema / Acturance FD

Dus om weer weder te keren aan de kop van het artikel,

Dus kort en goed!

PVDA en 2e Kamer, roep uw Ministers ter verantwoording, daar zit een grote vertraging. Als grootaandeelhouder van deze Verzekeraars kun je nu zelf de eerste stap tot een oplossing zetten,de anderen zullen dan moeten volgen.

Maar dat betekend ook lef hebben in de 2e Slaapkamer, en anders niet zeuren, dan blijft dit hele verhaal doormodderen. Ga nu eens goed doorpakken met in dit dossier!

Zorg dat er verplichte werkbare kaders komen, en dit probleem kan met diverse oplossingen opgelost worden.

Zou toch mooi zijn dat jullie in die 2e Kamer er toch niet iets van oplossing Woekerpolisdossier hebben kunnen maken, ipv de historie in te gaan als de nieuwe groep wachtgeldtrekkers.

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

@ Marcel
Als je een organisatie van de grond tilt die beleid gaat uitzetten om belangen goed te vertegenwoordigen, dan kost dat geld. Voor niets gaat de zon op. Maar wat is er dan beter. Middels een bijdrage investeren in een goeie belangenbehartiging en daardoor er beter van worden of niet investeren en tot de grond toe afgebrand te worden omdat iedereen zich tegen elkaar laat uitspelen.
Je kan uiteraard discussiëren over de hoogte van de bijdrage en de manier waarop dit geld uitgegeven wordt maar in de basis moet je het wel eens zijn dat het geld kost en dat je met zn allen bereid bent dit te investeren in een eigen gezonde branche. Als ik zie dat er meer dan 7500 kantoren zijn en er maar een kleine 1000 kantoren zijn die financieel op regelmatige basis de kar van de belangenbehartiging trekken, dan is er nog een hele weg te gaan.
@ Edwin
Als ik een produkt niet snap, dan zou ik hem niet durven aanbieden aan een klant. Want hoe leg ik uit iets wat is zelf niet doorzie. Exact de reden waarom ik persoonlijk nooit die wereld ingestapt ben. Ook ik heb diverse aanbiedingen gehad in het verleden maar als ik niet snapte waar het verdienmodel van de aanbieder lag en geen antwoord kon krijgen van de maatschappij, behalve dan mooie wollige betogen, dan stapte ik er niet in. Want niets en zeker de verzekeraars niet gaven voordeeltjes weg zonder er zelf aan te verdienen.
Tenslotte, laat iedereen die nog niet bij de ADFIZ, CFD of OvFD is aangesloten maar wel mee willen denken aan een gezamenlijk initiatief zich bij de vraagbaak aanmelden. Dan wil ik me bij deze organisaties wel hard maken om ook een gezamenlijk standpunt te kunnen bereiken. En wellicht kunnen we dan partijen bij elkaar brengen. Maar dan moet de Nationale Vraagbaak wel namens velen kunnen spreken. En die velen moeten zich wel committeren aan het gegeven dat het verenigen niet gratis is. Maar hoe meer zielen, hoe lager de bijdrage.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Edwin, kon jij ergens percentages kwijt van minder dan nul gedurende meer dan tien jaar? Pessimistisch was altijd nog minstens 4%, en vaak nog meer. Nog afgezien van meetkundig en rekenkundig rendement, als 't NHG rendement 8% netto was op een mixfonds kon je een consument prima voorrekenen wat het rendement bij 6% was, maar die exercitie was vrij zinloos: dan ben je duurder, en de klant was op zoek naar de laagste maandlasten. Of je kon de spaarhypotheek nemen voor de risicomijders. Bij belegging zaten we allemaal op een roze wolk van een langjarig gemiddelde en voortdurende groei, er ging niemand een zwartgallig verhaal ophangen over een lost decade voor beleggen.

Edwin Nijenhuis / Linie FC

@Albert. Een pessimistisch scenario volgens de Code Rendement en Risico van de verzekeraars zelf was gebaseerd op 20 jaar historisch rendement minus een afslag. Bij aandelen was dit 60%. Zelfs de uitzonderlijke beurskrach van 2008 was niet zo diep, dus dit afslagpercentage deugt wel. Dit percentage na afslag uitgedrukt t.o.v. het historisch rendement was nog te hoog om de inherente gebreken van volatiele beleggingen ... en uitdrukkelijk in combinatie met substantiële onttrekkingen (van welke vorm dan ook) aan het licht te brengen. Het gebruik van een constant geacht rendement ook in in het "afslagscenario" is dan misleidend voor de werkelijke uitkomst. Met de beleggingswijsheid van nu (zie de opkomst van op risico gemanagede fondsen) zouden we anders geadviseerd hebben. Dat inzicht is dan de maatschappelijke winst van de woekerpolisaffaire voor de toekomst.

Paul van Brederode / van Brederode Financieel Adviseurs

kan iemand de PvdA en andere politieke partijen s.v.p. uitleggen dat de woekerpolisaffaire en hersteladvies beleggingsverzekeringen twee hele verschillende onderwerpen zijn?

Er bekruipt mij het gevoel dat de adviseurs de woekerpolisaffaire van de verzekeraars moeten gaan oplossen. Dat lijkt me niet een juiste insteek.

Hersteladvies beleggingsverzekeringen is wel een heel ander dossier.

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

@Paul
Ik denk, Paul, dat niemand behalve de insiders dat verschil meer kennen. De term "woekerpolis", die als term al niet eens de lading dekt, is verworden tot een term voor alles wat met beleggingspolissen in het algemeen fout is gegaan en is, net als de Wabekenorm, een eigen leven gaan leiden. Dit leven vermoord je nu niet meer. Dat had dan direct in 2008 gebeurd moeten zijn.
En het idee dat jou bekruipt, dat de adviseurs de zwarte piet (vergeef me de term) toegeschoven gaan krijgen hing voor mijn gevoel al geruime tijd in de lucht. Maar de discussie ging toen alleen maar over de opleidingsnormen. Oftewel, de strategie is, beuk al die ongeorganiseerde (en dus diffuse) groep adviseurs murw, combineer dat met steeds meer een duaal aanbod vanuit de verzekeraars, steeds strengere opleidingsnormen en toegenomen zorgverplichtingen jegens de klant en het recept voor toename van de macht van verzekeraars is gegeven.
Tegenrecept? Hoge organisatiegraad en 1 mond, niet alleen naar den haag, maar ook naar de media.

Paul van Brederode / van Brederode Financieel Adviseurs

Het is een utopie te denken dat de adviseurs zich verenigen.
We schrijven 'als we met één mond spreken, een hoge organisatiegraad hebben' etc. Ja, inderdaad: "als".
maar dat hebben adviseurs niet, die zijn alleen maar met hun eigen winkeltje bezig als kruideniers. Lidmaatschappen van branche-organisaties worden juist opgezegd.

Ik ben bang dat de politiek over een paar jaar weer kamervragen gaat stellen waarom er geen financieel adviseurs meer zijn en waarom alleen maar gelijkvormige producten van internetverzekeraars te koop zijn.

Of ben ik nu te somber?

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

@Paul.
Ik deel jouw trieste constatering en heb er ook een hard hoofd in dat de adviseursbranche alles overleeft, op enkele losse zielen na. En het resultaat is dat de macht van het Verbond daarmee ongebreideld is geworden met de consument als trieste derde. Want als het dan misgaat en de consument komt tegenover het juridische apparaat van verzekeraars te staan, dan weet ik wel wie het haasje is. Ik vrees dat organisaties als de Nationale Vraagbaak dan constant de rommel mag gaan opruimen.

Edwin Herdink / Commissie CFD

Om het ongeorganiseerde kantoor te helpen in haar keuze voor een beroepsorganisatie, geef ik hiermee onderstaand groffe indeling naar het type beroepsorganisaties:

1. Adfiz: voor het grote advieskantoor.

2. CFD: voor het kleine advieskantoor

3. NVF: voor het financieringskantoor

4. NVGA: voor het gevolmachtigde kantoor

5. OvFD: voor de ketens

Aanmelding kan eenvoudig via de website van de betreffende beroepsorganisatie.

Edwin Herdink / Commissie CFD

Om de aanmeldingen te vergemakkelijken onderstaand de webadressen van de beroepsorganisaties:

1. Adfiz: www.adfiz.nl

2. CFD: www.commissiecfd.nl

3. NVF: www.nvf.nl

4. NVGA: www.nvga.org

5. OvFD: www.ovfd.nl

Paul van Brederode / van Brederode Financieel Adviseurs

Ik vroeg me af, kan het zo zijn dat, wanneer verzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen en de teveel ingehouden kosten écht gaan terugstorten aan de klant, in de beleggingspolissen, dat we geen (dossier) hersteladvies meer nodig hebben? Als ze dan ook nog een keer normale risicopremies berekenen, dat zou helemaal helpen denk ik.

Is er iemand die een inschatting heeft van de werkelijke compensatie die gemiddeld per polis zou moeten worden terugbetaald? Niet de Wabeke norm die nu wordt gehanteerd, maar het werkelijke bedrag.

Ik ben erg benieuwd hoe we er dan voor staan.
Misschien dat dan blijkt dat adviseurs helemaal geen raar product 'in het economisch verkeer hebben gebracht' maar dat de producent achteraf de specificaties heeft teruggeschroefd. Ik weet geen cijfers maar het zou me niets verbazen. Verzekeraars lopen m.i. een beetje té hard voor het hersteladvies, dat gaat met een reden. Klantbelang ? mwhoa, zou helemaal nieuw zijn.

Edwin Herdink / Commissie CFD

De linkverwijzingen voor aanmelding bij een beroepsorganisatie geven een error. Hiermee nog een poging.

1. Adfiz: http://www.adfiz.nl/overadfiz/word-lid/

2. CFD:
http://www.commissiecfd.nl/index.php/77-content/76-sluit-u-aan

3. NVF: http://www.nvf.nl/contact.htm

4. NVGA: http://nvga.nl/Wat_is_de_NVGA/Lidmaatschap.aspx

5. OvFD: http://www.ovfd.nl/

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

@Edwin, links werken niet, als ik je helpen mag?
Adfiz: http://www.adfiz.nl/overadfiz/word-lid/
CFD: http://www.commissiecfd.nl/index.php/77-content/76-sluit-u-aan
NVF: http://www.nvf.nl/contact.htm
NVGA: http://www.nvga.org/Wat_is_de_NVGA/Lidmaatschap.aspx
OvFD: http://www.ovfd.nl/inhoud/lidmaatschap/lidmaatschap_fin.asp
En iedereen kan zich uiteraard bij Uwgeldwinkel.nl aansluiten.
https://uwgeldwinkel.nl/?dienstverleners/over

Kees Bruin / Impala advies BV

Paul, mee eens.

Edwin en Roelof, jammer dat deze discussie verworden is tot een reclamezuil voor organisaties. Ik heb er begrip voor dat men zich moet verenigen. Ik ben zelf aangesloten bij Edwin. Maar ik ben op deze plaats alleen geïnteresseerd in de reacties op dit artikel en nergens anders in. Ik heb me flink zitten ergeren aan de maar liefst 8 berichten van Roelof, die steeds weer opnieuw hetzelfde vertelt. Al dat geklaag. Kunnen we je ook uitzetten?

Edwin Herdink / Commissie CFD

@Kees Bruin. Beste Kees ik begrijp je boodschap. Snel terug naar de discussie.

Wanneer we als adiviseur relaties met een beleggingspolis goed willen voorlichten over de mogelijkheden van hersteladvies, dan dienen we eerst stil te staan bij de schade uit het verleden.

Om de juiste schade te berekenen dienen de aanbieders opgave te doen van de ingehouden kosten per jaar.

Probleem is dat door de vele fusies en hierdoor verschillende systemen deze kosten niet meer zijn aan te leveren.

Zonder opgave van kosten kan men van de adviseur niet verwachten dat men een hersteladvies geeft?

Het probleem ligt dan ook bij de aanbieders. Zodra zij de inghouden kosten per jaar transparant kunnen aanleveren dan kan de schade uit het berekent worden.

Wanneer de aanbieder het claimbedrag accepteert dan kan daarna het hersteladvies naar de toekomst toe gestart worden. Met andere woorden zonder vergoeding voor schade uit het verleden is er geen herstel mogelijk naar de toekomst toe.

Edwin Herdink / Commissie CFD

In antwoord op jouw vraag of er een werkelijke inschatting gemaakt kan worden van de werkelijke compensatie per polis? Ja dat kan en wel heel eenvoudig via de online software van Claimexperts. Wil je meer hierover weten dan verwijs ik je graag door naar Rene Graafsma via rene@respect.nl

Kees Bruin / Impala advies BV

Ha Edwin, wat vind je van mijn suggestie van het afboeken?
- niet alleen de nieuwe, maar ook de bestaande polissen naar de toekomst toe verplicht een lagere kostenlading te geven, die ruim onder Wabeke zit.
- en eenmalig een landelijk overeen te komen bedrag aan compensatie bijboeken, waarmee in het verleden (enigszins) wordt gecompenseerd (niet pas op einddatum, zoals bij Aegon).

Daarmee voorkom je een volgende affaire: namelijk de geforceerde omzettingen van de huidige beleggingspolissen naar garantie / spaarpolissen met een te laag rendement (en opnieuw eerste kosten). Waarvoor het huidige intermediair (en verzekeraars) straks opnieuw aansprakelijk gesteld kunnen worden. Er valt veel voor te zeggen om dit onderwerp nu eens goed op te ruimen. De bal ligt daarvoor bij de verzekeraars. Ik geloof niet dat dit meer kost dan de schade, die we tot op heden als branche al hebben geleden.

Jammer dat de politiek hier geen helder beeld van heeft. Zie de aansporing in het artikel van PVDA om de adviseurs eens harder op te jagen. Dat is vrij zinloos en geeft blijk van gebrek aan inzicht en is waarschijnlijk het resultaat van eenzijdige lobbyactiviteiten.

In grote lijnen zijn we het met elkaar eens.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Edwin, ik kan heel best berekenen wat het voordeel (naar de toekomst) is van een wijziging, naar een ander product met eenzelfde basis, een kort hersteladvies. Je kan ook verhalen naar het verleden, via de claimstichtingen of de claimexperts, en je kan op basis van je oude product een nieuw advies inrichten, met de kennis en wijsheid en (vooral) de wensen van nu. Optie 1 is kosteloos voor mijn eigen klanten.

Voordat dit tot een gezamenlijke gestroomlijnde activiteit van ALLE betrokken partijen wordt, moet er aan onze kant een aantal vooroordelen uit de weg, om slagvaardig te kunnen zijn.

1. de adviseur wist best dat deze producten niet deugden. Dat kun je naar mijn idee na 2007 nog wel vinden maar in de jaren 90?
2. de adviseur heeft mij dit product "aangesmeerd" omdat hij daaraan veel (meer) kon verdienen.
3. de problemen met de polissen worden in belangrijke mate veroorzaakt door de provisie.

Zolang adviseurs tekens de zwarte/geruite/witte/regenboogpiet krijgen toegespeeld zullen zij veel weerstand bij consumenten moeten overwinnen, wat niet echt helpt bij het herstel. Doet die adviseur het nu wél goed, zal zo'n consument zich afvragen, als die adviseur in het verleden alleen uit eigenbelang mij die woekerellende in de maag heeft gesplitst? Terecht toch.

Die aanbieders kunnen misschien zogenaamd niet meer zo precies achterhalen wat de kosten waren, maar ze weten drommels goed wat ze nu in rekening brengen, voor die oude producten én voor de nieuwe!
Dus: nieuw voor oud, dan hoeft er geen reparatie van de polis plaats te vinden, maar moet de situatie van de relatie opnieuw in kaart gebracht: gewoon onderhoudsgesprek, en een aanpassing aan de huidige inzichten en wensen. Voor zware averij gevallen kun je dan nog claimen of compenseren.

Roelof Radstaake / stichting Nationale Vraagbaak

@ Kees.
Ik bekijk de grote lijn van het artikel want dit gaat namelijk niet over de invulling van het individueel hersteladvies waar iedereen weer in verzandt, maar om de uiteindelijke (financiële) verantwoordelijkheid voor de oplossing van het hele probleem. Werd die eerst uitsluitend bij de verzekeraars gelegd, nu zie je een verschuiving naar 50% verzekeraars 50% intermediair.

Dit moet je tackelen, niet over hoe je iedere individuele "woeker"polis herstelt. Daar zijn al hele boekwerken over geschreven. Want de volgende stap wordt namelijk dat de verzekeraars door hun enorm goede lobby hun zin krijgen en 100% van de primaire aansprakelijkheid bij het intermediair gaan leggen. Dat zal niet het hele probleem oplossen want de polissen die buiten het intermediair om zijn gesloten blijven de verantwoordelijkheid van die maatschappij, maar jullie krijgen dan die tik wel degelijk.

De eindconsument is diegene die bepaalt wie aansprakelijk wordt gesteld. Niet de adviseur. Die kan nu nog verwijzen naar de verzekeraar, maar als deze verschuiving doorzet kan je die doorverwijzing wel shaken en mag je zelf naar die eindconsument toe eerst de verantwoordelijkheid nemen. Het boeit die eindconsument daarna niet meer hoe jij die met de verzekeraar oplost.

Dit nu kan je enkel en alleen maar tackelen door zelf ook een goede lobby op te zetten en dat kan alleen maar door een gelijkluidend standpunt naar voren te kunnen brengen, ondersteund door een voornaam gedeelte van de sector.

DAT is waar dit artikel om draait. Niet over de invulling welk hersteladvies voor welke polis geldt.

Paul van Brederode / van Brederode Financieel Adviseurs

@Albert van de Poll

Dat argument van een beleggingsverzekering afsluiten om de meeste provisie te verdienen is zéér eenvoudig onderuit te halen.

Adviseurs kregen betaald in premie x duur.
Om een bepaald doelkapitaal te behalen kun je rekenen met 8% in een beleggingsverzekering maar met 4% in een garantieverzekering of maatschappij-winstdeling.
.
De premie x duur was ruwweg 40/100. (beleggingsverzekering/garantieverzekering) met hetzelfde doelkapitaal.

Dat betekent dat, wanneer de adviseur werkelijk op provisie uit was geweest, hij JUIST een garantieverzekering had geadviseerd want daarvan was de provisie 2,5 x zo hoog. Een adviseur die een beleggingsverzekering heeft geadviseerd omdat de klant de laagste maandlast wilde hebben heeft in zijn eigen vlees gesneden en wordt nu dus volkomen onterecht van provisiejagen beticht.

Misschien moet men juist de adviseurs die garantieproducten hebben verkocht het label 'provisiejagers' opleggen. Men snappe de idioterie van de redenatie.

Edwin Herdink / Commissie CFD

Met de Wabeke 'norm' heeft de politiek de fopspeen van het verbond in de mond genomen. Het is nu geduldig wachten tot wanneer die wordt uitgespuugd.

Edwin Herdink / Commissie CFD

@albert@kees. Eenvoud is vaak de oplossing voor een complex probleem. Nieuw voor oud leent zich hier uitstekend voor. CFD zal zich inspannen om dit in de Kamer te laten doordringen. Ik hou julle op de hoogte hiervan.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@Paul, zo exact had ik 't nog niet berekend, maar ik gebruik wel altijd het voorbeeld van 2% -ook nog direct verdiend- op de spaarhypotheek. Omdat ik nogal eens hypothecaire ontwoekertrajecten krijg leg ik regelmatig aan de woedende kanten van collega's uit dat er een reden is dat zij een zes jaar vaste hypotheek met een beleggingspolis met een van de laagste maandpremies hebben. Daarom wil ik ook graag wat meer nuancering naar de adviseurs vanuit politiek en media. Al dat zwart wit denken en al die schijnheilige babbels in de opperste staat van morele verontwaardiging door zelfbenoemde heiligen helpen geen steek om nu eens echt praktisch werk te maken van de oplossing.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Albert, en collega's,
Ook dat kan niet vaak genoeg herhaald worden.
In 1991 kwam een klant voor spaarplan, ik stelde een winstdelende polis voor ongeveer 5% netto, doch client had een advertentie van een conculega met Spaarbeleg, dat moest het worden, anders niet!
Dan maar aangevraagd bij die club, helaas geen notities o.i.d. opgesteld.
Rendement bruto 10,95 %, netto 5,41 %, hoogste prognose isn 2005, werkelijkheid is 0,7%, klant wel enigzins teleurgesteld, en erkend nu toch dat het geen goede keuze van hem was. Gelukkig. Hem wel geadviseerd enige jaren terug om Aegon aan te spreken dat ze gecompenseerd wilde worden. Doch, daarop nog steeds geen cijfermatige inzage van ontvangen!
En wij krijgen de shit naar ons toe geschoven in de media en politiek.

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

@Albert, eens, langer dan 5 jaar vast, met rentekorting voor een universal life hypotheek, de laagste rente voor toetsing NHG.
Men kon dat huis kopen.
Met inderdaad een kwalitatief uitermate teleurstellende polis maar nu staat dat huis onder water, en dat is allemaal de schuld van de adviseur.
Wanneer ze rustig de crisis uit (kunnen) blijven zitten is er niets aan de zeis en daarnaast gaan de huurverhogingen van 4% cumulatief stilletjes hun huisje voorbij.
Daar hoor je de AFM dan weer niet over.

Geert Sijbring / admicon Hypotheken en verzekeringen

Wij als adviseurs zijn weg gezet als criminelen. Terwijl de maatschappijen, onder het toezicht van de overheid de polissen hebben gemaakt en op de markt gezet. Wij waren alleen het distributie kanaal.
Op de bijeen komsten van de maatschappijen werd een heel positief verhaal verteld en er is NOOIT verteld over de grote kosten structuur die in de polis zaten.
Dan komt de crisis ( de veroorzaker is bij u bekent) en de beleggingen storten in en ja dan vallen de opbrengsten tegen. !!!!
En de overheid heeft maar een 4 jaar,s horizon dus paniek.
Verder zitten wij met het gedrogt wat provisie verbod heet. dus werken tegen contante betalingen. En klanten komen al te kort, want de overheid plukt en graait maar door. Ik stel voor om de publieke opinie maar te veranderen. Dit kan alleen door het bekent maken via kranten wat er werkelijk gebeurt in de financiële wereld, en bij de overheid.
En duidelijk te stellen wat de rol van de banken , maatschappijen en overheid is . En uitleggen dat provisie ( althans in onze branche een eerlijk en goed systeem is om de gewone man volledig toegang te geven tot de producten die juist zij zo hard nodig hebben. En anders zullen wij toch echt opzoek moeten naar middelen om de politiek te bereiken die niet zo gelieft zijn. Ik ben er klaar voor. Dit geld ook voor het nieuwe opleiding huis.
Die is alleen gericht op het elimineren van de adviseur / assurantie tussen persoon. Geert sijbring

Paul van Brederode / van Brederode Financieel Adviseurs

Ik zou nog een laatste puntje aan deze discussie willen toevoegen. Als adviseur met aandacht voor de klant, focussen wij op het klantbeeld. We hebben immers geleerd een klantprofiel te maken. Geen beleggingspolisprofiel. Of de klant t.z.t. een restant hypotheek kan herfinancieren tijdens pensioen etc. is daar één onderdeel van. Dan kan het voorkomen dat de klant genoegen neemt met een mogelijk lagere opbrengst op de einddatum, dat 'risico' accepteert omdat er op de einddatum helemaal geen probleem is.

Als de politiek dan de adviseurs VERoordeeld (dat ze niks doen) omdat een polis niet is aangepast, verraadt wederom weinig of geen dossierkennis.

Aangezien insiders het hier al moeilijk mee hebben, kunnen we de politiek niet verwijten kennis te ontberen. Als beroepsgroep moeten we daar wat aan doen.

Conclusie mag zijn: adviseurs meldt je aan bij één van de beroepsorganisaties want denk niet dat dit dossier het enige dossier is wat er is en er komen er nog véél meer. Eendracht maakt macht.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...