quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

CFD WIL KAMERDEBAT OVER GESTEGEN TOEZICHTKOSTEN

De Commissie CFD heeft de Vaste Tweede-Kamercommissie voor Financiën gevraagd om een debat over de gestegen toezichtkosten.Volgens CFD zouden de kosten juist lager moeten worden, helemaal als de rol van de AFM wordt ingeperkt tot de rol die ze volgens de wet eigenlijk heeft.


14 januari 2015

CFD-voorzitter Edwin Herdink schrijft: " CFD heeft met verbazing kennisgenomen van een stijging van de toezichtkosten (+4,9 procent) en een groei van het aantal fte (+40) bij de Autoriteit Financiële Markten.
In 2014 heeft CFD al uw aandacht gevraagd om de vele taken, die de toezichthouder zich heeft toegeëigend, nader te definiëren en deze te beperken tot een primaire uitvoerende taak, dit om de toezichtkosten voor financieel adviesbedrijven beheersbaar te houden.
Met het van kracht worden van het bonus- en provisieverbod, het afleggen van de eed- en of belofte en de aangescherpte opleidingseisen t.a.v. professioneel gedrag en vaardigheden, staan de stijgende toezichtkosten en de uitbreiding van het personele bestand ver af van de marktontwikkelingen die Bgfo 3 met zich meebrengt.
In tegenstelling tot bij de toezichthouder, neemt het personele bestand bij adviesbedrijven af. Daarbij in ogenschouw nemende dat hele buitendiensten zijn opgedoekt en de markt
voor complexe producten op sterven na dood is, bevreemdt het CFD te meer dat de toezichthouder tegen alle ontwikkelingen in maar blijft doorgroeien als een groeidiamant.
Hier verliest de AFM haar geloofwaardigheid!
De stijging van de toezichtkosten zou nog te rechtvaardigen zijn, indien deze evenredig waren aan de toename van het aantal adviesbedrijven en het aantal aangiftes tegen
financiële ondernemingen. Paradoxaal is dat de toezichtkosten geen gelijke tred houden met deze ontwikkeling.
Los van de stijgende toezichtkosten lijkt met het intrekken van de overheidssubsidie de concentratie van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht bij de AFM groter dan ooit.
CFD vindt het samenvloeien van deze machten een uiterst zorgelijke ontwikkeling. Een concentratie van politieke macht bedreigt de individuele vrijheid en de rechtsbescherming
van bedrijven die onder het toezicht vallen.
Gezien de vele toegeëigende toezichtthema’s, het aantal zeer beperkte toezichtexcessen sinds de invoering van het provisieverbod en de haaks hierop staande snel stijgende toezichtkosten, vraagt CFD u om een Kamerdebat, waarin onderstaande zaken nader
worden onderzocht:
- Benchmarking toezichtkosten t.o.v. van andere Europese toezichthouders

- Welke activiteiten vallen onder de reikwijdte van het toezicht?
- Voor wiens rekening zijn (hobby)activiteiten die niet onder het toezicht vallen?
- Zijn er grenzen aan de toezichtkosten?
- Beperken de toezichtkosten de vrije markttoegang voor kleine ondernemingen?
- Hebben de toezichtkosten een belemmerende werking op de diversiteit van de
branche?
- Wie betaalt, die bepaalt. Waarom wordt de financiële branche geen controlerende
rol toebedeeld over de besteding van de toezichtkosten?
Tot slot vindt CFD het niet in lijn met de gewenste cultuurverandering, dat de toezichthouder financieel volledig afhankelijk is van de onder haar toezichtstaande bedrijven. Om met name
de onafhankelijkheid van de toezichthouder te borgen en de belangen van burgers en bedrijven werkelijk te beschermen, is het noodzakelijk dat elke geldstroom tussen de toezichthouder en de onder haar toezichtstaande bedrijven doorgeknipt wordt. CFD verzoekt u, of u zich wilt inspannen, om te onderzoeken of via een AMvB de ingetrokken overheidssubsidie opnieuw kan worden toegekend."

reacties

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Ik vind dit een uitstekend moment om mijn vrijwillige bijdrage aan CFD ook te verhogen. De AFM veroorzaakt dat ook zij meer werk hebben. Ben blij met hun inhoudelijke reactie op de toezichthouder.

Remco Gardenier / Gardenier Advies / assurantiekantoor te Drachten

Wederom chapeau voor de inspanningen van CFD! Alleen met een aanhoudende en stevige lobby richting Den Haag is de kans groot dat er ooit eens serieus naar onze beroepsgroep wordt geluisterd. En voor alle collega’s in den lande….. (ik hoop niet dat dit wederom tegen dovemans oren is gericht.)……laat van u horen en onderschrijf dit initiatief van CFD en wordt lid van onze belangenclub. Want alleen een goed georganiseerde en zichzelf serieus nemende beroepsgroep maakt kans op een luisterend oor in Den Haag. Ik hoop van harte dat er dan eindelijk eens recht kan worden gedaan aan alle hardwerkende, integere en transparante adviseurs die steeds harder moeten werken voor minder centen.
Remco Gardenier / Gardenier Advies / Assurantiekantoor te Drachten

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Geheel eens met voorgaande sprekers. CFD heeft bewezen veel nuttige dingen te doen voor het kleine en middelgrote intermediair. De hele grote intermediairs en ketens vind je meer bij de andere belangenclubs.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...