quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

KAMERMOTIES VOLGEND HOOFDSTUK IN WOEKERPOLISAFFAIRE?

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt (foto) heeft een motie ingediend op grond waarvan verzekeraar/adviseur op verzoek van de consument moet laten zien wat hij heeft verdiend aan het afsluiten van diens beleggingsverzekering. Arnold Merkies (SP) diende een motie in waarin hij oproept tot gestructureerd overleg om de woekerpolisaffaire af te wikkelen.


20 mei 2015

De motie van Omtzigt leest: "De Kamer, overwegende dat het in het verleden niet transparant was hoeveel een verzekeraar/tussenpersoon verdienden aan het afsluiten van verzekeringen; overwegende dat sinds 1 januari 2013 het provisieverbod van kracht is geworden, waarmee de omzet van een tussenpersoon transparant is geworden; verzoekt de regering het recht te introduceren dat consumenten te allen tijden te weten mogen komen hoeveel een verzekeraar/tussenpersoon in het verleden aan hen heeft verdiend bij het afsluiten van een beleggingsverzekering, als dat redelijkerwijs is te achterhalen."

Omtzigt diende nog twee andere moties in. De eerste daarvan luidt: "De Kamer overwegende dat verschillende verzekeraars de streefcijfers voor het activeren van klanten in oktober 2014 niet hebben behaald; overwegende dat consumenten meteen niet-opbouwende polis niet tijdig worden gewaarschuwd en daardoor (onnodig) premies betalen; overwegende dat verzekeraars de verantwoordelijkheid hebben voor producten die zij in het verleden hebben afgesloten, verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het voldoen aan door toezichthouders opgelegde streefcijfers onderdeel te laten uitmaken van de geschiktheidstoets voor bestuurders werkzaam in de financiële sector."

In een andere motie van Omtzigt vraagt de Kamer om een totaaloverzicht waarin per verzekeraar duidelijk wordt aangegeven hoeveel woekerpolissen zijn afgesloten en in hoeveel gevallen er nog geen oplossing is geboden. De Kamer verzoekt daarnaast om een overzicht per product of productgroep met het daarbij horende oplossingspercentage. Dit alles voor het zomerreces.

De motie van Merkies: "De Kamer, constaterende dat de problemen rondom de beleggingsverzekeringen al bijna tien jaar in de volle omvang bekend zijn; constaterende dat de problemen rondom de compensaties blijven voortduren; overwegende dat dit zowel voor verzekerden als verzekeraars nadelig is; verzoekt de minister te bewerkstelligen dat er een gestructureerd overleg komt tussen verzekeraars, toezichthouders en vertegenwoordigers van consumenten onder regie van de overheid, waarbinnen de mogelijkheden worden onderzocht voor een overkoepelende oplossing."

In een tweede motie wordt de minister verzocht zich er voor in te spannen dat houders van beleggingsverzekeringen een advies kunnen krijgen dat kostenloos en onafhankelijk is.

 


 

reacties

Nico van Koesveld / Van Koesveld Financiële Diensten

Niet zo gek, provisie van de tussenpersoon is al bekend, staat op de Ruiter 3 modellen. Dus de tussenpersoon is al transparant. Nu de maatschappijen nog. Ik wil ook graag inzage wat de maatschappijen hebben verdiend aan een polis en wat ze nog verwachten te verdienen aan een nu doorlopende polis.

Eveneens de winstinzage aan de premievrijgemaakte polissen. Want deze vertraging door verzekeraars moet toch grof geld opleveren, zoveel tegengas van verzekeraars, dat is enkel aandeelhoudersbelang. De cijfers van een klein miljard per jaar heb ik langs zien komen. Ik ben benieuwd of deze politicus zijn zin krijgt.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Nico de bedragen op deel 3 zijn niet de provisie, maar "kosten tussenpersoon". Dat is wat anders.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...