quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

OMTZIGT BLIJFT INZETTEN OP OPENHEID OVER VERDIENSTEN OP WOEKERPOLISSEN

Tweede-Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) blijft inzetten op openheid over de verdiensten op woekerpolissen.


2 juni 2015

Omtzigt diende onlangs een motie in op grond waarvan verzekeraar/adviseur op verzoek van de consument moet laten zien wat hij heeft verdiend aan het afsluiten van diens beleggingsverzekering. Hij trok deze motie in, nadat minister Dijsselbloem stelde dat deze openheid tot 2008 nooit een vereiste was en dat daarom niet van marktpartijen kan worden verwacht dat ze de gegevens van voor die tijd bewaard hebben. Maar hij heeft het nog niet helemaal opgegeven.

Dijsselbloem: "De heer Omtzigt heeft in zijn motie op stuk nr. 134 de regering verzocht, het recht te introduceren dat consumenten te allen tijde te weten mogen komen hoeveel provisies men in het verleden heeft behaald — zo lees ik de motie tenminste — als dat redelijkerwijs te achterhalen is. Dat recht bestaat en dat moet dus ook inzichtelijk kunnen worden gemaakt, sinds de transparantie van provisies is geregeld in 2007. Daarvoor was dat niet geregeld en was dat niet verplicht. Er is natuurlijk nog een juridische bewaartermijn, die over het algemeen vijf jaar is. Ik zal nog even specifiek moeten kijken of hier iets anders is geregeld, maar in het algemeen geldt een beperkte tijd. Ik kan dus niet dit recht met terugwerkende kracht introduceren, daarmee de plicht introducerend voor verzekeraars om die informatie te verschaffen, als ze eerder nooit verplicht zijn om dat bij te houden, transparant te houden en te bewaren. Dat is dus niet mogelijk. Terugwerkend tot 2007 en 2008 is het wel mogelijk. Dat is ook al geregeld. Als we verder teruggaan in de tijd, kunnen we dat niet vragen, aangezien het in het verleden nooit een vereiste was."

Omtzigt vroeg de minister daarop of hij bij de voortgangsrapportage "precies kan aangeven wat een cliënt mag vragen, of wettelijk is vastgelegd dat inzage moet worden geboden en op welke wijze dat dan kan? Ik snap het dat bepaalde dingen niet worden bewaard. Daarom staat ook de bijzin 'als dat redelijkerwijs is te achterhalen' in de motie. Als er echter nog doorloopprovisies zijn, moet de klant zich met een standaardvraag tot de verzekeraar kunnen wenden, zodat hij weet wat er ingehouden wordt. Kan dat in de volgende rapportage meegenomen worden?"

Dijsselbloem daarop: "De rapportage is van de AFM, maar de brief is van mij. We zullen daarom in de volgende brief specifiek ingaan op de vraag waar men recht op heeft als het gaat om dit type transparantie."

reacties

Mark van den Broek / EFeM verzekeringen

Geachte heer Omtzigt....verklaar u nader, wat is de definitie van "verdiend".
Na de laatste jaren herhaald de klant bezocht te hebben, kantoorkosten, gestegen toezichtskosten, opleidingskosten etc. denk ik dat er nog extra provisie betaald moet worden en dat er helemaal NIETS "verdiend"is of wordt !

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

Tja wat is een woekerpolis en wat is een concrete en sluitende definitie hiervan? Eigenlijk sluit dat aan op de vraag van Mark. Daarnaast moeten we dit gebeuren uit het verleden breed trekken en zouden we eerst moeten vaststellen of er ook meer ''woekerpolisdrama´s'' binnen de EU zijn (geweest), bijvoorbeeld in Duitsland en Belgie.

Nederlandse verzekeraars die aangemerkt worden als woekerpolisfabrieken hebben binnen en buiten de EU ook belangen. Of men opereert binnen de EU rechtstreeks onder eigen naam in de markt of via aandelenkapitaal in andere verzekeraars. Dan rest hierbij de vraag of ze marketing technisch zich buiten Nederland op eenzelfde wijze hebben gemanifesteerd. Als dit gebeuren zich alleen in Nederland heeft voorgedaan, dan is er denk ik nog wel wat toe te lichten.

Tot slot: dit blijkt dus een hoofdpijndossier te zijn waaraan eigenlijk niemand zich wil branden. Met alleen terug kijken zijn we er ook niet.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...