quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

DIJSSELBLOEM ZEGT GEEN COMMENTAAR TE KUNNEN GEVEN OP WOEKERPOLISSCHIKKING NN EN POLITIEBOND

 

Minister Dijsselbloem van Financiën zegt niet bevoegd te zijn commentaar te geven op de volgens berichten beter dan gemiddelde woekerpolisschikking tussen NN en Nederlandse Politievakbond. Kamerleden hadden om een reactie gevraagd, nadat de schikking in de publiciteit kwam.

 


22 juni 2015

De minister: "De vaste Kamercommissie voor Financiën heeft mij verzocht te reageren op een door de commissie ontvangen brief van de Consumentenbond. In de brief van de Consumentenbond is een reactie van de Consumentenbond en de stichting Wakkerpolis opgenomen inzake een schikking tussen Nationale-Nederlanden en de Nederlandse Politievakbond. Deze schikking is tijdens het algemeen overleg over beleggingsverzekeringen van 15 april jongstleden aan de orde geweest.

"In genoemd algemeen overleg hebben verschillende leden een reactie gevraagd op berichten in de media over een schikking tussen Nationale-Nederlanden en de politiebond.

Als er sprake is van een geschil over een beleggingsverzekering tussen een verzekeraar en een consument, kunnen partijen dat geschil voorleggen aan de rechter of aan het Kifid, maar ze kunnen er ook voor kiezen een schikking te treffen. Het treffen van een schikking kan voor beide partijen toegevoegde waarde hebben, waarbij hen een gerechtelijke procedure (met bijkomende kosten en lange looptijd) wordt bespaard. Een schikking is een civielrechtelijke overeenkomst, hetgeen betekent dat beide partijen in de schikking ook voorwaarden kunnen opnemen. Schijnbaar is in de genoemde schikking tussen Nationale-Nederlanden en de politiebond een geheimhoudingsbepaling opgenomen. Een dergelijke civielrechtelijke bepaling komt in algemene zin vaker voor in schikkingen. Ik heb geen mogelijkheden om in een civielrechtelijke overeenkomst opgenomen geheimhouding onmogelijk of ongedaan te maken.

"Met betrekking tot deze specifieke schikking kan alleen herhaald worden wat onder andere de Consumentenbond en Wakkerpolis, de politiebond en Nationale-Nederlanden over deze schikking hebben geuit. Aangezien het schijnbaar een schikking met geheimhoudingsbepaling betreft, vallen de uiteenlopende standpunten voor mij echter niet te toetsen aan de daadwerkelijk schikking, zoals ik ook in het genoemde algemeen overleg naar voren heb gebracht."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...