quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

WOEKERPOLISAFFAIRE TERUG OP POLITIEKE AGENDA

De Tweede-Kamerleden van het CDA Omtzigt (foto) en Ronnes zetten de woekerpolisaffaire versneld terug op de politieke agenda met vragen aan minister Dijsselbloem.


14 september 2015

De vragen:
- Bent u ervan op de hoogte dat op 24 november 2011 de minister van Financiën aan de Kamer schreef dat verzekeringmaatschappijen uiterlijk in 2012 het ‘best of class’ flankerend beleid zouden toepassen op alle polishouders?

- Kunt u aangeven wanneer de verzekeringsmaatschappijen dit zullen toepassen op alle polishouders? Kunt u dit per verzekeraar aangeven?

- Herinnert u zich de toezegging : 'Bij de benoeming van de Ombudsman kan bovendien sprake zijn van raadpleging van uw Kamer'?

- Op welke wijze zal sprake zijn van raadpleging van de Tweede Kamer bij de benoeming van de nieuwe Ombudsman Financiële Dienstverlening?

- Is er sinds 2011 een schatting gemaakt van het totale schadebedrag, namelijk het verschil tussen de geschapen verwachtingen en de werkelijk verwachte uitkomsten, zowel op macroniveau als per verzekeraar? Kunt u die schattingen delen met de Kamer?

-  Dient de Total Expense Ratio (TER) van een beleggingsverzekering te allen tijde opgenomen te worden in de kostenrapportages, of mag een verzekeraar de TER buiten de kostenopgaven en berekeningen houden die aan de polishouders gerapporteerd worden?
- Wanneer bent u op de hoogte gesteld van de beloning van 240 miljoen voor de top van Nationale Nederlanden in 2014 en heeft u daarmee ingestemd?

- Worden dergelijke beloningen meegenomen binnen de TER indien daarover gerapporteerd moet worden aan de polishouders?

- Indien de Wabeke-norm (die eigenlijk een aanbeveling is) wordt toegepast, moet dan de TER opgenomen worden in de kostenrapportage?

- Welke boete krijgt een verzekeraar die de TER niet opneemt in zijn kostenrapportage?

- Heeft u inzicht in het aantal schikkingen dat verzekeraars buiten het Kifid (Klachteninstituut financiële dienstverlening) en buiten de rechter om gesloten hebben over woekerpolissen? Over hoeveel polissen gaat het hier?
- Wat vindt u ervan dat verzekeraars bij een dreigende negatieve uitspraak snel een schikking aanbieden en daarmee frustreren dat er jurisprudentie ontstaat? 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...