quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

"BEPERKEN AANSPRAKELIJKHEID AFM EN DNB INBREUK OP RECHTEN BURGERS"

"Civielrechtelijke aansprakelijkheid kan ook positief zijn voor toezichthouders." Dat stelt Anja de Rooy-Kolkman in de dinsdag verschenen VVP (nummer 18).


23 oktober 2015

De freelance juridisch adviseur (tevens lid Raad van Advies CFD) schrijft: "Als 'zelfstandige bestuursorganen met gedelegeerde overheidsbevoegdheid' opereren AFM en DNB tussen de besturende overheid en de rechtsprekende macht in. De AFM ziet erop toe dat financiële ondernemingen en hun bestuurders zich volgens de regels gedragen. DNB houdt toezicht op de solvabiliteit en liquiditeit van financiële instellingen. Dat is het zogeheten twin peaks-model van toezicht op de financiële sector.

Ook AFM en DNB kunnen echter onrechtmatig handelen. Dat kan op twee manieren. Enerzijds kan er sprake zijn van falend toezicht, waardoor klanten van financiële instellingen worden benadeeld. Anderzijds kan een toezichthouder een onrechtmatig besluit nemen, waardoor de onder toezicht gestelde wordt benadeeld.
Op 1 juli 2012 werd een wet ingevoerd waarmee de aansprakelijkheid van AFM en DNB beperkt werd. Pas bij opzet en grove schuld is er sprake van
aansprakelijkheid. Tot dan toe gold als uitgangspunt dat overheden op gelijke wijze als andere rechtssubjecten aansprakelijk zijn voor hun onrechtmatig handelen en nalaten. Voor zover mij bekend is dit de eerste keer dat er in de wet een uitzondering is gemaakt op dit uitgangspunt.
Mogelijk zou de aansprakelijkheidsbeperking in strijd met het recht op een eerlijk proces - en daarmee in strijd met het EVRM - kunnen zijn. In ieder
geval is het een inbreuk op de rechten van burgers. Een gedupeerde moet aannemelijk maken dat er bij de toezichthouder sprake was van opzet of grove schuld wanneer hij schade wil verhalen. Daarvoor zou als argument kunnen worden aangevoerd dat AFM en DNB deze armslag nodig hebben. En dat zij minder goed toezicht zouden kunnen houden als zij uit vrees voor aansprakelijkheid niet meer de grenzen van hun bevoegdheden durven op te zoeken.

In mijn opinie is dit geen valide argument. De bevoegdheden zijn immers niet voor niets begrensd. Civielrechtelijke aansprakelijkheid is juist een prima mechanisme om overschrijding van die grenzen te bewaken.
Ook wordt wel gezegd dat zonder aansprakelijkheidsbeperking de toezichthouders door megaclaims te gronde kunnen worden gericht. Ook dat argument gaat niet op: de rechter kan bij aansprakelijkheid de omvang van de schadevergoeding immers limiteren. Daarnaast moet er bij aansprakelijkheid ook voldaan zijn aan andere vereisten, waaronder het causaliteits- en het relativiteitsvereiste, wil het überhaupt tot een schadeuitkering komen.

Wat mijns inziens vergeten lijkt te worden is dat civielrechtelijke aansprakelijkheid ook positief kan zijn voor toezichthouders. Toezichthouders blijven dan bij de les en letten erop hun werk netjes te doen. Zij dwingen respect af als hun handelen toetsbaar is aan de algemene aansprakelijkheidsnormen. Dat respect geeft gevoelsmatig een extra legitimatie voor hun optreden.
Het beperken van aansprakelijkheid voor AFM en DNB tot opzet en grove schuld is een uitzondering op het uitgangspunt dat voor de overheid dezelfde civielrechtelijke regels gelden als voor burgers. Het is een inbreuk op de rechten van burgers. Het lijkt niet uitgesloten dat AFM en DNB in de toekomst
hun beperkte aansprakelijkheid moeten bekopen met beperking van het door hen afgedwongen respect."
 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...