quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

BRANCHE HELPT KLANT BIJ FAILLISSEMENT INTERMEDIAIR

Het Verbond, Adfiz en OvFD hebben enige tijd terug afspraken gemaakt over het proces rondom de afwikkeling van faillissementen van intermediairs. Zo wordt er een interim adviseur aangesteld, zodat de dienstverlening aan de klant wordt gewaarborgd. Sinds 1 januari 2016 zijn de afspraken van kracht en kunnen interim adviseurs zich officieel aanmelden.


21 januari 2016

Het aantal faillissementen van intermediairs is volgens het CBS de afgelopen jaren teruggelopen. Maar als het toch voorkomt, is het van belang ervoor te zorgen dat duidelijk is hoe de dienstverlening aan de klant gecontinueerd wordt. De drie brancheorganisaties hebben dat vastgelegd in het ‘Protocol faillissement intermediair’. Harold Mahadew van het Verbond: “Een faillissement van een intermediair is uitermate complex. Het protocol beweegt zich op het snijvlak van twee verschillende wetten, Wft en de Faillissementswet. Het is voor de verzekeringsbedrijfstak van groot belang om de klant bij een faillissement niet aan zijn lot over te laten, maar hem te helpen! Het protocol voorziet hierin.”

Verbond, Adfiz en OvFD hebben een aantal afspraken gemaakt om bij een faillissement van een intermediair het klantbelang centraal te stellen. In de kern gaat het om de volgende zaken:

-a fkoelperiode; verzekeraars gedurende oefenen gedurende een zogeheten afkoelperiode van maximaal drie maanden hun rechten niet uit;
- pool met interim-adviseurs; Adfiz en OvFD hebben een pool van interim adviseurs opgezet. Een interim-adviseur kan de curator behulpzaam zijn om de klant tijdens het faillissement te blijven bedienen;
- iInterne-coördinator verzekeraar; elke verzekeraar benoemt een interne-coördinator. De taak van de interne coördinator is om relevante informatie voor de curator te ontsluiten;
- centrale communicatie; de communicatie met de klant over het faillissement verloopt centraal via de curator.
 

Pool van interim adviseurs
Uitwerking van een van de afspraken: bij een faillissement behartigt een interim adviseur de belangen van de klant. Deze interim adviseur wordt door de curator aangesteld, vanuit een pool van adviseurs die zijn geselecteerd op ervaring en deskundigheid. Adfiz en OvFD werken nu aan het vormen van deze pool. Iedere financieel dienstverlener kan zich hiervoor aanmelden door een kantoorverklaring in te vullen. Deze wordt beoordeeld en bij akkoord behoort de dienstverlener tot de pool. In geval van een faillissement kan de curator vervolgens de gegevens opvragen en zo een afgewogen keuze maken voor een geschikte interim adviseur.

Financieel dienstverleners die interesse hebben om interim-adviseur te worden, moeten een kantoorverklaring invullen. Na beoordeling van de kantoorverklaring ontvangt de geïnteresseerde financieel dienstverlener bericht of de aanmelding akkoord is. Financiële dienstverleners die interesse hebben worden verzocht de kantoorverklaring te ondertekenen. De verklaring is via deze link in te vullen.

De curator en interim adviseur maken nadere afspraken over de werkzaamheden van de interim adviseur en de vergoeding (op basis van uurtarief) van de interim adviseur voor zijn werkzaamheden.

De deelnemer aan de pool van interim adviseurs verklaart dat hij geen relaties van de gefailleerde intermediair wat betreft de bestaande verzekerings- of hypotheekovereenkomsten zal overboeken naar zijn portefeuille gedurende zijn aanstelling als interim adviseur. Na beëindiging van zijn aanstelling als interim adviseur zal deze relaties van de gefailleerde intermediair niet oneigenlijk benaderen met de intentie om ze voor wat betreft de bestaande verzekerings- of hypotheekovereenkomsten over te boeken naar zijn portefeuille. Voor de interim adviseurs is er geen acceptatieplicht
indien hij een gefailleerde portefeuille door de curator krijgt aangeboden. Hij moet echter wel binnen de door de curator gestelde termijn reageren

reacties

Chris de Bruin / Bureau mr. de Bruin - Amerongen

Dit is nou een voorbeeld van een branche-initiatief, waar iedereen bij gebaat is. In de eerste plaats de klant, die niet tussen wal en schip valt. Door een opvangregeling als deze, ontstaat het imago dat er collectief iets wordt gedaan om de klant niet in de verzekerings-kou te laten staan. En dat stukje imagoverbetering kunnen we goed gebruiken. In de tweede plaats de aanbieder, die weet dat er geen vele maanden niets gebeurt met de producten die bij die omgevallen intermediair in de boeken stonden. Want dat brengt hoe dan ook zorgplichtdiscussies met zich mee. En tenslotte de (interim-)adviseur, die op een prima manier extra inkomen kan genereren. Mooi stukje samenwerking, waarvoor wat mij betreft een compliment!

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...