quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

DIJSSELBLOEM SCHETST CONTOUREN HERZIENING WFT

Na tien jaar is er een grote kans dat de Wft op de schop gaat. Minister Dijsselbloem van Financiën gaat verkennen hoe de regelgeving voor de financiële markten toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer. De brede verkenning moet in de zomer van 2017 uitmonden in een zogenoemde contourennota.


8 april 2016

"Het doel van de verkenning is om in een contourennota de ondervonden problemen met de huidige Wft te schetsen en conclusies te trekken over een herziening aan de hand van een weging van de voor- en nadelen van de mogelijke oplossingsrichtingen. Om een goed inzicht te verkrijgen in de problematiek rond de Wft en te zorgen voor draagvlak voor de besluitvorming over de opportuniteit van een herziening en de daarbij te nemen keuzes, vinden gesprekken plaats met vertegenwoordigers van de financiële sector, de toezichthouders, de rechtspraktijk, de wetenschap en andere belanghebbenden zoals consumentenorganisaties." Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken zal Financiën de problemen analyseren en mogelijke oplossingsrichtingen formuleren. Over de uitgangspunten van een (mogelijke) herziening van de Wft vindt een openbare consultatie plaats. Daarnaast is een tweede consultatie voorzien over het ontwerp van de contourennota.

Aanleiding voor de verkenning is de constatering van de Raad van State dat de overzichtelijkheid sinds de invoering van de Wft in 2007 in toenemende mate onder druk staat door ontwikkelingen op het terrein van het financieel recht. Volgens de Raad "is er aanleiding om de opzet van de Wft tegen het licht te houden en nader te bezien op welke wijze de Nederlandse financiële toezichtwetgeving het beste kan worden opgezet om deze beter toegesneden te laten zijn op de voorliggende Europese regels en de ontwikkeling daarvan. Daarbij zou de toegankelijkheid van de wetgeving voorop moeten staan.”

De centrale vraag van de verkenning is hoe de regelgeving toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt, aldus Dijsselbloem. "Hierbij gaat het om de mate waarin de gebruiker goede toegang heeft tot relevante regels en een goed inzicht kan verkrijgen in de inhoud en reikwijdte van deze regels. Tevens zal worden onderzocht in hoeverre het stelsel van financiële regelgeving zich kan aanpassen aan Europese ontwikkelingen op het gebied van de regulering van de financiële markten en op welke wijze rekening kan worden gehouden met financiële innovaties." De aandacht zal vooral uitgaan naar de inrichting en vormgeving van de financiële regelgeving. De inrichting van het toezicht staat volgens Dijsselbloem niet ter discussie.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...