quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

CPB SOMBER OVER LEVENSVERZEKERAARS

Het Centraal Planbureau (CPB) toont zich somber over het perspectief van levensverzekeraars.


30 mei 2016

Het CPB in de Risicorapportage Financiéle Markten 2016: "Ook in de Nederlandse financiële sector houden spannende tijden aan. Zo ondermijnt de lage rente de vermogenspositie van pensioenfondsen en levensverzekeraars; de zelf gekozen beleggingsstrategie is daar overigens mede
debet aan. Pensioenfondsen beschikken over meer herstelmogelijkheden (met name via verminderde indexatie, herstelpremies en zo nodig korting van pensioenen), ook al is dat niet zonder weerslag in de economie. De situatie bij levensverzekeraars is nog zorgelijker; weinig herstelmogelijkheden, een afkalvende markt en de potentiele claims als gevolg van de woekerpolisaffaire staan herstructurering in de weg."

 

Solvency II

Het CPB verder: "Per 1 januari van dit jaar trad het nieuwe toezichtskader voor verzekeraars in de Europese Unie, Solvency II, in werking. Solvency II voert risicogebaseerde kapitaaleisen in en verplicht verzekeraars de bezittingen en verplichtingen op de balans op marktwaarde te waarderen. Het achterliggende idee is ontwikkelingen op de financiële markten directer te laten weerspiegelen op de balans en zo risico’s eerder te kunnen signaleren. De langdurig lage rente is een voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling. De lage rente vergroot de waarde van verplichtingen, die de financiële positie van verzekeraars onder druk zet. Het risico van de combinatie van marktwaardering en risico-gewogen kapitaalseisen zijn de mogelijke prikkels tot procyclisch investeringsgedrag en de daarmee mogelijk gepaard gaande toenemende marktvolatiliteit. Verzekeraars worden namelijk gedwongen tot het verstevigen van solvabiliteitsposities juist op het moment dat de markten zwak zijn.

"Daarnaast staat door een aantal ontwikkelingen het verdienvermogen van de verzekeraars onder druk. Zo drukt een krimpend premievolume in de
levensverzekeringenmarkt het verdienvermogen. Deze krimp zal de komende jaren naar verwachting blijven doorzetten door de toegenomen concurrentie van banksparen. Daarnaast neemt het verdienvermogen in schade en pensioenverzekeringsmarkten af. De schademarkt is zeer competitief: de top 10 schadeverzekeraars hebben een marktaandeel van ongeveer 60 procent, en de markt kenmerkt zich door lage marges. Tegelijkertijd neemt de concurrentie in de pensioenmarkt toe door de introductie van het Algemeen Pensioenfonds als nieuw
type pensioenuitvoerders.
"Een oplossing voor onder druk staande verdienmodellen ligt in kostenreductie en dus in consolidatie van de verzekeringssector. Echter, de schaduw die de woekerpolisaffaire over de sector werpt staat verdere consolidatie in de weg. Het afwikkelen van de woekerpolissen is omgeven met grote onzekerheden rond de omvang van de claims. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) nam een deel van die onzekerheid weg door in het begin van 2016 in een individuele zaak een nadere uitleg van een Europees arrest over woekerpolissen te geven. Verzekeraars hadden bij de verkoop van woekerpolissen hun klanten meer informatie moeten geven over de hoge kosten, blijkt uit die uitspraak van KiFiD. Hoewel hieruit geen algemeen geldende jurisprudentie voortvloeit, kan die uitleg wel de deur openen voor mogelijk hogere compensaties in het woekerpolis-dossier."

 

Stresstest
Op 24 mei heeft EIOPA de nieuwe stresstest voor verzekeraars op de website gezet. De focus van deze stresstest is de kwetsbaarheid van levensverzekeraars voor de lage renteomgeving. In Nederland doen de zes grootste levensverzekeraars aan deze test mee.

EIOPA stelt de Europese levensverzekeringssector bloot aan twee fictieve scenario’s: een scenario waarbij plotseling verliezen geleden worden aan zowel de activazijde als de passivazijde (‘double hit’) en een scenario met langdurige zeer lage risicovrije rentes (‘low for long’). Verzekeraars passen deze scenario’s toe op hun Solvency II-balans van 1 januari 2016 en berekenen de impact ervan op activa, passiva, kapitaalpositie en kasstromen. Het eindrapport van deze stresstest wordt verwacht in december.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...