quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

CPB SOMBER OVER LEVENSVERZEKERAARS

Het Centraal Planbureau (CPB) toont zich somber over het perspectief van levensverzekeraars.


30 mei 2016

Het CPB in de Risicorapportage Financiéle Markten 2016: "Ook in de Nederlandse financiële sector houden spannende tijden aan. Zo ondermijnt de lage rente de vermogenspositie van pensioenfondsen en levensverzekeraars; de zelf gekozen beleggingsstrategie is daar overigens mede
debet aan. Pensioenfondsen beschikken over meer herstelmogelijkheden (met name via verminderde indexatie, herstelpremies en zo nodig korting van pensioenen), ook al is dat niet zonder weerslag in de economie. De situatie bij levensverzekeraars is nog zorgelijker; weinig herstelmogelijkheden, een afkalvende markt en de potentiele claims als gevolg van de woekerpolisaffaire staan herstructurering in de weg."

 

Solvency II

Het CPB verder: "Per 1 januari van dit jaar trad het nieuwe toezichtskader voor verzekeraars in de Europese Unie, Solvency II, in werking. Solvency II voert risicogebaseerde kapitaaleisen in en verplicht verzekeraars de bezittingen en verplichtingen op de balans op marktwaarde te waarderen. Het achterliggende idee is ontwikkelingen op de financiële markten directer te laten weerspiegelen op de balans en zo risico’s eerder te kunnen signaleren. De langdurig lage rente is een voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling. De lage rente vergroot de waarde van verplichtingen, die de financiële positie van verzekeraars onder druk zet. Het risico van de combinatie van marktwaardering en risico-gewogen kapitaalseisen zijn de mogelijke prikkels tot procyclisch investeringsgedrag en de daarmee mogelijk gepaard gaande toenemende marktvolatiliteit. Verzekeraars worden namelijk gedwongen tot het verstevigen van solvabiliteitsposities juist op het moment dat de markten zwak zijn.

"Daarnaast staat door een aantal ontwikkelingen het verdienvermogen van de verzekeraars onder druk. Zo drukt een krimpend premievolume in de
levensverzekeringenmarkt het verdienvermogen. Deze krimp zal de komende jaren naar verwachting blijven doorzetten door de toegenomen concurrentie van banksparen. Daarnaast neemt het verdienvermogen in schade en pensioenverzekeringsmarkten af. De schademarkt is zeer competitief: de top 10 schadeverzekeraars hebben een marktaandeel van ongeveer 60 procent, en de markt kenmerkt zich door lage marges. Tegelijkertijd neemt de concurrentie in de pensioenmarkt toe door de introductie van het Algemeen Pensioenfonds als nieuw
type pensioenuitvoerders.
"Een oplossing voor onder druk staande verdienmodellen ligt in kostenreductie en dus in consolidatie van de verzekeringssector. Echter, de schaduw die de woekerpolisaffaire over de sector werpt staat verdere consolidatie in de weg. Het afwikkelen van de woekerpolissen is omgeven met grote onzekerheden rond de omvang van de claims. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) nam een deel van die onzekerheid weg door in het begin van 2016 in een individuele zaak een nadere uitleg van een Europees arrest over woekerpolissen te geven. Verzekeraars hadden bij de verkoop van woekerpolissen hun klanten meer informatie moeten geven over de hoge kosten, blijkt uit die uitspraak van KiFiD. Hoewel hieruit geen algemeen geldende jurisprudentie voortvloeit, kan die uitleg wel de deur openen voor mogelijk hogere compensaties in het woekerpolis-dossier."

 

Stresstest
Op 24 mei heeft EIOPA de nieuwe stresstest voor verzekeraars op de website gezet. De focus van deze stresstest is de kwetsbaarheid van levensverzekeraars voor de lage renteomgeving. In Nederland doen de zes grootste levensverzekeraars aan deze test mee.

EIOPA stelt de Europese levensverzekeringssector bloot aan twee fictieve scenario’s: een scenario waarbij plotseling verliezen geleden worden aan zowel de activazijde als de passivazijde (‘double hit’) en een scenario met langdurige zeer lage risicovrije rentes (‘low for long’). Verzekeraars passen deze scenario’s toe op hun Solvency II-balans van 1 januari 2016 en berekenen de impact ervan op activa, passiva, kapitaalpositie en kasstromen. Het eindrapport van deze stresstest wordt verwacht in december.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...