quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

LTV-GRENS BIJ MODELMATIGE WAARDEBEPALING NAAR 90%

Minister Dijsselbloem staat in ruimere mate dan aanvankelijk aangekondigd modelmatige waardebepaling toe bij het bepalen van de hoogte van een hypothecair krediet. Hij verhoogt de LTV-grens van 80 naar 90 procent.


29 juni 2016

Dat schrijft de minister in zijn antwoorden op de vragen uit het schriftelijk overleg over zijn brief van 18 april.

Dijsselbloem: "Op basis van die overleggen en in samenwerking met de AFM was ervoor gekozen om de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries zo in te vullen dat het mogelijk was om de waarde van de woning te baseren op de WOZ-waarde of op een vergelijkbare modelmatige waardering, mits de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning niet meer dan 80 procent bedraagt. Naar aanleiding van het schriftelijk overleg hebben nadere overleggen plaatsgevonden met marktpartijen, brancheorganisaties, belangenorganisaties en toezichthouders (de AFM en de Waarderingskamer) om opnieuw naar de invulling van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries te kijken. Naar aanleiding van deze overleggen is besloten om de LTV-grens (loan to value) van 80 procent te verhogen naar 90 procent.

"Zoals in de brief aan de Tweede Kamer wordt genoemd is een nadeel van modelmatige waardebepalingen dat mogelijk geen rekening wordt gehouden met de staat van de individuele woning. Wanneer een woning in een slechte staat verkeert, bestaat het risico dat de modelmatige waardering te hoog uitvalt. Dat kan tot gevolg hebben dat meer geleend kan worden dan de daadwerkelijke waarde van de woning. Inmiddels is gebleken dat ook bij een LTV-grens van 90 procent of lager nog voldoende kan worden ondervangen dat niet meer geleend kan worden dan de waarde van de woning. De verwachting is dat de staat van de individuele woning doorgaans niet meer dan 10 procent zal afwijken van de gemiddelde staat van de woningen met vergelijkbare objectieve factoren. In de praktijk zal worden bezien of dit het geval blijft. De keuze voor de verhoging naar 90 procent is verder gelegen in het feit dat een grotere groep consumenten gebruik kan maken van modelmatige waarderingen. Bij een LTV-grens van 80 procent zou de groep consumenten die hier gebruik van kon maken vermoedelijk beperkt zijn. Verder kan de consument door het gebruik van modelmatige waarderingen de kosten van een fysieke taxatie besparen en kan de doorlooptijd van een hypotheekaanvraag worden verkort."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...