quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

VERZEKERAAR DE GEBETEN HOND IN UITSPRAAK KIFID

Hoeveel is een dier waard? Meer dan de verzekeraar in kwestie aanvankelijk wilde uitkeren, blijkt uit een uitspraak van de Geschillemcommissie Financiële Dienstverlening.


27 september 2016

Het betreft een AVP. "Consument is aansprakelijk voor verwonding van een hond van een derde als gevolg waarvan medische behandeling van de hond noodzakelijk was (zijn hond had bij het uitlaten een andere hond gebeten, red.). Verzekeraar heeft een deel van de nota van de dierenarts vergoed en daarbij rekening gehouden met de aanschafwaarde en de emotionele waarde van het dier. Consument vordert volledige vergoeding van de nota. Verzekeraar heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat de nota niet geheel kan worden aangemerkt als schade waarvoor Consument aansprakelijk is. Vordering toegewezen."

De nota’s van de dierenarts bedroegen in totaal 3.765,54 euro. De verzekeraar (Nh1816) vergoedde slechts 2.000 euro. Uitspraak 2016-429 leest over het verweer van de verzekeraar: "Bij vaststelling van schade aan een dier is van belang dat een dier een economische waarde vertegenwoordigt. Naast de aanschafwaarde speelt evenwel ook de emotionele waarde van het dier een rol. De aanschafwaarde bedraagt circa 400 euro. Rekening houdend met de emotionele waarde van het dier is een bedrag van 2.000 euro uitgekeerd. Hiermee heeft Verzekeraar ruim aan zijn wettelijke verplichting tot vergoeding van de schade voldaan."

 

Niet disproportioneel

De Geschillencommissie ziet het anders: "De Commissie is van oordeel dat Verzekeraar niet voldoende gemotiveerd betwist heeft dat Consument tegenover de benadeelde niet aansprakelijk was voor alle kosten van de medische behandeling van de hond van de derde. Hoewel de Commissie Verzekeraar volgt in de stelling dat voorstelbaar is dat volledige vergoeding van kosten van medische behandeling op een zeker moment disproportioneel is, te denken valt in ieder geval aan een situatie waarin een (klein) dier met lage aanschafwaarde en hoge leeftijd een geneeskundige behandeling met zeer hoge kosten moet ondergaan waarvan het beoogde resultaat van de behandeling onzeker is, is daarvan in de gegeven omstandigheden niet gebleken. De Commissie acht het daarbij van belang dat de verwonde hond ongeveer drie jaar oud was en dat het ging om een spoedbehandeling die noodzakelijk was door de verwonding en dat met die behandeling ook het beoogde resultaat is bereikt."

 

De Commissie overweegt dat het uitgangspunt van een AVP-dekking sowieso is dat aan een verzekerde worden vergoed alle kosten die samenhangen met de aansprakelijkheid van die verzekerde jegens een derde tenzij de polis de dekking beperkt. Laatstgenoemde beperkingen kunnen bestaan in beperkingen voor wat betreft de hoogte van het bedrag (zoals bijvoorbeeld de
verzekerde som en maximale bedragen voor een bepaalde kostensoort) of beperkingen voor wat betreft kostensoorten die voor vergoeding in aanmerking komen. De Geschillencommissie kon echter geen beperkingen in de polis ontdekken. Als die beperkingen er zijn, moeten ze duidelijk worden meegedeeld. De commissie: "Gelet op de factoren die bij vaststelling van schade aan dieren een rol spelen en het inzicht dat een verzekeraar een verzekerde hierin dient te kunnen geven, acht de Commissie het overigens aangewezen dat Verzekeraar hiervoor een duidelijk beleid formuleert dat ook richting verzekerden wordt gecommuniceerd."

 

De uitspraak noemt niet het soort hond waar het in dit geval om ging, dus de foto bij dit bericht slaat niet per se op het dier in kwestie.

Tags: hond / kifid

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Nel Dikkers / Administratiekantoor Neldi

Schande, dat de verzekeraar heeft geprobeerd onder de volledige uitbetaling uit te komen. Veel frustratie onnodig geweest nu het Kifid de verzekeraar heeft teruggefloten. Als consument moet je alle verzekeringsbijlagen (soms wel meer dan 100 pag.) spellen. Bij schade blijk je "anders" verzekerd te zijn dan gedacht. Dit is een feit. Verzekeraar, wees eens wat menselijker.

Roelof Radstaake / Claimshulp.nl

Deze handelwijze is helaas geen incident. De creativiteit om onder (volledige) schadevergoeding uit te komen kent vaak geen grenzen. Daarbij wordt er vaak op gespeculeerd dat de mensen die hierdoor benadeeld worden niet goed op de hoogte zijn van hun rechten en daarom de strijd maar niet aangaan.
Het is een toenemende tendens dat verzekeraars -vaak uit ondeskundigheid aan de zijde van behandelaars of ingefluisterd door experts- maar 'wat gaan roepen' in de hoop dat verzekerde/benadeelde het slikt. Treurig maar waar. De praktijk wijst het simpelweg uit.

Theo van Geel / Oranjehuysen

Gedachtengang van de verzekeraar is te volgen vind ik. NH beschouwt het als een soort total loss. Maar volgens Kifid is een hond geen auto.
De vraag die ervoor ligt is of verzekeringnemer in een dergelijk geval ook door de rechter aansprakelijk zou worden gesteld voor de volledige schade of dat die voor een dier een bovengrens zou aangeven.

Roelof Radstaake / Claimshulp.nl

@ Theo.
Wie bepaalt wat een leven waard is, of dit nu een leven van een cavia, een hond, een kat of een mens is? En neemt deze waarde dan af naarmate dit leven langer heeft geduurd? Wanneer gaat dan een mens 'total loss?
Veel succes en lef als je hierop een standpunt zou durven innemen. In elk geval is het niet aan een verzekeraar om te bepalen wat een leven waard is en of de kosten voor het redden van een leven in relevantie staan tot deze 'waarde'. En eerlijk gezegd, ik denk dat een Rechter deze vraag ook niet gaat beantwoorden.
Het standpunt van verzekeraar in dit geval grenst aan arrogantie om dit dwingend op te leggen. Kennelijk hebben ze niet eens de moeite genomen in deze casus in overleg te gaan met de benadeelde wederpartij. Want stel dat in dat minnelijk overleg wel een dergelijke regeling geaccepteerd zou worden dan is het een andere kwestie.

Theo van Geel / Oranjehuysen

@ Roelof.
Bij geschillen waar je samen niet uit komt is het (vanaf bepaalde financiële omvang) gebruikelijk dat een rechter de beslissing neemt. Dit om bijvoorbeeld oplossingen vanuit onderbuikgevoelens te voorkomen. Dat heb ik ook geprobeerd met mijn verhaaltje. Mijn persoonlijke (onderbuik)standpunt is niet zo relevant.
Dan toch een persoonlijke noot: uiteraard verdient het allerminst de schoonheidsprijs dat een verzekeraar het in dit dossier zo ver laat komen. Een vreselijke koude douche van onze vriendin op maandagavond.

Hein Brouwer / Brouwer & van Burken Assurantien BV

Een dier is een roerende zaak als ik me goed herinner, dus als waarde hanteer je de "objectieve" marktwaarde, zoals bij vee; dat zou Roelof toch moeten weten.
Het standpunt van NH1816 is formeel juist, alleen super onhandig en a-commercieel om daaraan vast te houden.

Roelof Radstaake / Claimshulp.nl

@ Hein. Ik ben het met je eens dat er sprake is van dagwaarde, alleen, in tegenstelling tot vee dat een commerciele grondslag heeft, geldt er voor huisdieren een andere status. Er zit een emotionele component in.
En probleem is wie bepaalt welke dagwaarde een huisdier heeft. En wie dus bepaalt wanneer een huisdier 'total loss' is. Formeel gesproken is de fundering van het standpunt weliswaar juist, maar is het niet aan verzekeraar om een een eenzijdig standpunt in te nemen. dit is aan partijen om hier in onderling goed overleg uit te komen.

Daarnaast is er ook nog een gegeven dat een bedrag dat een AVP verzekeraar vergoedt, niet betekent dat de aansprakelijkheid van verzekerde hiermee ook gemaximeerd is. Oftewel: als verzekeraar een deel vergoedt laat dit onverlet dat benadeelde de veroorzaker zelf voor het verschil tussen uitkering en feitelijke schade kan aanspreken. Hier lift de geschillencommissie op mee. Als in de polis had gestaan dat i.g.v. schade aan huisdieren van derden een maximale uitkering zou gelden, dan had dit in de polis moeten staan. Dat stond er niet dus is verzekeraar voor de volle schade van benadeelde aansprakelijk.

Kortom, de AVP verzekeraar zal de schade van benadeelde uit naam van veroorzaker moeten vergoeden en is niet gerechtigd hier beperkingen in aan te brengen tenzij deze feitelijk gestaafd kunnen worden.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (1 reactie)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...