quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

AFHANDELING WOEKERPOLISSEN: TIJD DAT REALITEITSZIN TERUGKEERT

De uitspraken waarop de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) haar nuancering toepassing hersteladvies bij beleggingsverzekeringen baseert, zijn interessant leesvoer.


28 september 2016

Het betreft de uitspraken 2016-438, 439, 440 en 441. Zie verderop in dit bericht voor de details.

De uitspraken illustreren feilloos wat al langer bekend is: voor de oplossing van je probleem moet je niet per se bij Kifid zijn, want dat volgt gewoon de juridische regels (en dat moet ergens ook, anders zou het einde zoek zijn). Maar de eigenlijke vraag die verzekeraars en adviseurs zich zouden moeten stellen, is: hoe kunnen we de klant werkelijk helpen, binnen de grenzen van het mogelijke. Dan is er helemaal geen Kifid nodig. Maar reken maar: zolang die vraag niet wordt gesteld, zal de woekerpolisaffaire dooretteren.

De uitspraken laten ook zien welk een industrie het ontwoekeren is geworden. Of dit zijn wel hele speciale klanten die zich enorm in het dossier hebben vastgebeten of deze klanten worden begeleid door een ontwoekeraar. Die het onderste uit de kan wil halen (natuurlijk, daarvoor betaalt de klant hem), maar ondertussen verkeerde verwachtingen wekt over de reikwijdte van hersteladvies. De Geschillencommissie nuanceert niet voor niks: "De zeer specifieke eisen die Consument stelt aan de aard, inhoud en omvang van het hersteladvies door de Adviseur berusten op een misvatting van de op de Adviseur jegens Consument rustende verplichtingen. Anders dan Consument betoogt houden deze niet in dat de Adviseur Consument tot in detail zou moeten informeren over de volledige kostenlading van huidige of alternatieve producten of dat de Adviseur gehouden zou zijn Consument ter zake van elk van zijn mogelijke alternatieve keuzes van een persoonlijk beleggingsadvies te voorzien."

Het lijkt inderdaad tijd dat de realiteitszin terugkeert. Wat natuurlijk geen vrijbrief mag zijn voor verzekeraars en adviseurs om het op zijn beloop te laten, laat dat duidelijk zijn.

Wat vindt u? Reageer vooral! Dat kan onder dit bericht.

 

Uitspraak 2016-438

"Consument heeft sinds 2013 hersteladviezen ontvangen van diverse adviseurs. Verzekeraar (SR LEV, red.) heeft aan het verlenen van die adviezen haar medewerking verleend door daarvoor een vergoeding ter beschikking te stellen en de benodigde informatie te verschaffen. Tot het verschaffen van meer of andere informatie was Verzekeraar in het kader van de hersteladviezen niet gehouden. Consument is, in ieder geval met het advies van de oorspronkelijke adviseur, voldoende geadviseerd in het kader van het herstel van zijn verzekering. De Commissie is van oordeel dat Verzekeraar aldus heeft voldaan aan hetgeen ter zake van het hersteladvies van haar mocht worden verwacht."

 

Uitspraak 2016-439

"Verzekeraar (Allianz Nederland Leven, red.) was gehouden zich in te spannen om Consument een weloverwogen keuze te laten maken tot voortzetting, wijziging of stopzetting van de verzekering en om in dat kader aan de adviseur voldoende informatie te verstrekken om haar in staat te stellen een passend advies aan Consument te geven. Op basis van de informatie die door Consument en Verzekeraar aan de Adviseur is verschaft, heeft de adviseur een advies uitgebracht, waarin is vastgesteld wat de situatie is van Consument op dit moment, wat de opties zijn voor verbetering en welke van die opties naar verwachting het hoogste eindkapitaal zal bieden. Verzekeraar heeft voldaan aan hetgeen ter zake van het hersteladvies van haar mocht worden verwacht."

 

Uitspraak 2016-440

"De Adviseur (Financial Planning Van Noort, red.) was gehouden Consument een advies te verstrekken waarin zou worden vastgesteld (i) wat Consument op dit moment heeft, (ii) wat zijn doel was ten tijde van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en (iii) wat Consument kan doen om dit doel alsnog (zoveel mogelijk) te benaderen. Het realiseren, althans benaderen, van het oorspronkelijke doel vormt steeds het startpunt van het hersteladvies. Daarbij dienen de volgende mogelijkheden aan bod te komen: ongewijzigd voortzetten, aanpassing van de bestaande overeenkomst, afkopen of het kiezen voor een passend alternatief. Het is niet noodzakelijk (of verplicht) dat een adviseur een volledige uitsplitsing van de kosten van het afgesloten product dan wel van de besproken opties opneemt in het hersteladvies. Tot advisering die op méér betrekking heeft dan aanpassing, wijziging of omzetting van de oorspronkelijke beleggingsverzekering met als doel het oorspronkelijke doel alsnog te bereiken, is de Adviseur niet gehouden. Ten behoeve van Consument heeft de Adviseur vastgesteld wat de situatie van Consument was, dat het kapitaal op de einddatum lager zou uitvallen dan ten tijde van het aangaan van de overeenkomst was voorzien en welke opties Consument had voor verbetering van zijn situatie. De Adviseur heeft daarmee voldaan aan hetgeen ter zake van het hersteladvies van hem mocht worden verwacht. De Adviseur heeft Consument immers op zodanige wijze geïnformeerd dat Consument op basis daarvan in staat is gesteld een geïnformeerde keuze te maken over het wijzigen of ongewijzigd laten van zijn verzekeringsovereenkomst."

 

Uitspraak 2016-441

"De Adviseur (Havelaar & Van Stolk, red.) was gehouden Consument een advies te verstrekken waarin zou worden vastgesteld (i) wat Consument op dit moment heeft, (ii) wat zijn doel was ten tijde van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en (iii) wat Consument kan doen om dit doel alsnog (zoveel mogelijk) te benaderen. Het realiseren, althans benaderen, van het oorspronkelijke doel vormt steeds het startpunt van het hersteladvies. Daarbij dienen de volgende mogelijkheden aan bod te komen: ongewijzigd voortzetten, aanpassing van de bestaande overeenkomst, afkopen of het kiezen voor een passend alternatief. Het is niet noodzakelijk (of verplicht) dat een adviseur een volledige uitsplitsing van de kosten van het afgesloten product dan wel van de besproken opties opneemt in het hersteladvies. Tot advisering die op méér betrekking heeft dan aanpassing, wijziging of omzetting van de oorspronkelijke beleggingsverzekering met als doel het oorspronkelijke doel alsnog te bereiken, is de Adviseur niet gehouden. Op basis van de informatie die Consument aan de Adviseur heeft verschaft, heeft de Adviseur vastgesteld wat de situatie is van Consument op dit moment en heeft de Adviseur vastgesteld dat het oorspronkelijke doel naar verwachting niet gehaald zal worden. Vervolgens heeft de Adviseur Consument acht opties voorgehouden om tot een verbetering van zijn situatie te komen. Bij elke optie heeft de Adviseur de voor- en nadelen uiteengezet en toegelicht welke optie naar verwachting het hoogste eindkapitaal zou bieden. De Commissie is met inachtneming van het voorgaande van oordeel dat de Adviseur heeft voldaan aan hetgeen ter zake van het hersteladvies van hem mocht worden verwacht.

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Reaal stuurt nu wederom brieven aan relaties die in een eerder stadium al twee keer kosteloos uitleg hebben gehad. Inmiddels overtreft de tijd besteed aan hersteladvies menigmaal de ooit bestede tijd bij afsluiten van het product, - jaja stil maar, we hebben provisie ontvangen ik weet 't- en blijft de consument, hierin gesterkt door brieven van de verzekeraar, aanspraak maken op een volgend volledig diepgaand en uitgebreid advies, waarbij zelfs in situaties van volledige oversluiting van de hypotheek naar een andere geldverstrekker met een andere aflosvom de verwachting is dat dit kosteloos zal worden geregeld.

Ook op dit gebied mag er wel enige realiteitszin terugkeren, de onbetaalde goedwillendheid van de nog actieve adviseurs is niet eindeloos op te rekken.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...