quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

DNB EN AFM: GEEN BEHOEFTE AAN TIPGELDREGELING

DNB en AFM zijn niet van plan tipgeld te betalen aan melders van misstanden in de financiële sector. Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt volgens de toezichthouders dat het betalen van tipgeld niet per definitie leidt tot meer en betere meldingen. "DNB en AFM zijn voorstander van de moreel ervaren plicht van marktpartijen om toezichthouders te attenderen op misstanden. Dit hoort geen financieel motief te zijn."


10 juli 2017

DNB kent het Meldpunt Misstanden waar medewerkers van alle onder toezicht staande instellingen terecht kunnen. Ook kunnen hier personen terecht die in de uitoefening van hun beroep, bijvoorbeeld als adviseur, in aanraking zijn gekomen met een misstand in de financiële sector. Bijvoorbeeld met fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen of terrorismefinanciering. Het Meldpunt Misstanden heeft op dit moment als beleid dat DNB geen beloning of andere vormen van compensatie kan bieden voor het doen van een melding.

 

De AFM kent het Meldpunt Financiële Markten, waar consumenten en professionals klachten over de financiële markt kunnen inbrengen en/of meldingen inzake fraude, misleiding of oplichting, de verstrekking van gebrekkig financieel advies of vermoedens dat een financiële onderneming actief is zonder AFM-vergunning. Daarnaast biedt de Klokkenluidersregeling de mogelijkheid om marktmisbruik aan de AFM te melden, desgewenst ook anoniem. Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over handel met voorwetenschap, informatie- of marktmanîpulatie. Zowel voor de Klokkenluidersregeling bij Marktmisbruik als het Meldpunt Financiële Markten is het beleid om geen beloning of andere vormen van compensatie te bieden voor het doen van een melding.

 

Uit onderzoek bij zestien Europese lidstaten is niet gebleken dat prudentiële en/of gedragstoezichthouders tipgeld uitkeren of voornemens zijn uit te keren. In het merendeel van de lidstaten is het doen van meldingen en de bescherming van klokkenluiders wel wettelijk gewaarborgd. De Securities and Exchange Commission in de VS hanteert daarentegen een klokkenluidersprogramma waarbij melders die betrokken zijn geweest bij de gemelde misstand wel tipgeld kunnen ontvangen. Uit Brits en Canadees onderzoek naar de effectiviteit van de Amerikaanse klokkenluidersregeling volgt niet dat de uitkering van tipgeld leidt tot een toename van (de kwaliteit van de) meldingen. Mede op basis van dit onderzoek hebben het VK en Canada afgezien van het invoeren van een tipgeidregeling. 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...