quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

"LEENNORMEN NIET VERRUIMEN MAAR VERANTWOORD HERIJKEN"

Voor kortlopende hypotheken die volledig worden afgelost, is niet langer de vaak hogere toetsrente het uitgangspunt, maar de contractrente. Dit geeft meer ruimte aan senioren die met het oog op hun pensioen een deel van hun hypotheek versneld willen aflossen. De wettelijke regeling wordt hiervoor aangepast. Dit schrijft minister Plasterk (Wonen) naar aanleiding van overleg in het platform maatwerk. Insteek van Plasterk is om de huidige hypotheek- en leennormen niet te verruimen maar waar nodig "verantwoord te herijken".


11 juli 2017

Het platform maatwerk is een initiatief van kredietverstrekkers, hypotheekadviseurs, hun brancheverenigingen, het Nibud, de Vereniging Eigen Huis, het Waarborgfonds Eigen Woningen en toezichthouder AFM. Het platform werd vorig jaar opgericht na signalen dat kredietverstrekkers terughoudend zijn bij het aanbieden van maatwerk. Met de voorstellen van het platform voert minister Plasterk verder een aantal moties uit over maatwerk. Zo heeft de AFM verduidelijkt hoe kredietverstrekkers bij senioren in specifieke situaties verantwoord kunnen afwijken van de standaardnormen.

 

Uitkomsten platform maatwerk
Binnen het platform is een groot aantal knelpunten op de woningmarkt besproken. Oplossingen voor deze knelpunten worden gezocht in drie richtingen: 1. aanpassing van de regelgeving, 2. een oproep aan geldverstrekkers tot het toepassen van de ruimte binnen de regels, en 3. verduidelijking van de regels door de AFM.

 

Eén aanpassing wordt direct doorgevoerd: voortaan hoeft bij toetsing van een deel van de lening dat versneld wordt afgelost geen rekening meer te worden gehouden met een rentestijging in de toekomst. Hier zijn veel senioren de afgelopen jaren onnodig door gehinderd. De Hypotheekshop spreekt van "een logische aanpassing die ook de NHG per 1 januari jl. had doorgevoerd".

 

Voor de knelpunten bij het oversluiten naar lagere lasten en het overbruggen van een AOW-gat wordt een oproep gedaan aan de geldverstrekkers om de ruimte in de regels te gaan benutten, bijvoorbeeld rond
oversluiten. Hopelijk zet deze oproep geldverstrekkers ook aan om bijvoorbeeld voor hun bestaande klanten een restschuld mee te financieren. Of een tijdelijke overbruggingsfinanciering aan te bieden als zij voor een volgende woning door voldoende overwaarde geen hypotheek meer hoeven af te sluiten. De Hypotheekshop merkt hierover op dat het AOW-gat niet specifiek wordt benoemd in de regelgeving, maar zou moeten vallen binnen de zogenoemmde ‘open norm’.


Voor twee andere knelpunten is besloten tot een verduidelijking door de AFM. De Hypotheekshop noemt het positief dat de AFM dit signaal heeft opgepakt. "De vraag is wel of dit afdoende gaat zijn. Zeker voor de nieuwe categorie geldverstrekkers is grote behoefte aan afgebakende regels, waarin exact is vermeld wat wel en niet mogelijk is. Is deze ruimte onduidelijk, dan spelen zij op safe. Zij hebben behoefte aan duidelijke
regels die kunnen worden toegepast."


Voor het vaststellen van het inkomen van zzp'ers en flexwerkers wordt vooralsnog vastgehouden aan het drie jaar terugkijken. De minister schrijft wel dat hij marktinitiatieven als de perspectiefverklaring van Obvion en de arbeidsmarktscan van De Hypotheekshopmet belangstelling volgt. Dit zijn innovatieve oplossingen op basis van harde onderzoeksdata, waardoor er rekening kan worden gehouden met iemands arbeidskansen en verdiencapaciteit. Momenteel is de praktijk dat bij een groot deel van de starters, waarvan velen op flexibele basis werken, nog wordt getoetst met een lager inkomen dan bij mensen die wél een vast dienstverband hebben. Uit onderzoek blijkt echter dat de aard van het dienstverband tegenwoordig geen voorspellende werking meer heeft. Opleiding, leeftijd, beroep, branche en regio des te meer.


Op dit moment komt het veel voor dat starters vanuit een dure huurwoning een eigen huis willen kopen. Soms blijkt dat de aanvrager al jarenlang een hogere huurlast heeft betaald dan hij of zij volgens de inkomenstoets zou kunnen dragen. Het Nibud is gevraagd de eigenwoninglasten beter inzichtelijk te maken.


Wordt vervolgd

De Hypotheekshop noemt het positief dat er vanuit de politiek, toezichthouders en branche grote aandacht is gekomen voor de knelpunten en juicht toe dat ook financieel en hypotheekadviseurs zijn betrokken bij het platform. Het overleg in het platform maatwerk wordt voortgezet, want niet alle knelpunten zijn opgelost. Bovendien zullen de genomen maatregelen worden geëvalueerd. Verder is het de bedoeling dat NHG zich meer gaat richten op haar maatschappelijke missie en het bijbehorende maatwerk. 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...