"Opvallend, zeer fors, buitensporig"

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Minister Hoekstra overweegt maatregelen naar aanleiding van de forse verhogingen van de beloning van de ASR-top en de uiteindelijk afgeblazen sterke salarisverhoging voor ING-topman Ralph Hamers. Hoekstra noemt de aanpassing van de beloning bij ASR "opvallend en zeer fors" en die van Hamers "buitensporig".

Voor ondernemingen als ASR, aldus Hoekstra, wordt gekeken naar "de prikkels bij beloningen in aandelen en het vergroten van de verantwoordelijkheid van de sector door ondernemingen openbaar rekenschap te laten geven van de verhouding van het beloningsbeleid tot de maatschappelijke functie van de onderneming".

De maatregelen die het kabinet overweegt: 

- introductie van de wettelijke verplichting tot terugvordering van een deel van de vaste beloning boven een bepaald minimum van bestuurders als er staatssteun aan een bank (of verzekeraar) wordt gegeven. "Hierdoor worden bestuurders persoonlijk verantwoordelijk gehouden als de belastingbetaler (mede) opdraait voor verliezen van falende banken (of verzekeraars) (uitbreiding claw back)."

- introductie van de wettelijke verplichting dat aandelen en andere bestanddelen van een vaste beloning waarvan de waarde afhankelijk is van de marktwaarde van de eigen onderneming bij bestuurders en medewerkers van financiële ondernemingen gedurende ten minste een aantal jaren moeten worden aangehouden. "De belangen van de bestuurder en medewerkers worden daardoor meer in lijn gebracht met het lange termijn belang van de onderneming."

- introductie van de wettelijke verplichting dat het beloningsbeleid van financiële ondernemingen voorschrijft op welke wijze de beloningen van bestuurders en medewerkers zich verhouden tot de maatschappelijke functie van de onderneming. "Ondernemingen moeten zich hiervan in de openbaarheid rekenschap geven. In aanvulling daarop kan worden onderzocht of een rol van de toezichthouders hierbij wenselijk is, en zo ja, hoe deze in de praktijk het beste kan worden vormgegeven."

Hoekstra zal de relevante stakeholders, waaronder consumentenorganisaties, vakbonden, deskundigen, aandeelhouders, commissarissen en marktpartijen, betrekken in een brede maatschappelijke consultatie. "Afhankelijk van de uitkomsten van deze consultatie zal ik de Raad van State om voorlichting vragen over de precieze juridische vormgeving."

Rekenschap geven

In zijn antwoord op Kamervragen vindt Hoekstra "de aanpassing van de beloning opvallend en zeer fors, zeker gezien het feit dat ASR tot voor kort in handen van de staat was. Omdat ik geen aandeelhouder meer ben, ga ik niet over de hoogte van de beloning van de raad van bestuur van ASR Het is aan de rvc van en de nieuwe aandeelhouders om te beoordelen welke beloning passend is, maar ik vind het wel belangrijk dat de rvc rekening houdt met de maatschappelijke functie van de onderneming. 

"Ik vind het belangrijk dat financiële ondernemingen zich rekenschap geven van hun maatschappelijke functie bij het opstellen van hun beloningsbeleid en het vaststellen van individuele beloningen. Kundige mensen zijn in alle sectoren nodig, waarbij de vereiste vaardigheden wel verschillen."

Er moet nog veel gebeuren

Hoekstra verder: "Vertrouwen in de sector is essentieel. Ik heb de afgelopen maanden met veel grote banken en verzekeraars gesproken over de noodzaak van herstel van vertrouwen. Ook heeft de overheid verschillende maatregelen getroffen, zoals de introductie van het provisieverbod en de algemene zorgplicht. Tegelijkertijd is er nog een lange weg te gaan. De sector heeft weliswaar serieuze stappen gezet, onder meer met de introductie van de bankierseed of -belofte en het tuchtrecht, maar het is evident dat er nog veel moet gebeuren."

Buitensporig

Hoekstra schrijft ook de inmiddels dus ingetrokken verhoging van de beloning van ING-topman Hamers buitensporig te hebben gevonden. "Het besluit van de raad van commissarissen van ING om de voorgestelde verhoging in te trekken is naar mijn oordeel de enige juiste uitkomst. Het voorstel was buitensporig en deed afbreuk aan het maatschappelijk draagvlak voor banken in een tijd waarin juist het vertrouwen moet worden gewonnen. De raad van commissarissen had zich hiervan rekenschap moeten geven. Het is verstandig dat ze dit inmiddels heeft gedaan door de salarisverhoging in te trekken."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Geert Sijbring - admicon 9 april 2018

Ik heb zaterdag een proefje uitgehaald , ik ben op de markt en koop 30 mandarijnen. Ik vroeg de marktkoopman , wat hij aan de mandarijnen verdiend. Na even te zijn bijgekomen van mijn vraag, was zijn antwoordt ,wat gaat jou dat aan. Ik heb hem uitgelegd want er in ons vak is gebeurt en wat er nog gaat gebeuren . Gekkenwerk was zijn antwoordt , ze maken in dit land alles stuk daar in DEN HAAG , wil je de mandarijnen nog of niet. Ik zij graag wil ik weten wat jou verdiensten zijn. Zijn reactie was toen geeft de mandrijnen maar terug je kunt ze niet meer kopen. Ik roep de minister op om nu echt zich in te lezen in de ontstaande situatie in onze branche , Hij kan voor informatie altijd bij mij terecht.

Geert Sijbring - admicon 4 april 2018

Ik blijf het toch zeggen hoor, Van de reclame van die zelfde overheid die de burger niet wilde inlichten over de gevolgen van het provisie verbod. Is het misschien wat om een referendum te organiseren nu het nog kan !!!!!!! Dan moeten ze wel met de waarheid naar buiten komen . Wel rekening houden dat ze de uitslag gewoon naast zich neer leggen. zoals bij de andere referenda , Democratie noemen dat in dit land. Je zou ze haast vertrouwen ??????

Geert Sijbring - admicon 4 april 2018

Het provisie verbod treft alleen de assurantie kantoren en de burger. De banken en maatschappijen lachen er om , weer meer geld voor grote salarissen van de top. Uit het antwoordt van de minister blijk wel dat ook hij geen enkel benul heeft van wat het provisie verbod inhoud hij kan zich dus scharen bij de 85 % van de burger die totaal niet op de hoogte is wat er nu het provisie verbod inhoud . Een geweldig listig spel van banken en maatschappijen ,AFM en de bond van verzekeraars . Ik noem het gewoon landverraders, en allemaal onder de noemer klant belang . Laat met niet lachen, maatschappij en bank belang is het.

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 4 april 2018

In 2012 vroeg ik het ministerie, de politiek en de AFM al om bestuurders/leiders persoonlijk worden aan te spreken op hun beleid. Het begint er een beetje op te lijken met de voorstellen van Hoekstra. Dan kan het toezicht versoepelt worden en de kosten die daarmee gemoeid zijn beheersbaar blijven. Beter mechanisme is er niet.

Meer over