Afm: merendeel adviseurs gaat goed om met provisieverbod

AFM (logo)

“Het overgrote merendeel van de adviseurs gaat goed om met het provisieverbod. Slechts een klein deel, en dat hebben we altijd benadrukt, declareert bewust of onbewust dubbel”, aldus de AFM, die de vragen van Rien Eyzenga zo goed mogelijk wil beantwoorden.

Veel ophef was er over een interview in juli dat AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren gaf aan het ANP. Uit de kop boven het artikel leek men te kunnen opmaken dat er nogal wat adviseurs zouden zijn die misbruik maken van het provisieverbod en de klant een rekening sturen waar feitelijk al voor was betaald. “Dit was echter niet de strekking van het verhaal”, aldus een woordvoerder van de AFM tegenover VVP. “In feite was het oud nieuws. Wij zeggen namelijk al veel langer dat er een groep is die bewust of onbewust een dubbele rekening bij klanten neerlegt en benadrukken daar telkens bij dat het onze indruk is dat het om een kleine groep gaat. Veruit het merendeel van de adviseurs gaat goed om met provisieverbod. Wij krijgen veel vragen van consumenten over mogelijke dubbele rekeningen en daar zitten ook klachten bij. Dat we signalen krijgen, betekent niet dat elke adviseur erop uit is om klanten te benadelen. We doen nu onderzoek naar serviceabonnementen.”
Het ANP-interview leidde tot veel onrust onder adviserend Nederland, zeker ook omdat het Verbond van Verzekeraars benadrukte dat dubbele advieskosten ontoelaatbaar zijn en dat het goed is dat de AFM haar handhavingsrol oppakt. Onder meer de Commissie CFD en adviseur Rien Eyzenga reageerden fel en eisten van de AFM om te stoppen met het belasteren van adviseurs en met onderzoeksgegevens te komen van na het provisieverbod waaruit zou blijken dat adviseurs het nog steeds niet goed doen.
Vorige week verzocht Eyzenga de AFM antwoord te geven op een aantal vragen over dit onderwerp. Hij wilde onder meer weten om hoeveel meldingen het precies gaat, hoeveel van die meldingen anoniem waren, hoeveel er door de AFM zijn gecontroleerd en hoeveel van de meldingen betrekking hadden op aanbieders, ketens en adviseurs. Tegelijkertijd stelde Eyzenga ook een aantal vragen over het deskundigheidsbouwwerk. Zo wil hij weten of de AFM bij de advisering aan de minister zich tevens heeft gebaseerd op recente onderzoeken, waarom de AFM de minister van Financiën een nieuw bouwwerk heeft geadviseerd, hoe de AFM heeft vastgesteld dat er een kennishiaat bij adviseurs zou zijn en op grond van welke overwegingen de AFM de minister heeft geadviseerd om af te wijken van het huidige PE-stelsel. Eyzenga deed hierbij een beroep op de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur).
De AFM zegt de vragen van Eyzenga zo goed mogelijk te willen beantwoorden, rekening houdend met rol en taakopvatting van de toezichthouder.
 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Theo van Geel - 13 augustus 2013

Elke organisatie waarbinnen mensen hun brood verdienen is gericht op voortbestaan. Het liefst op uitbreiding. Dat symboliseert belangrijkheid en macht. Als een organisatie concludeert dat haar doel is bereikt, kan zij zichzelf opheffen, of tenminste decimeren. Dat moet voorkomen worden. Dit verschijnsel zou vanuit bijvoorbeeld een toezichthouder naar de marktpartijen als een "perverse prikkel" worden bestempeld. Daarom moet elke organisatie blijven investeren in nieuw werk. De AFM is daar zelf buitengewoon creatief in. En als je de aandacht afleidt sta je zelf minder in de picture moeten ze bij het VVV gedacht hebben. Rien, blijf scherp. Dat hebben we hard nodig. En wat gaan we doen als de gevraagde informatie niet wordt verstrekt? Procederen? Wat gaan we doen als de gevraagde informatie wel wordt verstrekt? De publiciteit zoeken? Navelstaren leidt doorgaans niet tot veel beweging.

Rien Eyzenga - 13 augustus 2013

@ Theo Ik heb met het opvragen (nu al voor de derde keer) dit keer een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) Krachtens die wet is een (semi-)overheidslichaam verplicht de gevraagde informatie te verstrekken. 21 Augustus a.s., komen we met een 7-tal collega's bij elkaar om samen na te gaan hoe wij als branche onze beroepsgroep weer wat positiever onder de aandacht van het publiek kunnen krijgen. Het publiek maken van de onwil van de AFM mee te werken aan het transparant maken van gebruikte gegevens kan er een van zijn. Zou de AFM de gegevens wel verstrekken (waar ik blind van uit ga) dan kunnen we nagaan of de AFM met de laatste publieke uitlatingen de feiten juist heeft vertaald. Is dat zo, dan blijft de vraag over of het nodig was met die feiten in één keer een hele beroepsgroep publiekelijk te beschadigen. Dat lijkt mij niet waarschijnlijk en in ieder geval onzorgvuldig. Kockelkoren zal dat op zijn brood krijgen. Heeft de AFM de feiten niet correct vertaald in haar uitlatingen en in de advisering naar de Minister, dan heeft Kockelkoren helemaal een probleem. De AFM ziet toe dat wij ons correct gedragen. Het lijkt mij niet onredelijk dat wij omgekeerd dat ook van de AFM mogen verwachten.

Ton Blommaert - 13 augustus 2013

@ Rien Eyzenga: je bent goed bezig. Onze markt is door foute adviseurs in het verleden, maar zeker ook door de huidige houding van bepaalde geldverstrekkers en de wirwar aan regeltjes zoals die nu gelden, tot op het bot verziekt. Nu we met het provisieverbod ruim een half jaar onderweg zijn, de gemiddelde consument heel goed weet dat wij transparant werken, worden er rookgordijnen de media in geholpen die onze beroepsgroep nog verder schaden. Het wordt hoog tijd dat de overheid ingrijpt als we het hebben over misstanden bij geldverstrekkers (te hoge rentes cq. productopslagen niet laten vervallen). De discussie gaat toch over klanten dubbel laten betalen?

Peter Dirks - 13 augustus 2013

.... vandaag kreeg ik de factuur inzake het AFM-toezicht onder ogen. Ik vraag me af wie hier nu dubbel (onnodig veel) factureert !!

Rien Eyzenga - 12 augustus 2013

1. Wanneer Kockelkoren dit soort uitlatingen doet over 'dubbel declaratiegedrag' moet hij zich realiseren, dat dit een enorme impact kan hebben op de heersende mening over onze beroepsgroep. Wanneer dit, zoals ik nu lees, ook nog eens een herhaling van oud nieuws is kan een mens zich afvragen met welk doel het nodig was dergelijk suggestief oud nieuws publiekelijk te herhalen. 2. Daarnaast ben ik erg benieuwd naar de achtergronden van deze kennlijk zo belangrijke feiten. Hoeveel meldingen betrof dit eigenlijk? In welke periode? Hoeveel daarvan waren anonieme inzendingen? In hoeveel gevallen ging het er om dat de behandelende collega een andere was dan de collega die de provisie had ontvangen? Is daar geen duidelijkheid over, dan had de uitspraak nooit gedaan mogen worden, is dit niets meer en niets minder dan stemmingmakerij en verdient dit een openbaar excuus. 3. AFM kan melden dat men 'zo goed mogelijk' antwoord zal geven. Maar ook dat lijkt mij wat merkwaardig. Wanneer AFM de Minister een advies geeft, gebaseerd op bepaalde informatie, dan is die informatie immers beschikbaar? En hebben wij recht op precies diezelfde informatie. Vaagheden zoals 'rekening houdend met rol en taakopvattingen' staan in de wetgeving niet genoemd als uitzonderingen op die verplichtingen. Krachtens de WOB is de AFM dan ook spijkerhard verplicht op verzoek die informatie te verstrekken. 3. Wanneer uit die informatie naar voren komt, dat de Minister zijn besluitvorming kennelijk baseert op vaagheden en vermoedens en niet op harde feiten, valt iedere noodzaak tot ombouwen van het PE-bouwwerk weg. 4. En een verbond dat de tijd meent te moeten nemen een niet met feiten gestaafd bericht van Kockelkoren nog even in een afzonderlijk 'nieuwsbericht' te herhalen beschuldig ik simpelweg van natrappen. Dat dient geen enkel ander doel dan publiekelijk afstand te nemen van de onafhankelijk adviseur.

Leo Tol - 12 augustus 2013

@Rien Eyzenga, eigenlijk heb je geen enkel concreet antwoord gehad?

Arjan Lubbe - 12 augustus 2013

Beste Rien, Dat is nu de macht van de lobby. Prima dat jij hiertegen in het verweer komt. Ik ben ook heel benieuwd op welke basis heer Kockelkoren deze uitspraken heeft gedaan. De cijfertjes erachter zouden toch voor ons, de beroepsgroep waar het om draait, inzichtelijk moeten zijn. Het zou dus prettig zijn als heer Kockelkoren gewoon antwoord geeft op de gestelde vragen door heer Eyzenga. Zoals we allemaal hebben kunnen lezen was het Verbond er als de kippen bij de uitspraken van heer Kockelkoren op een weegschaal te leggen. Met wel doel eigenlijk?

Meer over
Schadelast aanrijdingen fors toegenomen

Schadelast aanrijdingen fors toegenomen

Het aantal verkeersclaims naar aanleiding van een aanrijding is in 2017 met achttien procent gedaald. De schadelast is daarentegen afgelopen jaar met zeven procent...

Verbond publiceert overzicht van gedekte klimaatrisico’s

Verbond publiceert overzicht van gedekte klimaatrisico’s

Het Verbond van Verzekeraars publiceert volgende week in samenwerking met het ministerie van IenM een overzicht van de gedekte klimaatrisico’s voor particulieren...

Vaart maken met terugdringen aantal verkeersslachtoffers

Vaart maken met terugdringen aantal verkeersslachtoffers

Het Verbond van Verzekeraars vindt samen met de partners van de Verkeersveiligheidscoalitie dat er dringend moet worden geïnvesteerd in onderhoud en aanleg...

Helft miljoenenbranden bij bedrijven

Helft miljoenenbranden bij bedrijven

De Stichting Salvage is in 2018 al bij 71 miljoenenbranden in actie gekomen. Met name juli was met 11 meldingen een drukke maand. Het Verbond van Verzekeraars noemt...

Lifetri aspirant-lid Verbond

Lifetri aspirant-lid Verbond

Het Verbondsbestuur heeft aan twee labels van de Lifetri Groep het aspirant-lidmaatschap toegekend. Het gaat om Lifetri Uitvaartverzekeringen en Lifetri Verzekeringen. Lifetri...

Verbond: bij uitblijven akkoord kabinet nu aan zet

Verbond: bij uitblijven akkoord kabinet nu aan zet

Het Verbond van Verzekeraars vindt het teleurstellend dat sociale partners en kabinet er niet in zijn geslaagd een akkoord te bereiken over modernisering van het...