CFD wil dat minister conclusies provisieverbod heroverweegt

Edwin Herdink (medium shot 2013)

"Wat is het volgende balletje dat het Verbond van Verzekeraars gaat opwerpen? Dat de eerbiedigende werking van doorlopende provisie maar moet worden afgeschaft omdat dit 'goed is voor de consument'? Hoe lang moeten we met elkaar nog lijdzaam toezien hoe onafhankelijk advies steeds verder uit de markt wordt gedrukt?", aldus de reactie van de CFD op de zeven aandachtspunten van de minister van Financiën naar aanleiding van de evaluatie van het provisieverbod.

Het CFD zegt overvallen te zijn geweest door het verzoek tijdens het overleg met stakeholders over het provisieverbod dd 13 februari 2018 om het besprokene binnenskamers te houden. "Het is niet gepast dat belangrijke gesprekken over de toekomst van het onafhankelijk intermediair en daarmee de toegankelijkheid tot onafhankelijk advies achter gesloten deuren plaats vindt."

Voorts vindt het CFD het onbegrijpelijk dat de minister het provisieverbod als definitief heeft bestempeld. Het CFD voert veertien redenen aan waarom dit onbegrijpelijk is. Zo vinden consumenten onafhankelijk advies te duur, kiest een grote groep voor execution only, weet de consument helemaal niet wat een provisieverbod betekent, is er in onderzoeken geen bewijs geleverd dat het provisieverbod heeft geleid tot een betere adviesmarkt of een cultuuromslag, is het buitengewoon verontrustend dat intermediaire deelnemers aan het Decisio onderzoek zich totaal niet herkennen in de conclusies die Decisio heeft getrokken uit die gesprekken en wordt steeds duidelijker dat het Verbond van Verzekeraars niet de mening van alle verzekeraars verkondigt.

"Maar ondanks dit veld vol ‘rode vlaggen’ is de minister tot de conclusie gekomen dat het provisieverbod effectief is en dat er geen problemen zijn met de toegankelijkheid tot advies. Het is een onbegrijpelijk en oneerlijk besluit, dat niet alleen duizenden onafhankelijk financieel advieskantoren keihard treft, maar ook nog eens miljoenen huishoudens de toegang tot advies ontzegt. De CFD kan en wil dit besluit niet accepteren en zal alle wegen bewandelen die nodig zijn om de verantwoordelijken binnen het Ministerie van Financiën, alsmede politici in de Eerste en Tweede Kamer, in te laten zien dat dit besluit niet is gebaseerd op feitelijke en breed gedragen conclusies en daarom heroverwogen moet worden."

Aanval op Verbond

CFD is verbolgen over het beleid van het Verbond. "Waarom richt het Verbond zich niet op zaken binnen de eigen gelederen? Daar liggen veel belangrijkere uitdagingen, bijvoorbeeld hoe het kan dat er 300% verschil kan zitten in de administratiekosten van polissen tussen verzekeraars onderling. Reeds eerder heeft CFD betoogd dat actieve transparantie alleen maar leidt tot een versterkte focus op de prijs van advies. De onderzoeken tonen dit ook duidelijk aan. Het leidt niet tot meer transparantie, maar tot meer keuzesturing naar het aanschaffen van verzekeringen zonder advies."

CFD wil dit punt van tafel totdat er een gelijk speelveld is in de markt en totdat alle verzekeraars richting klanten ook transparant kunnen en willen zijn over hun kostprijsmodel en bijvoorbeeld schadeafwijzingen en doorlooptijden van schadeafwikkeling. "Transparantie is iets voor ons allemaal, niet alleen maar voor de onafhankelijk adviseur."

Nieuw actiepunten

1. CFD vraagt het ministerie om een onafhankelijk onderzoeksbureau, geaccepteerd door alle betrokken partijen, in de arm te nemen om te onderzoeken of de conclusies van de minister op basis van de onderzoeken van Decisio en Centerdata gerechtvaardigd zijn.

2. CFD vraagt het ministerie verdere beslissingen over het kostprijsmodel van aanbieders uit te stellen, totdat er sprake is van het eerder door de politiek beloofde gelijke speelveld.

3. CFD vraagt het ministerie om apart onderzoek te doen naar het zuivere CAR-model zoals dat ook in Engeland wordt gebruikt en met marktpartijen te beoordelen of dit model de toegankelijkheid tot onafhankelijk financieel advies in Nederland kan verbeteren.

4. CFD pleit voor het schrappen van verder onderzoek naar actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen, het legt de focus veel te veel op alleen de advieskosten. Indien de minister het onderzoek naar actieve provisietransparantie op schadeverzekering wenst door te zetten, pleit CFD voor het tegelijkertijd transparant maken van het gehele kostprijsmodel. Alleen op die manier krijgen afnemers van die producten een integraal beeld van de kosten van een verzekering en de waarde van advies daarin, waardoor betere keuzes kunnen worden gemaakt.

5. CFD pleit voor een wettelijke bescherming van de titel ‘onafhankelijk financieel adviseur’ en vraagt het ministerie stappen te ondernemen om dit mogelijk te maken.

6. CFD pleit ervoor, zolang er nog een provisieverbod bestaat, onafhankelijk financieel advies fiscaal te stimuleren door het volledig aftrekbaar te maken. Daarnaast vindt CFD het onbegrijpelijk dat financieel advies zonder bemiddeling Btw-plichtig is. Dit zou afgeschaft moeten worden.

7. CFD pleit voor een verbod op directe bemiddeling als een consument de kennis- en ervaringstoets niet haalt. Bovendien moet deze toets bij elke aanbieder gelijk zijn en moet geborgd worden dat de vragen steeds anders zijn. De CDFD beschikt al over de infrastructuur om dit op te zetten, te onderhouden en centraal af te wikkelen.

8. CFD wil de garantie van het ministerie dat bij wijzigingen in wetgeving rondom pensioenadvies de toegang tot onafhankelijk advies onder alle omstandigheden blijft gewaarborgd.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Geert Sijbring - admicon 13 maart 2018

Ja weer een CDA minister , Moge de heer hem vergeving gezind zijn, Jan kees de Jager heeft zijn straf reeds. Ook dit is een Bijbelse uitspraak. Maar laten we onze heer er maar buiten houden, die gaat zijn/haar weg wel met degene en met mij. Ik verzet mij al jaren tegen deze krachten, maar het gaat allemaal om GELD en macht . En de gewone burger heeft het nakijken. Maar dat is juist ook de bedoeling want ze krijgen te veel babbels , Want ze werden beschermt door het advies en bemiddeling van het intermediair voor grote financiële stroppen. En dat kan niet want dan krijgen ze te veel macht. Ja de gewone man moet weer gewoon in het hok En het liefst weer in het armhuis. Als we het tij nog willen keren zullen we als onafhankelijke adviseur moet verenigen doe dit CFD is de enig club die echt voor onze belangen opkomt DUS VERENIGEN

Edwin Nijenhuis - LINIE FC 12 maart 2018

De bedoeling was toch dat provisiegestuurde verkoop aan banden gelegd zou worden om misselling te voorkomen en onafhankelijk advies te stimuleren? De introductie van de adviesmatch (gestage afbouw van afsluitprovisie voor complexe fin. producten van 100% naar 50% en de rest op doorloop), de verplichting om transparant te zijn over intermediaire provisie vanaf juli 2009 - de zgn. nominale transparantie - waren maatregelen om het kostenbewustzijn over financieel advies bij de consument te verhogen. In de ogen van de AFM had het intermediair daarmee een gelijk speelveld met de expliciete kostenverklaring voor directe aanbieders. We hebben nu een vakminister van CDA-huize, dus ik veronderstel dat deze broeder de uitspraak van Jezus uit de Bijbel kent waar de man van Nazareth 'deze broeder' die een splinter uit onze ogen wil halen maant eerst de balk uit zijn eigen oog te werpen. De AFM (royal sponsored by me) doet regelmatig gedragspsychologisch onderzoek naar het kostenfenomeen rondom advies en bemiddeling, maar sloeg de plank toch goed mis met de gelijkstelling (level playing field) tussen nominale transparantie en die expliciete kostenverklaring. Een regelrechte psychologische bevoordeling voor het directe kanaal. Ik heb - en met mij velen - zo mijn kanttekeningen over de onafhankelijkheid en kunde van onze bestuurlijke elite op dit onderwerp. Ik werk al vanaf 2010 - ruim voor het provisieverbod - op uurtarief, beu van retourprovisies, maar ook beu van te lage doorloopprovisie voor nazorg en advies op complexe financiële producten. Dat gaf de nodige weerstand bij mijn clientèle, die als ik mijn collegae goed beluister tot op de dag van vandaag voortduurt. Provisie is dan ook geen gelukkig beloningsinstrument, want of (soms) onbeschoft te veel, of (vaker) schamel weinig voor je dienstverlening. Het is Loek Hermans ook niet gelukt - in 2012 voorzitter van Adfiz - om provisie bij de parlementaire behandelingen in de benen te houden. De politiek wilde geen uitwassen meer. Het kalf was verdronken en kind en badwater werden meteen weggegooid. Een gemiste kans voor alle betrokkenen. Uit eigen onderzoek bood ik voorafgaand aan het provisieverbod klanten steevast provisieloze en provisiedragende offertes aan van een uiteraard passend product. Conclusie: Een adviesnota van € 1.000 out of the pocket doet vaak pijn en een bevoorschotte nota (uit provisie over de looptijd ) is fijn, ook al zou het eindresultaat (over jaren) lager zijn in een provisiedragend product. Onze overheid weet dondersgoed dat een eigen risico bij zoiets als een zorgverzekering zorgmijders creëert (vooral de linkse partijen tamboereren daar regelmatig op) en dat is een serieus probleem met veel hogere kosteneffecten op langere termijn. Het is dat ik af en toe voor de barmhartige Samaritaan door het leven ga om adviesmijders te helpen, maar ook hier hetzelfde maatschappelijke kosteneffect op langere termijn. Als onafhankelijk adviseur neem ik mijn vak serieus, neem er mijn verantwoordelijkheid voor en ben er voor aansprakelijk. Ik laat mijn klanten graag de keuze om te bepalen hoe zij mij willen betalen, linksom of rechtsom. Laat de politiek een passend antwoord vinden voor de adviesmijders en de doe-het-zelvers, bunzig voor die 'hoge' adviesuitgaven op korte termijn en blind voor de effecten op langere termijn.. De AFM zal toch na gedragspsychologisch onderzoek exact weten hoe dit fenomeen werkt en onze vakminister ongekleurd een advies geven zonder doelredenaties en verborgen agenda's van andere sponsoren van haar? " Iederene hef zien reden, iederene hef geliek. En a'j meent da'j 't denkt te weten, bu'j nog stommer als da'j liegt." (Bökkers)

tim Hamoen - Releva 12 maart 2018

Het lijkt inderdaad meer op een strijd om de macht; met als doel het ontnemen van kennis bij de consument, dat juist via onafhankelijk advies en onafhankelijke informatie aan de consument en client wordt geboden. Klaarblijkelijk is dat de minister onvoldoende bekend. Het is toch evident dat een producent in casu een verzekeraar alleen zijn eigen product wil slijten met zoveel mogelijk marge. Gebrek aan informatie bij de consument/client kan de marge weer bijstellen. Als illustratie kan de beloning dienen bij het hoger management. Zodra men de handen vrij meent te hebben handelt men weer naar eigen goed dunken.

Meer over
Term verkoopadviseur niet uit te leggen aan Henk en Ingrid

Term verkoopadviseur niet uit te leggen aan Henk en Ingrid

"De consument mag in de toekomst gaan kiezen tussen een onafhankelijk financieel adviseur, een zelfstandig financieel adviseur en een verkoopadviseur. Nou, dat belooft...

Verbond herkent vervolgstappen op evaluatie provisieverbod

Verbond herkent vervolgstappen op evaluatie provisieverbod

Het Verbond van Verzekeraars reageert instemmend op de dinsdag door minister Hoekstra aangekondigde vervolgstappen op de evaluatie van het provisieverbod. Het Verbond:...

Verbond steunt aanpak nieuw stelsel gesubsidieerde rechtshulp

Verbond steunt aanpak nieuw stelsel gesubsidieerde rechtshulp

"Het is goed dat een breed scala aan juridische hulpverleners via het aanbieden van rechtshulppakketten betrokken kan worden bij het verlenen van gesubsidieerde...

Recordaantal meldingen van woningbranden tijdens jaarwisseling

Recordaantal meldingen van woningbranden tijdens jaarwisseling

Het Verbond van Verzekeraars schat de schade van de jaarwisseling op 15 tot 20 miljoen euro. Dat is een van de hoogste schades van de voorbije jaren.  De schadeomvang...

Code Rechtsreeks verzekerde regelingen geëvalueerd

Code Rechtsreeks verzekerde regelingen geëvalueerd

Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid hebben de ‘Code Rechtstreeks verzekerde regelingen’ geëvalueerd en geactualiseerd. Als...

Verbond: huidig beloningsstelsel gevolmachtigden niet langer houdbaar

Verbond: huidig beloningsstelsel gevolmachtigden niet langer houdbaar

"Het huidige stelsel met alleen aandacht voor kosten en vooral generieke percentages is niet langer houdbaar. Het Verbond wil een transitie naar een nieuwe beloningssystematiek...