Hof ziet tientallen miljoenen schade niet

Rechtershamer via Pixabay

Tientallen miljoenen schade zou toConcept hebben geleden doordat de door CZ aangeleverde webmodule niet zou hebben voldaan. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch herkent die schade niet en stelt toConcept in hoger beroep in het ongelijk.

Partijen zijn het erover eens dat CZ bij e-mail van 23 december 2005 een webmodule heeft aangeleverd. Niet in geschil was dat deze webmodule via een link op de site van toConcept toegang bood tot de webomgeving van CZ. Het geschil spitste zich toe op het gemak waarmee de Studentenpolis in deze webomgeving kon worden gevonden en aangevraagd. Doordat dit  volgens toConcept niet gemakkelijk genoeg was, zou zij tientallen miljoenen euro's schade hebben geleden.

Het hof: "Het gaat om de afgesproken functies en eisen, niet om het grootste gemak of de meest effectieve methode om het grootste aantal aanvragen te realiseren. Het stond To Concept vrij in haar voorlichting, op haar site naast de link naar de webomgeving van CZ, duidelijk te maken dat de Studentenpolis in de module wordt aangeduid met de term Aanvullende verzekering Jongeren en door de invoering van het collectiviteitsnummer wordt geselecteerd (en aldus ‘gevonden’). To Concept heeft niets aangevoerd waaruit volgt dat deze eenvoudige mededeling onvoldoende zou zijn om studenten in staat te stellen de Studentenpolis (voldoende) gemakkelijk te vinden in de module. Zoals het hof al in het tussenarrest van 20 juni 2017 onder 11.3.2 heeft overwogen, mocht CZ in de module verlangen dat studenten een collectiviteitsnummer invullen. Dat is geen onredelijke eis. Deze eis bemoeilijkt de aanvraag van een verzekering niet in onredelijke mate.

"Partijen zijn het er ook over eens dat To Concept de keuze heeft gemaakt de webmodule van 23 december 2005 niet te gebruiken. To Concept heeft niets naar voren gebracht waaruit volgt dat zij deze webmodule wel zou hebben gebruikt indien de module uiterlijk op 2 december 2005 zou zijn aangeleverd, zoals afgesproken.

"De werkelijke situatie van To Concept is dan ook niet anders dan de hypothetische situatie waarin To Concept zich zou hebben bevonden indien CZ de module uiterlijk op 2 december 2005 zou hebben aangeleverd en aldus haar verplichtingen onberispelijk zou zijn nagekomen. De module wordt in beide situaties niet gebruikt.

"To Concept heeft niet uitgelegd dat, hoe en waarom zij tegen deze achtergrond nog schade heeft geleden of zal lijden in verband met de tekortkoming van CZ. Deze tekortkoming is niets anders dan de levering van de module op 23 december 2005 in plaats van uiterlijk op 2 december 2005.

"De vorderingen van To Concept strekkende tot vergoeding van schade moeten dan ook, gelet op het voorgaande en de overwegingen in de tussenarresten, worden afgewezen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Geen schending mededelingsplicht AOV

Geen schending mededelingsplicht AOV

Interpolis beriep zich volgens de Rechtbank Gelderland ten onrechte op schending van de mededelingsplicht door een AOV-verzekerde. De rechtbank: "De opvatting van...

Geen antwoord is niet per se 'nee'

Geen antwoord is niet per se 'nee'

Delta Lloyd Schade is in hoger beroep gestrand op artikel 7:928 lid 6 BW. Daarin is bepaald dat indien de verzekering is gesloten op de grondslag van een...

Zorgplicht niet geschonden door adviseur

Zorgplicht niet geschonden door adviseur

Uiterwijk Winkel Verzekeringen heeft de zorgplicht niet geschonden, oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep in een slepende zaak. Werkplan stelde...

Rechter maakt korte metten met risico van verlijeren

Rechter maakt korte metten met risico van verlijeren

Het niet in acht nemen van normale voorzichtigheid ter voorkoming van schade komt een booteigenaar duur te staan. Nadat hij met zijn boot de Zandkreeksluis was gepasseerd...

Fout internist kost Centraal Beheer tonnen

Fout internist kost Centraal Beheer tonnen

Ontstond de schade aan de nier voor of na het ingaan van de aansprakelijkheidspolis bij Centraal Beheer? Na, oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger...

Zorgplicht Robidus gold ook trappenhuis kantoor

Zorgplicht Robidus gold ook trappenhuis kantoor

Op de werkgever (financieel dienstverlener Robidus) rustte in dit geval wel degelijk een zorgplicht met betrekking tot het gebruik van het trappenhuis door medewerkers....