Na zorgpolis straks ook andere polissen standaard digitaal?

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Het kabinet wacht de ervaringen met de digitale zorgpolis af, alvorens te bezien of het principe van 'elektronische verstrekking, tenzij bezwaar van de verzekeringnemer' ook bij andere verzekeringen past. Minister Hoekstra: "Indien dit wetsvoorstel door het parlement wordt aangenomen, zal mede op basis van overleg met belanghebbenden, zoals het Verbond van Verzekeraars, de Consumentenbond en de Ouderenbond, en de ervaringen met de werking van de nieuwe regeling in de praktijk worden bezien of uitbreiding van de regeling naar andere verzekeringspolissen is aangewezen."

Het verstrekken van digitale polissen is al mogelijk. Ingevolge artikel 156a, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient de verzekeringnemer hiervoor wel uitdrukkelijk toestemming te geven.

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 2013 is de motie Dijkstra (D66) over de digitale polis ingediend. In die motie wordt de regering verzocht de wet zodanig aan te passen dat de digitale zorgpolis standaard wordt, tenzij de verzekeringnemer hiermee uitdrukkelijk niet instemt.

De ambtsvoorganger van de minister van VWS heeft de Tweede Kamer toegezegd de mogelijkheid van een standaard digitale zorgpolis te verkennen. Uitkomst van deze verkenning is het thans in de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk de polis van de zorgverzekering langs elektronische weg te verstrekken, tenzij de verzekeringnemer of de verzekerde uitdrukkelijk te kennen geeft dat niet te wensen. Derhalve wordt de situatie van 'elektronisch, mits toestemming' vervangen door 'elektronisch, tenzij bezwaar'.

In de memorie van toelichting van het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis is aangegeven dat een bijzonder regime voor de zorgpolis gerechtvaardigd is. De zorgpolis dient jaarlijks door de zorgverzekeraar te worden verstrekt. Dit hangt samen met het feit dat de consument jaarlijks zijn keuze voor de zorgverzekering kan herzien. De jaarlijkse verstrekking van de zorgpolis brengt de nodige kosten met zich. Het wetsvoorstel betekent een aanzienlijke kostenbesparing voor de zorgverzekeraar.

 

 

[1] Kamerstukken II 2012/13, 33 400 XVI, nr. 67.

[2] Kamerstukken II 2015/16, 34 399, nr. 4.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arnoud Bosch - Stichting VDAB - Talent 10 juli 2018

Het lijkt logisch door kosten overweging. Wel wordt hiermee een belangrijke wet gewijzigd van breng informatie naar haal informatie. De volgende stap is dat je bij overheid ook de informatie moet gaan halen. En je wettelijk recht van beroep en bezwaar termijnen gaat verlopen. Omdat je de informatie niet is opgehaald. Denk hierbij aan de belastingdienst.

Lees meer over
Ondernemersplein over naar website KvK

Ondernemersplein over naar website KvK

Omzetten van het Ondernemersplein naar de website van de KvK voor de zomer van 2019. Dat is een van de actiepunten in de eerder deze week gepubliceerde NL DIGIbeter...

83% jongeren vindt digitale communicatie volwaardig alternatief

83% jongeren vindt digitale communicatie volwaardig alternatief

83 procent van de consumenten tussen de 18-35 jaar beschouwt digitale communicatie als een volwaardig alternatief. Bij 65+’ers ligt dat op 59 procent. Dit...

AFM komt met visie op robo-advies

AFM komt met visie op robo-advies

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) presenteert in de komende maanden een visiedocument over digitale klantadvisering. Dat schrijft Karina Raaijmakers, tot...

Bezwaar aanslag IB gedigitaliseerd

Bezwaar aanslag IB gedigitaliseerd

De Belastingdienst heeft bezwaar maken tegen een aanslag inkomstenbelasting daadwerkelijk makkelijker gemaakt met de online bezwaarvoorziening (OBV). Bijlagen kunnen...

Hoe digitaal toegankelijk bent u?

Hoe digitaal toegankelijk bent u?

Is uw website ook geschikt voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking? De Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte is ook...

Koester de klant, maar digitaliseer waar mogelijk

Koester de klant, maar digitaliseer waar mogelijk

Michel van Zessen (Van Zessen Financiële Diensten) lanceert nog dit jaar Hypotheekplaza.nl en gaat daarmee de strijd aan met de Independers van deze wereld,...