quote

"Bent u de dinosaurus onder de financieel adviseurs?" Pascal Spelier (CapGemini) in de nieuwe VVP-rubriek over innovatie

stelling

"Nieuwe APG-topman Van Olphen verdient met 5 ton inderdaad te veel"

nieuws met tag 'verbond van verzekeraars'

VERZEKERINGSKAARTEN 2.000 KEER GERAADPLEEGD

Met de kaarten kunnen consumenten in één oogopslag zien wat wel en niet gedekt is. De kaarten zijn een initiatief van de sector. Uit onderzoek bleek dat 89 procent van de consumenten snel wil kunnen vinden wat onder de dekking valt en dat 85 procent verlangt helder taalgebruik. Deze behoefte is vertaald naar Verzekerinsgskaarten. Verzekeraars introduceren de kaarten nu stapsgewijs met als doel ze eind 2016 allemaal op hun site te hebben.Aegon, Allianz, Ardenta, DAS, Leidsche Verzek...

 

"HAAST MAKEN MET BESCHERMING TEGEN PIRATERIJ"

Het kabinet stuurde begin december een brief naar de Tweede Kamer, met het voornemen om gewapende private beveiliging op Nederlandse koopvaardijschepen toe te staan. Wel moet hierbij altijd eerst gekeken moet worden of schepen kunnen worden beveiligd met de inzet van mariniers. Als dit niet mogelijk is, moeten reders volgens het kabinet onder voorwaarden particuliere beveiliging kunnen inzetten. Voor het inzetten van gewapende particuliere beveiligers is echter instemming van de Tweede Kamer ver...

 

VERPLICHTE FINANCIËLE EDUCATIE STAP DICHTERBIJ

Wijzer in geldzaken vindt dat kinderen op school al zouden moeten leren budgetteren, financiële risico’s inschatten en een langetermijnplanning maken. De toenemende digitalisering van het betalingsverkeer, alomtegenwoordige reclame-uitingen en het feit dat jongeren steeds vroeger deelnemen aan de economie zijn slechts enkele redenen om voor financiële educatie te pleiten.Het belang van financiële educatie komt meerdere malen terug in het adviesrapport van het Platform Onderw...

 

VERBOND VERWELKOMT VISIE PENSIOENFEDERATIE

Volgens Gerard Riemen, directeur Pensioenfederatie, is het huidige systeem van voorwaardelijke aanspraken niet meer uit te leggen in een tijd waarin de rente langdurig laag blijft en de arbeidsmarkt van gedaante verandert. “Het was altijd al moeilijk uit te leggen", zegt Herbert, "maar zolang verwachtingen worden waargemaakt is dat niet zo’n issue. Als uitkomsten onzekerder worden, neemt de behoefte aan eigen keuzes toe. Een persoonlijk stelsel met ruimte voor keuzes past v...

 

VERBOND: VERZEKERINGSFRAUDE 'STREETWISE' TE LIJF GAAN

“Door zoveel mogelijk kennis over fraudes te verzamelen, kunnen we de denk- en handelswijze van een fraudeur beter doorgronden en voorspellen. Dat maakt de aanpak effectiever", zegt directeur Leo de Boer in een toelichting. “De trend is dat fraude harder, georganiseerder en geraffineerder is geworden. Wat betreft technieken en creativiteit. Opzettelijke misleiding is teruggebracht tot één muisklik. Het antwoord daarop: meer streetwise werken, meer datagebruik ...

 

"INGRIJPENDE HERZIENING VAN INFORMATIE OVER DEKKING"

Het Verbond spreekt van "een ingrijpende herziening van de manier waarop klanten worden geïnformeerd over wat gedekt is in een verzekering. Voor de vijftien meest gangbare verzekeringen gaan strikte regels gelden voor het weergeven van de belangrijkste eigenschappen van een polis".De verzekeringskaarten, waaraan ruim een jaar is gewerkt, voorzien volgens algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond duidelijk in een behoefte. “Weten wat een verzekering wel en niet dekt...

 

VERBOND WIL GELIJK SPEELVELD BIJ HYPOTHEEKVERSTREKKING

Bij hypotheekverstrekking gelden verschillende kapitaalseisen voor verzekeraars en banken. "Deze verschillen in kapitaalseisen leiden tot ongelijke concurrentie en zetten verzekeraars op achterstand", aldus Verbondsdirecteur Leo de Boer. Zo hoeven banken bij NHG hypotheken in alle gevallen geen kapitaal aan te houden en verzekeraars wel. Ook bij niet-NHG hypotheken zijn verzekeraars in veel gevallen in het nadeel ten opzichte van banken. Bij de kredietverlening aan het mkb zijn er even...

 

VERBOND KIEST VOOR MAATSCHAPPELIJK EN ONDERNEMEND

“De veranderende behoeften van de maatschappij zijn het vertrekpunt. Denk aan de gevolgen van vergrijzing of vragen die zelfrijdende auto’s met zich meebrengen. Vanuit dat perspectief zoeken we naar mogelijkheden en bieden we oplossingen. Waarmee we ook onszelf weer sterker maken”, zo vatte algemeen directeur Richard Weurding de koers samen van het middellangetermijnbeleid 2016-2018 waarmee de Algemene Ledenvergadering woensdag 9 december heeft ingestemd. Hierin laat de verzeke...

 

DAVID KNIBBE NIEUWE VOORZITTER VERBOND

Knibbe neemt de voorzittersrol voor een periode van twee jaar op zich. Dat heeft de Algemene Ledenvergadering van het Verbond besloten. Tijdens deze ALV is ook de nieuwe middellangetermijnvisie (MLT) ‘Maatschappelijk & Ondernemend’ aangenomen.Het bestuur van het Verbond is het afgelopen jaar flink van samenstelling veranderd. Het bestuur bestaat nu uit David Knibbe (NN Group, voorzitter), Willem van Duin (Achmea, vicevoorzitter), Pieter Loyson (Onderlinge ’s-Gravenhage, vi...

 

NIBUD POSITIEF OVER VERZEKERINGSKAARTEN

De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft afgelopen juni ingestemd met het invoeren van de Verzekeringskaarten conform deze regeling. De Verzekeringskaarten dienen uiterlijk op 1 januari 2017 te zijn gepubliceerd op de websites van de leden. De Verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden; met de digitale Verzekeringskaart kunnen consumenten in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek v...

 

NEW FINANCIAL MAGAZINE BOORDEVOL PRAKTISCHE INNOVATIE

“Een bedrijf haalt zonder innovatie de duizend dagen niet meer. Je zult dus moeten innoveren. Iedere dag. Laat je vooral niet tegenhouden door je organisatie, niet afremmen door bestaande wet- en regelgeving en wees creatief. Doe je niets, dan ga je dood.” Deze boodschap liet Marco Knitel, een van de oprichters van Uber, horen tijdens het jongerenevent ‘Building our Future’ van het Verbond, het New Financial Forum en Young InSurance. Deze editie van het New Financial...

 

REFERTEMODEL SWO: AKKOORD MET LOSSE EINDJES

Centraal bij het moderniseren van de samenwerkingsafspraken staat de vraag hoe aanbieders en adviseurs/bemiddelaars zo kunnen samenwerken dat de dienstverlening aan de klant voldoet aan zijn wensen. Veranderend klantgedrag en nieuwe vormen van bediening maakten de herijking van de afspraken noodzakelijk. Vorig jaar november publiceerden de brancheorganisaties een Memorandum of Understanding voor het Refertemodel SWO. Na een uitgebreide consultatieronde is het model nu verder uitgewerkt. 28...

 

VERBOND VRAAGT AANDACHT VOOR 'ZWAKKE' VERKEERSDEELNEMERS

Het aantal ongevallen in het verkeer waarbij auto’s betrokken zijn, is het afgelopen jaar iets gedaald. Noteerden verzekeraars in 2013 nog ruim 483.000 particuliere schadeclaims na aanrijdingen, in 2014 daalde dat naar 462.000. Dat blijkt uit de eerste Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars. In de eerste weken na de zomervakantie is de kans op een aanrijding met fietsers en voetgangers fors groter. Meer aandacht voor de positie van ‘zwakke’ verkeersdeelnemers is...

 

JONGE VERZEKERAARS PITCHEN KLANTGERICHTE INNOVATIES

Het jongerenevent, met Jolien Groenewoud en Nicole Lemmen van het Verbond als dagvoorzitters, heeft de ambitie om de kennis, energie en de frisse blik van jongeren in de sector beter te benutten. Dit vanuit de behoefte van jongeren zelf. Zij hebben aangegeven in onder meer het themanummer Young Ones van het New Financial Magazine en tijdens verschillende bijeenkomsten van het Verbond van Verzekeraars te willen leren van disrupters als Uber en Airbnb, in dialoog te willen blijven met de huidige g...

 

ACTAL HEEFT GEEN OOG VOOR REGELDRUK BIJ VERZEKERAARS

 Het Verbond onderschrijft onder meer de aanbeveling om het ‘Think Small First Principle’ toe te passen. 'Voor kleine partijen is het soms lastig te bestaan”, constateert De Boer. Ook wat betreft screenings die financiële instellingen moeten uitvoeren (Sanctiewet) en meldingen van ongebruikelijke transacties (Wwft) onderschrijven verzekeraars de aanbeveling van Actal om hiervoor methodes te ontwikkelen die het eenvoudiger maken. De lastendruk wordt hierbij a...

 

VERBOND ONDERSCHRIJFT UITKOMSTEN KLANTBELANG-ONDERZOEK AFM

Volgens het Verbond sporen de resultaten met de uitkomsten van het onderzoek naar klanttevredenheid onder alle verzekeraars dat het Verbond jaarlijks laat uitvoeren. "Ondanks de verbetering op het punt klantcommunicatie laat de totaalscore bij de onderzochte banken en verzekeraars een afvlakking zien. Evenals vorig jaar werd op een schaal van 1 tot 5 een voldoende gehaald (3,4 - een tiende punt lager dan in 2014). Dit resultaat wordt onder meer vertekend door een lager cijfer in de rubrieke...

 

VERBOND: BRENG CLAIMSTICHTINGEN ONDER TOEZICHT

De vraag of er sprake is van aansprakelijkheid en juridische verwijtbaarheid bij de advisering over collectieve waardeoverdracht naar een beschikbare premieregelingen is volgens het Verbond van Verzekeraars niet generiek te beantwoorden. "Omdat het hier handelt om de kwaliteit van het aan de werkgever verstrekte advies, is er per definitie sprake van specifieke omstandigheden en kenmerken. Als er al sprake zou zijn van juridisch verwijtbaar handelen, is vervolgens nog de vraag aan welke pa...

 

VERBOND LOOFT NIBUD-SPECIAL BELEGGINGSVERZEKERINGEN

Volgens het Verbond kunnen klanten met een beleggingsverzekering praktische informatie en tips vinden op een speciale informatiesite van het Nibud. Het Nibud wil daarmee consumenten met vragen over hun beleggingsverzekering wegwijs maken en aansporen om deze verzekeringen alsnog onder de loep te nemen. Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat het initiatief ertoe bijdraagt dat meer consumenten zich verdiepen in hun situatie en inzicht krijgen in mogelijkheden om hun polis te verbeteren of te wi...

 

LUYENDIJK: BETERE WETTEN NODIG!

Dit zegt Joris Luyendijk (auteur van Dit kan niet waar zijn) in een interview in de Verbondsuitgave Verzekerd! Luyendijk zegt dat hij niet in cultuurverandering gelooft, omdat je dan de perverse prikkels in stand houdt. "Dat is net zoiets als een scheidsrechter die geen kaart mag geven. Hij krijgt een fluit, maar kan geen mensen van het veld sturen als ze zich misdragen. Dat werkt toch niet? Bovendien zul je voor een cultuurverandering rigoureus te werk moeten gaan. In Engeland zeggen ...

 

VERBOND BLIJ DAT WGA-MAAS IS GEDICHT

Overleg tussen het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van Sociale Zaken heeft geresulteerd in een maatregel, die deze ongewenste ontwikkeling tegengaat. In een Kamerbrief schrijft minister Asscher vandaag dat hij de situatie waarin werkgevers voor één jaar financieel voordeel naar het UWV overstappen om vervolgens weer terug te keren naar de private markt, zeer onwenselijk acht. Daarom kondigt hij aan dat werkgevers die vanaf 1 januari 2016 zouden willen overstappen naar d...

 

VERBOND: AANBEVELINGEN BETALINGSACHTERSTANDEN OPGEPAKT

Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat hypotheekaanbieders in veel gevallen onvoldoende of pas laat inzicht hebben in de oorzaak van een betalingsachterstand bij hun klanten. De meeste aanbieders doen weinig aan preventief beheer, aldus de AFM. De reactie van het Verbond: "Een zorgvuldige en effectieve aanpak bij betalingsachterstanden is zowel in het belang van de hypotheekverstrekker als de klant. Suggesties voor verbetering van deze procedures zijn dan ook door verzekeraars – voor...

 

VERBOND PLEIT BIJ ASSCHER VOOR REPARATIE WGA

Minister Asscher heeft in juli maatregelen aangekondigd om knelpunten tussen het UWV en private verzekeraars per 2017 weg te nemen. Hierdoor wordt het evenwicht op de WGA-markt hersteld. Ook het Verbond juicht dit toe. In het 'overgangsjaar' 2016 kunnen grote werkgevers, die eigen risicodrager zijn voor de WGA, echter een eenmalig financieel voordeel behalen. In 2016 zouden zij tegen een minimumpremie kunnen terugkeren naar het UWV met achterlating van ziek en arbeidsongeschikt personeel bij ver...

 

LAAT JE INSPIREREN DOOR MARCO KNITEL VAN ÜBER

Het event vindt plaats op woensdagmiddag 28 oktober 2015 op Nyenrode. "Innoveren vanuit de behoefte van de klant is niet meer weg te denken uit onze sector. Big data, technologische revolutie, sharing, co- creatie en crowdsourcing zijn dé trends voor de toekomst die vanzelfsprekend ook een grote invloed hebben op de verzekeringssector. Kortom, we moeten gaan innoveren, en wel nu! Maar hoe? En kan dat wel in een wereld waarin we als verzekeraars gebonden zijn aan strenge wet- en regel...

 

VERTROUWEN IN VERZEKERAARS HERSTELT FORS

Volgens het CVS is in juli 2015 het vertrouwen van consumenten in verzekeraars 4 punten gestegen tot het hoogste niveau sinds de start van de meting in 2009. Het herstel tekent zich af sinds januari 2012 toen de vertrouwensindex -35 aangaf. De huidige stand is -10.Het CVS meet ieder half jaar hoeveel vertrouwen de Nederlandse consument heeft in verzekeraars en gaat hierbij uit van een indexwaarde.De ondervraagden zijn vooral positief over hun ervaring met een schadeafhandeling door hun eigen ver...

 

"NIET POSTCODE MAAR CONCURRENTIE LEIDT TOT PREMIEVERSCHILLEN"

Het Verbond reageert op twee artikelen in de Consumentengids van september 2015, die deze week is verschenen. "De inboedelpremie blijkt te wisselen per postcode en soms zelfs per huisnummer. Waar je woning bij de ene verzekeraar in een risicozone valt, ben je bij de andere juist voordelig uit", concludeert de Consumentenbond in een onderzoek over premieverschillen bij inboedelverzekeringen.In een tweede artikel merkt de bond op dat Reaal/Vivat bij zijn autoverzekeringen "nog een s...

 

SPEURWERK VERZEKERAARS LEVERT 99 MILJOEN OP

Opvallend is dat het aantal onderzoeken dat schade- en levensverzekeraars zijn gestart naar verzekeringsfraude afnam. Vorig jaar ging het om ruim 20.000 onderzoeken, 15 procent minder dan in 2013. Het aandeel ‘succesvolle onderzoeken’ waarbij fraude is vastgesteld nam echter toe. Dit duidt erop dat verzekeraars steeds meer bedreven zijn in het herkennen van fraudepatronen (het Verbond spreekt in ddit verband van "onderzoekwaardige incidenten"). In 38 procent van alle onderz...

 

OPROEP TOT ACTIE AAN VERZEKERINGSGENERATIE Y

"Er zijn veel theorieën over hoe de klant van de toekomst eruit ziet en welke wensen hij heeft. Er zijn echter nog maar weinig acties geformuleerd hoe we hier als sector mee omgaan. Tijd om daar verandering in te brengen", aldus de initiatiefnemers die een middag organseren waarin de jongeren zelf aan het woord komen. "Als generatie Y, werkzaam in de verzekeringssector, nodigen we je uit om mee te bouwen aan een toekomstbestendige sector. Jongeren gaan deze middag, die van 13...

 

VERBOND LANCEERT VISIE 'NO RISK, NO GLORY'

De visie op de toekomst van schadeverzekeraars is gelanceerd op de Marktmiddag Schade van het Verbond in Bussum om de discussie aan te zwengelen. De voortrazende technologie, de veranderende solidariteit, de consument die het heft steeds meer in eigen hand neemt en de overheid die zich terugtrekt als vangnet, zijn grote trends die de kern van de schadebranche raken. Het is voor de sector de uitdaging om al die veranderingen niet als bedreigingen te zien, maar als te verzilveren kansen. De schade...

 

VERBOND PAKT HANDSCHOEN KABINET GRAAG OP

"Verzekeraars staan voor een forse uitdaging, maar zien ook kansen", zegt Weurding naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport 'Nieuw leven voor verzekeraars'. "Vooral in de pensioensector en in een flexibel verzekeringsaanbod voor het groeiend aantal zelfstandigen zonder personeel. Op al deze terreinen speelt de overheid als wetgever een belangrijke rol.’’Belangen van polishoudersOver de problematiek rond beleggingsverzekeringen merkt het Verbond op: "D...

 

MEER BEVOEGDHEDEN VOOR AFM BIJ WOEKERPOLIS

Bij de aanpak van het woekerpolisdossier vindt het kabinet het belangrijk dat er oog is voor de belangen en de positie van alle klanten van verzekeraars. Verzekeraars moeten klanten volledig informeren over hun producten en de verbeteringsmogelijkheden. Zij moeten hun klanten helpen om op korte termijn een weloverwogen keuze te maken voor de toekomst van die verzekering (voortzetting, wijziging of stopzetting). Het kabinet wil vanaf juli 2015 de AFM de mogelijkheid geven handhavend op te treden ...

 

HENK KAMP OPENT INSURANCELAB

Het Verbond van Verzekeraars wil innovatie in de sector helpen bevorderen met een insurance Lab. Een laboratorium waarin nagedacht wordt over nieuwe ontwikkelingen als big data, de deeleconomie, zelfrijdende auto’s of drones en de gevolgen daarvan voor verzekeraars. Tijdens de opening op 9 juni gaan Sander Klous, data-expert bij KPMG, en Floris Kreiken van Bits of Freedom een ‘innovatiebattle’ voeren. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, laat de aanwezigen kenn...

 

KLANTBELANG WAARBORGEN BIJ BANKROET ADVISEUR

Uit hoofde van de Faillissementswet heeft de curator een centrale rol. Volgens het protocol krijgt de curator er een taak bij: het informeren van de klanten over de afwikkeling van het faillissement van hun adviseur. Verschillende brieven vanuit verschillende moeten hiermee tot het verleden behoren.Het protocol vraagt inspanningen van zowel verzekeraars als intermediairs om te borgen dat de dienstverlening kan worden gecontinueerd. Zij moeten de curator zo snel mogelijk na een uitgesproken faill...

 

VERBOND: KINDEREN VERZEKEREN LIEFST HUN FAMILIE

Naast familie blijken de 562 ondervraagde basisschoolkinderen veel waarde te hechten aan huisdieren: iets meer dan de helft van de ondervraagde kinderen (56 procent) zet hun hond, poes of konijn in de top drie. Bijna de helft (46 procent) vindt dat de laptop/pc ook in dat rijtje thuis hoort, blijkt uit het onderzoek. Het verdere rijtje wordt uitsluitend ingevuld met materiële zaken: telefoon (38 procent), fiets (35 procent), tablet (35 procent) spelcomputer (34 procent), kleding/schoenen (1...

 

VERBOND LUIDT NOODKLOK OVER NOODWEER

Zonder maatregelen zal de schade als gevolg van (extreme) hagelbuien naar verwachting verdubbelen, aldus het Verbond. "De neerslagschade kan in het meest ongunstige klimaatscenario met liefst 139 procent stijgen. Verzekeraars zijn bezorgd over de stijgende risico’s bij hun klanten en zetten in op preventie om de schade te beperken."Het CVS van het Verbond van Verzekeraars heeft de KNMI’14-klimaatscenario’s doorgerekend op schadelast. Het CVS beschikt over een uitgebre...

 

VERBOND: "ADVIESKWALITEIT MOET IMPULS KRIJGEN"

In zijn statement naar aanleiding van het AFM-rapport onderschrijft het Verbond het belang van goed advies en een zorgvuldige vastlegging van de klantwensen omdat zowel hypotheken als aov's adviesgevoelige financiële producten zijn. Sinds de invoering van het provisieverbod zit de klant zowel bij de keuze als bij de vergoeding van de adviseur ‘aan het stuur’. De AFM constateert bij de aov-advisering niettemin met name tekortkomingen in de vastlegging van alle relevante informati...

 

VERBOND: HENNEPKWEKERIJEN ZORGEN VOOR FLINKE SCHADE

De Stichting Salvage is opgericht door de gezamenlijke brandverzekeraars om na een (grote) brand persoonlijke hulp te verlenen en schade te beperken. Op verzoek van het Verbond heeft de stichting een analyse gemaakt van alle meldingen en brandoorzaak in de periode 2012-2014. Daaruit blijkt dat van het totaal aantal Salvage-meldingen bijna twee procent de oorzaak hennep heeft, ofwel één op de vijftig branden.Het is voor het eerst dat er cijfers zijn over hennepbranden, aldus het Ver...

 

VERBOND ORGANISEERT BIJEENKOMST VOOR JONGE VERZEKERAARS

Vragen die tijdens de bijeenkomst centraal staan: "Waar heeft de klant behoefte aan? Hoe kunnen we de klant helpen om -al dan niet met behulp van een adviseur- een product aan te schaffen dat beter bij hem past? En hoe zorgen we ervoor dat onze producten en dienstverlening ook over 5 jaar nog past bij het veranderende klantgedrag? Verzekeraars denken volop na over dit soort vragen en starten initiatieven om een antwoord te kunnen bieden. Toch zijn deze nog weinig zichtbaar voor de klant en ...

 

VERBOND: VERZEKERAARS HOUDEN ZICH GOED AAN ZELFREGULERING

Het Verbond heeft 64 gedragscodes, convenanten en bedrijfsregelingen, waarvan elk jaar een selectie in de toets wordt betrokken. Elk jaar wisselt het aantal te toetsen gedragscodes en verzekeraars. In 2014 is de naleving van drie gedragscodes getoetst: het Protocol transparantie voor uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars en de Gedragscodes geïnformeerde verlenging van contractstermijnen schade- en inkomensvoorzieningen, zowel particulier als zakelijk. In totaal zijn 95 van de 1...

 

DISCUSSIE MARKTTOEGANG BLIJFT BUITEN SWO

Van 4 tot en met 28 november 2014 konden marktpartijen reageren op het Referentemodel SWO. Met de opmerking dat het refertemodel "achterhaald is en wordt ingegeven door de oude wereld van provisies en premie-incasso door de adviseur" zijn Adfiz, OvFD en Verbond het grondig oneens. Volgens hen is de klantbediening mede afhankelijk van de kwaliteit van de samenwerking tussen aanbieder en adviseur. "Ook wanneer geen sprake is van provisie of premie-incasso. Daarom zijn samenwerkingsa...

 

VERBOND: SER BIEDT KANSRIJK SCENARIO PENSIOENSTELSEL

Het Verbond juicht toe dat er nader onderzoek komt deelnemers een eigen pensioenvermogen te laten opbouwen. "Zo’n systeem sluit beter aan bij zowel de behoeften van deelnemers als de veranderingen op de arbeidsmarkt. Er kan nog steeds solidariteit worden georganiseerd”, aldus algemeen directeur Richard Weurding. “Zo kunnen risico’s met betrekking tot de levensverwachting, arbeidsongeschiktheid en inkomen voor nabestaanden worden gedeeld. Er kan collectief worden bele...

 

FUSIE VERBOND EN FOV EEN FEIT

De fusie tussen beide belangenbehartigers voor verzekeraars is met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 een feit. Het FOV-geluid krijgt een goede verankering als platform binnen het Verbond, zodat alle leden zich goed kunnen herkennen in de nieuwe organisatie, die de slagkracht van de belangenbehartiging van de sector moet vergroten en versterken.De belangenbehartiging van de voormalige FOV-leden wordt per 1 februari verzorgd door het Verbond via het nieuwe Platform Onderlinge Verzekeraars. D...

 

VERBOND: "VERZEKEREN HULPVERLENING EBOLA-EPIDEMIE MOGELIJK"

Het Verbond erkent dat het voor hulporganisaties die zich nu nog aanvullend moeten verzekeren, lastiger is geworden om dekking te krijgen. Dat komt door de fors toegenomen risico’s in ebolagebied en de hoge kosten van evacuatie van een (mogelijk) besmette hulpverlener. De kosten voor het terughalen van hulpverleners kan in de honderdduizenden euro’s lopen. Het Verbond vindt dat de aanpak en bestrijding van de ebola-epidemie primair een taak is van de (internationale) overheid. Verzek...

 

PENSIOEN 1-2-3 IN 2016 UITGEROLD

Het Verbond: "Pensioen 1-2-3 is een gelaagd communicatiemiddel dat de deelnemer in drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wegwijs maakt in de eigen pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 wordt bij voorkeur digitaal aangeboden. Dat maakt het mogelijk dat de deelnemer vanuit de beknopte informatie in laag 1 kan doorklikken naar laag 2 met meer detailinformatie. Laag 3 bevat onder meer het complete pensioenreglement. Pensioen 1-2-3 gaat de startbrief vervangen die iedere nieuwe deelnemer aan een...

 

VERZEKERAARS HANDELEN (LETSEL)SCHADE KETTINGBOTSINGEN ZEELAND VERSNELD AF

Het Verbond zal op basis van gegevens die de politie moet aanleveren een kentekenlijst van de betrokken voertuigen opstellen en delen met de verzekeraars. Die nemen contact op met de betrokkenen om alle schade af te wikkelen. De verzekeraars zullen bij de schadeafhandeling geen onderscheid maken tussen casco- en WA-schades. In feite betekent dit dat een betrokkene met een WA-polis zowel de schade aan zijn of haar auto als eventuele letselschade kan indienen bij zijn of haar verzekeraar. De schad...

 

VERBOND TEGEN NIEUWE REGELS ORDE VAN ADVOCATEN

De Orde van Advocaten kent van oudsher beroepsregels om de deskundigheid van advocaten te bevorderen en hun onafhankelijkheid, partijdigheid, integriteit en vertrouwelijkheid te bewaken. Omdat sommige van deze regels verouderd zijn of overbodig zijn geworden, besloot de Orde nieuwe regels op te stellen. Vanaf juni tot en met half augustus konden organisaties en advocaten reageren op de voorgestelde nieuwe regels. Het Verbond is een van de 49 organisaties en personen die een reactie stuurden.het ...

 

VERBOND: MEER URGENTIE BIJ HERVORMING PENSIOENSTELSEL

Het  Verbond: "De hervormingsagenda van het kabinet heeft van de samenleving forse offers gevraagd, maar zorgt er nu voor dat de begroting en economie in rustiger vaarwater zijn gekomen. Het herstel is echter nog broos en de noodzaak om met name het pensioen- en belastingstelsel te herzien, is er nog steeds. Dat schrijft het Verbond in reactie op de begrotingsplannen van het kabinet, die vandaag zijn gepresenteerd. Het Verbond onderschrijft de ambitie van het kabinet om het belastingst...

 

VERZOENING VOLMACHTBEDRIJVEN EN VERZEKERAARS

Een paar maanden geleden stonden beide partijen nog lijnrecht tegenover, met name over het beloningsaspect. Tijdens de marktdag was daar niets meer van te merken, zeggen NVGA en Verbond. "Rondom het centrale thema ‘Inzicht in rendement’ waren de reacties van alle kanten eensluidend: verzekeraars en volmachtbedrijven moeten er gezamenlijk aan werken om het volmachtkanaal gezond te houden dan wel te maken. Feit is dat het rendement onder druk staat en dat dit allerminst in het bel...

 

DE BOER: ZELFDE PRIJS VOOR VERGELIJKBARE PRODUCTEN

De Boer pleit voor toepassing van het principe 'same risks, same rules, same capital'. “De klant ziet nu niet dat verschillende toezichteisen tot een andere mate van zekerheid en dus ook tot een ander prijskaartje leiden.” Onwenselijke situatiesIn opdracht van het Verbond deed Towers Watson naar de verschillen in regelgeving tussen vermogensopbouwproducten van banken (bankspaarproducten) en verzekeraars (lijfrente- en pensioenverzekeringen). "De uitkomsten liegen er niet om...

 

NIEUWE COMMERCIAL 'FIJN DAT WE VERZEKERD ZIJN'

"Strategie is de positieve associaties met verzekeren en verzekeraars langzaam de overhand te laten krijgen ten opzichte van de negatieve", aldus het Verbond van Verzekeraars. "Mensen hebben in hun brein netwerken van associaties. In dat netwerk van associaties zitten zowel verzekeren als verzekeraars. Het totale netwerk moet positiever worden. We spelen dat via verzekeren, omdat dat het beste wordt geaccepteerd door de doelgroep. De resultaten van de eerste commercial in januari ...

 

VLIEGRAMP: VERZEKERAARS DOEN GEEN BEROEP OP MOLEST

Het Verbond: "De oorzaak van de vliegtuigramp staat nog niet vast, al is het inmiddels zeer waarschijnlijk dat de ramp is veroorzaakt door een luchtdoelraket, mogelijk afgevuurd door pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne nabij Donetsk. Dat zou betekenen dat - naar de letter van de wet - dekking is uitgesloten aangezien sprake is van (groot) molest of terrorisme."Het Verbond van Verzekeraars bevestigt na consultatie van zijn leden dat verzekeraars in het geval van deze traged...

 

VERBOND MAAKT ONDERZOEK SPAAKBEKNELLING MOGELIJK

Het Verbond laat weten dat een brede coalitie de handen ineen slaat om de problematiek rondom spaakbeknelling een halt toe te roepen. Jaarlijks belanden 2.800 kinderen op de Spoedeisende Hulp als gevolg van voeten tussen de spaken. De coalitie – van fabrikanten tot medisch specialisten – heeft in een Safety Deal afgesproken het probleem aan te pakken en ouders bewust te maken van dit risico. Spaakbeknelling staat in de top vijf van meest voorkomende ongevallen bij kinderen tussen de ...

 

VERBOND JUICHT DOORONTWIKKELING DC-REGELINGEN TOE

In het rapport staat dat pensioenregelingen op basis van beschikbare premie (DC-regelingen) verder kunnen worden verbeterd. Als het wordt toegestaan om ook in de uitkeringsfase beleggingsrisico te dragen, kan een hoger pensioenresultaat worden bereikt en wordt de pensioenuitkering minder beïnvloed door de rentestand op de pensioendatum. Het is volgens het Verbond positief dat wordt gezocht naar doorontwikkeling van DC-regelingen, aangezien deze pensioenregelingen de laatste jaren in opkomst...

 

VERZEKERAARS EN VAKBONDEN STELLEN SOCIALE AGENDA VAST

Rode draad in de agenda is de noodzaak voor zowel werkgevers als werknemers om de komende jaren te investeren in het vergroten van de arbeidsmarktwaarde van medewerkers. Zo zijn medewerkers flexibeler inzetbaar – zowel binnen als buiten de sector. Ook worden kaders opgesteld voor de competenties van nieuw aan te trekken personeel. Pieter Loyson, lid van het Regieteam Sociale agenda namens de verzekeraars, zegt hierover: “De focus wordt verlegd van lifetime employment, naar lifetime e...

 

AKKOORD OVER NIEUWE CAO VERZEKERINGSBEDRIJF

Belangrijkste aanleiding voor een nieuwe cao is de veranderende wetgeving per 1 januari 2015 op het gebied van pensioenen. Een werkgroep pensioenen heeft in opdracht van cao-partijen de basispensioenregeling bestudeerd en daarover gerapporteerd aan cao-partijen. Op basis van deze rapportage zijn de partijen maatregelen overeengekomen die leiden tot een toekomstbestendige pensioenregeling, die past binnen de gestelde fiscale kaders, aldus het Verbond van Verzekeraars.De sociale partners hebben na...

 

VERBOND: FRAUDE BIJ AUTOSCHADEHERSTEL ONACCEPTABEL

De steekproef is – onder regie van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond – uitgevoerd door acht autoverzekeraars. Senior schade-experts en fraudedeskundigen controleerden 500 gerepareerde voertuigen. Uit het onderzoek blijkt dat bij de fraudegevallen de werkelijke herstelkosten gemiddeld ruim achttien procent lager uitvallen dan de calculatie op basis waarvan is vergoed - met uitschieters tot boven de vijftig procent. De modus operandi van niet-integere he...

 

SIVS KEERT 217.000 EURO UIT AAN NABESTAANDEN WOII

SIVS is voortgekomen uit een overeenkomst tussen het Verbond van Verzekeraars en het Centraal Joods Overleg. Doel van de overeenkomst is de afwikkeling van levens- en uitvaartverzekeringen van Joodse verzekerden, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn beroofd. De roof maakte deel uit van de systematische vervolging van de Joodse bevolking. Na de oorlog volgde rechtsherstel van de verzekeringen. SIVS richt zich op de levensverzekeringen die na de oorlog niet zijn uitgekeerd, bij...

 

VERBOND STIMULEERT BETERE REGISTRATIE VERKEERSONGEVALLEN

Naast het Verbond zijn ook politie en VIA initiatiefnemers van het STAR-project (Smart Traffic Accident Reporting) dat een einde moet maken aan de onderregistratie van ongevallen. De STAR Safety Deal wordt daarnaast ondertekend door Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg, VNG, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, VeiligheidNL,  ANWB, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.Doel is het altijd registreren van alle soorten verkeersongevallen. Het STAR-initiatief bet...

 

FORS HOGER AANTAL SCHADECLAIMS OP KONINGSDAG

Het CVS maakte een schadeanalyse van de afgelopen vijf Koninginnedagen. Daaruit is op te maken dat we op de nationale feestdag massaal de fiets pakken en de auto laten staan. Ook worden er op deze dagen bovengemiddeld veel fietsen en smartphones gestolen. Het Verbond wil met dit soort kennis van risico’s en preventie een bijdrage leveren aan een veilige samenleving.  De schadeanalyse maakt duidelijk dat fors meer schade aan verzekerde fietsen wordt geclaimd – het gaat dan voora...

 

VERBOND WIL COMPENSATIE VOOR INFORMATIEVERSTREKKING

Dit is de reactie van Verbond van Verzekeraars op de consultatie van het Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998. Dit besluit vloeit voort uit een beoogde aanpassing van de Bankwet. DNB krijgt de bevoegdheid om gegevens op te vragen voor het maken van statistieken of om te voldoen aan informatieverzoeken van internationale organisaties. De reikwijdte van instellingen en ondernemingen waarbij gegevens kunnen worden opgevraagd is ruimer dan alleen ondernemingen die op grond van de Wft onder toezicht staan...

 

VERBOND NEEMT AFSTAND VAN WELKOMSTBONUSSEN

In een statement laat het Verbond weten: "Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft het provisieverbod zoals ingevoerd per 1 januari 2013 en vindt het van groot belang dat de wet- en regelgeving op dit punt goed wordt nageleefd. De afgelopen weken is er discussie ontstaan over het aanbieden van welkomstbonussen, overgangsbonussen, en eerstejaarsvergoedingen aan zakelijke klanten in het segment van collectieve pensioenregelingen. Deze welkomstbonussen, overgangsbonussen en eerstejaarsvergoe...

 

ADVISEUR DE BRUIN WIL DAT VERBOND OPENLIJK AFSTAND NEEMT VAN OMZEILING PROVISIEVERBOD

In de brief op poten schrijft De Bruin aan Verbondsdirecteur Richard Weurding onder meer: "Ik denk de goede zaak binnen de branche te dienen door u onomwonden het volgende voor te houden. Elke vorm van financiële prikkel van aanbieders aan cliënten of adviseurs behoort tot een verleden waarvan onze branche collectief afstand heeft genomen. De benaming waaronder of de bedoeling waarmee restanten uit dat verleden toch weer de kop opsteken, interesseert mij helemaal niets en is boven...

 

VERBOND ONDERDEEL DIGITALE SCHOOLBORD

Het Verbond geeft hiermee een vervolg aan zijn inspanningen in de Week van het geld om financiële educatie on-der de aandacht te brengen. Kritisch leren nadenken over verzekeren staat centraal. Financiële educatie blijft ook na de Week van het geld een belangrijk thema, stelt het Verbond. Daarom zegt de belangenorganisatie mee te doen aan De dag vandaag. "Met korte items over verzekeren in de vorm van een quiz of een filmpje worden kinderen aangespoord kritisch na te denken over ...

 

VERBOND VERWERFT RECHTEN ALL FINANCE DATAMODEL

“Per jaar worden alleen al 150 miljoen prolongaties doorgegeven via het All Finance Datamodel”, zegt Hein Aanstoot van stichting SIVI, die sinds jaar en dag zorgt voor de uitvoering van het AFD. “En er wordt veel meer uitgewisseld via het model, van tariefaanvragen tot schademeldingen.” Verzekeraars hebben het AFD altijd samen gefinancierd, de uitvoering – onder meer het ontwikkelen en definiëren van de standaarden – lag bij het SIVI, voluit het Stan...

 

VERBOND POSITIEF OVER NAZORG BELEGGINGSPOLISSEN

"Verzekeraars zijn op de goede weg met het nazorgbeleid voor beleggingsverzekeringen. Hoewel sinds de laatste meting door de AFM per eind november veel werk is verzet, moet nog een forse inspanning worden geleverd om de beoogde aantallen geactiveerde klanten te behalen", aldus de reactie van het Verbond van Verzekeraars op de tussenrapportage van de AFM over beleggingsverzekeringen.Het Verbond noemt de score van de zes grote verzekeraars (een 3,1 op een schaal van 5 terwijl die een jaa...

 

3D-PRINTER 'GAME CHANGER' VERZEKERAARS

"Sierraden en telefoonhoesjes rollen al uit de 3D-printer, maar wie weet dat er ook al vierduizend mensen met een geprinte prothese – van knie tot gebit – rondlopen? Dat een gemiddeld Boeing-vliegtuig al tweehonderd geprinte onderdelen bevat? Nu ook de HEMA’s en IKEA’s van deze wereld 3D-printing omarmen – handig om het ontbrekende schroefje voor je boekenkast even snel te printen – is duidelijk dat het ‘nieuwe maken’ een hoge vlucht neemt. St...

 

"PENSIOEN HOGERE INKOMENS VERBETEREN"

De fiscaal vrijgestelde pensioenopbouw wordt verlaagd van 2,15 naar 1,875 procent en wordt afgetopt bij 100.000 euro. Voor het salarisdeel boven 100.000 euro kunnen werknemers via een lijfrenteregeling nog pensioensparen. Dit gebeurt vanuit het nettoloon en niet langer uit het brutoloon, maar de pensioenspaarpot is vrijgesteld van box 3-heffing. Omdat er sprake is van een vrijwillige regeling vindt het kabinet dat deze niet past in het tweede pijler-regime. Doordat de bijspaarregeling in de derd...

 

SECTOR GAAT ZAKELIJKE SCHADECLAIMS SNELLER AFHANDELEN

Technische verzekeraars, makelaars en experts hebben een document ontwikkeld waarin processen zijn beschreven en rollen zijn verduidelijkt. De totale doorlooptijd van claim tot (eventuele) uitkering is gemaximeerd tot 80 dagen. Het document is het resultaat van de Werkgroep Schadeproces. Deze werkgroep, in 2012 gestart vanuit het Verbond van Verzekeraars, bestaat uit vertegenwoordigers van verzekeraars, makelaars en experts (afdelingscommissie Technische Verzekeringen van het Verbond, de Technis...

 

VERBOND: BETERE HULP AAN SLACHTOFFER WONINGOVERVAL

In 2013 vonden 638 woningovervallen plaats, in 2012 waren dat er 692. In veel gevallen was sprake van fors geweld, aldus het Verbond. "Het aandeel 55-plussers dat thuis wordt overvallen is groot. Vonden in 2009 nog 159 woningovervallen bij ouderen plaats, in de jaren 2012 en 2013 lag dat aantal op respectievelijk 200 en 176 overvallen, zo blijkt uit de nieuwste politiecijfers. Deze woningovervallen zijn voor slachtoffers zeer ingrijpend. Goede juridische, praktische en psycho-sociale hulp ...

 

VERBOND BIEDT HANDREIKING RE-INTEGRATIE

In de handreiking is beschreven op welke dienstverlening er tijdens de WGA-periode aanspraak kan worden gemaakt. De handreiking geeft in concrete stappen richting aan het re-integratieproces van de WGA-gerechtigde om zo te komen tot optimale en duurzame arbeidsparticipatie, aldus het Verbond.De handreiking licht ook het wettelijk kader toe en laat zien dat het WGA re-integratieproces niet op zichzelf staat, maar in de eerste twee ziektejaren al is ingezet door de werknemer, zijn werkgever, bedri...

 

VERBOND START CAMPAGNE 'FIJN DAT WE VERZEKERD ZIJN'

In januari 2014 wordt gestart met tv- en radiocommercials. In de loop van de campagne, waarvoor drie jaar is uitgetrokken, gaat het Verbond steeds meer de dialoog zoeken. Bij de campagne hoort de website www.fijndatweverzekerdzijn.nl. Waarom deze campagne? "Soms lijken we de belangrijke functie van verzekeren uit het oog te zijn verloren. We willen weer duidelijk maken dat verzekeringen er voor jou zijn. Om ervoor te zorgen dat je kunt doen wat jij wilt. Zonder al te grote belemmeringen. ...

 

VERBOND: BEHOEFTE AAN ADVISERING ZZP-PENSIOEN

Omdat de groep zzp’ers zeer divers is, is het van belang dat zelfstandigen de vrijheid houden om te kiezen voor een pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening die aansluit bij de eigen behoeften en mogelijkheden. "Om daar een scherp beeld van te krijgen vereist de voorgestelde spaarregeling, vanwege een aantal specifieke kenmerken en beperkingen, goede advisering en voorlichting", stelt het Verbond. "Zo tast een beroep op een aov-uitkering in deze regeling de pensioenaan...

 

KLANT MEER TEVREDEN OVER UITBETALING LEVENPOLIS

Het aandeel klanten dat tevreden was over de uitkomst van een verzoek tot uitbetaling steeg van 68 naar 77 procent, de grootste scoreverandering sinds de klanttevredenheid over levensverzekeringen wordt gemeten. Claimende klanten geven hun verzekeraar een licht hoger rapportcijfer: een 6,93 tegenover een 6,91 vorigjaar. Gemiddeld geven klanten hun verzekeraar het rapportcijfer 7, een tiende punt lager dan in het voorgaande jaar. Hier kan een lagere score op de toegankelijkheid van de schriftelij...

 

"VERZEKERAARS HOUDEN ZICH BETER AAN ZELFREGULERING"

Het Verbond kent ruim zestig gedragscodes, convenanten en bedrijfsregelingen, waarvan elk jaar een selectie in de toets wordt betrokken. In de toets van 2013 zijn twaalf gedragscodes en regelingen bij 57 van de 135 leden van het Verbond onderzocht. Tot deze 57 verzekeraars behoorden de 52 verzekeraars waarvan vorig jaar bleek dat zij niet aantoonbaar voldeden aan alle zelfregulering. Volgens het Verbond laten de resultaten van het self assessment zien dat de bewustwording van verzekeraars van h...

 

VERBOND: PENSIOENAKKOORD VERZACHT DE PIJN

"Ook met een opbouwpercentage van maximaal 1,875 procent resulteert immers een pensioeninkomen dat in veel gevallen fors terugvalt in vergelijking met het laatstverdiende inkomen. Voor inkomens boven de grens van 100.000 euro is het gewenst dat de werkgever de mogelijkheid krijgt om voor het personeel een collectieve regeling aan te bieden, omdat daarmee de uitvoeringskosten beperkt kunnen worden. Tenslotte is het van belang dat de voorgestelde wijzigingen ook goed geïmplementeerd kunn...

 

SCHADE SINTERKLAAS-STORM LIJKT MEE TE VALLEN

De schade lijkt mee te vallen in vergelijking met de storm van 28 oktober met een geschatte schadelast van 95 miljoen euro. Een deel van de schade moet nog worden vastgesteld. Schadeverzekeraars zetten vandaag vele honderden extra medewerkers in om claims op inboedel-, opstal- en autoverzekeringen snel te verwerken. Verzekeraars kregen tot nu toe enkele duizenden meldingen. Eerst uit de kop van Noord-Holland, Amsterdam en delen van Gelderland, later ook uit de regio’s Haaglanden en Rotterd...

 

VERBOND: TUSSENTIJDSE REGELGEVING KAN VAN TAFEL

Het Verbond zegt verheugd te zijn over het akkoord dat is gesloten tussen het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie over de Omnibus II-richtlijn, die regelt hoe verzekeraars om moeten gaan met langetermijninvesteringen. Het Verbond noemt het akkoord een ‘belangrijke mijlpaal’ op weg naar de invoering van Solvency II, de nieuwe Europese solvabiliteitswetgeving die op 1 januari 2016 van kracht moet worden voor alle verzekeraars in Europa. Volgens het Verbond is ...

 

CONSUMENTEN WILLEN SIMPELE VERZEKERINGEN

Zo’n negentig procent van de consumenten vindt eenvoudige verzekeringen belangrijk, maar wat is nou eigenlijk eenvoudig? En hoe komt het dat consumenten verzekeren in de praktijk vooral ingewikkeld vinden? Die twee vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomst, die het Verbond had georganiseerd in het kader van het programma VerzekeraarsVernieuwen. Het leidde tot een open dialoog, met soms verrassende inzichten. Zo bleken de meeste consumenten verzekeringen op zichzelf helemaal niet zo in...

 

LICHTE VERBETERING TEVREDENHEID ZAKELIJKE KLANT

In de sector Leven scoren ASR (6,3), Avéro Achmea (6,4) en Generali (6,3) lager dan het gemiddelde. Bij Schade en Inkomen zijn er geen noemenswaardige verschillen in de scores van intermediairverzekeraars en direct writers. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek onder zakelijke klanten dat het Verbond van Verzekeraars jaarlijks uitvoert. Voor het onderzoek zijn ruim 3.700 zakelijke klanten ondervraagd door marktonderzoeksbureau MarketResponse.Bij het onderdeel ‘klantfocus&rs...

 

"VRAAG NAAR CYBERPOLISSEN NEEMT HOGE VLUCHT"

DIt concludeert het Verbond van Verzekeraars in het position paper ‘Virtuele risico’s, echte schade’. Directeur Leo de Boer overhandigde het eerste exemplaar van het paper aan directeur cybersecurity Wil van Gemert van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in het kader van de campagneweek Alert Online. Het Verbond is partner van de campagne en participeert in het Informatieknooppunt Cybersecurity van het NCSC.Cyberrisico’s ontstaan als gevolg van moedwillige aanvall...

 

SCHADE OKTOBERSTORM MINIMAAL 95 MILJOEN EURO

De storm die gisteren vooral over het westen en noorden van het land trok, was met uitschieters tot 150 kilometer per uur zeer krachtig en hield relatief lang aan. Veel schade werd vooral aangericht door bomen die – nog flink in het blad – ontworteld raakten en op auto’s of woningen vielen. Ook rondvliegende dakpannen en puin veroorzaakten schade aan woningen, bedrijfspanden en voertuigen. Volgens het Verbond was de schade nog ernstiger geweest als de autoriteiten niet hadden g...

 

AFM: INFORMATIE BIJ AFLOPEN LIJFRENTE ONDER DE MAAT

Een aantal verzekeraars informeert de klant niet tijdig en onvoldoende over zijn expirerende lijfrente, zo blijkt uit het onderzoek. De klant krijgt bijvoorbeeld pas anderhalve maand voor de expiratiedatum informatie. Ook is het onduidelijk welke vormen van dienstverlening er zijn. Bovendien is de informatie op de websites van verzekeraars in een aantal gevallen te summier. De verschillende productkenmerken komen bijvoorbeeld onvoldoende aan bod.Behalve naar de informatieverstrekking heeft de AF...

 

VERBOND: BLOKKEREN PENSIOENPLAN GOEDE ZAAK

"Het kabinet heeft nu de gelegenheid om met het parlement en de samenleving fundamenteler in gesprek te gaan over wat in ons land onder een adequate pensioenvoorziening moet worden verstaan. Dat zou volgens het Verbond het vertrekpunt van politieke besluitvorming over pensioenen moeten zijn, en niet de wens om te bezuinigen. Het pensioen is een te groot goed om speelbal te zijn van de begroting. Het Verbond is positief over het voornemen van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) o...

 

FORSE STIJGING AANTAL INBRAAKCLAIMS

Uit de analyse van inbraakclaims (vorig jaar gemiddeld 115 per dag) blijkt dat inbrekers het actiefst zijn in de donkere maanden van oktober tot en met maart – met een duidelijke piek tijdens de beide kerstdagen. Inwoners van de provincie Noord-Brabant hebben de meeste kans op inbraak: per 1000 huishoudens noteren verzekeraars daar jaarlijks 6,3 claims. Ook in Utrecht (5,2) en Limburg (5,1) ligt het aantal claims hoog. In Groningen (1,7) en Friesland (1,8) zijn inbrekers veel minder actief...

 

GOEDE WAARDERING KLANT VOOR EIGEN VERZEKERAAR

Voor het onderzoek naar de particuliere schadeverzekeraars werden meer dan 9.000 klanten ondervraagd. Ten opzichte van 2012 laten de nieuwste rapportcijfers een stabiel beeld zien. Het gemiddelde cijfer dat klanten hun schadeverzekeraar geven blijft in 2013 met een 7,7 net zo hoog als in 2012 – in een tijd waarin consumenten steeds kritischer kijken naar producten en diensten die ze afneme, aldus het Verbond van Verzekeraars."De tevredenheid over snelheid en hoogte van uitbetaling van...

 

VERBOND WENST GEEN GROTE INGREPEN MEER IN SECTOR

Het Verbond: "Het kabinet Rutte heeft een pakket maatregelen gepresenteerd dat uitzicht moet bieden op houdbare overheidsfinanciën en herstel van de economie. Ook de verzekeringssector wil bijdragen aan de versterking van de economische structuur. Dit krijgt vorm via de vorming van een fonds voor investeringen in het midden- en kleinbedrijf en plannen om ook in andere segmenten, zoals de financiering van infrastructuur, duurzame energie en woningmarkt, een grotere rol te spelen. Om dit...

 

VERBOND PLEIT VOOR INNOVATIELAB VOOR VERZEKERAARS

Volgens Weurding zijn er voldoende innovatie-uitdagingen voor de verzekeringssector. "De turbine van technologische innovatie is veel meer dan een nieuwe smartphone. Moderne technologie raakt ook maatschappelijke thema’s, zoals solidariteit, de beschikbaarheid van gegevens, de vergrijzing, oplopende zorgkosten en een verder terugtredende overheid.” Volgens Weurding is het dan ook belangrijk dat verzekeraars oog hebben voor innovatie. Hij beaamde dat dat in de praktijk niet alti...

 

VERBOND WIL BETERE BORGING VERZUIMGEGEVENS

Zembla stuitte op diverse tekortkomingen. Navraag van het Verbond onder verzuimverzekeraars bevestigt dat beeld. "Gebleken is dat bij de inspanningen om re-integratie van werknemers succesvol te laten verlopen, de privacyregelgeving inderdaad niet door alle verzekeraars in de volle breedte goed is toegepast. Dat betreurt het Verbond zeer, omdat strikte afspraken over het verwerken van gegevens door alle partijen goed moeten worden nageleefd. De vraag of informatie gevraagd of ongevraagd is ...

 

"VERRUIMING AVP-DEKKING HEEFT AVERECHTS EFFECT"

"Het huidige wettelijke stelsel bepaalt dat opzettelijk aangebrachte schade door een persoon jonger dan 14 jaar wel door de AVP vergoed wordt. Dit doordat ouders tot 14 jaar risicoaansprakelijk zijn voor hun kinderen. In de voorgestelde nieuwe regeling wordt deze grens van de risicoaansprakelijkheid van de ouders verhoogd van 14 naar 18 jaar. Dit betekent dat opzettelijk veroorzaakte schade tot 18 jaar onder de nu bestaande polisdekking zou vallen", aldus De Boer."Een gevolg hierv...

 

VERBOND: ENERGIEAKKOORD BELANGRIJKE IMPULS VERDUURZAMING ECONOMIE

Volgens het Verbond kan het akkoord een belangrijke impuls geven aan de verduurzaming van de economie, groei en werkgelegenheid. In het position paper ‘Investeren in Nederland’ kondigde het Verbond al aan dat de sector een grotere rol wil spelen bij investeringen in duurzame projecten, bijvoorbeeld via publiek private samenwerking. Verzekeraars hebben met het oog op hun lange termijn beleggingen en verplichtingen behoefte aan gestandaardiseerde beleggingen met een stabiele cash flow....

 

VERBOND: SCHADE MOET OP MINDERJARIGE KUNNEN WORDEN VERHAALD

Dit wetsvoorstel is medio 2012 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt momenteel bij de Eerste Kamer voor verdere behandeling. Bij enkele Kamerleden zijn er vragen gerezen over mogelijke verzekeringstechnische gevolgen van dit wetsvoorstel. Deze vragen zijn tijdens het gesprek voor zover mogelijk beantwoord, aldus het Verbond. Tevens heeft het Verbond in het gesprek aangegeven dat zij het standpunt van de initiatiefnemer deelt. "Namelijk dat de minderjarige veroorzaker dan wel diens ouders...

 

VERBOND, ADFIZ EN OVFD ONTWIKKELEN RAAMWERK SWO

De brancheorganisaties streven er naar om - met inachtneming van de wettelijke kaders - een raamwerk te ontwikkelen dat als uitgangspunt de wensen en behoeften van de klant heeft en vanuit dat perspectief voor alle partijen de dienstverlening en de verantwoordelijkheden vanzelfsprekend helder maak, aldus een gezamenlijk statement. "Klanten willen goede en passende financiële dienstverlening. Wanneer een klant een financieel ad-viseur/bemiddelaar inschakelt, dan is een goede samenwerkin...

 

VAN RIJN: ZORG IS MEER DAN VERZEKEREN

Van Rijn gaat in het interview in op zijn hervormingsplannen voor de langdurige zorg, die is gebaseerd op drie pijlers: de AWBZ wordt beperkt tot zorg in instellingen, de medische zorg (waaronder thuisverpleging) komt onder de paraplu van de Zorgverzekeringswet en zorg die mensen nodig hebben om langer zelfstandig te kunnen wonen, wordt overgeheveld naar de gemeenten. Een omvangrijke operatie, die de staatssecretaris samen met alle betrokken partijen wil doen. “Het is niet zo dat ik &lsqu...

 

VERBOND NOEMT BESLUIT DNB OVER RENTECURVE TELEURSTELLEND

"Door de downgrade van Frankrijk op 12 juli maakt Frankrijk geen deel meer uit van de zogenaamde ECB AAA curve (de alternatieve curve) en wordt deze nu gedomineerd door Duitsland. De verzekeringssector heeft ondanks de downgrade een goede solvabiliteitspositie. Het Verbond acht het echter onwenselijk dat de solvabiliteitspositie van verzekeraars afhankelijk is van een externe gebeurtenis als de downgrade van Frankrijk, terwijl er in de Nederlandse markt niets is veranderd. Het Verbond had d...

 

UPO-MODELLEN 2014 IN OKTOBER

Dit laten de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars weten op de webpagina van het Uniform Pensioen Overzicht. "Wij streven ernaar de nieuwe modellen in de eerste helft van oktober 2013 beschikbaar te stellen via www.uniformpensioenoverzicht.nl. De wijzigingen zullen naar verwachting (zeer) beperkt zijn. De koepels zijn momenteel nog in overleg met toezichthouder de AFM over de definitieve inhoud van de documenten."

 

VERBOND: VRIJSPELEN LEVENSVERZEKERING DUPEERT CONSUMENT

Het Verbond: "In bijna alle gevallen zal dit niet in het belang van de klant zijn. Tegenover gewin op de korte termijn voor de overheid (minder geld kwijt aan hypotheekrenteaftrek) staat een verlies voor de consument. Die loopt een aanzienlijke opbouw van kapitaal mis (om later mee af te lossen) in zijn kapitaal- of beleggingsverzekering eigen woning. Hij blijft dus met een schuld zitten. Daarnaast loopt de consument na aflossing het voordeel van zijn hypotheekrenteaftrek mis."

 

AFM: MERENDEEL ADVISEURS GAAT GOED OM MET PROVISIEVERBOD

Veel ophef was er over een interview in juli dat AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren gaf aan het ANP. Uit de kop boven het artikel leek men te kunnen opmaken dat er nogal wat adviseurs zouden zijn die misbruik maken van het provisieverbod en de klant een rekening sturen waar feitelijk al voor was betaald. “Dit was echter niet de strekking van het verhaal”, aldus een woordvoerder van de AFM tegenover VVP. “In feite was het oud nieuws. Wij zeggen namelijk al veel langer dat er een...

 

VERBOND: DUBBELE ADVIESKOSTEN ONTOELAATBAAR

Het alarmsignaal van de AFM is volgens het Verbond niet nieuw. In het jaarverslag over 2011 gaf de Ombudsman Financiële Dienstverlening al aan dat er “ergerlijke zaken” gebeuren vooruitlopend op de komst van het nieuwe beloningsmodel. Hij doelde daarbij op adviseurs die hun klant plotseling, naast de normale provisie, duizenden euro’s in rekening brengen “omdat de regels zijn veranderd”. Tegenover klanten geven zij de overheid of AFM de schuld van die extra kos...

 

VERBOND: PROTOCOL KAPITAALOVERDRACHT WERKT

Volgens het Verbond wordt het overgrote deel van de kapitaal-overdrachten (95 procent) nu binnen veertien dagen nadat de overdragende partij alle benodigde documenten heeft ontvangen gerealiseerd, zo blijkt uit een eerste evaluatie door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Doel van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht (PSK) is om de fiscaal geruisloze overdacht van kapitaal van consumenten – bijvoorbeeld bij de expiratie of afkoop van een bankspaarproduct, lijfrente of beleggi...

 

VERBOND WAARSCHUWT VOOR NEPFACTUREN VAN AUTORUITHERSTELLERS

Het CBV ontving van meerdere verzekeraars tientallen signalen over autoruitherstellers, die verzekerden confronteren met rekeningen voor ruitreparaties die een paar jaar geleden zijn uitgevoerd. Bij de factuur wordt aangegeven dat de klant alsnog zelf moet betalen, omdat de verzekeraar de schade niet aan de reparateur zou hebben vergoed, aldus het Verbond van Verzekeraars."In de meeste gevallen gaat het om rekeningen van enkele tientallen euro’s. De factuur is voorzien van een zogehet...

 

VERBOND ACTUALISEERT PREVENTIETIPS VAKANTIE

Een vakantieganger die alle preventietips opvolgt kan volgens het Verbond een bewuste afweging maken of het nog nodig is een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten (Tip 9). Mocht er ondanks alle voorzorg toch iets misgaan, doe dan bij diefstal, vermissing of verlies van bagage, reisdocumenten en/of geld altijd direct aangifte bij de politie en vraag een afschrift van het proces-verbaal (Tip 10).Reisverzekeraars hebben vorig jaar aan verzekerden voor in totaal bijna 200 miljoen euro aan...

 

PLEIDOOI VOOR REALTIME DATABASE SCHADEVRIJE JAREN

In de praktijk wordt een verzekeringsaanvraag vaak via het intermediair gedaan. Krijgt het intermediair geen inzage in het aantal schadevrije jaren dan heeft de direct writer een oneerlijk concurrentievoordeel, meent Diks. Met een realtime database kan de aanvraag direct met het juiste aantal schadevrije jaren worden ingediend. Dat de klant wordt geconfronteerd met een hogere premie omdat het aantal opgegeven schadevrije jaren niet juist blijkt te zijn, behoort daarmee tot het verleden. De rea...

 

VERZEKERAARS WILLEN TOEGANG TOT GBA

Anders dan zorg- en pensioenverzekeraars hebben schadeverzekeraars en een deel van de levensverzekeraars nu geen directe toe-gang tot het GBA. Dat maakt het voor verzekeraars moeilijker wettelijke taken uit te voeren, bijvoorbeeld als klanten vergeten adreswijzigingen door te geven. De materiële impact voor een klant kan groot zijn. Iemand kan ongewenst onverzekerd raken en verzekeraars kunnen soms niet uitkeren. In een reactie op het conceptvoorstel Besluit Basisregistratiepersonen dat bij...

 

PENSIOENVERWACHTINGEN TE HOOG

Uit Verbondsonderzoek blijkt dat jongeren van 18 tot 35 jaar verwachten dat zij minder pensioen zullen krijgen dan zij denken nodig te hebben om rond te komen. Men verwacht gemiddeld 64 procent van het middelloon te krijgen, terwijl 74 procent nodig wordt geacht. Ouderen (50-64 jaar) verwachten 79 procent nodig te hebben en 69 procent te krijgen. Het voorstel van het kabinet is om de maximale belastingvrije pensioenopbouw te beperken van 2,15 naar 1,75 procent per jaar. Eerdere berekeningen weze...

 

KLANT CENTRAAL IN VERBONDSBLAD 'VERZEKERD!'

Gasthoofdredacteur van dit nummer van Verzekerd! is Amy Scholten, een bijna dertigjarige vrouw, die samenwoont, een zoontje heeft en in het dagelijks leven zzp’er is. Zij interviewde onder meer Verbondsdirecteur Richard Weurding en vroeg hem wat er eigenlijk met haar premie gebeurt en waarom zij nooit iets hoort van haar verzekeraar waar ze al bijna dertig jaar is verzekerd. Het ontlokte Weurding tot de uitspraak dat dat inderdaad een dilemma blijft voor de markt. “De strijd om de co...

 

EENDUIDIGE REGELS VOOR SCHADEVRIJE JAREN

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars is afgesproken dat verzekerden met ingang van 1 januari 2014 jaarlijks een opgave krijgen van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Zij ontvangen dit overzicht bij de jaarlijkse nota, op het polisblad of bij het bewijs van premiebetaling. Bij beëindiging van de polis wordt het aantal schadevrije jaren dat kan worden meegenomen door alle autoverzekeraars op dezelfde manier vastgesteld. Vanaf 1 januari 2016 zullen verzek...

 

VVD MIST 'GRATIS' ADVIES

Dat advies niet meer ‘gratis’ is, is de onvermijdelijke consequentie van het provisieverbod. De Vries, die voor de VVD zitting heeft in de Vaste Kamercommissie voor Financiën, leek oprecht verbaasd over de impact. Ze nam als voorbeeld hypotheekadvies. “Als ik dat ga vragen bij verschillende partijen, moet ik bij elk van die partijen aftikken. Dat is niet de bedoeling.” Maar het is wel hoe het sinds het provisieverbod werkt. De Vries leek ook niet te begrijpen waarom ...

 

VASTLEGGING UITVAARTWENSEN ALS BASIS VOOR ADVIESGESPREKKEN

De registratie heeft betrekking op uitvaartwensen die onderdeel uitmaken van het directe verzekeringsadvies door de adviseur van de verzekeraar, ongeacht of het een kapitaalverzekering of naturauitvaartverzekering betreft. Als een onafhankelijke adviseur de verzekering sluit, zal de verzekeraar deze adviseur ondersteuning bieden bij het inventariseren en vastleggen van de klantwensen. Het administreren van deze wensen is van belang om de klantbehoeftes een centrale plaats te geven bij het sluite...

 

OVERZICHTSPAGINA VERBONDSDOSSIER WOEKERPOLIS NIET BIJGEWERKT

De site leest onder meer: "Het Verbond vindt het van groot belang dat klanten met een beleggingsverzekering weten waar ze aan toe zijn. Verzekeraars zijn daarom alle ruim zeven miljoen beleggingsverzekeringen aan het doorrekenen om te zorgen dat klanten vóór 1 januari 2013 een duidelijk perspectief krijgen." Verder staat er dat er in 2013 een definitieve rapportage van de minister komt inzake het flankerend beleid. Die eindrapportage ligt er inmiddels echter al meer dan e...

 

VERBOND STEUNT 'REDDINGSPLAN VOOR PENSIOENEN'

Het alternatief van werkgevers en werknemers zou de aantasting van de pensioenopbouw als gevolg van de kabinetsplannen aanmerkelijk kunnen verzachten. Volgens berekeningen van het Verbond leiden de kabinetsplannen die de maximale opbouw beperken tot 1,75 procent tot een terugval die bij pensionering kan oplopen tot minder dan de helft van het laatstverdiende salaris. Vooral jongere generaties worden hierdoor geraakt. Hogere inkomens houden zelfs iets minder dan 30 procent van het laatstverdiende...

 

"CONSUMENTENBOND TREKT ONJUISTE CONCLUSIES OVER UITVAARTPOLISSEN"

In dat artikel concludeert de Consumentenbond dat de kosten van sommige uitvaartverzekeringen onduidelijk zijn en dat enkele verzekeraars zich niet houden aan de regels die gelden sinds het provisieverbod van 1 januari 2013. "Het Verbond van Verzekeraars begrijpt dat de Consumentenbond een signalerende rol wil vervullen, maar wil waken voor het trekken van overhaaste conclusies. De Consumentenbond laat de nadrukkelijke rol die de wetgever aan de controlerende accountant heeft toebedeeld bov...

 

VERBOND STEUNT KRITISCH ADVIES RAAD VAN STATE

De Raad van State is niet overtuigd van nut en noodzaak van de invoering van een algemene wettelijke zorgplicht. Het voorstel heeft volgens de Raad weinig toegevoegde waarde. In het civiele recht is dit immers al geregeld. Ook heeft toezichthouder AFM voldoende mogelijkheden om in te grijpen als financiële dienstverleners onzorgvuldig handelen. Het Verbond is blij met de evenwichtige adviezen van de Raad van State en pleit voor een zorgvuldige belangenafweging. "Financiële dienstv...

 

VERBOND EN UWV MAKEN AFSPRAKEN OVER REÏNTEGRATIE

De afspraken hebben betrekking op de uitvoering van herbeoordelingen van WGA-gerechtigden voor de situaties dat een werkgever bij een verzekeraar een WGA-verzekering heeft en/of aanvullende WIA-verzekeringen. Het convenant heeft geen gevolgen voor de verdeling van verantwoordelijkheden: herbeoordelingen zijn en blijven de verantwoordelijkheid van het UWV.Goed inzicht in de mate van arbeidsongeschiktheid is volgens UWV en Verbond van belang om te kunnen beoordelen of de (aanvullende) uitkering no...

 

VERBOND WERKT MEE AAN SHOPPING 2020

Hoe winkelt de consument online naar producten en diensten in het jaar 2020? Die vraag willen de samenwerkende brancheorganisaties gaan beantwoorden in het onderzoeksprogramma Shopping2020. Het doel is om ondernemers handvatten te geven om met veranderend consumentengedrag om te gaan. 'Founding partners' van Shopping2020 zijn onder meer Google, IBM, PostNL, ING, Rabobank en ABN Amro. De start van Shopping2020 is tijdens het congres 'Shopping Tomorrow' op 13 juni op Nyenrode Business Universiteit...

 

COMMISSIE VOOR SCHRIJNENDE WOEKERPOLISGEVALLEN

De commissie, onder voorzitterschap mr. dr. Marten Oosting, heeft tot taak te toetsen of de afspraken die de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim met de betreffende verzekeraars hebben gemaakt over de behandeling van schrijnende gevallen, goed worden toegepast. Het instellen van deze commissie was een van de onderdelen in de overeenkomsten die de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim met de verzekeraars Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden...

 

IMAGO VERZEKERAARS ZO BEROERD NOG NIET

Volgens Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars is de uitkomst een mooie opsteker voor de verzekeringssector, die de laatste jaren serieus werk heeft gemaakt van vernieuwing en verandering van cultuur. "Een vernieuwing die overigens nog altijd beter zichtbaar moet worden bij de klanten."Weurding noemde tijdens het GfK-congres een groot aantal structurele veranderingen in processen, producten en dienstverlening die de sector in de afgelopen jaren heeft gere...

 

"UITSPRAKEN KIFID BINDEND VOOR VERBONDSLEDEN"

"De wet vereist aansluiting bij een onafhankelijk klachteninstituut. In een collectieve aansluitovereenkomst uit 2007 tussen het Verbond en het Kifid is onder meer de afspraak opgenomen dat leden van het Verbond zich conformeren aan de bindende adviezen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Het Verbond heeft destijds bewust gekozen voor deze en bloc aansluiting, om daarmee voor klanten een laagdrempelige en betaalbare financiële klachtenprocedure toegankelijk te m...

 

"CONSUMENT STEEDS BEKENDER MET PROVISIEVERBOD"

Om de gevolgen van het provisieverbod te monitoren, laat het Verbond sinds eind december maandelijks de beleving van en kennis over het provisieverbod meten door GfK. Intussen zijn vier metingen uitgevoerd, die duidelijk laten zien dat steeds meer mensen bekend zijn met het provisieverbod. Zo was eind 2012 ‘slechts’ 53 procent van de consumenten op de hoogte van de invoering van het provisieverbod; in januari was dat 58 procent, en zowel bij de derde (februari) als vierde meting (maa...

 

VERBOND: DASHBOARD KLANTBELANG AFM STEUN IN DE RUG

In dit jaarlijks onderzoek onder de tien grote verzekeraars en banken concludeert de AFM dat zij “gestaag vooruitgang boeken” bij het beter bedienen van hun klanten. Op een schaal van 5 werd in 2012 gemiddeld een 3,3 gescoord, tegen 3,0 een jaar eerder en een 2,7 in 2010. De grootste verbetering ziet de AFM bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waar de score is gestegen van een 2,5 in 2011 naar een 4 in 2012. “Onze branchebrede inspanningen, zoals met het programma Verzekera...

 

VERBOND NOEMT POSITIEVE REACTIE KABINET OPSTEKER

Het Verbond is verheugd omdat minister Kamp (SZW) in het Tweede Kamerdebat over de kredietmarkt aangaf blij te zijn met de goede en constructieve houding van verzekeraars om meer te willen investeren in de Nederlandse economie. En minister Dijsselbloem zegde toe schriftelijk te zullen reageren op het position paper ‘Investeren in Nederland‘ dat het Verbond medio februari aan de minister heeft gestuurd. Dit paper noemt diverse mogelijkheden waarop verzekeraars de Nederlandse econ...

 

"ACHILLESHIEL VAN FORMAAT IN PENSIOENCONTRACT"

Kern van de nieuwe aanpak is volgens Weurding dat risico’s op tegenvallende rendementen en langer leven meer en expliciet bij de deelnemers worden gelegd, maar tegelijkertijd hebben deze deelnemers zelf vrijwel niets te kiezen. "Dat zullen ze op den duur niet meer aanvaarden en daarom is dit gebrek aan zeggenschap een achilleshiel van formaat."Weurding:  “Het nieuwe pensioencontract is beter bestand tegen de gure wind, kan schokken beter absorberen, stabiliseert de pre...

 

VERBOND LANCEERT SITE TEGEN OVERVERZEKERING

De site is onder meer bedoeld om oververzekering tegen te gaan. Het Verbond: "In Nederland kun je je voor vrijwel elk risico verzekeren, maar de vraag is of dat altijd nodig is. Van sommige risico’s kunnen mensen prima zelf de financiële gevolgen dragen; bij andere risico’s moeten ze juist kritisch kijken of ze dat wel kunnen én willen."Doel van het Verbond is om de consument vooral zelf kritisch te laten nadenken over zijn verzekeringen: hoe kun je je het beste...

 

PROCES-VERBAAL VERPLICHT BIJ ERNSTIGE ONGEVALLEN

De SPV vroeg “met de nodige urgentie” de minister om aandacht voor de gebrekkige verkeersongevallenregistratie, die in de dagelijkse praktijk leidt tot onvrede en onbegrip bij het slachtoffer en zelfs tot onnodig schrijnende situaties bij de afhandeling van (letsel)schaden. Theo Kremer, directeur stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars, is blij met de toezegging van Opstelten. "Verzekeraars moeten zich volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade binnen drie maand...

 

ANNEMARIE VAN GAAL SCHRIJFT BOEK 'SLIM VERZEKERD'

Behalve succesvol onderneemster is Van Gaal volgens uitgeverij A.W. Bruna een expert op financieel gebied. In 'Slim verzekerd' beschrijft zij aan de hand van een groot aantal voorbeelden "hoe je kritisch kunt omgaan met je verzekeringen, hoe je erop kunt besparen, hoe je risico's kunt vermijden en hoe je op een verantwoorde manier bent verzekerd".Het nieuwe boek van Annemarie van Gaal is mede mogelijk gemaakt door het Verbond van Verzekeraars. Op 7 maart overhandigt zij het eerste exem...

 

VERBOND BLIJ MET STEUN FRED TEEVEN

Het Verbond zegt al  langer naar het verhalen van schade op de daders te streven. "Het is verzekeraars al langer een doorn in het oog dat daders financieel vrijuit gaan, terwijl polishouders opdraaien voor door hen gemaakte kosten." Algemeen directeur Richard Weurding: "Staatssecretaris Teeven wil de belemmeringen voor verzekeraars samen met het Openbaar Ministerie opheffen. Dat is een goede beweging. Wij zijn namens verzekeraars al langer in gesprek met Justitie over het ve...

 

VERBOND BUNDELT ZELFREGULERING OP ÉÉN PLEK

Wanneer is de Gedragscode Verzekeraars geïntroduceerd? Is de gedragscode verplicht of facultatief? En hoe is de controle op de naleving georganiseerd? Bezoekers van de site verzekeraars.nl/zelfregulering kunnen zelf testen hoe het met hun kennis over zelfregulering staat.  Naast het interne en wettelijke toezicht waarmee de branche te maken heeft, hebben verzekeraars ook een groot aantal uitgangspunten vastgelegd in zelfregulering, die bestaat uit gedragscodes, convenanten, protocoll...

 

ONDERZOEK VERBOND NAAR VERRICHTINGENTARIEF VOLMACHTEN

Directeur Leo de Boer van het Verbond bevestigt de onderzoeksopdracht: “Veel leden hebben ons om hulp gevraagd bij het verder vorm geven van een nieuw beloningsmodel volmachten. Het is de bedoeling de compliancenota uit de zomer van 2012 verder uit te werken en dat dan in de richting van het voorkeursmodel van de AFM, namelijk een verrichtingentarief.” Het is geen geheim dat ook het Verbond graag een verrichtingentarief bij volmachten zou zien. Aanvankelijk probeerden Verbond en NVGA...

 

OPLOSSINGEN VERBOND VOOR PROBLEMEN WONINGMARKT

Het Verbond bracht eerder deze week een position paper uit, waarin de brancheorganisatie liet weten dat verzekeraars graag een bijdrage leveren om de woningmarktproblemen op te lossen. De Boer benadrukte in de Kamer dat verzekeraars, anders dan bijvoorbeeld banken, veel `lang geld' beheren en daardoor altijd op zoek zijn naar stabiele en veilige beleggingen om hun langetermijnverplichtingen te kunnen nakomen. "Nederlandse verzekeraars beheren samen zo'n 400 miljard euro waarvan ongeveer 60 ...

 

VERBOND: WOONAKKOORD HAALT SCHERPE KANTJES WEG

Het Verbond: "Het woonakkoord van kabinet en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP haalt enkele scherpe kantjes van eerdere voorstellen af. Zo krijgt de woningbouw een impuls via een verlaging van de btw, worden de huurstijging voor hogere inkomens beperkt en wordt de drempel voor starters op de woningmarkt verlaagd. De financieringsvoorstellen voor starters bieden wellicht iets meer ruimte voor maatwerk, al zal de praktijk nog moeten uitwijzen in hoeverre daarmee de doorstroming op de...

 

CONSUMENT WAARDEERT INZICHT IN ADVIESKOSTEN

De consumenten zijn niet uitgesproken negatief (slechts 8 procent is (zeer) negatief) maar ook niet uitgesproken positief: 36 procent is (zeer) positief. Van de positief gestemden vindt 43 procent dat het advies door het provisieverbod beter kan worden afgestemd op eigen behoeften en 36 procent van de positief gestemden vindt dat ze beter kunnen onderhandelen over de prijs van het advies. Nog altijd een derde van de huishoudens is niet bereid om voor een persoonlijk pensioen- of hypotheekadvies ...

 

VERBOND PRESENTEERT MUSICAL 'ALS IK LATER GROTER BEN'

De NOT vindt van 22 tot en met 26 januari plaats in Utrecht en er worden zo'n 50.000 bezoekers verwacht. “Een betere plek om de traditionele afscheidsmusical voor de groepen 8 van de basisscholen te presenteren, is er gewoonweg niet”, meent Verbondsdirecteur Richard Weurding.Het Verbond is tot en met zaterdag te vinden op de stand van Wijzer in geldzaken (hal 11 B076) en zal het gratis musicalpakket zoveel mogelijk promoten bij de bezoekers. Dat pakket bestaat uit een script, een han...

 

10 MILJOEN EURO EXTRA SCHADE TIJDENS JAARWISSELING

Het gaat daarbij om schade aan huizen, inboedels en auto’s. Zakelijke schade, schade aan overheidseigendommen en scholen zijn hierin niet meegenomen. De schattingen zijn gebaseerd op de eerste indrukken bij verzekeraars, waar verzekerden de dagen na de jaarwisseling hun schadeclaims digitaal of via het callcenter indienen. De leden van het Verbond houden er rekening mee dat zij ook de komende dagen claims kunnen ontvangen, bijvoorbeeld wanneer vakantiegangers bij thuiskomst schade aan hun ...

 

TEVREDENHEID UITBETALING LEVENSVERZEKERAARS NEEMT TOE

 Dit blijkt uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek naar levensverzekeraars van het Verbond van Verzekeraars, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. Op vrijwel alle andere onderdelen laat het onderzoek een stabiel beeld zien. Zo bleef het rapportcijfer dat klanten aan de eigen verzekeraar geven gelijk op 7,1, en wijken ook de scores met betrekking tot de mate van klantfocus niet wezenlijk af. Aan het klanttevredenheidsonderzoek namen dit jaar 24 levensverzekeraars deel tegen 26 ...

 

VERBONDSLEDEN OMARMEN ZELFREGULERING HERSTELKOSTEN

"Dit is een nieuwe standaardprocedure waarmee de klant eenvoudig de herstelkosten in geval van een fout door zijn verzekeraar rechtstreeks kan declareren bij zijn verzekeraar. De herstelkostenregeling zal op 1 januari 2013 van kracht worden. De regeling is tot stand gekomen in nauw overleg met Adfiz. Over een jaar zal de herstelkostenregeling worden geëvalueerd", aldus het Verbond.De Verbondsleden hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering ook afgesproken dat het overstromingsris...

 

MARCO KEIM VOORZITTER VERBOND

De ceo van Aegon Nederland volgt Ronald Latenstein (SNS Reaal) op. Latenstein treedt na twee jaar terug als voorzitter, maar blijft deel uitmaken van het Verbondsbestuur. Keim is sinds 2008 lid van het Verbondsbestuur, waar hij tot nu toe de functies van vicevoorzitter en penningmeester vervulde. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van 19 december zal het voorzitterschap definitief worden vastgesteld.

 

"NIET ALLEEN MAAR CONCURREREN OP PRIJS"

De Boer: "Door toenemende concurrentie kan de consument meer kiezen. Ook al zijn bedrijven en producten onderscheidend, de consument ziet dat helemaal niet meer, en het interesseert hem ook niet echt, en zal kiezen op basis van prijs. De reactie van veel bedrijven is dan om hun product of dienst tegen de laagst mogelijke prijs aan te bieden. Concurrenten gaan hier vervolgens in mee, wat weer leidt tot nog meer standaardisatie en concurrentiestrijd op basis van prijs, waardoor de consument d...

 

LOEK HERMANS: VERSOEPEL HYPOTHEEKREGELS VOOR STARTERS

Hermans vroeg zich af of de nieuwe regels waarbij nieuwe hypotheken per 1 januari meteen annuïtair en volledig moeten worden afgelost niet ‘remmend’ werken voor starters. De VVD’er denkt dat een systeem waarbij starters minder hoeven af te lossen beter is. Minister Blok (Wonen) leek niet aan het plan te willen tornen, maar zei wel te willen nadenken over een soepeler behandeling van woningbezitters die hun aflossingsvrije hypotheek nog willen omzetten naar een spaarhypothe...

 

FEDERATIE EN VERBOND ONTWIKKELEN PENSIOEN 1-2-3

‘Laag 1’ geeft inzicht in de belangrijkste kenmerken van de eigen pensioenregeling. Per deelonderwerp is meer informatie beschikbaar in ‘laag 2’. Voor de echte liefhebber is er ‘laag 3’, met daarin alle ins en outs van de pensioenregeling. De nieuwe aanpak is door een testpanel inmiddels positief beoordeeld. Pensioen 1-2-3 moet vanaf 2014 de huidige startbrief vervangen en wellicht ook de toelichting op het upo.Directeur Harold Herbert van het Verbond en voorz...

 

LEERLINGEN DEN HAAG OPENEN BEURS AMSTERDAM

Dit omdat zij de finale van de Fix je Risk scholierendebatwedstrijd in Madurodam in Den Haag hebben gewonnen. Een aantal leerlingen uit de winnende klas mag op vrijdagochtend 16 november om 9.00 uur de opening van de Beurs in Amsterdam met de gongslag voor hun rekening nemen.Xuly McCoy, Eleanne Verhaar, Puck Blom, Jen Kee Wang, Aviva Thijssen en Liselot Herculeijns vertrekken 's ochtends om 6.30 uur samen met meester Angelo Witmus en algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzek...

 

"FISCALE STROP VOOR MENSEN MET SPAARHYPOTHEEK"

Volgens beide organisaties ontstaan onduidelijkheid en problemen voor zowel consumenten als financieel adviseurs als de overheid ondanks de brede roep om invoering van een integraal pakket voor de woningmarkt per 1 januari 2014, toch de fiscale regels al per 1 januari wijzigt. "Als het aan het kabinet ligt, kunnen woningeigenaren vanaf volgend jaar hun spaar- of levenhypotheek niet meer overhevelen van box 3 naar box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning). Dit betekent dat de woningeigenaar o...

 

"KOSTPRIJSMODEL LEIDT TOT DISCUSSIE"

Lex Dekkema, partner KPMG Advisory binnen de banking sector en voorzitter FS Advisory: "De fee moet worden bepaald op basis van een kostprijsmodel waarin voor een bank en een verzekeraar de nodige vrijheidsgraden bestaan. Het gaat om een self assessment waarin de aanbieder kan bepalen in welke mate de voorgeschreven kostprijsbepalende factoren meegewogen worden. Het is dus geen exacte wetenschap en ook de verplichte accountantscontrole is vanwege die vrijheidsgraden niet meer dan een margin...

 

OOK VERBOND NOEMT ADVISEURS NOG ALTIJD TUSSENPERSONEN

Het artikel 'Provisieverbod: verzekeraars maken zich op voor eindsprint' gaat in op de complexiteit van de invoering van het provisieverbod, "een van de meest ingrijpende veranderingen in de Nederlandse financiële sector van de afgelopen decennia". Het Verbond wijst op de impact ervan op de verhouding tussen verzekeraars en het intermediair, maar spreekt in het artikel verder veelvuldig over 'tussenpersonen', een woord dat niet meer past in de nieuwe advieswereld. In het artikel w...

 

VERBOND: "RUTTE 2 SOMS BRUG TE VER"

Het Verbond is onder meer kritisch over "de stapeling van maatregelen voor starters, die daarnaast annuitair volledig moeten aflossen. Deze maatregel verhoogt de woonlasten en belemmert de doorstroming". Verder meent het Verbond dat "werkenden voldoende mogelijkheden moeten houden om een goed pensioen op te bouwen, desnoods ook op individuele basis. Die vrijheid wordt nu ingeperkt tot drie maal modaal en via een beperking van het maximale opbouwpercentage. Dit is onwenselijk want ...

 

BRANDBRIEF VERBOND OVER VERHOGING ASSURANTIEBELASTING

De onderhandelaars van VVD en PvdA willen de belasting verhogen van 9,7 procent naar 21 procent. Dat kost particulieren gemiddeld 100 euro per jaar. Met name gezinnen met een laag inkomen worden getroffen. Maar ook bepaalde sectoren van het bedrijfsleven ondervinden "enorme" gevolgen, waardoor zelfs de concurrentiepositie van Nederland in het geding is. De brandbrief is ondertekend door het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW, MKB-Nederland, Transport en Logistiek Nederland, LTO Nederlan...

 

ZEKERHEIDSCAMPAGNE VERBOND WEL ERG GRIJS

Het Verbond van Verzekeraars zoekt deze week de publiciteit op met vijf belangrijke formatiedossiers die verzekeraars en hun klanten raken. Tot en met aanstaande vrijdag plaatst het Verbond advertorials in De Telegraaf en NRC over wonen, veiligheid, pensioen, belastingen en werk. Lezers kunnen hierover hun mening geven op www.kieszekerheid.nl. Het Verbond: "Zekerheid is een harde voorwaarde voor herstel van de economie en het vertrouwen. De zekerheid moet terug. Dat kan volgens ons ook.&quo...

 

WEURDING: NMA SHOPT ONVERSTANDIG

Shoppen loont, stelt de NMa in haar onderzoek naar vijftien financiële producten die consumenten veel afnemen. Uit de berekeningen concludeert de NMa dat ook voor financiële producten, zoals een zorgverzekering, autoverzekering of hypotheek, de prijsverschillen veel groter zijn dan veel mensen denken. Weurding wijst erop dat de NMa hierbij de verzekeringsdekking en voorwaarden onderbelicht laat. De NMa biedt via Consuwijzer.nl een 'financieel besparingsoverzicht' waarmee de consument v...

 

LEVENLOOS GEBOREN KINDEREN ONDER DEKKING UITVAARTPOLIS

Uitvaartverzekeraars hebben eerder de ambitie uitgesproken om de huidige praktijk te heroverwegen in het licht van maatschappelijke, medische en juridische ontwikkelingen. Als een kind eerder dan 24 weken zwangerschap levenloos ter wereld kom of na minder dan 24 uur na de geboorte overlijdt, valt dit op dit moment formeel niet onder de dekking en worden per geval passende oplossingen gezocht op basis van coulancebeleid. Het stellen van een grens voor het moment waarop een levenloos geboren kind ...

 

VERBOND WIJST OP NEGATIEVE GEVOLGEN BELASTINGPLAN

De commissie stelt voor de aftrekbaarheid van pensioenpremies te beperken tot de salarisgrens van 62.500 euro. Die voorgestelde aftopping is volgens het Verbond zeer onwenselijk. "Het leidt tot potverteren, omdat het belastingopbrengsten naar voren haalt ten koste van toekomstige generaties. In de toekomst zijn er lagere pensioenuitkeringen waarover belasting geheven kan worden en dus versmalt de belastinggrondslag op termijn weer."Volgens het Verbond is het onwenselijk te morrelen aan...

 

VERBOND MAAKT MEER WERK VAN ZELFREGULERING

De Codewijzer zelfregulering, die een overzicht van alle regelingen bevat die de Verbondsleden met elkaar hebben afgesproken, is vernieuwd. Daarnaast is ook de indeling herzien en zijn de beschrijvingen van de regelingen verduidelijkt. "Zo is makkelijk te zien welke regelingen voor welke verzekeraars gelden en per wanneer. In het document staat een link naar de teksten van de regelingen zelf", aldus Verbondsdirecteur Leo de Boer in een circulaire aan de leden. "Klanten, wetgever,...

 

VERBOND JUICHT AFM-OPROEP TOE

"Dit is in het bijzonder van belang in die situaties waarin het oorspronkelijk beoogde doelkapitaal niet gehaald dreigt te worden, bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsopbrengsten", aldus het Verbond. "Het initiatief van de AFM sluit goed aan op de inspanningen van verzekeraars die erop zijn gericht consumenten een beter perspectief te bieden. Zo is met de minister van Financiën eerder dit jaar onder meer afgesproken dat overstapbelemmeringen worden weggenomen en eventue...

 

VERBOND CLAIMT GROTERE ROL IN VEILIGHEIDSDEBAT

De overheid is weliswaar primair verantwoordelijk voor veiligheid maar zeker nu de overheid steeds kleiner wordt, is het belangrijk dat ook andere partijen hun verantwoordelijkheid nemen, meent het Verbond. De afgelopen jaren zijn al veel goede initiatieven genomen, waarbij ook verzekeraars betrokken zijn. "Jammer is alleen dat niemand het totaaloverzicht heeft en dat best practices onderling niet worden uitgewisseld", aldus De Boer, die denkt dat Safety Deals kunnen helpen om een geza...

 

SCHADEVERZEKERAARS BETER GEWAARDEERD

De gemiddelde klanttevredenheid lag in 2012 met een 7,72 net iets hoger dan de 7,66 in 2011. Opvallend is dat de claimende klant zijn schadeverzekeraar in 2012 met een 7,93 beloont. De tevredenheid over de oplossing van klachten is gestegen naar 71 procent, aldus het Verbond van Verzekeraars, dat ook nog verbeterpunten ziet. "Bijvoorbeeld als het gaat om het gevoel dat een verzekeraar zijn klant belangrijk vindt. Datzelfde geldt voor de schriftelijke communicatie, die over het algemeen als ...

 

BESLOTEN VERBONDSSITE OVER DISTRIBUTIE NU OPENBAAR

De website biedt kennis en informatie over wet- en regelgeving, toezicht en marktontwikkelingen met betrekking tot distributie. Het is een aanvullende faciliteit die bedoeld is om het transitieproces voor verzekeraars in de periode 2012-2014 te stimuleren, te ondersteunen en te vergemakkelijken.De site: "Er verandert als gevolg van ingrijpen van de wetgever, de toezichthouder en marktontwikkelingen veel in de distributie van financiële producten. Dit raakt zowel de intermediaire als de...

 

ZLM OPNIEUW BEST GEWAARDEERDE SCHADEVERZEKERAAR

Het Verbond benaderde van negentien schadeverzekerings-maatschappijen nieuwe en bestaande klanten en klanten met een recente schade-uitkering. Duidelijkheid van de communicatie, persoonlijke service en uitbetalen van schades waren enkele van de onderwerpen waarover de ondervraagden hun mening konden geven.ZLM heeft met een 8,4 het hoogste rapportcijfer gekregen. Klanten met een recente schade-uitkering geven ZLM een 8,6 voor de dienstverlening. Ook op klantvriendelijkheid scoort ZLM het hoogst. ...

 

VERBOND PLEIT VOOR ADVIESGARANTIEREGELING

“Wij kunnen een klant niet aan zijn lot overlaten als hij een complexe levenpolis met een looptijd van tien jaar of meer heeft en de adviseur ermee ophoudt”, stelde De Boer. Hij riep adviseurs op tot een adviesgarantregeling: “Het Verbond biedt hulp aan bij de verdere uitwerking hiervan.”Het provisieverbod voor complexe en impactvolle verzekeringsproducten treedt per 1 januari volgend jaar in werking. Reden te meer dat De Boer stilstond bij de veranderende rol van het Ver...

 

VERBOND WEL POSITIEF OVER NALEVING ZELFREGULERING

Volgens het Verbond is de naleving van de verschillende regelingen over het algemeen heel behoorlijk, namelijk  82 procent tot 100 procent. De aantoonbare naleving door de verzekeraars is ten opzichte van het vorige jaar echter iets afgenomen. "Op dit moment voldoet 61 procent van de verzekeraars aantoonbaar aan alle getoetste regelingen ten opzichte van 74 procent bij het vorige self assessment", aldus het Verbond van Verzekeraars na bestudering van het rapport van de Stichting t...

 

VERBOND HEKELT VERHOGING ASSURANTIEBELASTING

Het voorstel van Rutte en Samsom lijkt vooral bedoeld om geld vrij te spelen voor de afschaffing van de zogeheten forensentaks, die deel uitmaakt van het Lenteakkoord maar inmiddels bij de (nieuwe) Tweede Kamer op grote bezwaren stuit. Gemiddeld betalen Nederlanders ruim 800 euro per jaar voor hun schadeverzekeringen. Volgens berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek kost elke procent meer assurantiebelasting verzekerden 125 miljoen euro extra kost. “Met de afschaffing van ...

 

MOGELIJKE DISCRIMINATIE BIJ VERGOEDING LETSELSCHADE

Uit onderzoek van de commissie blijkt dat jonge mannen en vrouwen die een ongeluk hebben gekregen soms verschillend worden benaderd door schade-experts als het gaat om vragen over een kinderwens, carrièreperspectieven en het combineren van zorg en werk. Aannames over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen zijn hier debet aan. Het verschil in benadering kan leiden tot discriminatie van vrouwen waardoor zij het risico lopen dat hun schade niet volledig wordt vergoed. Om de hoogte van...

 

VERBOND NEEMT HET OP VOOR SPAARHYPOTHEEK

In een ingezonden brief aan het FD stelt directeur Harold Herbert van het Verbond woensdag, naar aanleiding van een stelling in een eerder artikel in de krant: "Vergelijken we een spaarhypotheek van 250.000 euro die voor 100 procent wordt afgelost met een volledig af te lossen annuïtaire hypotheek, dan klopt het dat de maandlasten in het eerste jaar 'een paar tientjes' hoger zijn. Maar die kosten lopen daarna snel op. Het venijn zit hier in de staart: in het tiende jaar stijgen de nett...

 

VERBOND WIL COLLECTIEVE REGELING OVERSTROMINGSRISICO

Volgens het Verbond zou een collectieve oplossing met steun van de overheid marktbreed en betaalbaar zijn, ook voor mensen die in een risicogebied wonen. Het Verbond vraagt de overheid mogelijk te maken dat verzekeraars deze vorm van solidariteit mogen organiseren. "De gemiddelde schadekans per jaar ligt om en nabij de zestig miljoen euro. In het overgrote deel van de voorkomende overstromingen zal de limiet van verzekeraars dan hoog genoeg zijn om alle gedupeerden te kunnen helpen. Alleen ...

 

CONSUMENT DUPE VAN HOGERE ASSURANTIEBELASTING

Een aantal partijen stelt een ruime verdubbeling van het tarief van de assurantiebelasting naar 21 procent voor. Volgens het Verbond bestaat de kans dat deze belastingverhoging tot dezelfde effecten leidt als de premieverhoging bij zorgverzekeringen. Daar kunnen sommige mensen zich vanwege de kosten niet meer verzekeren tegen de meest elementaire risico’s. Gemiddeld betalen Nederlanders ruim 800 euro per jaar voor hun schadeverzekeringen. De verhoging van de assurantiebelasting vormt volge...

 

STUDIESCHULD WEEGT MEE BIJ VERSTREKKING HYPOTHEEK

De schuld wordt voortaan meegenomen bij het bepalen van de maximale hypotheek, maar tegen een lager percentage dan een consumptief krediet. Staatssecretaris Halbe Zijlstra (OCW) heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten na vragen van kamerleden Monasch en Jadnanansing (PvdA). NVB, Verbond en AFM zijn overeengekomen dat de hypothecair financier in de toekomst bij de berekening van de aan de studieschuld verbonden maandelijkse financiële lasten in beginsel uitgaat van 0,75 procen...

 

VERBOND HEKELT LENTEAKKOORD OPNIEUW

Volgens DNB leiden de maatregelen voor de woningmarkt tot een extra daling van huizenprijzen met maximaal 9 procent. CPB raamt een daling van gemiddeld vier procent. Meer woningbezitters komen door deze prijsdaling met de hypotheek ‘onder water’ te staan (bij verkoop van het huis blijft er een restschuld over), aldus DNB. Het bedrag dat een starter op de woningmarkt kan lenen, daalt volgens DNB zo’n negen procent. Daarnaast stelt DNB dat het kabinet als gevolg van andere onderd...

 

FRED ZWART CLAIMT MILJOENSTE SCHADE

De miljoenste autoschade was voor het Verbond van Verzekeraars reden om de indiener ervan in het zonnetje te zetten en om automobilisten te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid  bij het versnellen van de schadeafhandeling. "Daarom zette algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars de heer Zwart uit Velsen in het zonnetje. Hij claimde afgelopen week namelijk de miljoenste autoschade bij de Nederlandse verzekeraars. Terwijl zijn auto wordt hersteld, mag Fred Zw...

 

VERBOND 'VIERT' MILJOENSTE SCHADE

Volgens het Verbond lukt het verzekeraars dorogaans om blikschades binnen veertien dagen af te handelen, terwijl er dagelijks meer dan 5.000 schadegevallen ontstaan. "Goede reden om van de miljoenste schade een geluk bij een ongeluk te maken voor de verzekerde. Dat zal vrijdag 3 augustus 2012 gebeuren", aldus het Verbond. De miljoenste schade grijpt het Verbond aan om verzekerden te wijzen op de rol die zij zelf kunnen spelen bij het versnellen van de schadeafhandeling. "Daar...

 

AANGIFTE VOOR VERZEKERING STRAKS VERLEDEN TIJD

In de regio Rotterdam Rijnmond maakten 2.000 mensen gebruik van de nieuwe digitale meldmethode. "Zij waren zeer positief", zegt Lex Westerman, adviseur criminaliteitsbeheersing bij het Verbond. “Het is de wens van de verzekeraars en de politie om eenvoudige verzekeringszaken voortaan vlotter af te handelen. De invoering vraagt zorgvuldig overleg en afstemming met de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie en met de Nationale Politie. Wat ons betreft gebeurt dat zo snel mogelij...

 

VERBOND PLEIT VOOR MEDIATION VOOR SLACHTOFFERS LETSELSCHADE

Er zijn veel klachten over de afwikkeling van letselschades. Het Verbond: "Afwikkeling is vaak complex en tijdrovend, omdat de schade soms moeilijk of pas na verloop van tijd objectief is vast te stellen en er doorgaans meerdere partijen (artsen, advocaten, schadebehandelaars) bij betrokken zijn. Met de nieuwe aanbevelingen wil het Verbond voorkomen dat een letselschaderegeling te lang duurt en daardoor onnodig belastend wordt voor het slachtoffer. De nieuwe aanpak beoogt eventuele geschill...

 

VERBOND PLEIT VOOR BEHOUD ONTSLAGVERGOEDING

Volgens de vakcentrale en het Verbond van Verzekeraars maakt het voorstel van Kamp met een pennenstreek een eind aan de contante ontslagvergoedingen die tot dusverre gebruikelijk zijn als een werknemer buiten zijn schuld op straat komt te staan. "Dat is voor de betrokkenen een bittere pil om te slikken. Laten we het even concreet maken. Als een ontslagvergoeding niet meer als inkomensaanvulling gebruikt mag worden valt iedereen na ontslag terug op de WW-uitkering die gemaximeerd is op ongev...

 

VERBOND ROEPT OP TOT MEER EMPATHIE BIJ SCHADEAFHANDELING

Met het position paper heeft het Verbond willen onderzoeken of en waar verbeteringen mogelijk zijn in de schaderegeling. "Begrijpelijke informatie voor de klant aan het begin van het schadeproces over wat er staat te gebeuren, met welke partijen de verzekerde te maken krijgt en wat daarin zijn rechten en plichten zijn, verstevigt de positie van de klant", aldus het Verbond. Verder is het van belang dat verzekeraars zorgen voor goede voorlichting en informatie over de schadeafhandeling ...

 

BRUSSELS VERBONDSKANTOOR OFFICIEEL GEOPEND

“Het Verbondskantoor is een belangrijke stap naar meer Europese samenwerking”, aldus Verbondsdirecteur Richard Weurding, die aangaf dat het Verbond Europa meer prioriteit wil geven. “Met alle uitdagingen die op ons af komen zullen we onze krachten bundelen als Europese verzekeringssector. Het Verbondskantoor, binnen het gebouw van Insurance Europe, de Europese koepel van (her)verzekeraars, is een belangrijke stap naar meer Europese samenwerking, afstemming en een succesvolle lo...

 

VERBOND MAAKT AFHANDELING LETSELSCHADE TRANSPARANTER

Dit staat in de nieuwe Bedrijfsregeling 15 Informatieverstrekking bij letselschade die per 1 juli ingaat. De nieuwe bedrijfsregeling is bindend voor aansprakelijkheidsverzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en geldt voor alle typen letselschade. Betrokken partijen gingen er tot nu toe van uit dat rechtstreekse informatievoorziening van verzekeraar aan het slachtoffer niet was toegestaan. Volgens het Verbond is dit een misvatting. De 'oude' bedrijfsregeling regelde dat ...

 

EUROPEES PRIVACYVOORSTEL BELEMMERT TOEGANG VERZEKERINGEN

Volgens het Verbond zal dit niet alleen het aanbod en de uitkeringen van verzekeringen beperken, maar heeft het ook consequenties voor de preventie en bestrijding van verzekeringsfraude. Hiervoor waarschuwt het Verbond in een brief die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd."Op het gebied van medische gegevens zal dit voorstel ertoe leiden dat bepaalde verzekeringen niet meer kunnen worden aangeboden en uitkeringen niet meer kunnen worden gedaan. In het geval van medische gegevens gaat het...

 

MICHEL LAMIE IN VERBONDSBESTUUR

Lamie (45) is sinds 2009 bestuursvoorzitter van De Goudse. Bij het Verbond heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld, onder meer als lid van het sectorbestuur Leven.

 

RESULTAAT LEVENSVERZEKERAARS KLEURT DONKERROOD

Het premievolume van de totale individuele levenmarkt daalde ten opzichte van 2010 met 11 procent tot 12,5 miljard euro. De sterkste teruggang was te zien bij de hypotheekgerelateerde verzekeringen, waar het aantal nieuw verkochte polissen met 22 procent terugliep tot 74.000. Het resultaat van levensverzekeraars kleurde vorig jaar donkerrood; op elke euro ingelegde premie werd 11 cent verloren (2010: -5 procent). Het premievolume in de collectieve levenmarkt steeg met 20 procent tot 9 miljard eu...

 

REGISTRATIE DOELKAPITAAL VERMOGENSOPBOUW VANAF 2013

Dit is één van de vijf initiatieven die gisteren zijn goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars Volgens het Verbond gaat het om initiatieven "die de positie van de klant verder verbeteren en die kunnen bijdragen aan het herstel van vertrouwen". De andere vier initiatieven: een met de Nederlandse Vereniging van Banken overeengekomen protocol voor de stroomlijning van kapitaaloverdrachten; het transparanter maken van de vangnetverzeke...

 

VERBOND PLEIT VOOR AANSCHERPING WGA

De laatste jaren neemt het beroep op de WGA-uitkering meer toe dan verwacht. Volgens het Verbond zijn er meer oudere werknemers (met een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid) en worden eerder afgewezen aanvragen alsnog toegekend. Bovendien zijn veel meer mensen dan verwacht 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt, waarbij het UWV de arbeidsongeschiktheid als niet duurzaam heeft beoordeeld. Daardoor valt hun uitkering onder de WGA en niet onder de IVA, de regeling voor volledig en duurzaam arbeid...

 

NEDERLANDSE SCHEPEN BETER BESCHERMEN TEGEN PIRATERIJ

Volgens de transportverzekeraars binnen het Verbond dient de marine zich in te zetten voor de veiligheid van Nederlandse schepen en hun bemanning en het handelsbelang van Nederland. Sinds juni 2011 heeft de marine slechts twintig schepen beveiligd, terwijl er een behoefte bestaat aan ongeveer 250 doorvaarten. In het Verenigd Koninkrijk, België, Denemarken, Frankrijk en tal van andere Europese landen zijn wetswijzigingen op handen om particuliere beveiligingsbedrijven op zee toe te staa...

 

KLIPHUIS PLEIT VOOR KEUZEVRIJHEID BIJ PENSIOENREGELINGEN

“We kunnen toch moeilijk verwachten dat werknemers steeds meer risico’s op zich gaan nemen en ze tegelijkertijd niet de vrijheid geven om zélf te kiezen waar ze hun pensioen onderbrengen. Meer keuzevrijheid van werknemers zal de concurrentie in de pensioenmarkt bevorderen wat leidt tot flexibeler en kwalitatief betere pensioenproducten. Een bijkomend voordeel is, dat de belangstelling van burgers in wat het pensioen hen kost en wat het oplevert een impuls zal krijgen". Kl...

 

VERBOND: LENTEAKKOORD ZET WONINGMARKT VERDER OP SLOT

In de factsheet over de woningmarkt schrijft het Verbond: "De meest populaire hypotheek op dit moment is gedeeltelijk aflossingsvrij (50 procent van de marktwaarde) en het restant wordt afgelost door middel van een (bank)spaarhypotheek. Bij een hypotheek van 250.000 euro bedraagt de netto woonlast bij 42 procent IB en een rente van 4,9 procent 803 euro netto per maand. Als dezelfde hypotheek verplicht annuïtair moet worden afgelost, stijgt de netto woonlast in het eerste jaar al naar ...

 

VERBOND WIL DAT PUBLIEK KEURMERK LEERT KENNEN

Het Verbond reageert hiermee op de publicatie 'Van buiten naar binnen' over het Keurmerk, die is uitgekomen tegelijk met het jaarverslag over 2011.Het Verbond zegt grote waarde te hechten aan de conclusie van de Stichting dat klantgericht verzekeren bij de verzekeraars leeft, maar dat de Stichting ook terecht concludeert dat het verkrijgen van het keurmerk één ding is en het behouden ervan een tweede. "Het is immers belangrijk dat verzekeraars met het keurmerk inspanningen bli...

 

VERBOND: WOONAKKOORD IS KANS VOOR NIEUW KABINET

Het Verbond is positief over het voorstel van NVM, VEH, Woonbond en Aedes voor de woningmarkt. "Deze partijen staan, evenals het Verbond van Verzekeraars en tal van wetenschappers, een geleidelijke maar fundamentele herziening van de gehele woningsector voor ogen, die minder schadelijke neveneffecten heeft dan het lente-akkoord van het demissionaire kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en GroenLinks." Het Verbond noemt het plan een goede basis voor nader overleg. "Hoo...

 

VERBOND MORRELT AAN LEVEL PLAYING FIELD

De overwegingen van het Verbond lijken vooral praktisch van aard. Het is volgens het Verbond duur om de distributiekosten te verbijzonderen, terwijl bovendien geen werkelijke vergelijkbaarheid ontstaat. Het Verbond stelt verder dat het ontbreekt aan een wettelijke basis voor het apart in rekening brengen van de advies- en distributiekosten, een andere pilaar van het gelijke speelveld waarop Financiën inzet op aandringen van het intermediair. Wanneer het rechtstreeks in rekening brengen toch...

 

OOK VERBOND VINDT BEROEPSEED DOORSLAAN

"De huidige opzet slaat door qua nalevingslasten", aldus het Verbond in zijn reactie op de consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013. Volgens de verzekeraars klopt de kostenberekening die Financiën heeft gemaakt totaal niet. In plaats van 4,5 miljoen zouden de eenmalige lasten 35 miljoen euro zijn. De doorlopende kosten becijfert het Verbond op 2,3 miljoen in plaats van de 0,1 miljoen euro van Financiën. Het Verbond pleit ervoor de moreel-ethische aspecten ui...

 

VERBOND KRITISCH OVER HISTORISCH BEZUINIGINGSAKKOORD

"Met dit akkoord is een crisis afgewend die een bedreiging vormde voor zowel de politieke als economische positie van Nederland in Europa. Het getuigt van groot verantwoordelijkheidsbesef bij de partijen die deze aanpak hebben gesteund', aldus het Verbond.Volgens het Verbond is het nu zaak de afspraken zodanig vorm te geven dat nadelige effecten op de economie, slagkracht van het bedrijfsleven en koopkracht van burgers zoveel mogelijk worden beperkt. "Zo hebben de voorgestelde maatrege...

 

PRINSES MÁXIMA OPENT VERZEKERINGSCONGRES IN AMSTERDAM

Prinses Máxima spreekt in haar hoedanigheid van erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken en VN-adviseur ‘Inclusive Finance’. De 4e International Insurance Conference wordt georganiseerd door Insurance Europe, de koepelorganisatie van verzekeraars in Europa. De conferentie staat in het teken van de verantwoordelijkheid die verzekeraars wereldwijd hebben bij het bieden van zekerheid en bescherming en de kansen en bedreigingen in de sector. De conferentie trekt jaarlijks ho...

 

VERBOND: "INITIATIEF GELD ADVIESDIENST ONREALISTISCH"

Schuurmans had in maart van dit jaar een marktbrede consultatie uitgezet inzake zijn initiatief. In april sprak hij uitvoerig met het Verbond van Verzekeraars. In een reactie schrijft Leo de Boer: "Wij verwachten dat de markt door het provisieverbod met nieuwe serviceconcepten gaat komen die exact het gat gaan invullen dat u vreest. Daarnaast spiegelen wij uw initiatief aan de Money Advice Service (MAS) in het Verenigd Koninkrijk waarvan de ervaringen niet onverdeeld positief zijn, hebben w...

 

VERBOND: NIET TALMEN BIJ VERHOGING PENSIOENLEEFTIJD

Het Verbond heeft zorgen over de gevolgen van het stukgelopen Catshuisoverleg voor de eerder voorgenomen verhoging van de pensioenrichtleeftijd. "Met het wetsvoorstel Verhoging pensioenleeftijd wordt invulling gegevens aan het Pensioenakkoord van sociale partners. Voor een tijdige invoering van het gewijzigde Witteveenkader - het verhogen van de pensioenrichtleeftijd naar 67 per 2014 - is het van groot belang dat dit wetsvoorstel op zeer korte termijn door de Eerste Kamer wordt aangenomen. ...

 

VERBOND KRAAKT KABINETSPLAN WONINGMARKT

Het Verbond maakt zich grote zorgen over de plannen die bij het Catshuisberaad op tafel liggen voor de woningmarkt. Volgens het Verbond zijn er sterke aanwijzingen dat het kabinet nieuwe huizenkopers langs fiscale weg wil dwingen om annuïtair af te lossen. Dit houdt in, dat de renteaftrek in dertig jaar tot nul wordt afgebouwd. Dat heeft volgens algemeen directeur Richard Weurding dramatische gevolgen voor de koopkracht, de waarde van woningen en de woningmarkt zelf. Ook de brancheorga...

 

"FINANCIËLE VOORLICHTING IS ALS SEKSUELE VOORLICHTING"

De Verbondsvoorzitter: "Het zou goed zijn als kinderen al op de lagere school - in Jip-en-Janneketaal - worden voorgelicht." Op termijn ontstaat zo een bruger die meer eigen verantwoordelijkheid kan dragen voor financiële beslissingen. Latenstein van Voorst zegt verder dat de cultuuromslag in de financiële sector tijd kost. "Wat in tientallen jaren is opgebouwd, verander je niet in een jaartje. Ik zeg altijd: kijk niet op je horloge, maar op de kalender. Als je de cultuu...

 

VERBOND ZOEKT AANSLUITING BIJ MAATSCHAPPELIJKE GEVOELENS

Voorbeelden van de issues die het college kan oppakken zijn het vernieuwingsproces bij verzekeraars (VerzekeraarsVernieuwen), zelfregulering, positie van de klant, invulling van de kernwaarden van de sector, het distributiemodel, de kredietcrisis en de maatschappelijke rol van verzekeraars. “Dit initiatief past in ons vernieuwingsproces, waarin we zo goed mogelijk willen aansluiten op maatschappelijke inzichten en gevoelens", zegt Verbondsvoorzitter Ronald Latenstein. "De input d...

 

"ONZEKERHEID OP WONINGMARKT ZEER SCHADELIJK"

In GfK-onderzoek in opdracht van het Verbond geeft 15 procent van de ondervraagden aan te willen verhuizen en 11 procent zijn huis te willen verbouwen, maar daarvan af te zien vanwege de huidige financiële situatie. “De problemen op de woningmarkt zijn vooral een vertrouwenskwestie, blijkt ook weer uit dit onderzoek”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. Weurding: "Wij bepleiten een brede aanpak, waarvoor de voorstellen die 22 hoogleraren onder leiding...

 

INFOBIJEENKOMST D&O IN HOL VAN LEEUW

"Gelet op de vele gemeenschappelijke belangen die intermediair en intermediairverzekeraars hebben is besloten deze informatiebijeenkomst te houden in het kantoor van Het Verbond van Verzekeraars te Den Haag", licht D&O de opmerkelijke locatiekeuze toe. Intermediair en verzekeraars lagen de voorbije jaren immers flink met elkaar overhoop inzake het beloningsmodel. Inmiddels is de uitkomst van de discussie duidelijk  (provisieverbod bij complexe en nog enkele producten, geen pro...

 

GEEN HOGERE KAPITAALEISEN VOOR ZORGVERZEKERAARS

Wortmann kreeg een meerderheid van het Europees parlement achter haar voorstel om het specifieke karakter van het Nederlandse zorgverzekeringssysteem te erkennen bij de toepassing van Solvency II. Volgens het amendement kunnen Nederlandse zorgverzekeraars niet over één kam worden geschoren met zorgverzekeraars in andere lidstaten, omdat die anders gefinancierd zijn. Het typisch Nederlandse risicovereveningsfonds wordt nu erkend en leidt tot de juiste kapitaalseisen. Als de Europese...

 

BUREAU INZAGE VAN STICHTING CIS VERHUIST NAAR DEN HAAG

De databank van Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (zoals Stichting CIS voluit heet) is al sinds 2007 ondergracht in het gebouw van het Verbond van Verzekeraars. De afgelopen jaren heeft Stichting CIS alle verzoeken tot inzage en correctie vanuit Zeist en (consumenten)klachten via het bestuurssecretariaat in Den Haag verwerkt. Centralisatie op één locatie kan inzicht in het gebruik van en communicatie over registraties in de C...

 

"ANALYSE VAN ARNOUD BOOT OVER SPAARHYPOTHEEK RAMMELT"

Het Verbond reageert hiermee op het opinieartikel 'Kapitaalverzekering op eigen woning is toegestane diefstal' in het FD van 16 maart. "Uit het rekenvoorbeeld blijkt dat Boot kennelijk denkt dat een klant meer hypotheekrente mag aftrekken dan hij feitelijk betaalt. Onzin natuurlijk. In het rekenvoorbeeld betaalt de klant niet 300 euro aan rente, maar 6000. Hij is namelijk over de gehele hoofdsom gedurende de hele looptijd rente verschuldigd. Een substantieel verschil, dat de basis van het v...

 

VERBOND BLIJ MET FUNDAMENTELE STELSELWIJZIGING

 De brancheorganisatie heeft daar sinds februari 2010 voor geijverd, in de overtuiging dat dit leidt tot zuiverder verhoudingen in de verzekeringssector, waarbij het klantbelang voorop komt te staan en de rollen van verzekeraar en tussenpersoon worden ontvlochten.Het provisieverbod s volgens het Verbond een fundamentele stelselwijziging. "Met het provisieverbod komt voor complexe en impactvolle producten een eind aan een distributiesysteem dat tientallen jaren de verhoudingen in de fi...

 

VERTROUWEN IN VERZEKERAARS DAALT

“De veranderingen in het vertrouwen in verzekeraars worden veelal bepaald door de berichten in de media”, licht Stephanie Broeder, onderzoeker bij het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond, toe. “In periodes waarin de media-aandacht rustig is, stijgt de het vertrouwen in de verzekeraars gestaag. Dit zagen we bijvoorbeeld in 2010. Echter op momenten dat de negatieve media-aandacht voor verzekeraars intensiveert, daalt het vertrouwen van de consumenten.”...

 

STARGLASS VERDACHT VAN GROOTSCHALIGE VERZEKERINGSFRAUDE

Medewerkers van Starglass spraken autobezitters aan op parkeerplaatsen van supermarkten, bouwmarkten en meubelboulevards op ‘schade’ aan hun voorruit. Ze boden aan meteen de benodigde reparaties te doen en de financiële afwikkeling met de verzekeraar te regelen. De medewerkers bleken echter geregeld reparaties te claimen die in werkelijkheid nooit waren uitgevoerd, of ze claimden dure reparaties (vullen van scheurtjes en breuken), terwijl zij in werkelijkheid goedkope en soms on...

 

VERBOND OPENT PENSIOENWINKEL

Met de Pensioenwinkel willen de initiatiefnemers een steentje bijdragen aan financiële publieksvoorlichting. In de winkel kunnen mensen terecht met vragen over hun pensioen, over het voorkomen van brand en inbraak en het verzekeren tegen dit soort risico’s. De Pensioenwinkel is gevestigd in winkelcentrum Kanaleneiland te Utrecht en is op 24 februari geopend van 13.00 uur tot 16.00 uur. Medewerkers van SPF Beheer en vertegenwoordigers van verschillende verzekeraars geven winkelend publ...

 

VERBOND NOEMT UITZENDING RADAR MISLEIDEND

Volgens het Verbond hebben duizenden werkgevers en werknemers de afgelopen jaren op basis van objectieve feiten gekozen voor de overstap van een ondernemingspensioenfonds naar een verzekerde eindloon- of middelloonregeling. "Een overgang van een pensioenregeling naar een verzekeraar levert in principe juist meer zekerheid op voor de deelnemers - de uitkering ligt immers contractueel vast - en zorgt voor verlaging van de uitvoeringskosten." Het Verbond wijst erop dat het in de uitzendin...

 

VERBOND OPENT EIGEN KANTOOR IN BRUSSEL

“Niet iedereen realiseert het zich, maar veel van onze financiële regelgeving komt uit Europa”, zegt Alberts. “De rol van Brussel wordt alleen maar groter. Bovendien opereren veel verzekeraars over de grenzen en dus is het belangrijk dat we weten wat er internationaal speelt. Als je wilt dat je wordt gehoord, moet je met regelmaat in Brussel te vinden zijn en je gezicht laten zien. Op die manier slagen we er goed in onze standpunten bij de Europese beleidsmakers en politic...

 

VERBONDSLOBBY LEIDT TOT VERHOGING WITTEVEENKADER IN ÉÉN KEER

Minister Kamp van SZW heeft in de brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de pensioenrichtleeftijd voor pensioenregeling niet per 2013 maar pas per 2014 omhoog gaat. De pensioenrichtleeftijd gaat dan in een keer naar 67 jaar. Het besluit van minister Kamp zal leiden tot wijziging van het wetsvoorstel ‘Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW’. Minister Kamp geeft zo pensioenuitvoerders de ruimte om de voorgestelde aanpassing van het fiscale...

 

VERBOND HAMERT OPNIEUW OP PROVISIEVERBOD UITVAART

Donderdag 2 februari vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over uitvaartverzekeringen. De uitvaartverzekeraars (op Ardanta na) en veel adviseurs hopen nog altijd op de intrekking van het provisieverbod bij uitvaartverzekeringen. Het Verbond blijft echter hameren op een provisieverbod bij uitvaartpolissen. Herbert: "Uitvaartverzekeraars hebben het klantbelang zeer hoog in het vaandel. De branche heeft daarom al eerder verschillende goede stappen gezet om het klantbelang te bo...

 

MINDER SCHADE DOOR GROTE BRANDEN

In 2011 waren er 91 schades door grote branden, in 2010 waren dat er nog 2010. In het eerste kwartaal van 2011 waren er 23 branden met een schade van 134 miljoen euro, in het tweede kwaraal waren er 25 branden (schade 76 miljoen euro), in het derde kwartaal 17 branden (61,5 miljoen euro) en in het vierde kwartaal 26 branden (73,5 miljoen euro).Het Nivre registreert vanaf 1 januari 2011 het aantal grote branden in Nederland. Tot 2011 werd dit overzicht verzorgd door het Verbond van Verzekeraars.

 

AANBIEDERS GARANDEREN KAPITAALOVERDRACHT BINNEN 30 DAGEN

Als gevolg van het banksparen kunnen consumenten er bijvoorbeeld voor kiezen het opgebouwde lijfrentekapitaal bij een verzekeraar om te zetten in een bancaire lijfrente bij een bank en vice versa. Het Verbond van Verzekeraars en de NVB zullen de dertig-dagentermijn opnemen in het aan te passen protocol voor een soepeler kapitaaloverdracht, de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdracht (OSK), waaraan banken sedert 2009 deelnemen. Het nieuwe protocol treedt in het vroege voorjaar van 2012 in we...

 

ADFIZ SCHEPT HELDERHEID IN VOORWAARDEN AOV

Clarus staat voor een classificatie van aov’s die voor adviseur en klant bijdraagt aan het maken van “een verantwoorde keuze van een product en juiste verwachtingen over de dekking”. Adfiz heeft mede op basis van de uitspraken van de rechtbank de productvoorwaarden geïdentificeerd die historisch gezien in geval van een uitkeringsaanvraag tot discussie en/of misverstanden hebben geleid. Clarus classificeert deze voorwaarden helder en duidelijk herkenbaar. “Hierdoor wo...

 

VERBOND: VERZEKERAARS GEEN PSEUDO-TOEZICHTHOUDERS

Het Verbond noemt het positief dat de AFM onderkent dat alle verzekeraars het afgelopen jaar de ketenbeheersing aanmerkelijk hebben verbeterd, zowel op het punt van de vergewisplicht, het actief melden van misstanden als het borgen van kwalitatief goed advies. “We zijn het eens met de AFM dat dit uiteindelijk in het belang van de klant is”, aldus Verbondsdirecteur Leo de Boer, die tevens een kanttekening plaatst. "Bij de invoering van het provisieverbod per 1 januari 2013 zullen...

 

VERZEKERAARKLACHTEN.NL POSITIEF NA OVERLEG MET FINANCIËN

De online helpdesk wil onder meer bereiken dat verzekeraars consumenten nadrukkelijk wijzen op de mogelijheid van contra-expertise. Anton Rietveld, initiatiefnemer van Verzekeraarklachten.nl: "De betreffende beleidsambtenaren hebben de zaak met verrassende voortvarendheid opgepakt." Rietveld schrijft ook te hebben bereikt dat naar behoefte kan worden gesproken met het Verbond van Verzekeraars, in de setting van het regelmatige overleg bij Financiën. Tijdens het eerste overleg is o...

 

"UITSPLITSING KOSTEN ADVIES EN DISTRIBUTIE LEIDT TOT VERWARRING"

Het Verbond van Verzekeraars beaamt dat er sprake moet zijn van een gelijk speelveld bij de advisering en bemiddeling van verzekeringen. "Maar met de eis dat verzekeraars die rechtstreeks verkopen, hun advies en distributiekosten moeten uitsplitsen, eist Adfiz te veel, aldus De Boer. “Dit veroorzaakt onnodige kosten en zaait verwarring voor de klant. De kosten moeten door directe aanbieders al inzichtelijk worden gemaakt, op last van het kabinet. We zijn daar kritisch over, omdat het ...

 

SECTOR VERWERPT BELASTING OP FINANCIËLE TRANSACTIES

De voorgenomen Europese belasting op financiële transacties moet volgens de Europese Commissie resulteren in meer stabiliteit en minder speculatie op de financiële markten. De belangenorganisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen van de richtlijn. De FTT heeft verschillende negatieve effecten. Zo zullen de kosten waarschijnlijk tussen de 2,5 en 4,1 miljard euro bedragen, wat voor de individuele pensioenen een daling betekent van 5 tot 10 procent. Daarnaast heeft het CPB ingesch...

 

GEEN OVEREENSTEMMING OVER BELONINGSMODEL VOLMACHT

"Volmachtbedrijven en verzekeraars streven naar een passende beloningssystematiek voor het volmachtbedrijf die de huidige beloning, bestaande uit tekencommissie, winstcommissie en gerichte kostenvergoedingen, vervangt”, schreven NVGA en Verbond nog in maart 2011 in hun gezamenlijke 'Visie op een toekomstbestendig Volmachtbedrijf'. Daarnaast ontwikkelden ze samen het Protocol Volmachten. In de aanloop naar een nieuwe, passende beloningssystematiek zijn productiegerelateerde winstcommis...

 

DALING SCHADELAST ROND OUD EN NIEUW

Het gaat om schade aan opstal, inboedel en auto’s. Gegevens over schade aan bedrijven, overheidseigendom, scholen en letselschade zijn nog niet in de berekeningen meegenomen. “Tien miljoen blijft een fors bedrag met maatschappelijke schade en menselijk leed. Met dit overheidsoptreden moet de trend verder omlaag kunnen. Dat is ook in het belang van verzekerden die samen de premie moeten opbrengen”, zegt Verbondsdirecteur Richard Weurding.  

 

VERBOND OPENT SPECIALE WEBSITE FIXJERISK.NL

Scholieren, docenten, ouders en verzekeraars vinden op de website de online game Fix je Risk, foto’s, filmpjes, weetjes en kunnen een gastles aanvragen. Het Verbond is al enige tijd actief op het gebied van financiële educatie: jong geleerd is immers oud gedaan. Sinds de start van het gastlespakket Fix je Risk zijn tientallen gastlessen op basisscholen gegeven. En de verzoeken blijven binnenkomen. Leerlingen willen graag meer informatie over verzekeringen voor spreekbeurten en werkstu...

 

KLANTEN TEVREDENER OVER KLACHTENAFHANDELING LEVENSVERZEKERAARS

Toch leidt de hogere waardering over de klachtenafhandeling niet tot een algemeen hogere waardering van levensverzekeraars, want die bleef gemiddeld steken op een 7,1. Nieuwe klanten waarderen hun verzekeraars met een 7,4 overigens beter dan klanten die een claim hebben ingediend (6,9). "De waardering van claimende klanten is, vermoedelijk onder invloed van tegenvallende opbrengsten, iets lager dan in 2010", aldus het Verbond. Anders dan schade- en zorgverzekeraars, hebben levensv...

 

VERZEKERAARS OMARMEN AANTAL NIEUWE GEDRAGSCODES

De Code Duurzaam Beleggen, die met ingang van 2012 in werking treedt, bindt het beleggingsbeleid van leden van het Verbond aan regels. Volgens algemeen directeur Richard Weurding wordt duurzaamheid het sleutelwoord voor de komende periode voor de sector. Hij is daarom blij dat de code is aanvaard. Nederlandse verzekeraars beheren in totaal een bedrag van circa 356 miljard euro aan belegd vermogen en horen daarmee tot de grootste beleggers. De code schrijft leden van het Verbond de United Nations...

 

SECTOR WIL VOORLICHTINGSCAMPAGNE DIRECTE BELONING

De brief, ondertekend door Leo de Boer (Verbond), Hanneke Hartman (Adfiz), Colinda Rosenbrand (OvFD) en Marjan van Kasteren (FFP) roept het ministerie van Financiën met het oog op het provisieverbod van 1 januari 2013 op in actie te komen. "In zijn brief van 12 oktober 2010 heeft de Minister aangegeven dat directe beloning ertoe zal leiden dat de keuze voor de aard en omvang van de dienstverlening en de daartegenover staande beloning veel explicieter bij de consument komt te liggen. Om...

 

SPF BEHEER EN VERBOND WERKEN SAMEN BIJ CONSUMENTENVOORLICHTING

Inwoners van de gemeente Utrecht kunnen op 9 december van 12.00 tot 16.00 uur terecht bij de Pensioenwinkel Utrecht in winkelcentrum Overvecht. Medewerkers van pensioenuitvoerder SPF Beheer staan dan klaar om vragen van het winkelend publiek over pensioenopbouw te beantwoorden of de pensioenregeling of het pensioenoverzicht toe te lichten. En wie meer wil weten over het voorkomen van bijvoorbeeld brand en inbraak en het verzekeren tegen dit soort risico’s kan terecht bij de stand van het V...

 

VERBOND PLAATST KANTTEKENING BIJ AFM-ONDERZOEK

De AFM stelt in zijn rapport vast dat de sector de afgelopen drie jaar al veel verbeteringen heeft doorgevoerd, ook bij de distributie van verzekeringen. Zo constateert de AFM dat een strengere selectie aan de poort plaatsvindt bij tussenpersonen met wie wordt samengewerkt, is met succes een eind gekomen aan de praktijk waarbij consumenten cadeaus aangeboden kregen bij het sluiten van een uitvaartverzekering, is het keurmerk klantgericht verzekeren ingevoerd en zijn uitvaartverzekeringen op verz...

 

WEURDING PLEIT VOOR FINANCIEEL 'LEESPLANKJE'

Net als taal en geschiedenis en – sinds kort – seksuele opvoeding verplicht thuishoren in de kerndoelen van het onderwijs, zou dit volgens Weurding moeten gelden voor  financiële educatie. "Een kennissterke en mondige consument is een onmisbare schakel in een duurzame financiële dienstverlening.” Volgens Weurding is verzekeren al "inherent duurzaam". In zijn speech gaf de Verbondsdirecteur diverse voorbeelden die duidelijk maken dat dankzij verzeke...

 

MKB: PENSIOENVERZEKERING TE DUUR OF NUTTELOOS

Het onderzoek werd gepresenteerd door Jaap Oudijk (Generali) voorafgaand aan een door het Verbond van Verzekeraars georganiseerd rondetafelgesprek met mkb'ers en zzp'ers. Het Verbond liet dit onderzoek doen om te achterhalen of, en zo ja hoe, verzekeraars kunnen bijdragen aan de continuïteit van de ondernemingen van zzp’ers en mkb’ers.Uit de onderzoeksresultaten bleek dat 22 procent van de zelfstandigen en 15 procent van de mkb’ers geen pensioen opbouwt. De rest bouwt zelf...

 

VERBOND PLEIT VOOR EXTRA MODULE UITVAART

Aldus de reactie van het Verbond van Verzekeraars op het CDFD-consulutatiedocument. Volgens Verbondsdirecteur Leo de Boer zijn de zeven door het CDFD voorgestelde beroepskwalificaties en de onderliggende moduleopbouw niet allen herkenbaar. Het Verbond pleit dan ook voor het verwijderen van de modules schade uit de beroepskwalificaties Verzekerings- en vermogensadviseur. De Boer: "Kennelijk wordt het wel mogelijk een gespecialiseerde schadeverzekeringsadviseur te worden, maar niet een gespec...

 

VERBOND: RUIME AANDACHT VOOR WEEK VAN HET GELD

De kunstwerken zijn gemaakt door kinderen na een gastles Fix je Risk over risico’s en financiële gevolgen. Het Verbond besteedde ook dinsdag ruime aandacht aan de Week van het geld. Zo gaf algemeen directeur Richard Weurding een gastles aan groep 8 van Basisschool De Vijverhof in Voorburg.Later die dag was Weurding voor een scholierendebat in Theater aan het Spui in Den Haag. Samen met SpangaS-acteur Abel (Ricardo Blei) zat Weurding in de jury. Zij verkozen basisschool De Fontein uit ...

 

VERBONDSDIRECTEUR GEEFT GASTLES 'FIX JE RISK'

De Week van het Geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken. Het Verbond is een van de partijen die dit initiatief steunt en heeft onder de naam Fix je Risk een gastlessenpakket ontwikkeld. Centraal in deze lessen staat het bordspel en de online game Fix je Risk waarmee kinderen spelenderwijs over verzekeren en risico’s leren. Deze gastlessen staan het hele jaar op de agenda op basisscholen in Nederland. Gedurende de Week van het geld zullen medewerkers van verzekeraars en het Verbond t...

 

"DNB-PLAN PAKT SLECHT UIT VOOR WONINGBEZITTERS"

Weurding reageert op het voorstel van DNB-president Klaas Knot om bij (aflossingsvrije) hypotheken een fictief aflossingsschema verplicht te stellen. Een discussie over hervorming van de woningmarkt in brede zin is volgens Weurding op zijn plaats, maar het voorstel van DNB over aflossingsvrije hypotheken vindt hij een slecht idee. "Deze variant heeft vergaand negatieve gevolgen voor de koopkracht van woningbezitters en de waarde van woningen. Dit soort losse suggesties helpen de woningmarkt...

 

VERBOND: KLANT MOET STATUS SCHADEBUREAU KENNEN

Tros Radar concludeerde dat schade-expertisebureaus niet onafhankelijk opereren, maar zoveel mogelijk - grote - schades afwijzen om hun opdrachtgevers (lees: verzekeraars) niet kwijt te raken. Juist in tijden van economische recessie zouden schadeverzekeraars nagenoeg alleen nog op het uitbetalen van schadeclaims kunnen besparen. Verzekeraars zetten daarom grote druk op expertisebureaus, die vaak dochterondernemingen zijn van de verzekeraar. Weurding liet in de uitzending weten dat verzekeraars ...

 

VERBOND TEGEN FINANCIËLE TRANSACTIETAX

Minister President Rutte gaf tijdens het debat in de Tweede Kamer wel aan geen voorstander te zijn van een dergelijke belasting als deze slechts door een beperkt aantal landen zou worden ingevoerd. Leo de Boer, directeur van het Verbond, zegt dat een dergelijke belasting alleen wereldwijd zou kunnen worden ingevoerd. "Wanneer een FTT op Europees niveau wordt ingevoerd, moet in ogenschouw worden genomen dat de concurrentiepositie van de Europese financiële sector verslechtert ten opzich...

 

RESULTAATSAFHANKELIJKE WINSTCOMMISSIE MAG NOG IN 2012

Het streven van Verbond en NVGA is te komen tot een alternatieve beloningsstructuur per 1 januari 2013. Tijdens het overgangsjaar 2012 mogen de verzekeringstechnische winstcommissies nog worden uitgekeerd. Het gaat hierbij om commissies die worden betaald voor goed portefeuillebeheer. Een "absolute voorwaarde" voor de AFM is dat de commissies "het belang van de klant niet ondermijnen en dat er geen verkapte omzetelementen in zitten". Ook mag er volgens de AFM geen sprake zijn...

 

VERZEKERAARS HEKELEN STELLINGNAME DNB

Het Verbond: "Naar de vaste overtuiging van de sector zal er juist in deze onzekere tijden behoefte blijven aan de expertise en dienstverlening die verzekeraars bij vermogensopbouw kunnen bieden." Het Verbond meent ook dat niet zomaar kan worden gesteld dat banksparen beter is. "Generieke uitspraken over de vraag of banksparen dan wel verzekeren beter is voor de klant, zijn niet te maken. Dat zal afhangen van de individuele situatie en wensen." DNB stelt in haar bulletin, dat...

 

BELEGGINGSPOLIS STRAKS SOEPELER OM TE ZETTEN NAAR BANKSPAREN

Uit evaluatie van de huidige Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdracht (OSK) blijkt dat er in de praktijk knelpunten optreden. Zo kan de overdracht van kapitaal op technische bezwaren stuiten, of blijkt de OSK niet goed in de bedrijfsprocessen ingebed te zijn. De bekendheid met de OSK bij medewerkers in diepere lagen van de organisatie laat ook te wensen over. “De kapitaaloverdracht van een verzekeraar naar een bank is complex. De klant moet daar zo min mogelijk hinder van ondervinden,...

 

PUBLIEKSCAMPAGNE MOBIELSCHADEMELDEN.NL VAN START

Vorige week werd de website Mobielschademelden.nl gelanceerd. Daarmee kunnen automobilisten met een smartphone makkelijker en sneller schade melden na een aanrijding. Het papieren schadeformulier kan daardoor bij een aanrijding in het handschoenenkastje blijven en dat levert op termijn een drie keer snellere schadeafhandeling op. De nieuwe schade-app (gratis te downloaden in de Apple App Store en de Android Market) bereikte binnen een week de eerste plaats in de categorie Financiën. De driv...

 

VERBONDS-APP VERVANGT PAPIEREN SCHADEFORMULIER

Mobielschademelden.nl is nu nog ingericht voor gebruik op smartphones. Volgende week wordt Mobielschademelden.nl ook als gratis app ter beschikking gesteld in de Apple App Store en de Android Market. Bij aanrijdingen tussen twee voertuigen moet een van de partijen een smartphone hebben en de andere partij ten minste een mobiele telefoon. Via Mobielschademelden.nl hoeft half zoveel informatie te worden ingevoerd als op het papieren formulier. Afhankelijk van de aanrijdingssituatie worden de relev...

 

PENSIOEN APP DIGITAAL SPIEKBRIEFJE BIJ SOLLICITATIEGESPREK

De Pensioen Wijzer app is een rekentool (ontwikkeld door Nationale-Nederlanden) die helpt bij het in kaart brengen van de opbrengst van pensioenregelingen. Hoewel onderhandelen over het pensioen doorgaans geen optie is bij een sollicitatie, is het volgens het Verbond wel belangrijk dat werknemers goed inzicht hebben in de regeling die de werkgever aanbiedt. “De pensioenregeling krijgt bij sollicitaties veel te weinig aandacht, terwijl het een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden is"...

 

LOKET OMBUDSMAN BLIJFT OPEN VOOR WOEKERPOLISKLACHTEN

"Het Verbond van Verzekeraars hecht er grote waarde aan dat consumenten toegang hebben tot een laagdrempelige klachtenbemiddeling bij het Kifid. Deze bemiddeling moet ook beschikbaar zijn voor houders van een beleggingsverzekering", aldus woordvoerder Paul Koopman. "In deze klachtenprocedures hebben verzekeraars zich altijd constructief opgesteld. De met consumentenstichtingen overeengekomen akkoorden voor beleggingsverzekeringen, betekenen dat voor grote groepen consumenten duide...

 

VERBOND NOEMT AFM-CONCLUSIES UITVAARTPOLISSEN VOORBARIG

Het Verbond vindt het voorbarig dat de eerste indrukken van de AFM van een onderzoek naar de uitvaartbranche openbaar zijn gemaakt, zonder deze waarnemingen vooraf met de sector te bespreken. Omdat een onderbouwing ontbreekt kunnen bovendien de gepresenteerde conclusies niet op hun geldigheid worden getoetst. Ook zegt het Verbond dat er in de afgelopen jaren al betekenisvolle stappen zijn gezet om de dienstverlening aan de klant en de informatievoorziening over uitvaartverzekeringen verder te v...

 

VERBOND OPEN VOOR GESPREK OVER MOGELIJKE BELANGENVERSTRENGELING

Anton Rietveld van Verzekeraarklachten.nl is bezig met de oprichting van de Stichting Coovex (Centrale Organisatie Onafhankelijke Verzekerings Expertise) dat streeft naar de ontkoppeling tussen verzekeraars en expertise/onderzoeksbureaus. Volgens Rietveld ontkent het Verbond van Verzekeraars de mogelijke belangenvertrengeling en heeft een discussie derhalve weinig zin. Toch nodigt het Verbond Rietveld uit voor een gesprek. Algemeen directeur Richard Weurding laat Rietveld weten. "Dat wij de...

 

VERBOND VINDT VITALITEITSREGELING TE MAGER

Het Verbond: "De regeling is dermate sober dat hij geen mogelijkheden biedt om de bestedingsdoelen als genoemd in het regeerakkoord te realiseren. Behoud van de huidige levensloopregeling verdient dan de voorkeur. Die biedt burgers vooralsnog meer zekerheid dan een uitgeklede regeling die amper levensvatbaar is."

 

VERBOND WENST NATIONAAL AKKOORD WONINGMARKT

Het Verbond zegt verder zich grote zorgen over de ontwikkelingen rond de euro-crisis. "De begroting voor 2012 loopt het risico snel achterhaald te zijn vanwege de gevolgen van de toenemende onrust in het eurogebied. Verzekeraars ondersteunen de lijn van dit kabi-net, dat betrokken eurolanden hun financiële huishouding op orde moeten brengen conform de afspraken. Tegelijk moet er in Europa harder gewerkt worden aan verbetering van de afdwingbaarheid van budgettaire discipline en zijn me...

 

"FINANCIEEL RIJBEWIJS ALS OPLOSSING IS ILLUSIE"

Volgens Weurding is er een risico dat mensen zonder rijbewijs worden uitgesloten van deelname aan het financiële verkeer. Bovendien blijft goed advies voor langlopende complexe producten voor veel consumenten cruciaal.” Daarmee reageert Weurding op de Wijzigingswet financiële markten 2013 van minister De Jager.Volgens De Jager kan een financiële kennistoets uitkomst bieden. “Op dit moment kan de consument zonder waarschuwing kiezen om een complex financieel product af ...

 

VERBOND HEKELT PENSIOENFEDERATIE

Het Verbond: "De Pensioenfederatie tracht recent misvattingen over pensioenfondsen te ontzenuwen. Dat is een begrijpelijk en op zichzelf loffelijk streven. Minder loffelijk is de kennelijke poging het eigen profiel op te poetsen door zich af te zetten tegen anderen. In dit geval: banken en pensioenverzekeraars. Vooral omdat daarbij de feiten geweld wordt aangedaan. Dat fondsen gemiddeld vrij lage uitvoeringskosten hebben, is toe te schrijven aan de omvang van twee verplicht gestelde fondsen...

 

ERGO LID VERBOND VAN VERZEKERAARS

De aansluiting betekent dat de maatschappij zich verplicht om alle op levensverzekeringen geldende overeengekomen algemeen bindende besluiten van het Verbond na te leven. Ook draagt Ergo door het lidmaatschap bij aan de algemene voorlichtingsactiviteiten van het Verbond.  

 

VERBOND: "CLAIMENDE KLANTEN POSITIEF OVER EIGEN VERZEKERAAR"

Uit het onderzoek, in opdracht verricht van het Verbond van Verzekeraars, blijkt verder dat minder klanten tevreden zijn over de snelheid van uitbetaling (63 procent) en de hoogte van de uitkering (72 procent). Het Verbond publiceert dit onderzoek per sector, om daarmee een scherper beeld te krijgen van de resultaten van het vernieuwingsproces dat de verzekeringsbranche twee jaar geleden in gang heeft gezet. “We hebben nu een basis waarmee we de ontwikkelingen in de komende jaren bij kunne...

 

VERBOND: "INDEPENDER STELT VERKEERDE DIAGNOSE"

Weurding wijst erop dat de solvabiliteit van de autoverzekeaars per 1 januari 2011 ruim 320 procent bedroeg, meer dan driemaal het wettelijk vereiste. "De bedrijfstak als geheel is dus buitengewoon solide. Daar komt bij dat voor de hele verzekeringssector strengere Europese solvabiliteitseisen worden geïntroduceerd. Wel wijst DNB er op dat in één segment (WA) de marges onder druk staan. Dat de interventie van DNB werkt, moge blijken uit het feit dat een aantal verzekeraa...

 

CONSUMENTEN VINDEN VERZEKERAARS KLANTGERICHTER

Het CVS van het Verbond heeft het onderzoek voor de achtste keer gehouden. Uit de editie van 2011 blijkt dat 22 procent van alle consumenten de klantgerichtheid van verzekeraars vindt verbeterd. Van de consumenten die in de afgelopen periode contact hebben gehad met hun verzekeraar merkt zelfs 65 procent het verschil. Ze vinden onder meer dat ze vriendelijker te woord worden gestaan, informatie makkelijker kunnen vinden, sneller antwoord krijgen op vragen en begrijpelijker brieven ontvangen. De ...

 

"UITSPRAAK HOF TEGEN AEGON GEEN GEVOLGEN VOOR BELEGGINGSPOLISSEN"

Volgens het Verbond gaat het dispuut voor het Hof om een Spaarkasproduct. "De discussie betreft specifieke informatieverstrekking over de daaraan gekoppelde overlijdensrisicodekking, waar de akkoorden met de claimstichtingen primair gaan over de gehanteerde kosten in beleggingsverzekeringen. Voor zover het Verbond kan overzien, speelt dit niet bij andere producten van Aegon of producten van andere verzekeraars, waarover akkoorden zijn gesloten met de claimstichtingen. Een uitspraak als deze...

 

PREMIES AUTOVERZEKERING OPNIEUW GEDAALD

Tussen 2006 en 2010 daalde de gemiddelde WA-premie met 17 procent van 311 euro in 2006 tot 257 euro in 2010. WA plus casco daalde met 9 procent naar gemiddeld 490 euro per jaar. De verdere daling is geen verrassing. DNB gaf eind vorig jaar al een waarschuwing af. De toezichthouder sprak van een "zorgwekkende situatie". De premie is volgens de toezichthouder te laag, waardoor de financiële positie van de verzekeraar in gevaar kan komen. Ook blijkt uit de publicatie van het CVS dat ...

 

overig nieuws

 • CFD EN ODIN: INTERMEDIAIR BETAALT TE VEEL VOOR KIFID (1 reactie)

  Uit onderzoek van CFD en Stichting Odin blijkt dat het intermediair te veel betaalt voor aansluiting bij Kifid. "Uitgaande van het principe 'de vervuiler betaalt is de nota van het intermediair ruim 40 procent te hoog", zegt Odin-voorzitter Jeffrey Leichel. Ook de bureaukosten van Kifid zijn relatief hoog. CFD en Odin pleiten voor een sobere en kostenbewuste houding en "een eerlijker verdeling van de kosten over de donoren".

 • EEN OP VIJF ZZP'ERS VERZEKERD TEGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

  Van de 800.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalt ruim een vijfde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). Dit aandeel is gedaald van 23,4 procent in 2011 tot 21,9 procent in 2013. Dat meldt CBS.

 • CDFD ZOEKT NIEUWE VOORZITTER

  Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) zoekt een nieuwe voorzitter.

 • PETRA OP DE HAAR BENOEMD ALS DIRECTEUR ASR BANK

  Petra Jansen op de Haar is per 1 april benoemd als directeur van ASR Bank.

 • MEER DAN HONDERD AANMELDINGEN BIJ HYPOTHEEKCLAIM

  Hypotheekclaim beweert dat zich in drie dagen tijd meer dan honderd particulieren hebben aangemeld als deelnemer van de stichting.

 • KLANTEN 'LIKEN' DAZURE

  Dazure heeft klanten gevraagd of ze de producten ook zouden aanraden aan familie en vrienden. Tot duszver hebben 601 klanten gereageerd en 587 reageerden positief.

 • #DEHARTSTOCHT HOT OP SOCIAL MEDIA

  De #dehartstocht actie van Ditzo om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen staat in de top 3 van meest gebruikte hashtags deze zorgperiode, zo blijkt uit onderzoek van ITDS.

 • VERZEKERINGSKAARTEN 2.000 KEER GERAADPLEEGD

  Ruim veertig verzekeringsproducten zijn te raadplegen via een Verzekeringskaart., die is ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraarsheeft ontwikkeld. De afgelopen weken hebben twaalf verzekeraars de eerste 43 kaarten online gezet. Die zijn bijna 2.000 keer geraadpleegd.

 • WOONFONDS BIEDT KLANT ZEKERHEID VOOR LANGE TERMIJN

  Met ingang van 8 februari verlaagt Woonfonds de hypotheekrente voor rentevast-periodes van 15, 20 en 30 jaar. Het 30-jaarstarief voor een hypotheek met NHG (Voordeel Lijn) gaat omlaag naar 3,05 procent.

 • AVÉRO ACHMEA KIEST VOOR THEMA LEIDERSCHAP

  Avéro Achmea kiest dit jaar voor het thema Leiderschap. Op 25 mei 2016 vindt in dit kader het symposium De Waarde van Advies plaats.

Meer nieuws...

New Financial Forum

Voorbij de illusie van geld en economie

‘Alleen de mens moet betalen om op deze planeet te wonen. Elke andere levensvorm leeft hier volkomen vrij’ De illusie van geld en economie achter ons laten is volgens Jaap Hiddinga betrekkelijk eenvoudig. “Het vraagt slechts dat we eerlijk kijken naar wat is en naar wat we denken te zijn vanuit alle vooringenomen gedachten, maatschappelijke en spirituele dogma’s en andere aardse wetten met hun regels en culturele patronen, alsook alles wat de mens zelf in h...   Lees meer »

Ivo Valkenburg - We hebben het teveel over geld en te weinig over liefde. Vandaar mijn pleidooi voor de liefde als wettig betaalmiddel. Wie durft?!